Tiêu đề:

Tổng điều tra kinh tế 2017

Nội dung:

 

CÁC VĂN BẢN

 

Quyết định về việc thay Tổ trưởng Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017
Kế hoạch về công tác tuyên truyền trong Tổng Điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017
Công văn về việc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017
Công văn về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017
 
 

 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI 

Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

PHIẾU ĐIỀU TRA

 

PDF

Excel

English

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Cá thể

 

 

 

 

 

Hành chính sự nghiệp

 

 

 

 

 

Tôn giáo

 

 

 

 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

 

 
Công văn hướng dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hướng dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Phụ lục 1: Các biểu tổng hợp, giải trình số lượng phiếu điều tra
Phụ lục 2: Mẫu biên bản nghiệm thu các cấp
Biên bản bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Áp dụng cho cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương)
Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Áp dụng cho Ban chỉ đạo cấp Trung ương, tỉnh, huyện)
Tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Áp dụng cho Ban chỉ đạo cấp xã/phường)
Các bảng danh mục áp dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Sổ tay điều tra viên khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2017
Hỏi đáp Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

 

TIN TỨC

 

 

Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 tỉnh Quảng Ngãi

 

UBND tỉnh Kiên Giang triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

 

Tỉnh Lâm Đồng triển khai Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

Trà Vinh: tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017

ItemPreview