English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2017
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 2 năm 2017
  Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016
  Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016
  Niên giám Thống kê 2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2015
  Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015
  Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2016
  Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014)
  Niên giám thống kê tóm tắt 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2017
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10