ࡱ> df !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcgRoot Entry F3Z>feWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==xZJ+8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### ###\ ###\ ###                                    ff + ) + , *   P P    `        a> !\ "\ L !\ |@ |@ |@ \ | | |@ !\ "\ #\ L !\ "\ #\ #\ L !\ !\ !\ !\ #\ !X !\ !| "| #| #| !| "| #| #\ ||fY )}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}> ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}B 00\);_(*}}= 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 113* Normal 113: Normal 120* Normal 120; Normal 121* Normal 121)<$Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan 2 2 =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`ZASheet1G Y6Tr gi v mt hng nhp khu s b cc thng nm 2016Tn hngVTThng 01Thng 02Thng 03Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10S b thng 11S b 11 thng Lng Tr gi (1000 USD) Tng s1000 USD T/: Khu vc c vn TTTNNNhm/Mt hng ch yu Hng thy snSa v sn phm sa" Hng rau quHt iuTnLa mNg u tngDu m ng thc vt#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccCh phm thc phm khcThc n gia sc v nguyn liuNguyn ph liu thuc lQung v khong sn khcThan Xng du cc loiXngDu DODu FONhin liu bayKh t ha lngSn phm khc t du mHa chtSn phm t ha chtNguyn ph liu dc phm Dc phmPhn bn cc loi Phn U rPhn NPKPhn DAPPhn SA Phn Kali&Cht thm, m phm v ch phm v sinhThuc tr su v nguyn liuCht do nguyn liuSn phm t cht doCao suSn phm t cao suG v sn phm g Giy cc loiSn phm t giy Bng cc loiX, si dt cc loi Vi cc loi!Nguyn ph liu dt, may, da giy&Thy tinh v cc sn phm t thy tinh qu, kim loi qu v sn phmPh liu st thpSt thp cc loiSn phm t st thpKim loi thng khc Sn phm t kim loi thng khc)My vi tnh, sn phm in t & linh kinHng in gia dng v linh kin in thoi cc loi v linh kin"My nh my quay phim v linh kin%My mc, thit b, dng c & ph tngDy in v dy cp in t nguyn chic cc loiChic t 9 ch ngi tr xung t trn 9 ch ngi t tiLinh kin, ph tng tXe my v linh kin$Phng tin vn ti khc v ph tng Hng ho khcb[4 55D6Im78D9N:5;==,? @; ccB MxB1v߮ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"B333333?333333?m&<3U} $,N} O} P} $ QMEEJvJV@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ CD FD G H II II II I I I I I I I I I I I I I I I I II KL M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M R STU-kChA~ TTUs/cA~ TT&1ukA~ T TʡqjA~ T T'ផkA T TGBkA~ TTgff>GkA~ TTʡEmAKT 5DDDD D DDDDTokA~ TT|?]