Tiêu đề:

Tổng điều tra kinh tế 2017

Nội dung:

 

CÁC VĂN BẢN

 

Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017
Công văn về việc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017
Công văn về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI 

Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

TIN TỨC

 

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017

ItemPreview