Tiêu đề:

DỊCH VU CÔNG TRỰC TUYẾN - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nội dung:

 

DỊCH VU CÔNG TRỰC TUYẾN - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

STT

Thủ tục

Lĩnh vực

Đơn vị cung cấp

Mức độ

01

DỊCH VỤ THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

TTTL&DVTK - TCTK

02

02

KHAI THÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRÊN TRANG WEB

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TTTL&DVTK- TCTK

02

03

ẤN PHẨM THỐNG KÊ

ẤN PHẨM THỐNG KÊ

TTTL&DVTK- TCTK

02

04

DỊCH VỤ THỐNG KÊ CÓ THU PHÍ

 

DỊCH VỤ THỐNG KÊ

TTTL&DVTK- TCTK

02

05

...

 

ItemPreview