English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 (11:09 24/05/2016)

Để tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/4/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trong phạm vi địa phương mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tổ chức quán triệt nắm vững đối tượng, phạm vi và nội dung của cuộc Tổng điều tra để có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt được mục đích yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; không trùng, sót và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương và chung toàn tỉnh theo hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Cục Thống kê Quảng Bình.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu điều tra ở địa phương và đơn vị mình. Đồng thời bảo quản, bảo mật tài liệu Tổng điều tra. Tuyệt đối không để tài liệu thất lạc, hư hỏng hoặc để lộ thông tin ra ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Sau khi kết thúc khâu thu thập thông tin, chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra lên cấp trên theo đúng quy định.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới:

- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã hoặc Chủ tịch UBND phường (không thành lập Ban Chỉ đạo) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý đủ số lượng và chất lượng. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra (thôn, bản), các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra;

- Kiểm tra, rà soát công tác lập bảng kê danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra; triển khai tập huấn nghiệp vụ ở các cấp; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện tổng điều tra.

- Tổ chức tuyên truyền để mỗi người dân nắm được chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, tự giác cung cấp đầy đủ các thông tin có chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh toàn bộ hoạt động Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 trên địa bàn.

3. Cục Thống kê - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí, nội dung, đối tượng và các nội dung liên quan khác để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện, đảm bảo thống nhất, đồng bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2016.

4. Cục Thống kê phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cuộc Tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả.

Yêu cầu sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện. Giao Cục Thống kê ngoài nhiệm vụ được giao nêu trên phải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo.

Nguồn: www.quangbinh.gov.vn

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)
  Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê - Hành trình về nguồn đầy cảm xúc (15/05/2019)
  Lễ Kỷ niệm 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2019) (06/05/2019)
  Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính toán chỉ số giá bất động sản (25/04/2019)
  Thông báo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019)