? nAWT ADDDDDD D DDDDWTo_oA ADDDDDD D D DDDTT &A W DTUh\`[A~ TT$YA~ TTMbl`A~ T TQx^A~ T T< ׻hp_A T T^_A~ TTO`A~ TT$aAKT 5DDDD D DDDDT?5^`A~ TTv bAT(KEALLLLLLLLLLLT?-bA(TT@FA XDTTTTTTTTTTT $ TTTTTKT 5DDDD D DDDDKT 5DDDD D D DDDTTT(T( TT YDTTTTTTTTTTT $ TTTTTKT 5DDDD D DDDDKT 5DDDD D D DDDTTT(T( TT Z D~ [ [Cah@ TT T Tx.@~ T Trhp@~ T TkA@~ T TCl@~ T TZ9Ȏ'@~ T Trhh@~ T Top@~ T TGz@ T( Trh=@( T TE-A Z D~ [ [ˡEi@~ T TV"@~ T T/TC@~ T TBR@~ T T΍@~ T TK7@~ T TO8@~ T TK7@~ T T"Z@~ T T+}@ T( TnE-@( T T5^ =h'A Z D~ [ [q= t@~ T TJ +2@~ T TK7}@~ T T@~ TT|?5X@~ TT+@~ TTA`@~ TT1 @T(TvC@(TT^"A Z D~ [[S@~ TTE] @~ TTƛa@~ T T6^I@~ T TV@~ T T|?5N@~ TT"Y'@~ TT{jt@~ TT{.@~ TT(\n@T(TV @(TTDl>V A Z D~ [[uz@~ TTw7@~ TTMbDx@TT;;T Tk@~ T TsG@~ TTSbX@~ TTcH@~ TTcX9h@~ TT&1@T(T31@(TTC, A Z! D~ [[L7AA~ TTMbHA~ TTx&A~ T T +p A~ T T$ A T TsATT~A~ TTJbXjA~ TTi;OA~ TT!QAT(T ףpA(TTG;GA Z" D~ [[+)@~ TTA`p@~ TTt@~ T T/$#@~ T T9^I@~ T Tzg@TTwR@~ TTZ=@~ TT'@~ TTMB@T(T ~@(TT/+A Z# D~ [0A[-=@~ T@8 ATLX @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ Z. D~ [ [\@~ T T rh)@ TTPT TE@~ T Tvo@~ T Tt@~ T TMb@~ T TI / @~ T TxGu@~ T TT9>@ T( TK7u@( T T㥛A !Z/ !D~ ![![ +A~ !T!T~?5^A~ !T!Tx}A~ !T! TD A~ ! T! Tv A~ ! T! TnA~ !T!TE A~ !T!T~j A~ !T!ThA~ !T!T(\(R A!T( !T(0A(!!T!TfffAA "Z0 "D"[A[7:yTHvA"T"A@~ "TXA"T\d; P@~ "TA" T(\@~ " T@)A" Tʡo@~ " T$ A" Tc@~ "TA"TV@~ "TxA"TSCM@~ "T,pA"T̞3@~ "T$A"T +W@"TUA(!"TMbO@("~ "T."TZ/.A #]1 #D~ #[ T@#[S@~ #T`@#Tx&1@~ #T '@#Ty&1@~ #T@# TV@~ # T(@# Tv*@~ # T]@# TI ˶@~ #T@#TK7@~ #T@#TMn@~ #T@#TS@~ #TG@#TE +@#T@("#TK7I@(#~ #T*"#Tn!@ $]2 $D~ $[b@$[Vn2@~ $T@$Thfff@~ $T@$TPnRf@~ $T@$ TZdV@~ $ T\@$ T/MM@~ $ T@@$ TS@~ $T@@$T&1,@~ $T@$Tףp@~ $T@@$T>l[@~ $Tq@$TN7AR@$T@(#$TZd@($$TDATs %]3 %D~ %[@%[Cl@~ %T@%TU-m@~ %T0@@%TK7@~ %T,@% T/$@~ % T@% Th;O s@~ % T >@% T h\@~ %T@%T]X9D@~ %TR@%T rF@~ %T \@%TT;3@~ %TZ@%TS@%T@($%TW@(%~ %T+%TGzA &]4 &D~ &[@@&[Z@~ &T8@&Tҭ@~ &T @&TX9v@~ &Tc@& TQ㥛d@~ & TA@& TS@~ & T.@& T-@~ &T0@&TZd;:@~ &T@&T?5^m@~ &T@&T"Y @~ &T@@&T1'`@&T @(%&T~j 0D~ 0[0[Z@@~ 0T0TV0@~ 0T0T0@~ 0T0 T8^IS@~ 0 T0 Tb@~ 0 T0 TK@~ 0T0T"{@~ 0T0T+nN@~ 0T0T&1h.@~ 0T0T~j@0T(/0TD5^!@(00T0TPV!A 1Z? 1D~ 1[p@1[~jyA~ 1T@1TPn@~ 1T@1TnrA~ 1T@1 TZd;4A~ 1 Tp@1 TʡE$A~ 1 Tn@1 Ta@~ 1T@1TA~ 1T&@1TQA~ 1T@L@1T(O@~ 1T@I@1Td㥛leA1T}@(01TnA(1~ 1TN:1T&1$7A 2Z@ 2D~ 2[i@2[/$YW@~ 2T@2TI +q@~ 2T o@2T~j7A~ 2T@2 TSA~ 2 Tm@2 TCA~ 2 TV@2 TI A~ 2T@2TtݙA~ 2Tp@2Th|;A~ 2T`@2TV-@~ 2T0@2T85^A2T@(12TQA(22Td'AT" 3ZA 3D3[[h=T3TSU A~ 3T3T֣p,+)A~ 3T3 TCF.A~ 3 T3 T/d=/A~ 3 T3 T5$F+A~ 3T3T(e+A~ 3T3TšEvb[8T+q%A8TqZ6A(78TYd;_%A(8~ 8T(8T&1@[A 9ZG 9D~ 9[9[ʡE) A~ 9T9T]I >PA~ 9T9T|?5k A~ 9T9 TQ+ A~ 9 T9 T|?5^ A~ 9 T9 TatA~ 9T9TxFa A~ 9T9T4A~ 9T9TA~ 9T9Trh#A9T(89T.