ࡱ> hj !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgkRoot Entry F(|b>fubfiWorkbook`SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==xZJ+8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### ###\ ###\ ###                                    ff + ) + , *   P P    `        a>  L  L "|@ " " # " #  L # \ #\ \ \ #\ # #\ #\  L   # l | #< #< <@ "<@ |@ ||b6?}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}0 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}= 00\);_(*;_(@_)  }}> ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_(@_) }-}B 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 2 113. Normal 2 113: Normal 2 2 10;Normal_HAIQUAN04<Normal_HAIQUAN04 2 2 =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`9Sheet1oXdKim ngch xut nhp khu phn theo nc, khi nc v vng lnh th ch yu s b cc thng nm 2016Khi nc, ncThng 01Thng 02Thng 03Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10S b thng 11S b 11 thng Xut khu Nhp khuEU Trong :Ai-lenoBa LanB B o Nha Bun-ga-ri Cr-a-ti-aan Mchc -xt-ni-aH Lan Hung-ga-riHy Lp I-ta-li-aLt-vi-aLt-va Lc-xam-buaMan-taPhn LanPhpRu-ma-niScSp Xl-va-ki-a Xl-ven-nia-a Ty Ban Nha Thy inASEANBru-ny Cam-pu-chia In--n-xiaLo Ma-lai-xi-a My-an-ma Phi-li-pin Xin-ga-poThi LanMt s nc khc c-hen-ti-nan A-rp X-t B-la-rt Ct-i-voaBra-xinTiu VQ A-rp Thng nht Ka-dc-xtan Ca-m-runCa-na-aChi-lC-oti LoanHn QucMc khu HC Hng Cng (TQ)I-xra-enM-hi-cNa UyNam Phi Niu Di-lnNgaNht Bn -xtry-li-a Pa-ki-xtanP-ru Th Nh) KThy S)CHND Trung Hoa U-crai-na X-n-ganVng quc AnhZ 3 7474%5%55I6I6y7y8r8rccB  b:~q; dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?u&<3U} D} D} mJ} $ Db@@JJFhHJIYHYIJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C6DDDDDDDDDDDDDDDE6DDDDDDDDDDDDDDD6DDDDDDDDDDDDDDD` a __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ `a G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G6JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ K#Ltx_DA %#LQ'&A -:Ll?ALwZE$ALvsEALn&)AL`%"qyEA L L)A L] GEA L@+,A L/ݴaEA L$H-A #LQ~,EA %#4Le+A -4LTսEAL9vQ,1ALt8~DALR-ALU-REAL2/ALp=9IAL4^ /ALST}ALv&$cAK M)ND%#NL-NNNNN N N N N N N NNNNNNNNNNNE ON =@~ P7NB`B[@NS;s@N (/ؼ@Pny$n@JU6:@ Jÿ~C@ J^$#@ JP<@ Jz9@ J@5^8@J =@J$~@J|?5@J +(n@JC@JH +S@J+@J@5^@J`tȽ@JP㥛x@@Jjt@JjtS w,A E OW NZde]A PS]@ N"y VA Nʡ@ NN2r$A PR@F9@ JPQ'A Jfz@ J0A JU@ JrhA Jx@ J;O A J&1m@ J@l<A J|jt0@ Jp=XA JQv@ JPncA J@ ףh@ Jh;RA JʡQ@~ JW)i J%xI$A Q O Nx{A P"ɉ@~ NX Nuu@ Nd̘) A P{@ J$jħ A Jm1@ Jx% A J-z@ Jʡ}& A J/@ J # A JJ7Ae@ J") A JQ@ J0333 A J@ JT㥛(HA J!@ JS>A JK@~ J{9 JB`zA E O N5^I8@ PzR@ NEa@ Nx&@ NQ>@ PBƁ@ J(l@ J8QqH@ J("1@ JdIK@ Jףpq@ J(\P@ JG +@ JSC@ J8vr@ J`"@ J@5^9@ J(\2@ Jx閱@ J+q@ JMbH@ Jrh@ JT A JMbA E O NCȋA Pʡ7@ Nn3@ NS5@ N"QB$A Po@ J i$A J2X @ JYwA J}" @ J8^IA Jl}@ J"A Jo@ Jp= ׋#A J/F@ Jp@ J"@ J/A JC@ J+GA JZd'0@ J;OV:A JZd;LA E O Nrh%"@ Pjtϳ@ NK7A1@ N(\@ N@ PI5(p@ JL ы@ J__O@ J@JAJtjt9@J AJK7\@JH AJ@Jjt*/AJG@~ Jk Jp= B@J{{TAJ%"AE ONMb~@Tq= ׃@N\~@Ntd@N腖ڃ@T/@J|J W@ JƔ@ JZƵ@ J\j@ J 2S@ Jأp=@J|?r@JL +@J8O7@Jx;@J`I r@Jn @JXd;t@JON@J8O@J@`@Jt`#@~ JE ONˡE@T18@~ N=*ANZd;_Q@Nl@TRKW@@J(ݖV@ JU @ J[%@ JXh@ J@`rs@ JȡE@J-b@J C@JK7@J~j<@J+@J`fff@JH +ϒ@J/@J@Jh|?@J= ף!AJ$=1@E ON^I LATd;Oc1@NRM AN"L@N&r;ATr&@JkPDA J\-@`@ JT#!nA J>iWA JvA JK7K@J]~AJP +@JZ AJ(\ AJ`"FAJxGW6@JAJT,@J-{AJGAJjĐFAJl[3AE O NS{f@~ T@NV;@N"ڈ@NZQ%F@~ T@JQ@ J?@ JRU@ JP~u@ JEM@~ Jq@J(@J`@J$@J|?5@JPbX @JM@J$@J@v؊@JV>@J+b@Jy&1CAJ~j@E O!Nh|?S@TX9@N4333@NC@N0/@T~C@Jbxq@ J4 10Qt@ J8A`a@ JI>@ J< ףD@ J6^I @JP7A@JhI @JC{@J(\@J$#K@JOn@J"|@J`;OЎ@Jज़ @J.M@JS@JK7!@E O"N&1,@T~jD@N%C3@N*N)@NCk@T猜$@J[&/t@ JU@ Jr_X@ J_@ JL7A@ Jp/t@JC˖@J"~%@J/ @J~j|_@J ~ @Jnw@JGb@J/$:@JPnR+@J`X9d@JF"@Jt@E O#NT/ڠ@N~jtu@Nth1@N(2wi@N\@J$B5}@ J~2@ J,PQ@ J^J@ Jx@ JK7a6@JgCl@Jh|@JO@JSc۹@J(\@JQM@J"ۙ@JY@J@Qۓ@J@ +Η@JMbn@J"*@E O$N~jU@Tx&@NVn@NMbx[@NfF?C@T}(z @JA@ Jވ@ J2@ Jθ@ J$7@ JH`b@J(\O@J< ף@J/$@J/@JQd@JСE@JQk@JK7@J@5^ @JQ]x@JX9@~ JE O%N~j{AT/$@N١l@ JIذ@ JD uGP@ J /$F@ Jףpl@Jp= @J|?p@J{@JZdK@Ja$@JQ(@Jl@J8^I @JCl@JK'J@JA`8e@JxAE O'U/$@T;Om@Nc;Oi@NO.@N6@TYg|}@J2@ Jפ@ JS3@ JE+@ JJzFo@ JʡEV @JQ9Ȇ#@Jज़@Jh|$@J(\k@J8O6@JSS@JM"@J$@JP-k@Jज़İ@J`"nAJz@E O(~ N@1@Tx,@~ NiANK@Nĸve@T1Fl@J0i̬@ J@JuZ@J&1D@DU6lHD:8^:< J!J"J#J$YH%Y&Y'J(J)J*J+J,J-J.J/Y0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J E O) NV~i@ TI +@ N^I @ N0$E@ N!Hyl@ T6!ϵ@ JT@ JGuO@ J,RH@ J}@ J4@ Jx}@ JZd@ J&1O@ Jx&1@ J`t-@ J8^I@ J|?5^@ Jl@ J J@ JʡE@ JPk @ J+0A JK7)@!E !O*!NCk@!TʡE6A@!NL +@!N ~jv@!N9Wy@!T=dۣ@!J'@! JV9J@! JI<@! JmB@! JO~@! Jv@!Jn@!J/$%@!Jज़)@!JC@!J`"cR@!Jx@!Jv2@!J/]0@!JQe@!J?5^<@!J%x A!J@"E "O+"N}A"Trh1@"N-TA~ "N"N1LA"T[@"J6KA" J:@" JxA" Jhe@" J$rhR A" JMbG@"JZ A"J %@"J A"J\"K@"J@O:A"Jd@"JZm=A"J @"J rSA"Jx+)@"JzN!?A"JL[A#E #O,#NK7@#Vn[I@#NK7a@#NrhZ@#N.m@#TD#G@#JA% $#$Lb;T6A% %&.$Lv^A%$$Ldfff7A%$$L@`0DhtA%$%K %M)%ND$%&.%N$%%%L- %N$%%N$%%N$%%N$%%N$%% N$%% N$ %% N$ %% N$ %% N$ %%N$ %%N$%%N$%%N$%%N$%%N$%%N$%%N$% %NN%N$%%N$%&K &E.&Nl{@&NCl@&NV-B@&N&1A@&N";@&N`mh@&J "q@& J rP¬M@& JUOAy[@& JI_چ@& Pph|͟@& J?&J`X94,@&J ףp@&JdX94@&J@`Т#@&J8vy@&J\@&JClu@~ &J@&J Zd;˗@&J+vR@&JK7)@&J@'E 'E/'NEA'NPn@'NT㥛B)A'N @'Nܾ' A'N,NK/@'J̜. =A' JXJ5@' J^UA' J9ͧ@' PT㥛 A' J Zd;w@'JA`ZA'JC@'Jx8A'JXI *@'J$cA'J|?@'JphA'Jp&1@'Jrh;A'JP@'JxfC>A'JI #A(E (E0(N^I A(N{G8 A(NQ5 A(NA(N8!(o A(N 1շ7A(Jx]ܝ A( JR A( J.NmA( J̐;vG A( PtA( J`d; A(Jlhi A(JLzA(J rd A(JPnKiA(J A(Jrh A(Jx&, A(J(\̜A(JRA(JSA(J-?