Tiêu đề:

Đánh giá quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010-2017

Nội dung:

VĂN BẢN PHÁP LÝ 

Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP)

CƠ SỞ LÝ LUẬN

Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước(GDP)

Thực trạng nguồn thông tin và phạm vi biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trước khi đánh giá lại ở Việt Nam

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN

Không tính mại dâm, tham nhũng vào kinh tế ngầm, GDP _ Vietnamexpress

Khu vực kinh tế chưa được quan sát: Khi nào “lộ sáng”, khi nào tính vào GDP?_Pháp luật

Khu vực kinh tế chưa được quan sát là gì? _VOV.vn

6 giải pháp thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát _VOV.vn

 

 

 

 

ItemPreview