Tiêu đề:

Dự thảo một số quy định về tài chính thuộc Tổng cục Thống kê

Nội dung:

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý
ItemPreview