(BA(JL71DA)E )E1)NX9,B@)NT㥛T@)Nʡ=@)N|?5^@)N,; @)NJY"@)JNG@) Jx<@) JY@) J0k>@) Pxn3@) Jx!@)J |@)JLl:@)J+^@)J @)JZd{@)JA`@)JD!@)Jn`@)Jx&^@)J@ +]@~ )JA)JA`ef&A*E *E2~ *N.G*NCA*NK7A*NtA*NΏvA*NZA*JŨ5 A* JE;A* JHx A* J`R# A* Px0A* J/UAA*J lA*J4A*Jv>A*JV-A*J4AA*J05A*J?5iA*JScIA*JOA*JrhA*J!rFA*JqxQA+E +E3+Njt@+N @+Nxe@+Ntb@+Nhoƣ@+NJg@+Jnc@+ Jd%Y@+ J8C.j@+ Jyc@+ P䥛Ĕ@+ JGz4@+Jx&u@+J(َe@+J@`^@+J"@+Jn{@+Jvx@+JK7e@+Jph @+Jh|@+JB`j6@+J|X~A+JR@@,E ,E4~ ,Nh,NffffN@,Nx%A,NA`@,NixA,N]@,JXχA, J#J@, J43[A, J$@, Pp= QA, JE@,JxWA,J^d;@,Jt|A,J̡E@,JE@ A,J8O\@,J8A`A,JI -@,J`"%A,Jn@,JjT ?A,J333,A-E -E5-NnaA-NZd;A-N@5^A-N%A-N6Ǡ`A-N41A-JVޑA- J@A- JRLe5A- JKԚA- Ph;O!PA- JH7AfA-JʡE%8A-JwYA-J?5^AA-JH ƛA-J8 ףA-J M.A-J@O-dA-Jrh0A-JSA-J@l A-J#?A~ -JNEg.E .E6~ .N.N1\C"A.NA`x A.Nz.C[A.Ntw@BA.N&A.Jc/A. JvQ"A. JA. JT3!@&A. PQ A. JZd{&A.JK7?A.Jzn%A.JA.J+Vw_(A.JxdA.J Y,'A.J|?5A.Jphm'A.J'A.JHl'g+A~ .J]P.J"ۡ]A /X7/YNNNNNNZZZZ / ZZZZZZZZZZZ0E 0R80N5^If@0N!rhY@0JQls@0JJ +A0JX"8s@0JųA0J [@0 JV#= A0 J8@0 Jm A0 J(\uU@0 JK7A0J襛HZ@0J 2 A0Jԣp=Y@0J$~EA~ 0Jh@0JdfffA0JtL@0JS%h1A0JMbZ@0JP7A%A0JV-A0Jp=CBA1E 1R91N?5^A1NQA1JGA1JK7DA1J A1JZ$c A1JץD A1 J]F֚kA1 JhwF A1 J~/E A1 J|?=A1 JK7 A1Jm;OyCA1JMbdA1Jhfff5A1JxjtJ A1J(\1 A1JK7aNA1J襛ĦI A1Jx7/ A1JΒ A1J(\9 A1Jrh0BA1JVBA2E 2R:2NZd;ߗ@2N +r@2J@2JT㥛@@2JbF̐@2Ji@2Jd3o@2 JHAm @2 J4y@2 Jh@~ 2 J ɸ2 JI D@2Jޣp=r@2J'@2JK7i@2J(\A2JУp=@2J(~x2@2J |@2JtA@2J`I @2J+ @2Jy&1[ A2J|K/A3E 3R;3Jjt@@3J Zd@3J K+@3 Jy@3 JjIGak@3 JZd;>@3JZdf@3J'1@3J ~@3JMb@~@3J@^I @~ 3JC4E 4R<4JV-@~ 4JyA4J(\5@4Jףp={@4Jpah@4J4&c@4J5do@4 Jlij`q@4 JЕwi@4 J"Cs@4 J(n@4 JʡEyA4JpL@4JVcA4Jxf@4J$@4JC@4JDl|@4J`X9@4JVRf@4JMb@4J= {@4JjtV@4J!r#A5E 5R=5JT㥛~%@5JOQ A5JS@5J|?5A5J F{@5JS3A5Jt7(@5 JS@5 J.