ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0*Workbookc(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8H \pltduong Ba=F=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1 Albertus1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  L  P   R ff ff + ) + + + + + + + , *  T  K  H P P@ @ I P P@ @ J  @ @ J N   Q ` `@ @ M !    " "     #     O $  G % . a> & a@ > S ' (( (& ( ( )  * * + 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l 1 | ,1 |q@ @ ,1 |@ @ ,1 |p@ @ ,1 |w@ @ ,1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ . 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 11 l 31| 21 l 11|@ @ 41|@ @ 41| 41| 01 l 01"|  x@ @  x h x!@ @ 5!x@ @  h!@ @ 11 l@ @ 1 h@ @ 01 |@ @ 01 | @ @ /1| 1 |@ @ 51 | 2 h ; h -1 |@ @ 91|@ @ 91| @ @ 11| x x @ @ 91|@ @ 01"|@ @ 31|@ @ x 11| @ @ 41| @ @ 51 | @ @ x@ @ x@ @  h @ @ 1 |@ @ 31| 1 h@ @ 11 l@ @ 31 |@ @ 31|@ @ 11|@ @ 31|@ @ x@ @ 61!|@ @ 7q H B H 8q h@ @ B h 31!|@ @ 31 | 61!| - x@ @ ? h h@ @ BX 31"| !x 1!|@ @ 1 | 1 | B h@ @ 2!x C1| h@ @ > h B h @ @ 1 h@ @ 1 h @1!| 1 h @ @ 3x@ @ 3 h@ @ 3 h <)x = x <)x @ @ 1x B h@ @ B h@ @ 1x@ @ 1x@ @ D h 3 x 1 H 2x@ @ 1x 1x 3x 2x 3x >!x@ @ 2!x@ @ - h 5 x 5 x @ @ 5"x 5"x @ @ 2 h@ @ 2 x - H - x -"x - x @ @ 2 x@ @ B X 2xp@ @ 2xp@ @ 2xp@ @ 1 hp@ @ 1 xp@ @ 1 xp@ @ 1 xp@ @ 1 h p@ @ 2xp@ @ B hp@ @ 2xp@ @ 2xw@ @ B hw@ @ 2xw@ @ 2xw@ @ 2xw@ @ 2xw@ @ 1 hw@ @ 1 xw@ @ 1 xw@ @ 1 xw@ @ 1 h w@ @ 2x@ @ B h@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 1 h@ @ 1 x@ @ 1 x@ @ 1 x@ @ 1 h @ @ :x@ @ >x A x@ @ : x@ @ = h 2x'@ @ B h'@ @ 2x'@ @ 2x'@ @ 2x'@ @ 2x'@ @ 1 h'@ @ 1 x'@ @ 1 x'@ @ 1 x'@ @ 1 h '@ @ B h@ @ B h@ @ 1x@ @ 1x@ @ 1 h!@ @ 1 h!@ @ 1x!@ @ 1x!@ @ B h!@ @ 1x!@ @ 1 h !@ @ <)x <)x @ @ /1|@ @ /1|@ @ /1|!@ @ /1|@ @ /1|@ @ /1|!@ @ /1|@ @ /1|@ @ /1|!@ @ /1|!!@ @ 01"|@ @ 01"|@ @ 01"|@ @ 21|@ @ 21| 21|@ @ 31"|@ @ 31"|@ @ 31"| @ @ 31"|@ @ 31"| 31"| @ @ 91|@ @ 91| 91| @ @ >x >x @ @ <x <x @ @ Dx Dx "x ="x Dx Dx@ @ Dx@ @ Dx @ @ 2x 2)x 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x @ @ 2x @ @ 2x @ @ 2x@ @ -x@ @ -x@ @ -x@ @ 5!x 5!x @ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x @ @ 2xq@ @ 2xq@ @ 2xq@ @ Dx@ @ Dx@ @ Dx @ @ 2xq@ @ 2xq@ @ >)x 2"x@ @ 2"x@ @ 2"x @ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ ||dMR}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}"}}-}}=}}G}}H}}O}(}.00\""\"}(}.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View` 1A.2m-DVGC 18.LAPDANH SACH_Fill<0}Bieu3<0habac<habac<nhan< ;rtttt<tttt<b}-Q_l?6cYnQ-Q_l?6cPNG IHDRWPNsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDAThCZ XSg֎Z[k:j]h;ձjgq[ZW+*VѢVu₠"(KK ;aOB BL|sII{s{Hc#-[VTժ CRY-u2/u`3^F8;$u.o1YܐW S+~=t5YUΩWj)n93-X%0|pSaEіS2kI9PRq\q)>;7EffEdWo3IoJ{1@|id -EGƲtiY|,HM9 uBV\da{cHv)2CЖ5 oFݼPϧc\ tYd5|+S$xowRmp[r 8l=5>Fa⨘: R;KRo -D*HfvgwS$3ʛp59-c852hCZנ ^H]gi)J40~c5.