Tiêu đề:

Thi nâng ngach Thông kê viên chính - Chuyên viên chính - Hang chức danh chuyên viên chính 2018

Nội dung:

 

CÁC VĂN BẢN

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính; từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức  hành chính lên chuyên viên chính năm 2018

 

Địa chỉ liên lạc để tìm hiểu thông tin về đợt thi tuyển:

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê;

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;

Điện thoại: 024 73046666-5006 

ItemPreview