English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
748/QĐ-TCTK 30/05/2019 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
146/QĐ-TTg 01/02/2019 Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
895/QĐ-TCTK 03/09/2013 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê
803/QĐ-TTg 28/06/2012 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia
02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
56/2011/QĐ-TTg 14/10/2011 Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
39/2011/TT-BGDĐT 15/09/2011 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
28/2011/QĐ-TTg 17/05/2011 Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
02/2011/TT-BKHĐT 10/01/2011 Thông tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
43/2010/QĐ-TTg 02/06/2010 Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
841/QĐ -TCTK 09/09/2008 Quy chế công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội
1225/QĐ/TTg 31/07/2015 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước