ࡱ> ^` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]aRoot Entry F?w!p:k:_WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==iM8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Arial1Arial1hArial1Arial1,Arial1Arial1@Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0#,##0.00;\-#,##0.00 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `       ! " a> # | *<  *< "x !\ " # ( | <@ @ |  *xq@ @ )q@ @ +q@ @ X *|w@ @ )w@ @ +w@ @  | X X *|w@ @  )w@ @  +w@ @ | H 1*|w@ @ )w@ @  *|w@ @ *|w@ @ +w@ @ | H *|w@ @  H *|w@ @ *|w@ @ #| "xw@ @ #| *|w@ @ *|@ @ )@ @ +@ @ " #|q@ @ #|w@ @  #|w@ @ #|w@ @ #|w@ @ #|@ @ +q@ @ +w@ @  +w@ @ +w@ @ +@ @ |@ @ |@ @ |@ @ * * *\ <@ @ <@ @ <@ @ <@ < @ <@ @ <@ < <@ @ ||֏}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}< 00\);_(*;_(@_)  }}= ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}> 00\);_(*}-}? 00\);_(*}U}@ 00\);_(*;_(@_) }-}A 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 12 9Normal 2 :Normal 9; Normal_Sheet1 <Noteb Note  =OutputwOutput ???%????????? ???>$Percent ?Title1Title I}% @TotalMTotal %OOA Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`NSheet1nhCh s sn xut cng nghip M ngnh Tn ngnh 5Thng 12 nm 2012 so vi thng bnh qun nm gc 2010B00 Ton quc Khai khong05Khai thc than cng v than non06%Khai thc du th v kh t t nhin0610Khai thc du th0620Khai thc kh t t nhin08Khai khong khc (, ct, si)CCng nghip ch bin , ch toSn xut, ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t saSn xut ng,Sn xut m ng, m si v sn phm tng t.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu sn Sn xut biaSn xut thuc lDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho chtSn xut phn bnFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liuSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t stSn xut xi mng8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut thit b in cc loiSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcng tu v cu kin niSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghDSn xut v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp ncThu gom rc thi khng c hi n v %NSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttKhai thc v thu gom than cngKhai thc , ct, si, t stSn xut ung&Sn xut sn phm t cao su v plastic&Sn xut, truyn ti v phn phi in=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thi?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liu05100810<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcPhn theo ngnh kinh tThng 1Thng 2-Cc thng so vi thng bnh qun nm gc 2010Thng 3Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 12 nm 2014Thng 11 c thng 12"Thng 12/2014 so vi thng 11/2014"Thng 12/2014 so vi cng k 2013 "12 thng 2014 so vi cng k 2013 j7 78:3<>>WAb C EGIKLccB R\~У dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MJ \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeKl G odXLetterCanon|` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d dd@8 o 22= o 22= XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X  "dXX333333?333333?&<3U} p} /D} D} D} D} $D} ID} $D} J} $ DR@NhNRX ] ] ] d d]]f]]]]]]]]]]]]]]] *C b*E V*E&FGGGGGGGGGGGGGGH IJ  Y e f |gK,}M L LW LX LZ L[ L\ L] L^ L_ L` La Lc Ld~M O P~ QN@wU]@wY@we^@~ w@wDPS_@w@w@ wz`@ wsJrjn`@ w(\a@ w=@w@qp@q(.f[@qiZ@B S T~ U@xYfY@x`GW@x`Ӭt#Z@~ x@x+huZ@x@x\@ x}1DyX@ x><&4X@* x>@x@@x@r4@r`@r@<VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Y Z ~ [@ y\RU@ y^>U@ y/R'Y@~ y4@ yő Y@ y@y?@ yT@ y'ɷU@* y@y@y2@s@s@s@ \ ^S _L [ y\RU@ y^>U@ y/R'Y@~ y4@ yő Y@ y@y?@ yT@ y'ɷU@* y@y@y2@s@s@s@ \ ` Z ~ [@ y7[@ y>SBY@ yL]*[@~ y@ y"AH[@ y@y@ y\| Z@ y=36[Y@* y@y@y=@s@s@s@ \ a _ ~ b@ z[2DAZ@ z>V:W@ z-ƕ{Y@~ z@ z&d@ z@z@ z}c^@ zUB8]@* z@z(b@z@tw@t@tn@< c]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ` Z[(\Q@ycdN@yhJ@yaOtN@y(\Q@yTQ@y(\2R@~ y@ yZ͢R@ yk'R@ y@y@ yq= ףPT@s>@s4@s@\ aT _M[ycdN@yhJ@yaOtN@y(\Q@yTQ@y(\2R@~ y@ yZ͢R@ yk'R@ y@y@ yq= ףPT@s>@s4@s@\ e T~ UH@xA6 ^@xZUq:Y@xD _@~ x@x҆g`@x@x@ x5`@ x:X`@ x@x@ xq= ףPc@r@r@r=@B~ g$@ Z~ [s@y1\a@yk!