ࡱ> ru !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqtRoot Entry F׀sWorkbookuSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=/=(8@"1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:.VnTime1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.@:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Calibri1 :Calibri1:Calibri14:Calibri1 :Calibri1:.VnTime1 :.VnTimeH1 :.VnTimeH1:Arial1:Calibri1:Calibri1,8:Calibri18:Calibri18:Calibri1>:Calibri14:Calibri1<:Calibri1*: MS Sans Serif1 :.VnArial1?:Calibri1h8:Cambria1:Calibri1 :Calibri1:;1:;1:д1:t1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Calibri1.h:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1 :.VnArial1": .VnArialH1 :Albertus1:Arial1 :.VnArial1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Calibri1:Cambria1.:Times New Roman1h8:Cambria1,8:Calibri18:Calibri18:Calibri1:Calibri1:Calibri1<:Calibri1>:Calibri1?:Calibri14:Calibri14:Calibri1 :Calibri1 :Calibri1:Calibri1 :Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  G  K   M ff ff + ) + + + + + + + , *  O  F  C P P@ @ D P P@ @ E ! @ @ E ! I  "  L ` # `@ @ H $    % %     & &     J '  B ( 3 a> ) a@ > N * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  h 1a |@ @ 1 |@ @ 3 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @  x 1!|@ @ 1 l@ @  h 41| 1 |@ @  1 |@ @  h @ @ 7x@ @ 8x@ @ 7x @ @  x 01 |@ @  x 1 |@ @ 1 | @ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  h@ @  x@ @ 7x @ @ 7x@ @ =1(| @ @ /qx /qx @ @ 7q H 71q"\ ? H x@ @ 7q h x@ @ 7x@ @ 7x@ @ 7x @ @  x@ @ 9q h 9q h @ @ @q h 9q h@ @ 9q h@ @ 7q"X q"x q"x @ @ q h 9q"x ? x@ @ ? x@ @ =q h <q x@ @ :qx :1q| =qx :qx @ @ &qx@ @ ;qx &qx /x /xq@ @ /xq@ @ /xq@ @ /qxq@ @ /qxq@ @ /qx q@ @ /xw@ @ /xw@ @ /xw@ @ /xw@ @ /qxw@ @ /qx w@ @ /x@ @ /x@ @ /x@ @ /x@ @ /qx@ @ /qx@ @ /qx @ @ /x@ @ <qx@ @ qx x @ @ ? h ?X 1!|@ @ 1!| 1"| 1"| x /qxw@ @  1 | 1!|@ @ 1 | 1 | x 1!|@ @  1!| /)x@ @ /)x@ @ /x@ @ /qx@ @ /qx @ @ xw@ @ xw@ @ yxw@ @ yxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qx!w@ @ x'@ @ x'@ @ qx'@ @ qx'@ @ qx'@ @ qx'@ @ qx!'@ @ xw@ @ xw@ @ qxq@ @ qxq@ @ qxq@ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @ yxw@ @ yxw@ @ qx w@ @ xw@ @ xw@ @ 41|@ @ 41|@ @ 41| @ @ 41|@ @ 41| 41| @ @ x /xq@ @ /xq@ @ /xq@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x @ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x @ @ x@ @ x @ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ x@ @ x@ @ x x@ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ qx@ @ qx qx @ @ /)xw@ @ /)xw@ @ /xw@ @ /xw@ @ /qxw@ @ /qx!w@ @ /)x@ @ /)x@ @ /x@ @ /x@ @ /qx@ @ /qx!@ @ /xw@ @ /xw@ @ <(xw@ @ (xw@ @ xw@ @ xw@ @ 1)xw@ @ 1)xw@ @ /qxw@ @ /qxw@ @ /yxw@ @ /yxw@ @ <(xw@ @ (xw@ @ (xw@ @ 1)xw@ @ 1)xw@ @ 1)xw@ @ /xw@ @ /xw@ @ /xw@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ x@ @ x @ @ "x "x @ @  1"|@ @ 2x@ @ 2x@ @ 2x @ @  x@ @  x x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x @ @ x!@ @ xq@ @ xq@ @ x@ @ x x @ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ ||}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai6x1Normal_Phan II-TMai_gopy Phieu DTDN2011 Van tai 2 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`1A.3XD18.LAPDANH SACH_Fill<?Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<cb[!2#_%7n/!2#_%PNG IHDRA>wsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!! IDATXG X&I%jcRK>ScckjiB ƨA!FP#H܀ ;l03 j˼ˏsvϹD5w7NC/_:i1#D 4_>#cMe sJL!1=]s2#z_3+M` (hIuprfk&+˝jCL_>)8?ZqCZ`Ȩ4߿m5{߂sek. v\3ߤUQձjX#O64:p Z+*p"+mbͥB9*S^IqEՀ2Xf 8\mNմ!$h]/U, ݝX~Y[UgԄz m6gW#Ff^KFm U. {_`vBM˗2 zfnĚ< Vd2Cn>fˌJ!ȍSL<->KP6>?[Xv_"=Z%Hk3@$[qIـZXW ^]2WIqUWS e];^/ .$AVXρl/"X&"VE@N*w+lLO‰E0éXDq~|v͵;dLfԼvWZ[!g#I~Eof$e{ܨWpAV =}-Yd*v21Xi.6қ>?jrny1(u}wtiE9e^@`N@M&\Zi?U'(\PN(-4v%d" P6Ssha2CyWCf;{(7XeBCIOϪ0#7. Ih?moyd&frI73qWXVM'v3Z$mAU@n$Qp,a\ %ئ`[v3gZqJR:n'ʩnSЈ*],BT4qh>E vMؙـ` ;&4wscTDҫ*Lf)5bggHgam܊K3F\ +.Z+2yd?V2ϕF(' I&CiFp,B46J+IL҂yf^8Lbn%U&l^ 6HQ4Isa~e2>'ޏ #[3}<#0_}YsRCqjܡW-%=zuwu'uАB4TfĎ<TV~oCo/<[KD{ťFh)I!:i?(ګxs"St0JBvOjjIGé^ _젿cCN—"hdt4d׸>SD~44c]匁q#Me4į|%- ؈`~"Л=yiޤ$IOE.¬!Jy %'Ra#E!} v&oQƒ۹/.ŒPG'kJSMI7uB袍0U_( ,eKKa|DƂ/(ј dtĆ0+5S²TP|q] G6F574 ~d%6o>6zѝ'wSh Á7CqB7rD\.w[ҍ0e6^'CMٕʿwuv=e4m6Wi"]W纡8s$- 0?D(w6jnwK;gL+hd_,ffx%T+ϪիDr sVF<1.'2(IZ<y/Y9 e"߳,'t>|%*.I~<0\몌%- CWuy)F^e³kW/^ HW͗>CkS8tߊP8nwFI;I}+Ҩ)`[M* ?8hU|# 3v<_N_Ǡ}_4T=NP.}M¼a/S<NUSŸA}<` kY7Wac=I>$V0_+xWC҈Ye93-}/NI;ŰSgªJuA_n2yцecMY6#)U.!ba| |)zt_b9T'Ss0ʦj}Н0TQ}WO5񨣾gs G1ΪBJ[q[ۂq:Ƭמ/%bBj:y[݆wN*v|R+fDH)^lϒ ]pL[aR)3[oM ~ !֑]ZM0QzkNwZv`TSJj (ȩpC2aPO: AmdKg(R=ͷ5{GH-i'6 Τ2I:=u2,4?r?;A^pBET^``C/iiJ~Y__#9QSf uz3srL?,&N%}(p dng cho cc doanh nghip n/c s c hot ng xy dng) Tn chi tiuMa sChi phi v#t li#u tr#c tipChi phi nhn cng tr#c tip%Chi phi s du#ng may moc thi cngChi phi sa n xut chung+Chi tr li tin vay cho hot ng xy dng Chi ph khc%Li nhun thun t hot ng xy dng6Li nhun khc c lin quan n hot ng xy dng +Gi tr sn xut chia theo loi cng trnh:Cng trnh nh Cng trnh nh khng Cng trnh k thut dn dngHot ng xy dng chuyn dng M cng trnh9(Ghi ln lt tng cng trnh nh hon thnh trong nm)&Tng s lao ng thi im 01/01/2016:&Tng s lao ng thi im 31/12/2016:Phiu 1A.3/TTKT-XDDoanh nghip na im xy dngM 1. Tn doanh nghip n/c s:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & 6= Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & @ Huyn/qun (th x, TP thuc tnh):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & .. !0#6O Chi phi qua n ly kinh doanh (chi ph bn hng, chi ph qun l doanh nghip)@ a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & ..& & & & 6CQ Thng k ghi!& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .Loi hnh c sR Chi phi th#c hi#n ha#ng mu#c cng trinh do nha thu phu# thi cng (nu co)G"Tn cng trnh/hng mc cng trnhNgnh hot ng chnh; