Tiêu đề:

Thi nâng ngạch Thống kê năm 2018

Nội dung:

 
 I. THI NÂNG NGẠCH THỐNG KÊ VIÊN CHÍNH - CHUYÊN VIÊN CHÍNH
 
 
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê  viên chính;  từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính;  từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
 
Thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính;  từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
 
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính;  từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
 

 

II. THI NÂNG NGẠCH THỐNG KÊ VIÊN  

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thì nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, thống kê viên trung cấp lên ngạch thống kê viên, từ ngạch cán sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên năm 2018
 
 
 
 
Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch lên thống kê viên năm 2018
 
 
 
 
 

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thông tin về đợt thi tuyển:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024 73046666-5006 

 

ItemPreview