Tiêu đề:

Điều tra doanh nghiệp năm 2018

Nội dung:

 

CÁC VĂN BẢN

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA

 

PHIẾU ĐIỀU TRA

 PDF

 EXCEL

 

 

 
Phiếu 1A: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2017

Phiếu 1Am: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

 

Phiếu 1A: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2017

Phiếu 1Am: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

ItemPreview