Tiêu đề:

Thông báo về việc tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016

Nội dung:

Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2016
 
 
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳg, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016
 
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016
 
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2016

Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch thống kê viên chính năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

 

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên năm 2016 

Thông báo danh sách công chức dự thi nâng ngạch lên thống kê viên năm 2016
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê viên
Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước (chương trình chuyên viên)
ItemPreview