@5 JMs@@5 J@ ף*@~ 5 J5JNn@5JMb@5J`I @5J|?5:@5Jvǵ@5JA5Jҷe@5J+fm@5JA5Jjtš@5Jv`2A5JV 8A6E 6R>~ 6J'z 6J~j$@6J:vãA6Jrhp@6J^u!A6J>jG u@6J A6 J35z@6 J}A6 Jo@6 J|?A6 J̡Ew@6J,\@A6Jv>1@6JX9HEA6J~jHy@6J(urA6J@6JpA6JSm2@6JKA6JGzDi@6JQfʨQA6J!rRNA7E 7R?7JZd;Ϣ@7JV-m@7JgV1h@7 Jw;x@7 J @7 JηS@7JBt@7Jjt@7JA`@7JʡU @7JPbXa@7J-r@8E 8R@8Jx@8JClwf@8Jray@8 J\kA]@8 JC{u@8 J@8J@6J A9Jޘ@9JAA9 Jl#^l@9 Js A9 Jf+@9 J|?5%A9 J"@9J]I bP A9JX-@9JXd;| A9J(\@9JlpA9J@v@9J0$1 A9J ~ @9J/A9JP +'$@9J%eBA9JB`PA:E :RB:JW@~ :Js5:JClS@:J^I j@:J`PK{@:Jqh+@:JR~R gC@: JeG@: J\3)@: JLDdf@: JXI V@@: J|?5 @:J?5^7@:J/t)@:Jph$@:JCc@:JPbX$@:Jp~@:Jv{@:JԘ@:JGzT@:J(\%6@:JA&A:JˡEg* A;E ;RC;J'1@;J3333@;J r7@;Jx;@;Je@;Jwq P@;J8Kjeq@; Jp= ,@; J6@; Jd]F@; J|?u@; Jx&1@;J~j\·@;J\-]Q@;JZd@;J(gǼ@;Jh|,@;J(\B{@;Jأp=`@;J3@;Jn@X@;JDl{@;J|?˔@;JPn@<E <RD<NMbAA<Nʡ})A<JFz.@<Jb$A<J!rA<Jx10A<Jv,ݩA< Jf׃+A< J(ǃoA< Jlhw+A< JA< J@}f,A<JƝ_A<Jף+A<Jज़Īd A<J8vN/A<JxA<Jp= od,A<J(xA<J/A<J A<JN4z.A<JHz4a>A<J9cA=E =RE=Jʡŋ~&A=JPΣ?A~ =J=Jjts?A=J@J6ا-A=JvDA=Jw+A= JCA= J i *A= J9DA= J8V,A= JCA=JKF+A=JGDA=J,f2A=J+9EA=JQع 1A=Jx= 'EA=JLbX0A=Jʡ-FA=JY-A=JthKEA=J;O=;cA=J1ɉ{A>E >RF>JKCFA>JT4!A>JDlC?A>JrhmA>Jvp%7IA>Jk %A>JGA> J4Z&A> Jp~GA> J$^׫#A> J/ IA> J$%e$A>JV.IA>JQ$A>JHzKA>JZ'A>Jp$=6JA>JhffKm$A>J|_WHA>J 1,]a,A>JZdIA>Jأp{,A>JGOԜA>J"]A?E ?RG?NX94B~A?NZ@?JZA?JDl灗@?J&xɹ A?Jh)4TX@?J&yA? J(ܨa@? Ja#WA? J9dT@? JjtjA? J`"}@?J0$tA?Jأp=’@?Jp= p!A?JM @?JX93A?JC0@?J\A?J(\k2A?J8A` A?JXd;A?JUA?J;Om4AD9lFN@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJO@PJQJRJ`SJ`TJ`UJ`VJ`WJ`XJ`YJZJ`[J`\J`]J`^J`_J@E @RH@JˡE@@J!rh/@@JCZ@~ @JG2@J&F@@J8rH@@JFD@@ J@@ J |9yd@@ J*@@ JʡE6@@ Jأp=^@@JQ"@@JX9ذ@@Jx@@JV-Z@@JxGA@@JCl/.@@J Zd;@@Jx&@@J@@J/@@JtA@J˃!AAE ARIAJ}?5^+A~ AJREAAJS㋑@AJSo<@AJzK(#TAAJmoT@AJ9Dž>AA J9V@A JU TAA J9?