ࡱ> <> !"#$%&'()*+,-./0123456789:;?Root Entry F.v`@'}=WorkbookbrSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==x[;!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0.0;\-#,##0.00.0 0.0000 0.00000 0.000000 0.000#,##0.00;\-#,##0.00 0.0000000                                   ff + ) , *   P P    `         a>  | @ |@ @ |@ @  w@ @ <p@ <w <w@ @ ( < < < < q@ @  xq@ @  |w@ @ w@ @ |w@ @ w@ @ |@ @ @ @ <w@ <p@ @ <@ @ @ @ < @ <w@ @ <w@ <w@  <q@ @  q@ @  <p@  <q@ @  <  x ||hC}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }x}=00\);_(*;_( }}> ???00\);_(*;_(??? ??? ??? ???}-}@ 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_( }-}B 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%"Normal8 Normal 10( Normal 109 Normal 128:3Normal 2_Tieu thu-Ton kho thang 7.2012 (dieu chinh); Normal 266<1Normal_Tieu thu-Ton kho thang 7.2012 (dieu chinh) =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`CSheet1:B>n v tnh: %M ngnh Tn ngnh%Sn xut thuc, ha dc v dc liuSn xut xe c ng cSn xut ging, t, bn, ghSn xut ch bin thc phmSn xut ungDtSn xut trang phc!Sn xut giy v sn phm t giy&Sn xut ha cht v sn phm ha cht&Sn xut sn phm t cao su v plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khcSn xut kim loi=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut thit b in!Sn xut phng tin vn ti khc(Sn xut da v cc sn phm c lin quan5CH S TIU TH V TN KHO NGNH CNG NGHIP CH BINCNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy.Sn xut dy, cp in v dy dn in t khcDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xeSn xut m t, xe myTng s7Ch bin, bo qun thy sn v cc sn phm t thy sn#Ch bin sa v cc sn phm t saSn xut ng,Sn xut m ng, m si v sn phm tng t.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu sn Sn xut biaSn xut sn phm thuc l Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc).May trang phc (tr trang phc t da lng th)Sn xut giy dp3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u#Sn xut phn bn v hp cht ni tNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo uSn xut sn phm t plastic%Sn xut vt liu xy dng t t stSn xut xi mng8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut st, thp, gangSn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngR Ch s tiu th ngnh CN ch bin, ch to thng 12/2016 so vi thng 11/2016 (%)OQ Ch s tiu th ngnh CN ch bin, ch to thng 12 nm 2016 so cng k 2015 (%)NL Ch s tiu th ngnh CN ch bin, ch to 12 thng 2016 so cng k 2015 (%)IG Ch s tn kho ngnh CN ch bin, ch to 01/1/2017 so thng trc (%)DM Ch s tn kho ngnh CN ch bin, ch to 01/01/2017 so vi cng k 2016 (%)JB/ 1W3k57J:N 2= v?ccB <Qbq dMbP?