ࡱ> TV !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSWRoot Entry F7~vvUWorkbook6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                                    ff + ) , *   P P ! ! "  # ` $    %  & ' a> (   *    <@ @   xq@ @  q@ @ q@ @  X X |w@ @  w@ @  w@ @  |w@ @  X \ X *|w@ @  w@ @ w@ @ |w@ @  H H |w@ @ *|w@ @ w@ @  H H *|w@ @ +w@ @ #|w@ @ (|w@ @ w@ @ w@ @ |w@ @  X X H "xw@ @  +w@ @  #|w@ @ \ X w@ @ "8@ @  (@ @ " * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ ||wo}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal_Sheet1 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`MSheet1c\Ch s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB00Ton ngnh cng nghip Khai khong05Khai thc than cng v than non0510Khai thc v thu gom than cng06%Khai thc du th v kh t t nhin0610Khai thc du th0620Khai thc kh t t nhin08Khai khong khc0810Khai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t saSn xut ng,Sn xut m ng, m si v sn phm tng t.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ung Sn xut biaSn xut thuc lDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho chtSn xut phn bnNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t stSn xut xi mng8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo u<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut thit b in cc loiSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcng tu v cu kin niSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghDSn xut v phn phi in&Sn xut, truyn ti v phn phi inE3Cung cp nc; qun l v x l rc thi, nc thi!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThu gom rc thi khng c hi2Thng 12/2016 so vi thng BQ nm gc so snh 2010Thng 01 nm 20177c Thng 01/2017 so vi thng BQ nm gc so snh 2010$Thng 01/2017 so vi thng 12/2016 "Thng 01/2017 so vi cng k 2016 b_6 7+88;d<>A JD FHfKccB Sl[|^P dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MJ \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeKl G 4dXA4Canon|` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X  " dX333333?333333?&<3U} p} !@} `@} @} @@} @} @} @SOO @OY@Oh@Oh@O@OgCOFO;KOR OX OX OX OX OXOXOXO]OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOfOXOfOfOf qqqqqq?????????????????????????????????????????????????????????????????????????N rXrrrrr?????????????????????????????????????????????????????????????????????????N rrrrrr?????????????????????????????????????????????????????????????????????????NAAAA ss?????????????????????????????????????????????????????????????????????????N t t uW uY uZ u[?????????????????????????????????????????????????????????????????????????NttvvvvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBN D DD?D@D@D@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN G HIYrBf@N Be@N?٘pW@N,N+Y@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJN L M N`Y@OW{ zX@O,'\W@OAU@PQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN S T U>\mNPU@ Vd1W@ V% \@ VpwW@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S T U>\mNPU@ Vd1W@ V% \@ VpwW@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S T U=h 5[@ VRb,~X@ V٢V@ V0{T@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S T U8?X@ V1FuW@ V{W@~ V@U@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S T U`|d@ VX F[_@ Vk!S@ Vk!S@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S TUPs(X@VJZU@Vk[V@VI%Y@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN S TUPs(X@VJZU@Vk[V@VI%Y@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN Z M[OXqvi@Og 2=g@OwLW@O?j+Z@\QP\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N~ ^$@ TU~F{e@VJe@Vȁ1=Y@V(˹Y@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^@ T_L c@`Z4{5b@`n]Y W@`RkZ@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^h@ TU/G**h@V*^:e@Vh|L;U@V*ѩ,Y@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^@ TUSٻih@V14%@r@V,ib@VgtU@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^Ȑ@ TURl)Aa@V^ב_@V&VV@VH{|$[@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^ܐ@ TU3Y]@V5KY"<[@VWo4LW@VS$k\@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ ^@ T U%Pi@VnlJ}i@V,Y@VhPe@VLxd@VcfX@Vrph\@WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ a|@ b%cx{h@d8BVg@dK5gX@d-Td]@eQPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeN~ a@ b&cF%_@d9k[@d ۂpV@dI$Y@eQPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeN~ a@ b'c+]LV@dOP5T@d7s4V@d*,UZ@eQPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeND l OX!OX"OX#OX$OX%OX&OX'OX(OX)OX*OX+OX,OX-OX.Og/OX0OX1OX2OX3OX4OX5OX6OX7OX8OX9OX:OX;OX<OX=OX>OX?OX~ ^,@ T( UX>g@ VCf@ VXNpX@ V9vWY@ WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ !^@ !T)!UX>g@!VCf@!VXNpX@!V9vWY@!WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ "^.@ "T*"U~U4n:p@"V“mLo@"V7 IX@"V7|R%X@"WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ #^@ #T+#U~U4n:p@#V“mLo@#V7 IX@#V7|R%X@#WQPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN~ $^1@ $T,$Umxͼl@$V; j@$V'٩V@$V/Rm7Ui[t5g@7Ve@7VtV@7Va2^@ 7QP~ 8^N@ 8T?8U`4Z@8VL^,@ >TE>U(;s7a@>VeSA?*^@>Vt(U@>V;W@ >QP~ ?^@@ ?TF?U8vh@?VCvcb@?V![fS@?VE7-W@ ?QPDJlrrrrrrrrrrrr@ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK ]L XM XN ]O XP XQ XR X~ @^X@ @TG@UiLa@@V8#<$]@@V|U@@V*Z@ @QP~ A^Z@ ATHAU𽅙 q@AV6kr@AVp'Z@AVN`50Z@ AQP~ B^=@ BTIBU8r@BVPg o@BVjQIU@BVy[@ BQP~ C^@ CTICṲ7[q@CV1Ѽl@CVthT@CVH]]@ CQP~ D^@ DTJDU':t@DV 'r@DV.`iU@DVp7žX@ DQP~ E^>@ ETKEU'jh@EV#B'5f@EVR }V@EVOjaZ@ EQP~ F^@ FTLFU+i@FV@LnG£e@FVN:MU@FVW W@ FQP~ G^&@ GTMGU%(dHh@GVXsrf@GVWH?W@GV뚖|[@ GQP~ H^?@ HTNHUjK.\@HVYHZ%AY@HV;9V@HVY@ HQP~ I^8@ ITNIUjK.\@IVYHZ%AY@IV;9V@IVY@ IQP JhO JMPJi 0\Yg@JjíSyf@Jj`j6:W@JjV=Z@ Jkl~ K^A@ KTPKm 0\Yg@KVíSyf@KV`j6:W@KVV=Z@ KQP~ L^l@ LTQLU 0\Yg@LVíSyf@LV`j6:W@LVV=Z@ L]QP MhR MMSMiB\#c@MjLa c@Mjlq1X@MjVQXZ@ MQP~ N^B@ NTTNm8Ha@NVnVa@NV݌2X@NVC6Z@ NXQP~ O^ @ OTTOU8Ha@OVnVa@OV݌2X@OVC6Z@ O]QP~ P^C@ PTUPUe@PV^ ـf@PV)aY@PV~!XZ@ PQP~ Q^ƭ@ QTVQUe@QV^ ـf@QV)aY@QV~!XZ@ QQPRnooooo RQP* hrrrrrrrrrrrrtrttrr>@PR  R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@?vv՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q