&#r.s^$'Pʡ.n&NR˧D~BTU@ohmvFu ݹE:- 9! *V춅K!$@r0]jjkzPZ`z_%"R1'," c$gJ NH)w"4Y#3 8ih?rԟ|k$rۨ[kSٝ=,JIy?xgR*캕ck2'QJMBkЧ>/I vZ/@B9}h}\-K. E~S2SeQX"gG@(*? }~?4-T[9si`Nq0 [Cc[RUbgd)uQyi#2fŵ,LG>&Tn'02US-}YA3软l@2{b+5 $[+J^KB2'KXT9dTn!4s-Aɮ LEKߡ|sN9@GWbK}lUlCK> *4L5j`Iy}˄]~9Tx,/m@Q T+^>7߁k!{I2ꐲʸzĵ ?ay\)0ͳХ!@ɦF-A@9cT|2='$U\v&*MJ\+/[ qJ,ްN zeЙPi_G*kb`X YI NfU!G6J$]5#JIgg:zPo6,'Ў/؟PuI>].@١b jaqXBt%^br%dҡ 62g` }<f:6$w8%LN/V]|&&I7A1rRF%tIůCKfF2BxD8Ԓfj:T"l[)nl\.*;@R=w9}γ^}fd']-ۈ29msWIKKA[VQ2f@?tq#KG_ FgAؒ\a>!P"GzEl=)-*M7{fIyg*)]${෠H.n xt##PrO'3ئf@-^&Q|&&6*zVovS4m~vʉ+@Nf{h E?PDꓓݥx\ΤJJ5Ÿ8[L +6vJDGs AK0!5 E[`"I4G1N@IǓwD޴S MHx-]~نC+&@_Cs@p0%M*N$m(޶',U7|6J ]?t":B;ZC1N'%}3zChčs{[-t|.B@CdG$Iҋ)(w& : y}ژateh_*p4 9NgVQґb0T mzU|'I|%I} 6Yc^"ђ NF+E*!v}X[A \?v&?xb5FK3dQPVcJ3<{Ƚ@ǝLFHfFĩ3 v+*@ G^Mҿ_ lj&KO$#BҸDnL/1Ȥ2t 3LWhhh/B^W?Fe(lML8Y%z&PH̽3cXul=>E^48_$7; xzVyԸ.YftqvlFz _ El0 3wn3q#,LtԁkL"|s9%TCකZQh8pX^<„~&βIdS]vGv_($KR4hrqC[]tJRXaDhLh02gchԬ݂\Hͯ//ʨr&?:Z L>Ԡ޸ kIR;h1@KJPeRtK8&]{d䂸EU*?o iQ{2[pa|o|($m %@f.ViG؄{GQS 7ʡoFq[`p@† AZCK },޿K]Gp=]W6%M%8יBL޺H1Tzy*|<$9ZM 4.'8e$~¾ ?2tvR˧!!z?.iKb'v%i( w*&IU;nfCU4!?߹]tT/I:@O\.i{4Z}%@݄u&Q1XFziS#lr, {e*n.sP34MxQJFsj'2^uڊ_1m`ĺcv9lA<3S'v"C1,0̤Z.q\N1y-SV`#w$\=R;gz~c~-ʅnYdBbhۓb+iC5,܍s9]ܝV!Ȁ箹*/ M}3qVT Tq։Nt\C2IC4c{p8DŪOF?l$-oc\ ^&N6͙ c~xog0O=s,{TV5 ON/_R#,yxV9yDG<١9DOOYJ&N[TOSٳ+ L~Gą1;@!w1b_x)#5ZeM;ys#kk>xɠ]!ʵiHF`z2c[}.mHIaUp,͓W lmms|[Cr_%T<a1 [`%TެpSGOP/w`?A IENDB`3 A@@ m& (Vit y bng ch in hoa, c du)AB 1.2.3.4CKhngTng sx4.1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP5./M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thun v tnh: 1000 USDM ncNc' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi) Nm 2016TNG IU TRA KINH T NM 2017Phiu 1A.2m/TTKT-DVGCPHIU THU THP THNG TIN V(DCH V GIA CNG HNG HA VI NC NGOI9 ..............& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & E11E21E41(Nhp sn phm thu gia cng nc ngoiMc BA1.A2.B1.B2. a ch: & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & 2.12.2dTrong nm 2016, Doanh nghip c thc hin hot ng xut, nhp khu theo m loi hnh no di y ?q(M loi hnh c quy nh theo Cng vn s 2765/TCHQ-GSQL ngy 01/4/2015 ca Tng cc trng Tng cc Hi quan)M loi hnh xut khuTr gi (1000 USD)E42,Xut khu sn phm ca Doanh nghip ch xutE521Xut sn phm gia cng cho thng nhn nc ngoiE823Xut nguyn liu, vt t thu gia cng nc ngoiM loi hnh nhp khuNguyn liu gi gia cngj (p dng cho cc doanh nghip c thc hin hot ng gia cng, lp rp hng ha trc tip vi nc ngoi)%M t ngn gn tn hng ha gia cng Tn hng ha nhn gia cngZ(Khoanh vo cc m loi hnh v ghi tr gi nhp khu hng ha tng ng ca doanh nghip)Z(Khoanh vo cc m loi hnh v ghi tr gi xut khu hng ha tng ng ca doanh nghip)3Nhp khu nguyn liu ca DN ch xut t nc ngoi0Nhp khu nguyn liu gia cng cho nc ngoiCQ Thng k ghiDt mayGiy dpin t my tnh in thoiA3. NTr gi hng ha xut, nhp khu trc v sau gia cng, lp rp trong nm 2016&Tr gi