@A Jףp!AA J"v@AJs= JAAJX9@AJthAAJ@`J@AJEAAJn#@AJ(1_ AAJHzJ@AJH +>AAJZd[@AJ"ۙ:AAJS/ABE BRJ~ BNi3ABNJ +@BJ= @BJ"@BJO@BJm@BJ|@B JΎo@B J:/@B J<)̳@B Jy#@~ B J%?ABJ C@BJ/$r@BJrh@BJ_"#@BJ&1@BJ(,P@BJI ;@~ BJBJʡ@BJt@BJz@BJ- ACE CRKCNZd;@CNx'@CJ:vF@CJz@CJ̘樨@EJ~AE JҾ4J@E J ^2AFJ\<i0AF J1<|2AF J '21AF J.>2AF JPn2AF Jhff&3AFJqg3AFJA`ٚ3AFJt 6AFJv?5AFJPb_3AFJv?4AFJ:J3AFJ4AFJhG4AFJ@`Ӷ4AFJFAQiAFJPiAGE GROGN/$ AGN|?5b A~ GJ{GJMAGJ۟[?AGJH"5AGJT,T AG J] AG JTv AG J\ZUAG J"ۙh AG JDAGJU㥛3 AGJvAGJPAGJ"J AGJ` AGJQ AGJ'sAGJh, AGJl{?AGJ?5^ AGJ~z CA~ GJ*HE HRPHN ףp@HN+~@HJMj@HJC<@HJ뻇@HJ6/ @HJT~l@H J YR-@H Jh||@H JD1@H JV-@H J@5^)8@HJ\I ^@HJV-@HJ|?5@HJ@HJ}G@HJZtp@HJnc@HJ(1,@HJ Qh@HJ8v>@HJ AHJbX9@IE IRQINVu@INJ +g@IJ +f-@IJ2333@IJ}Z @IJ7i/ڸ@IJ:iʩ@I JVи@I Jp@I J<1a@I Jp= @I JVNn@IJ(\@IJ4^IL@IJ`6@IJ|jtS@IJ$@~ IJKIJh|@IJ Zd;@IJ"{@IJ0^I̋@IJtAIJV-jY@JE JRRJNˡER@JNd;Og@JJ~jF9@JJx&1@JJ'AJJ-g @JJT`@J J'GG@J Jg@J Jtgy(@J J8 ף@J J:O*@JJ~j&5@JJ -_@JJz@JJ8^I@JJlsQ@JJV@JJ&1@JJMb'@JJp\@JJp!R@JJRhJ2AJJ+_AKE KRSKNE@KNʡ=@KJx @KJ/m@KJ-@KJ7*@KJ@K JqSl@K Jh"_,@K J,0@K JltX@K Jy@KJ2333a@KJS@KJ0$9@KJ+8@KJ+)c@KJMbX"@KJ@n¢@KJHP3@KJ @KJV*@KJ@!AKJ16HALE LRTLNx5E4ALNMALJM/1ALJ(DALJ|0:ALJrfqrOALJK]:AL J-l1OAL J!(,8AL JBBPAL J8AL J|PALJ\-Rv:ALJGOALJ0Z?ALJ 95PALJG t@ALJ8^OALJZ4O@ALJSmPALJ}AALJ rXbRALJFrALJ~jMA|AME MRUMNn@MN @MJ*\uH@MJ̡E<@MJ@%Q@MJ/@MJ>-@M J}V)Q@M J@@M J> wk@M J(\g@M JW@MJ|@MJ,i@MJH@MJv)@MJhZ@MJ8v^˵@MJ"n@MJK7@MJK7@MJ"^v@MJbX9ЊAMJRqA@NE NRVNNd;O D@~ NNNJh|@~ NJNJ}#*@NJXo@~ N JN JX3S@~ N JN JClK@~ N JNJMb5@~ NJNJK7:@~ NJNJh|C@~ NJNJ Zd;߮@~ NJNJ`t9@NJ{GI@:O[\]^^^]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] PER PNNN QER RER SER TER UER VER WERXRYRZR[R\R]R^R_RDln> `J`aJ``RaR< >@JJA r  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@m]>f@bf՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q