English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý IV năm 2018 và quý I năm 2019 (08:56 28/12/2018)

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành xây dựng bao gồm 5300 doanh nghiệp đang hoạt động xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn bộ doanh nghiệp ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2018 đạt trên 88%. Thông tin thu thập từ các doanh nghiệp phản ánh xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng về các mặt: tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng; xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất; nhận định về chính sách hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước và tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Dưới đây là một số nhận định của về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV năm 2018 và dự báo quý I năm 2019 khu vực doanh nghiệp ngành xây dựng:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng

Quý IV/2018 có 65,0% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (35,6% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và 29,4% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn) so với quý III/2018[1]; có 34,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. Dự báo quý I/2019 có 59,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (35,7% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và 23,9% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn); 37,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Theo hình thức sở hữu: khu vực doanh nghiệp nhà nước có 57,0% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2018 so với quý III/2018[2] giữ ổn định và thuận lợi hơn (34,4% giữ ổn định và 22,6% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 65,4% (34,9% giữ ổn định và 30,5% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp FDI có 62,9% (42,0% giữ ổn định và 20,9% thuận lợi hơn). Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước khả quan nhất với 59,8% doanh nghiệp đánh giá ổn định và thuận lợi hơn (35,5% ổn định và 24,3% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 57,0% (32,3% ổn định và 24,7% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) là 58,9% (38,4% ổn định và 20,5% thuận lợi hơn).

Theo ngành hoạt động: Quý IV/2018 so với quý III/2018 các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khả quan hơn với 67,2% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và thuận lợi hơn (35,2% giữ ổn định và 32,0% thuận lợi hơn); doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 64,7% (33,8% giữ ổn định và 30,9% thuận lợi hơn); doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 62,4% (38,8% giữ ổn định và 23,6% thuận lợi hơn). Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại khả quan nhất với 60,4% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 60,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 57,8%.

2. Chi phí sản xuất kinh doanh

2.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng[3]

Có 46,8% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng quý IV/2018 so với quý III/2018[4] giữ ổn định và giảm (31,2% doanh nghiệp ổn định và 15,6% doanh nghiệp giảm); có 53,2% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, có 50,8% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (31,5% giữ ổn định và 19,3% giảm); 49,2% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Theo hình thức sở hữu: Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 37,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất quý IV/2018 so với quý III/2018 giữ ổn định và giảm (27,3% giữ ổn định và 10,1% giảm), có 62,6% doanh nghiệp đánh giá tăng; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 46,0% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (30,3% giữ ổn định và 15,7% giảm), có 54,0% doanh nghiệp đánh giá tăng; khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 56,5% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (40,8% giữ ổn định và 15,7% giảm), có 43,5% doanh nghiệp đánh giá tăng. Dự báo chi phí sản xuất kinh doanh quý I/2019 so với quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp FDI đánh giá khả quan hơn với 60,3% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và giảm (43,0% giữ ổn định và 17,3% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 49,8% (30,2% giữ ổn định và 19,6% giảm) và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 48,4% (33,3% giữ ổn định và 15,1% giảm).

2.2. Chi phí nguyên, vật liệu

Quý IV/2018, tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 47,7% trong tổng chi phí sản xuất, tăng so với quý III/2018[5], khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng tăng trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp FDI có xu hướng giảm. Cụ thể: tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng trong tổng chi phí sản xuất quý IV/2018 của khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 42,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 51,2%; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 27,0%. Theo ngành hoạt động, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng trong tổng chi phí sản xuất chiếm 51,6%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại chiếm 46,5%; doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 40%.

Quý IV/2018 so với quý III/2018[6] có 46,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm (trong đó: 31,7% giữ ổn định và 15,0% giảm); có 53,3% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tăng. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018 có 50,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm (32,0% giữ ổn định và 18,7% giảm); có 49,3% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tăng.

Theo hình thức sở hữu: Có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp ở các khu vực. Quý IV/2018 so với quý III/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước có 39,4% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định hoặc giảm (29,3% giữ ổn định và 10,1% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 45,7% (30,5% giữ ổn định và 15,2% giảm) và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài là 57,8% (43,7% giữ ổn định và 14,1% giảm). Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018 việc sử dụng chi phi nguyên, vật liệu trực tiếp được đánh giá khả quan hơn ở cả 3 khu vực doanh nghiệp, cụ thể: khu vực doanh nghiệp nhà nước với 50,5% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 49,5% và khu vực doanh nghiệp FDI là 62,3%.

Theo ngành hoạt động: Quý IV/2018 so với quý III/218, có 47,0% doanh nghiệp xây dựng nhà các loại nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp giữ ổn định và giảm; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật dân dụng là 43,2% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 51,2%. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, 49,2% doanh nghiệp xây dựng nhà các loại nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng giữ ổn định và giảm; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 48,7% và doanh nghiệp hoạt động chuyên dụng là 56,0%.

2.3. Chi phí nhân công

Quý IV/2018, chi phí nhân công trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 13,4% tổng chi phí sản xuất, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 13,3%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 14,3%, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 7,3%. Chia theo ngành xây dựng, chi phí nhân công của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 15,1% tổng chi phí sản xuất, doanh nghiệp hoạt động chuyên dụng 13,9%, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 11,8%.

Quý IV/2018 so với quý III/2018[7] có 52,3% doanh nghiệp đánh giá chi phí nhân công giữ ổn định và giảm (36,9% giữ ổn định và 15,4% giảm); 47,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018 có 56,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định và giảm (38,4% giữ ổn định và 18,4% giảm); 43,2% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

Theo hình thức sở hữu: Xu hướng sử dụng chi phí nhân công có sự khác biệt giữa các hình thức sở hữu. Quý IV/2018 so với quý III/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có 65,6% doanh nghiệp đánh giá chi phí nhân công giữ ổn định và giảm (50,6% giữ ổn định và 15,0% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 51,0% (35,5% giữ ổn định và 15,5% giảm); khu vực doanh nghiệp nhà nước là 47,5% (35,4% giữ ổn định và 12,1% giảm). Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018 khu vực doanh nghiệp FDI khả quan hơn với 68,9% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định và giảm (51,6% giữ ổn định và 17,3% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 60,2% (45,1% giữ ổn định và 15,1% giảm) và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 55,4% (36,9% giữ ổn định và 18,5% giảm).

3. Sử dụng lao động[8]

3.1. Sử dụng lao động chung

Quý IV/2018 so với quý III/2018[9], có 80,5% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (53,7% giữ ổn định và 26,8% tăng); có 19,5% doanh nghiệp nhận định lao động giảm. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, có 78,9% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (54,8% ổn định và 24,1% tăng); 21,1% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

Theo loại hình sở hữu: Quý IV/2018 so với quý III/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước có 83,9% doanh nghiệp đánh giá quy mô lao động giữ ổn định và tăng (58,6% ổn định và 25,3% tăng); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp FDI là 82,3% (61,1% ổn định và 21,2% tăng) và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,2% (52,8% ổn định và 27,4% tăng). Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, nhu cầu sử dụng lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước đều giảm: khu vực doanh nghiệp nhà nước có 82,8% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (61,3% ổn định và 21,5% tăng); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 78,2% (53,6% ổn định và 24,6% tăng) và khu vực doanh nghiệp FDI là 83,4 (64,1% ổn định và 19,3% tăng).

3.2. Sử dụng lao động thường xuyên

Quý IV/2018, lao động thường xuyên chiếm 42,6% tổng số lao động sử dụng trong doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động thường xuyên có sự khác biệt giữa các hình thức sở hữu, cao nhất là khu vực doanh nghiệp FDI với 75,1% lao động thường xuyên, khu vực doanh nghiệp nhà nước là 51,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 40,5%. Ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ lao động thường xuyên cao nhất với 55,9%; ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 46,2%; ngành xây dựng nhà các loại chỉ chiếm 34,3%.