hng ha sau gia cng, lp rpc Tng s tin thu c t hot ng gia cng, lp rp hng ha cho nc ngoi (nc thu gia cng) Chia ra#Tr gi hng ha xut cho nc khc!Tr gi hng ha bn ti Vit Nam,M t ngn gn tn nguyn liu gi gia cng -& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & B3. ( Tr gi hng ha sau gia cng, lp rp ] Tng s tin DN phi tr cho nc thc hin gia cng, lp rp hng ha (nc nhn gia cng) JTr gi hng ha c Doanh nghip nhp khu tr li (khng c thanh ton)CTr gi hng ha c Doanh nghip ch nh xut khu cho nc khc5Tr gi hng ha c xut bn ngay ti nc gia cngKt thc'& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & M Tn doanh nghip:..............& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & 5(VSIC 2007-Cp 5)eTrong nm 2016, Doanh nghip c thc hin hot ng gia cng, lp rp hng ha cho nc ngoi khng ?]Trong nm 2016, Doanh nghip c gi nguyn liu, vt t ra nc ngoi thu gia cng khng? 2=(3+4+5)5 Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2 <"-o Tr gi nguyn liu, vt t ca Doanh nghip gi ra nc ngoi thu gia cng, lp rp (khng c thanh ton)1Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & ..6 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & .& & & & & & & & & & & & & MC A. NHN GIA CNG HNG HA CHO NC NGOI TRONG NM 2016 (Hot ng gia cng gm ch bin, lp rp, dn nhn, ng gi,.. hng ha)>;D<Eg Tr gi nguyn liu nhp khu v gia cng, lp rp (nc ngoi s hu ton b, DN khng thanh ton)7=x Tr gi HH c xut tr li cho nc thu gia cng (Nu khng bit gi tr hng ha ngh ghi theo tr gi hi quan)4< MC B. GI NGUYN LIU THU NC NGOI GIA CNG TRONG NM 2016 (Hot ng gia cng gm ch bin, lp rp, dn nhn, ng gi,.. hng ha)>>D?E Khc (ghi r)& & & & & & & @ F9 Hng ha xut khu sau gia cng (khoanh vo m thch hp)- <80r ]z5R(Eh 5R; (ccB  s! dMbP?_*+%,&R&P&xXX BP(? BP(?&\(U} } m} } m} Is!; @@@ @@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@i@@Y@@@ww@w@@@@ T$6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUV@WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY@Z[[[[\\\\\\\\\\\\\\\\\\]>^_______` a%bbbbbbbc * > d&<eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef g'<hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi g#< hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi jA< kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl> <  ^:  (" 2<4 H e<> c<> f*2 _ m5:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn o6:ooooooooooooooooooooooooop 3 78 RE:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS0 8> q9q r:4rrrrrrrrrrrrrr> q;q r<4rrrrrrrrrrrrrrDb lZDDBdBNNNNBNZjNXNBNBRXZVbVXBlB !@!!@"!x@#! @$!@%!@&!x@'!@(!x@)!@*!x@+!@,!x@ -!.!@/!x@0w1x@2w3@4@5@6789w:@;@<l @=;>w?w> ! !q=!q !r>4!rrrrrrrrrrrrrr>"# #4 #?$# ##$ $RD:$RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS.% %t8%tttttt>& ' 'q)'q 'rF4'rrrrrrrrrrrrrrr>( ) )q*)q )uG4)uuuuuuuuuuuuuu>* + +q++q +u,4+uuuuuuuuuuuuuuGHIIIIJ+ >,KLMMNNNNNNNNNNLOMOPPPPPPPOOQ, -vg<-wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwx .. .y`$.yyyyyyyyyyyyyy . .. . . . .