^@yy zRb@yQa@y̭m_@yg@y^@ yGmK^_@ yv]`@ yQ`@$ y@y@s@s@s@\~ h@ _~ b@zRʼnW@z6wkV@zl}?[@~ z]@zؔw_@z@z@ zVEU`@ z.C`@* z@z@z@u@u @u@i~ hh@ _~ b@z>B ya@zE6_@z#}Cy_@~ z@zrihe@zc@~ z@ zbjd@ zPUHbb@* z@zA@z@u@u@u:@\~ h@ _b(\6q@zذv@z0s@z6&8x@~ z@z}.3J@~ z@ zffffff3@ z'@ z<ئ"@ zQ C@$ z@z@u@u@u@\~ hȐ@ _~ bZ@z c@z 7]@zMEP$d@~ z@zH`@~ zQ@ z(\/a@ z?`@ z-e;`@ zGza@~ z@z= ףpuc@u~@u@u@\~ hܐ@ _~ b@zU@z <4S@z|b,Y@~ z@z|;X@zn@zj@ z^H?]]@ z]@* z@z@zy@u|@u @u@\~ h@ _~ bV@z.~g_@z[@zy3_@zq= ף`a@zXlb@z@z%@ zr9+ Qb@ zq'gc@* z@z@z@u@u@u@\~ g&@ ZNbzoh)$pc@z#`@zq ]@~ z@zfBc@zA@z@ z$qe@ zĪe@* z@z@z"@uB@u@u{@\~ h<@ _~ [@yoh)$pc@y#`@yq ]@~ y@yfBc@yA@y@ y$qe@ yĪe@* y@y@y"@sB@s@s{@\~ g(@ Z~ [t@y W@y@F֫WT@y銏]@~ y@ye7U@y@ys@ yN)V@ ytѷ!W@* y`@y@y4@s@s8@s@\~ h@ _[y W@y@F֫WT@y銏]@~ y@ye7U@y@ys@ yN)V@ ytѷ!W@* y`@y@y4@s@s8@s@\~ g*@ Z~ [@yV@yuT@y\_Y@~ y=@y!ڢ[@y @y @ ykj `@ yC.C_@ y(\:`@~ y@ya@s@sl@s@\~ h|@ _~ b@z$ 6zV@zCy%U@zA6.@Y@~ z@z [@zI@z@ z:x^ a@ zo`@ z@z@ zb@~ u@uQSa@~ u@\~ h@ _~ bW@zxjW@z6I&T@zgFA[@~ z@z=2>^@zt@z@ z6}D^@ zΪQaz]@* z@z4@z@u@u@u@\~ h@ _ ~ b@zyjU@zrhQ@z.gVV@~ zPR@z !vxZ@zA@z@ zȷeW@ zH䮕Y@* z@z@z@uK@u@u@\DV!l<<<80((( ]!]"]#]$]%]&]'](])]*]+],]-].d/d0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]:];]<]=]>]?]~ g,@ Z!~ [@ yv_H`@ y(\@ ydʴ_@~ yi@ yLDc`@ yQa@ y b@ yl\Kdb@ ya@ y4@y7@ yGzb@ s@s@s@ \~ !h@ !_"~ !b@!zv_H`@!z(\@!zdʴ_@~ !zi@!zLDc`@!zQa@! z b@! zl\Kdb@! za@! z4@z7@ !zGzb@!u@u@u@!\~ "g.@ "Z#~ "[@"ysab@"yq$|j`@"y\M$b@~ "yM@"yjUewyd@"yA.@yg@ " y3wd@" y̦d@*" yA@y@y>@s=@sw@s@"\~ #h@ #_$~ #b@#zsab@#zq$|j`@#z\M$b@~ #zM@#zjUewyd@#zA.@zg@ # z3wd@# z̦d@*# zA@z@z>@u=@uw@u@#\~ $g1@ $Z%~ $[[@$yY#f^@$ylCzQN\@$yBCb@$yQ#b@$y.ݏa@$y(\gb@$ yQc@$ yf?UHc@$ y0THd@*$ y@yA}@yZ@s@s@s@$\~ %h@ %_&~ %bM@%zl/߄Y@%z)0;T@%zQDX@~ %z/@%zis,[@%z@z@ % z*Q]@% z^']@*% z@z@z@u@u@uU@%\~ &h@ &_'~ &b@&za@&z5W&b@&zLWcQ j@~ &zAv@&zG Ee@&z@zA@ & z Ch@& zc~.vOj@& zA@zAp@zv@uw@&uQ`@~ &u7@&\~ 'g4@ 'Z(~ '[@'y>yF[@'y?j6Y@'ybc^@~ 'y#@'yuVݙ(a@'y= ףp5a@' y(\g`@' yBEqn^@' yIs-A`@*' y^@y@yR@sL@s@sg@'\~ (hp@ (_)~ (b@(zQ<Қ/_@(z'oY`@(zb=ICb@(z(\b@(zI N&f@(z(@z@ ( zQǞqb@( z&a@( zq= ףc@$( z@zY@u@u?