Tiêu đề:

Dự thảo về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (sửa đổi)

Nội dung:

Dự thảo quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Sửa đổi)
Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Sửa đổi)
Dự thảo hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2017 (Sửa đổi)
Dự thảo giải thích hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2017 (Sửa đổi)
ItemPreview