Tiêu đề:

Điều tra doanh nghiệp năm 2019

Nội dung:

 

CÁC VĂN BẢN

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA

 

PHIẾU ĐIỀU TRA

 PDF

WORD

 EXCEL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phiếu 2.2: Phiếu thu thập thông tin đánh giá về công nghiệp hỗ trợ năm 2018

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ItemPreview