@u:@(\~ )h@ )_K~ )b@)zgV@)z؊6fR@)zȨMW@~ )z@)za:6Y@)z@z@ ) zWj`Z@) zoQ\@*) z@zG@z^@u@u@u @)\~ *h@ *_*~ *b^@*zťx`@*zaY@*z8 `@~ *z6@*z db@*z@z$@ * z/Of`@* zOOb@* z= ףpc@* z= ףp}b@*z"@u@um@u@*\~ +h@ +_+~ +b@+zݹR@+z8x[zP@+z|2$X"8V@~ +z@+z6Q@+z@z@ + zuV@+ zܑA/Y@*+ z @zi@z=@u]@uz@u@+\~ ,g5@ ,Z,~ ,[B@,ybnܔY@,yMV@,ycH,\@~ ,y@,y *_@,y*@yJ@ , yZi(`@, yVyՈ`@*, y@y@y @s@sr@s@,\~ -hh@ -_,-[-ybnܔY@-yMV@-ycH,\@~ -y@-y *_@-y*@yJ@ - yZi(`@- yVyՈ`@*- y@y@y @s@sr@s@-\~ .g6@ .ZO~ .[@.y^ V@.yzn+S@.y l%4W@~ .y@.y,b ԿX@.y%@y @ . yakxY@. yOTX@*. y @y@yZ@s!@s"@s1@<.c]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]~ /hX@ /_-/[/y^ V@/yzn+S@/y l%4W@~ /y@/y,b ԿX@/y%@y @ / yakxY@/ yOTX@*/ y @y@yZ@s!@s"@s1@</c]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]~ 0g7@ 0Z.~ 0[@0yFHdGSV@0y^ j.4R@0yG[@~ 0y@0yG*[@0y@yW@ 0 y>sJlZ@0 ybkݕZ@*0 y.@y@y@s@s1@s2@0\~ 1h@ 1_/1bQKR@1z@Q@1z1K@1zQT@~ 1zf@1z!xV@1zE@z@ 1 z ~hX@1 z X@*1 z@zY@z@u@uD@u@1\~ 2h@ 2_0~ 2b@2z)JZ@2z󛟦cW@2z~JKa@~ 2z$@2z-5@a@2zP]@z@ 2 ze'^@2 zzgf_@*2 za@z7@z@u@uC@u@2\~ 3h@ 3_13b= ףpQ@3zw^)P@3zD@3z>ZP@3z(\P@3zudQ@3zGzQ@3 z(\P@3 z|0R@3 zeHR@*3 zԾ@zȿ@z@u@u@u@3\~ 4g8@ 4Z2~ 4[@4yK N]@4yp;$X@4y:5 0c@4yq= ףPb@4y&ke@4yc@y@ 4 y:$?l2b@4 y?@WLb@4 yc@$4 yc@yt@s@s@sq@4\~ 5hԢ@ 5_3~ 5b@5z!*o]@5z4iW@5z( b@5zGza@5z&ke@5zc@z@ 5 z:$?l2b@5 z?@WLb@5 zc@$5 zc@zt@u@u@uq@5\~ 6g9@ 6Z4~ 6[{@6yu$+T@6yךLS@6yOV@~ 6yh@6yJU X@6y@y@ 6 yi\KZ@6 yT'tZ@*6 y@y4@y@s@s@s2@6\~ 7h@ 7_5~ 7b8@7zkW@7zTrcU@7zmV@~ 7z@7znrX@7zs@z@ 7 zr4~\@7 zex^@7 z.@z@ 7z(\G`@7u@ug@uy@7\~ 8hN@ 8_6~ 8bu@8zqw{DR@8zDqR@8zafnV@~ 8z@8zXDŽW@8z@z^@ 8 zI?͡X@8 z~SЬW@*8 zPY@z@z@u@u@u@8\~ 9g:@ 9ZU~ 9[e@9yջjxc@9y57a@9yK;2d@~ 9y!@9yyi@9yF@yA@ 9 y3Fo@9 y=.qq@9 y= ףp r@9 y@yA~@s@9s(\c@~ 9s@9\~ :hd@ :_7~ :b@:zrh@:z"f@:z/@rf@~ :zA0@:zcn@:zd@z@ : zrLr@: zqǏt@$: z[@z@zS@u@u@:uQ#`@:\~ ;h@ ;_8~ ;b@;z U@;zkaE`@;zLB*:/]@~ ;z!A;z&!e@;zX@z@ ; z<$Top@; z٘6ru@*; z"@zn@z(x@u@u@uA%@;\~ <h@ <_9~ <bh@<z[`Nͺ_@<zHX@<z]hԂ`@<zq= ף`@<zgz`@<z\@z@ < z\%a@< zg]Rb@*< z @zA;@z@u<@u@uF@<\~ =g;@ =Z:~ =[@=y4|5_@=yAo[Z@=y8Έ@D`@~ =y@=yslc@=y@y@ = yJYb@= yg5`@~ = y@= y= ףp`@=y*@se@s@s@=\~ >h,@ >_;~ >br@>zQ$n^@>zhX@>z09.*`@~ >z@>zL{a@>za@~ > z@> zsmhb@> zVm`@> z(\`@~ > z@>zGza@>uh@u@uZ@>\~ ?h@@ ?_<?bq= ףS@?z2 %eT@?z x$+pQ@?zl5;U@~ ?z@?zqxW@?z@z8@ ? zu*:W@? z@)W@*? z@z'@zh@u@uC@u@?\D$l ($@]A]B]C]D]E]F]G]H]I]JfK]L]MfN]O]P]Q]~ @hX@ @_=~ @b@@z6+W@@zqҾU@@z4 sNZ@~ @z.@@z\;]@@z@zB@ @ z]]@@ zwsY@*@ z@z'@z@u@u@uZ@@\~ AhZ@ A_>~ Ab>@AzjTk@AzaLxe@Az"im@~ Az@AzF?oq@Az(\p@~ A z@A z~qo@A z䭟i@*A zk@zd@z@u]@uI@u7@A\~ Bg=@ BZ?~ B[]@ByS`@ByjcD]Z@ByP%}a@~ By@By}5X d@By @yq@ B yeE;d@B y{d@*B yAV@y@ye@s@sF@s@B\~ Ch@ C_?~ Cb@Czk @ ETAEUQb@Ex`@Ex> ߞ^@Exsc'w`@~ Ex@Ex3FLa@ExM@xP@ E xTvZ`@E x< a@E xffffffa@E xc@Ex@rp@r`@r@E\~ Fh@ F_B~ Fb@FzLC\@Fz2d\@FzqZ\@~ Fz\@Fz8`.b@Fz`\@zq@ F z㒮lb@F zqPb@F z(\`@F zQ;d@FzA@u@uw@u@F\~ Gh&@ G_C~ Gb@Gz*a@Gz qŏ_@GzƦna@~ Gz@Gze\ٱ`@Gz@z@ G zIh_@G zE1G`@G z(\a@$G z@z@uA@u@u@G\~ He?@ HTD~ HU\@Hx.S@Hx4Qr'L@HxR@~ HxԽ@HxJ4lP@Hx)Q@~ H xf@H x R@H xG]+0S@*H x?@x@x]@r@r@r@H\~ Ih8@ I_DIUIx.S@Ix4Qr'L@IxR@~ IxԽ@IxJ4lP@Ix)Q@~ I xf@I x R@I xG]+0S@*I x?@x@x]@r@r@r@I\ JjE JTFJU(\`@Jx/[k`@Jx%3i=^@Jx<2rb@~ Jx@Jx d@Jx'@x@ J xd@J xKLLc@J xQd@$J xk@x@r@rS@r@Jk~ KgA@ KZFKU(\`@Kx/[k`@Kx%3i=^@Kx<2rb@~ Kx@Kx d@Kx'@x@ K xd@K xKLLc@K xQd@$K xk@x@r@rS@r@K\~ Lhl@ L_PLULx/[k`@Lx%3i=^@Lx<2rb@~ Lx@Lx d@Lx'@x@ L xd@L xKLLc@L xQd@$L xk@x@r@rS@r@L\ MjG MTQ~ MU@MxّJ\@Mx=a\@Mx=]@~ Mx@MxMm^@Mx@x&@ M x;o^@M xX>y_@*M xs@x`@x_@rpY@r@r@MB~ NgB@ NZH~ N[@NyNܸ[@Ny䛱K\@NyHl\@~ Ny@Ny9貅^@Ny @y@ N y-op_@N y<k_@*N yU@ys@y@s@s [@s@N\~ Oh @ O_HO[OyNܸ[@Oy䛱K\@OyHl\@~ Oy@Oy9貅^@Oy @y@ O y-op_@O y<k_@*O yU@ys@y@s@s [@s@O\~ PlC@ PZR~ P[6@Py{~L_@Pyds]@PyOO^@~ Py@Py ^@Py@yP@ P yX1^@P yƙC_@*P y@y6@y@s8@s@s_@P\~ Qmƭ@ QnI~ Qo6@Q{{~L_@Q{ds]@Q{OO^@~ Q{@Q{ ^@Q{@{P@ Q {X1^@Q {ƙC_@*Q {@{6@{@v8@v@v_@Q\(T >@{zR ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@}(@Rx!՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q