Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
LEGAL DOCUMENTS
Issued NumberIssued DateDescription
146/QĐ-TTg 01/02/2019 Quyết định phê duyệt Đè án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Documnent Properties
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
Documnent Properties
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
Documnent Properties
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
Documnent Properties
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Documnent Properties
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Documnent Properties
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Documnent Properties
501/QĐ-TTg 10/05/2018 Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Documnent Properties
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017
Documnent Properties
11/2018/QĐ/TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
Documnent Properties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...