- .>/ 0/ 0B:0>12 2 2C2 2 ]&2        >3        4 4 4l4 $4        5 $5        6 6 6 I 6  6 6 J 6  6 6 K 6 6 6 L 6 6 k6  7       7 7 7  8M 8zN<8zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .9 9s9ssssss :{! :|} : : :h : : O": :P :;~ ; ; ;Q"; < <i < <R < <S< = = ==~ =? = = b = ~ =@ =~ =@ =~ =@ =~ =@ = > > > 6>>? DPlBlBxVXBlBlBvLNBZBxBlLZ\Xnd@wAwBwCwDwEwFwGwHwIwJwKwLwMwNwOHP@Q@RwS@TwU@V@W@XY@ZJ[w\@]@^" @_h@>@ >A >B >C >D >E >F >G >H!"#$%####$###$###&''()(*(((+>I!"#$%####$###$###&''()(*(((+>J!"#$%####$###$###&''()(*(((+>K!"#$%####$###$###&''()(*(((+>L!"#$%####$###$###&''()(*(((+>M!"#$%####$###$###&''()(*(((+>N,-./0..../.../...12234353336 Oj<O P70 Pya$Pyyyyyyyyyyyyyy P PP P P P P8\ P>Q9 R:1 RT:R>S:T: T T@T T U(T >U:        V V VlV $V       @W:        X X X I X  X X J X  X X K X X X L X X kX@Y:        Z:V ZN<Z .[ [;[ \{! \|} \ \ \d \ \ W"\ \X \]~ ] ] ]Q"] ^ ^Y ^ ^Z ^ ^[^ _ _ __~ _? _ _ b _ ~ _@ _~ _@ _~ _@ _~ _@ _D lBBBBBBBBBBBBBBBNBZBxBlDD\Xn`wawbwcwdwewfwgwhwiwjwkwlwmwnwowpwqwr ` ` ` 6`>a >b >c >d >e >f >g >h >i >j!"#$%####$###$###&''()(*(((+>k!"#$%####$###$###&''()(*(((+>l!"#$%####$###$###&''()(*(((+>m!"#$%####$###$###&''()(*(((+>n!"#$%####$###$###&''()(*(((+>o!"#$%####$###$###&''()(*(((+>p!"#$%####$###$###&''()(*(((+>q!"#$%####$###$###&''()(*(((+>r<=>?@>>>>?>>>?>>>ABBCDCECCCF*hdBBBBBBBBBBBBBBBBB>h(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 10Logo DT kinh te 2017U&]&` jJGa N?6Straight Arrow Connector 3#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^ drs/connectorxml.xmlTMo0 t_mq"]wb~aK1Y2$!q8X^$#4gJV4I)aQm/wgJقPU ?~L.A6SHSc$FL+=_KZ L>dČAk:CeB{`Z (Q/đpg?8ls&P/W' -f㓟!QEL:-Ӗ_BxPK!/drs/downrev.xmlPN0#"qv4@SUE8!EjQb;Mz6UQ;;3/ݒrC4a@hLe0hQ>E~y1Ya{Qm u]FOl JXNh[:e,Z4'ԢSZ ŚJomZ___ A L> ~C4nKg5qGN Dږو /drs/connectorxml.xmlPK-!/drs/downrev.xmlPK.U.]`  jJGa N?6Straight Arrow Connector 4#"@ûPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^idrs/connectorxml.xmlTn0 }$ME{>ؘ,8?b 6oIޏ MdI&ktr_߿)1dBIV3i;6YJL!MEe=50^tz4I AcZcGcBIהtIz}kɃ:NIj2-h2?Ij|~(F.C:P).oiDO%ͳn Rq6K#RJ 3hc1aB%*mypnl9zmR3JtS'ptⶅ&%cKe_eCi@Ä2R{,a| d?Y!Ar,j]Xqs~50Ҝ|J^jy.xTZ}qEǤ} Ӗ_|A«PK!E{drs/downrev.xmlMO0 HHXBY(Kih'mH\C6~=)ͯb0.'܉6wL;+)dJzmlPbC(4,L\'m i8#6mP+%PlM+B=Ӿaw [@QM 9V }^Z;)̒C4l c桮I5n,'G>tIg$qYPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!>i/drs/connectorxml.xmlPK-!E{}drs/downrev.xmlPKPP]`nH/@>0@< << IBH__``^^______ __ ______``]^ ZZ\^\^\^ \\ \^^^^^]]TT ====== == ========>>OOPP>>:<:<:< :: :<;< ;;<<<<<<99$$%%''''))))++++--..88!!!!  ggD  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "&   "              &&&&& & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 1A.2m-DVGC18.LAPDANH SACH'1A.2m-DVGC'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r