\A(99T9TʡeZDA :ZH :D~ :[rA:[Zd;_2A~ :T@:T(\_A~ :TA:T(\HA~ :T3A: T|?OA~ : TH^A: TףA~ : TA: T`uA~ :TX A:T"[ lA~ :TXA:T(\^A~ :TA:TVi]A~ :TyA:Tl{^A:TA(9:TndA(:~ :TAh:TT㥻PA ;ZI ;D~ ;[;[;O@~ ;T;TxW@~ ;T;TMb"@~ ;T; Tʡ @~ ; T; Tw@~ ; T; TGz@~ ;T;T\@~ ;T;Ti|u@~ ;T;TK7@~ ;T;TjtY@;T(:;T|?J@(;;T;TPg'A <ZJ <D~ <[<[Nbl=A~ <T<TB`g=A~ <T<TEBA~ <T< T+g>A< TT(d1T < T+@A~ <T<T)\-GBA~ <T<TK7CA~ <T<TI7TBA~ <T<TSE6DA<T(;<TyECA(<<T<TQ&xA =ZK =D=[[WT=TQ$@~ =T=TB`A~ =T= T~jA~ = T= TVA~ = T= TQ A~ =T=T(\@~ =T=TV- @~ =T=T{@~ =T=TZd@=T(<=TH +A(==T=Tʁ \7A >ZL >D~ >[>[!rX&A~ >T>TQE['A~ >T>TI B1*A~ >T> TSt*A~ > T> Tn!{(A~ > T> To)9Y&A~ >T>TK7t&)A~ >T>TG7,A~ >T>T7O|.A~ >T>T_d;߁.A>T(=>T }.A(>>T>Ty&;bA ?ZM ?D~ ?[?[S=@~ ?T?Tn13@~ ?T?TM@~ ?T? T?`F@~ ? T? Tn@~ ? T? T&1@~ ?T?TOt@~ ?T?T"__@~ ?T?T(\i@~ ?T?T(\x@?T(>?TMb@(??T~ ?TS Dh8l@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@L@ @ZN @D~ @[@[I _S@A~ @T@Tx\7A~ @T@TO3CAA~ @T@ Tx&v@A~ @ T@ TBA~ @ T@ T|?B CA~ @T@T/݄\:AA~ @T@T rTCA~ @T@T6$RLAA~ @T@T BA@T(?@TrǷDA(@@T@T;OxA AZO AD~ A[A[shh@~ ATATZd;'g@ATTCTA TU9>+@~ A TA TQn.@~ A TA T~j@~ ATAT}?5^2@~ ATAT=O@~ ATAT"1@~ ATATHL@AT(@AT/ݤ@(AATATj5-A BZP BDQ~ B[߶@B[%6A~ BT@BTm/A~ BT@BTơA~ BT2@B TS A~ B T@B T[9 A~ B T@B Tn A~ BT@BTsA~ BT4@BT/&A~ BT@BT yA~ BT?@BTS㥛2ABTT@(ABT+~A(B~ BT @BT'1?A C]R CD~ C[@C[o@~ CT@CT~jT@~ CT @CTG@~ CT@C T@~ C Tι@C T@~ C TH@C Tx&! @~ CT߳@CTy^@~ CT̨@CT)^@~ CT@CTV.@~ CT@CTQ7A@CT @(BCT"@(C~ CT3@CTj4%"A D]S DD~ D[J@D[C@~ DT@R@DTPbX9i@~ DTY@DTx&1D@~ DT[@D TC`b@D TT@TI ATW@ D Tp= ܭ@~ DT`@DT#1@~ DTE@DTL@~ DTB@DTV@~ DT9@DTW9@DT6@(CDTxffff@(D~ DT@@DTK?@ E]T EDE[@[9Tت@ET"@~ ETr@ET> ף@~ ET$@E T$Ua@~ E Tt@E T~jtu2@~ E TN@E TNn(@~ ETʰ@ETN-A1@~ ET֪@ET(\@~ ETԯ@ETvJ @~ ET@ETI @ET@(DETI @(E~ ET@ET|&*A FZU FD~ F[F[J +: A~ FTFTX9#. A~ FTFTn+uAFTT&.T F TÃ)A~ F TF T?5^:A~ FTFTshmA~ FTFTkA~ FTFT|?A~ FTFTSn<AFT(EFKFIALLLLLLLLLLLFTI A(FFFTFTʡHA GZV GD~ G[G[n[@~ GTGT"@~ GTGTZd;@~ GTG TC;@~ G TG T:A`@~ G TG T@~ GTGT(\<@~ GTGTVU@~ GTGT!@~ GTGTSz@GT(FFGTvj@(GFGTGT^I A HZW HD~ H[H[L7A@~ HTHTCۖ@~ HTHT~j@~ HTH TSr5 A~ H TH TV㥛(@~ H TH Trh@~ HTHT&V!W@~ HTHTK^@~ HTHTCB@~ HTHT6AAHT(GFHTnh A(HFHTHT/$&P4A I^X I_~ I`I`h%A~ IaIa@5^s A~ IaIaMb%A~ IaI a(\$A~ I aI ax&%A~ I aI aI o%A~ IaIa~?5V&A~ IaIafY'A~ IaIa&1c%A~ IaIaK7.'AIa(HFIa(\ )A(IFIaIam^A:JbcddddddddddddddddddddddddLek>>@PRA r  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@2*U>f@Y>f՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q