_*+%&?'?(?)?MJ \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeKl G odXLetterCanon|` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d dd@8 o 22= o 22= XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X  "dXX??&U} ICC} C} C} m C} m C} $ C} C} $ L} $ C< ;  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@ fffffffGGGGGGG eeeee D E F9 F: F; F< F=ggggg Q R~ ad@b X[@b~E [@~ c@dn[@M S~ T$@KR&*[@H36Y@HQ9bZ@I@^y@N U~ V@JZn?[@H WY@H)`Y@I@_@O U~ Vh@JW@H$ƘX@H4&[@I(\oa@~ _@O U~ V@J<g@Hn L@HT@I2@_@O U~ VȐ@ Jo{X@ HwOjAY@ HjMY@ I@_@ O U ~ Vܐ@ JK[@ H7xX@ H76XY@ IS@_@ O U!~ V@ JO?WX@ HΨ [@ H䴓3\@ I\@_U@ O S~ V&@ J|K7[@ H gU_@ HUmC\@ I@_h@ P U"~ V<@ J|K7[@ H gU_@ HUmC\@ I@_h@ O S#~ V(@J]FxX@H^)Y@HBY@I@_@P U#~ V@J]FxX@H^)Y@HBY@I@_@O S~ V*@JZ@H[dװ]@HTh [@I@_@P U$~ V|@J Khu[@H)̤^@H unE]@IK@_ @O U%~ V@JЛ#[@H^@H?5Z@I@_@O U&~ V@J>WÓW@HzHY Y@HcW@I@_@O S ~ V,@Jw{ijZ@Hݛ^Z@H2跙[@I@_n@P U'~ V@Jw{ijZ@Hݛ^Z@H2跙[@I@_n@O S~ V.@YI3[@H%#3J.Z@Hu;!Z@Z@`@P U(~ V@JI3[@H%#3J.Z@Ju;!Z@J@H@O S ~ V1@YU#{Y@Hʔ(Z@YLPx*Y@Y@HAr@P U)~ V@JK hY@H~z[@J]8Y@J@H@O U*~ V@YZ㋛Y@HƣsX@YIԈHY@Y0_@HA@O S ~ V4@J&d_@Hf#/Y@JY@J@H@P U+~ Vp@Y[pg@H "_(X@YEm|;W@YGzQ@~ HN@O U,~ V@Jn\lfX@HɭEoY@J"[@J@H@O U-~ V@Yw_Y@HNZ@Y2uZ@Y@HU@O U.~ V@JF"r9cX@H| Y@J4x=Q\Z@J4@HP[@ODl$ vxrr|rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr|rr @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@ S~ V5@ Y^ 1p[@ HzoDY@ Y~2*uY@ YD@Ho@ P !U~ !Vh@!J^ 1p[@!HzoDY@!J~2*uY@!JD@Ho@!O "S ~ "V6@"Y@Y@"HtZ@"Y/,Z@"Y@H@"P #U/~ #VX@#J@Y@#HtZ@#J/,Z@#J@H@#O $S ~ $V7@$Y~"Y@$Hk(SZ@$Yg%[@~ $YV@$HGz`@$P %U0~ %V@%J} wY@%HPǞY@%JFI7kZ@%J2@H@%O &U1~ &V@&YBuY@&H48Z@&Y_"\@&Y#@H@&O 'U2~ 'V@'J8|Y@'HKHX@'Jp[LZ@'J@H@'O (S~ (V8@(Yޑ:Z@(HrZ$_@(Y*0 ;\@(Y@H@(P )U3~ )VԢ@)Jޑ:Z@)HrZ$_@)J*0 ;\@)J@H@)O *S~ *V9@*Y'mwybZ@*H;ӝCZ@*Y&[@*Y@H@*P +U4~ +V@+J [@+Hg? ]@+J d]@+J@H@+O ,U5~ ,VN@,Y.mdY@,H!P X@,YwX@,Y@H@,O -S~ -V:@-Jy>T@-H/Y`Wa@-JGq]@-J@H@-P .U6~ .Vd@.Y3 {V@.HPY@.YUX@.Y(\R@~ .Hb@.O /U7~ /V@/J?)ݰbR@/HTcTb@/J7'\@/J@H|@/O 0U8~ 0V@0YXW@0HX4a@0YelgTGa@0Y^@H@0O 1S~ 1V;@1Jv*Z@1HEY^n\@1J .$Z@1J@Hd@1P 2U~ 2V,@2YgR5A`@2HiZej]@2Y4͙W@2Y@H@2O 3U~ 3V@@3JɄcW@3H@UbX@3JpUP\@3J7@H\@3O 4U~ 4VX@4Y=XGW@4Hu)^@4Y=8\@4Y@H@4O 5S~ 5V=@5JCz[@5Hgd7,_@5Jݶ=^@~ 5JAf@5HQcb@5P 6U~ 6V@6Y}F0Y@6H`w`@6YLƊhi_@6Y= ףpp@~ 6H@6O 7U~ 7V@7J/`@7H8kZ@7J@8Y[WX@8Hli0S\@8Y/^Y@8Y@H@8P 9U~ 9V&@9J[WX@9Hli0S\@9J/^Y@9J@H@9O :S~ :V?@:Ygt9X@:H[otZ@:YRqH[@:Y@HW@:P ;W~ ;X8@;[gt9X@;\[otZ@;]RqH[@;]@\W@;O<rrrr|rrrrrrrrr|rrrrrr|||rrr>@d\Z 7ggD Oh+'0@H\l ComputerltquynhMicrosoft Excel@ͷ)n@5Cv՜.+,0 PXl t| Computer Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q