Quý IV/2018 có 74,5% so với quý III/2018, doanh nghiệp đánh giá lao động thường xuyên giữ ổn định; có 13,2% doanh nghiệp tăng và 12,3% doanh nghiệp giảm. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018 có 77,3% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên giữ ổn định; có 11,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 11,4% doanh nghiệp dự báo giảm.

3.3. Sử dụng lao động thời vụ

Trong quý IV/2018, lao động thời vụ trong các doanh nghiệp xây dựng chiếm 57,4% tổng số lao động. Tỷ lệ lao động thời vụ trong khu vực doanh nghiệp FDI là 24,9%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 48,9% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 59,5%. Việc sử dụng lao động thời vụ giữa các ngành cũng không đồng đều, ngành xây dựng nhà các loại sử dụng nhiều lao động thời vụ nhất với tỷ lệ 65,7%; ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 53,8%; ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng là 44,1%.

Quý IV/2018 so với quý III/2018, có 77,9% doanh nghiệp đánh giá lao động thời vụ giữ ổn định hoặc tăng (50,5% ổn định và 27,4% tăng); có 22,1% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ giảm. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, nhu cầu sử dụng lao động thời vụ của các doanh nghiệp giảm nhẹ với 77,3% doanh nghiệp dự báo lao động thời vụ giữ ổn định và tăng (52,9% ổn định và 24,4% tăng); có 22,7% doanh nghiệp dự báo lao động thời vụ giảm.

4. Hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước

Quý IV/2018 hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước đối với doanh nghiệp xây dựng có xu hướng tốt dần lên với 81,8% doanh nghiệp nhận định hỗ trợ hệ thống hành chính Nhà nước giữ ổn định và thuận lợi hơn (56,5% giữ ổn định và 25,3% thuận lợi hơn) so với quý III/2018[10]; 15,5% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn.

Theo hình thức sở hữu: Trong quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đánh giá khả quan nhất với 82,4% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và thuận lợi hơn ( 57,0% giữ ổn định và 25,4% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 78,5% ( 49,5% giữ ổn định và 29,0% thuận lợi hơn) và khu vực doanh nghiệp FDI là 76,3% (52,7% giữ ổn định và 23,6% thuận lợi hơn)

5. Tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý IV/2018 có 66,1% doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm hơn so với quý III/2018[11], trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 69,9% doanh nghiệp vay vốn; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,1% doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp FDI có 31,4% doanh nghiệp vay vốn. Chia theo ngành, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 70,1% doanh nghiệp vay vốn; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 66,1%; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,6%.

Trong số các doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2018, có 94,6% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng và 5,4% doanh nghiệp vay vốn từ nguồn khác. Trong quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng nhiều hơn quý III/2018 trong khi các khu vực khác có xu hướng giảm, cụ thể: khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 96,4% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 85,5%; khu vực doanh nghiêp FDI với 60,1% doanh nghiệp vay vốn[12].

Đánh giá về tình hình vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2018, có 79,8% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý III/2018 (49,5% giữ ổn định và 30,3% thuận lợi hơn); có 20,2% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn. Theo hình thức sở hữu: Trong quý IV/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có xu hướng khả quan hơn quý III/2018 với 83,1% doanh nghiệp đánh giá việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn (47,0% giữ ổn định và 36,1% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 72,1% (48,9% giữ ổn định và 23,4% thuận lợi hơn) và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nhìn chung không thay đổi so với quý III/2018[13] với 79,8% (49,6% giữ ổn định và 30,2% thuận lợi hơn.

Trong quý IV/2018, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp chiếm 1,4% tổng chi phí sản xuất, giảm hơn so với quý III/2018[14]. Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 1,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,7%; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 0,8% tổng chi phí sản xuất.

6. Đánh giá tổng quan

Theo đánh giá chung của doanh nghiệp, quý IV/2018 có 65,0% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý III/2018; có 34,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, có 59,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; có 37,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

 Biểu đồ 1: Chỉ số cân bằng về tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh[15] quý IV/2018 so với quý III/2018 là -5,1% (29,4% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn, 34,5% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn). Chỉ số cân bằng quý I/2019 so với quý IV/2018 có xu hướng giảm với -13,6% (23,9% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn, 37,5% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn).

Tổng chi phí, chi phí nguyên- vật liệu, chi phí nhân công và quy mô lao động của các doanh nghiệp xây dựng trong các quý thể hiện cùng một xu hướng, điều này thể hiện qua chỉ số cân bằng của các chỉ tiêu này. Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí[16] quý IV/2018 so với quý III/2018 là 37,6% (53,2% doanh nghiệp đánh giá tăng và 15,6% doanh nghiệp đánh giá giảm). Chỉ số cân bằng tổng chi phí quý I/2019 so với quý IV/2019 có xu hướng giảm với 29,9% (49,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 19,3% doanh nghiệp dự báo giảm). Bên cạnh đó, chỉ số cân bằng các chi phí thành phần gồm chi phí mua nguyên, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công quý I/2019 so với quý IV/2018 cũng có xu hướng giảm tương tự như tổng chi phí.

Biểu đồ 2: Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào

Chỉ số cân bằng về việc tăng và giảm quy mô lao động quý IV/2018 so với quý III/2018 là 7,3% (26,8% doanh nghiệp nhận định tăng và 19,5% doanh nghiệp nhận dịnh giảm). Chỉ số cân bằng lao động quý I/2019 so với quý IV/2018 có xu hướng giảm với 3,0% (24,1% doanh nghiệp dự báo tăng và 21,1% doanh nghiệp dự báo giảm).

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 [1] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: 59,8% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 ổn định và thuận lợi hơn so với quý II/2018; có 39,5% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

[2] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý II/2018; Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước: 59,8%; Khu vực doanh nghiệp FDI: 60,1%.

[3] Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng gồm: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng máy móc thi công; chi phí sản xuất chung; chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công; chi phí quản lý kinh doanh; chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng; chi phí khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

[4] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: Có 48,5% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm so với quý II/2018; có 51,5% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

[5] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: toàn ngành 44,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 43,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 45,4%; khu vực doanh nghiệp FDI 36,0%.

[6] Chỉ tiêu tương ứng của quý III/2018: 48,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng giữ ổn định và giảm so với quý II/2018; 51,2% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liêu tăng.

[7] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: 54,3% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định hoặc giảm so với quý II/2018; 45,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

[8] Lao động chung của doanh nghiệp gồm: Lao động thường xuyên và lao động thời vụ: Lao động thường xuyên gồm những người được tuyển dụng chính thức và làm những công việc lâu dài thuộc chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp; Lao động thời vụ gồm những người làm việc theo các hợp đồng tạm tuyển ngắn hạn để thực hiện các công việc tạm thời, theo thời vụ.

[9] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: 79,4% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng so với quý II/2018; 20,6% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

[10] Chỉ số tương ứng quý III/2018:  80,0% nhận định giữ ổn định và thuận lợi hơn; 16,5% khó khăn hơn

[11] Tỷ lệ tương ứng quý III/2018 là 67,3%, khu vực doanh nghiệp nhà nước vay vốn là 60,2%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 70,5% và khu vực doanh nghiệp FDI là 36,3%

[12] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: toàn ngành là 94,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 95,8%; khu vực doanh nghiệp FDI là 64%.

[13] Chỉ số tương ứng của quý III/2018: toàn ngành 79,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 79,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79,4%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 81,7%

[14] Chỉ số tương ứng quý III/2018: toàn ngành là 1,6%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 1,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 0,7%

[15] Chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất thuận lợi hơn trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất khó khăn hơn.

[16] Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo tăng trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo giảm.

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra thống kê năm 2020 và công tác thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông (14/06/2019)
  Đoàn chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (11/06/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác tổ chức công đoàn cơ sở (10/06/2019)
  Hội nghị Phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngành Thống kê (06/06/2019)
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)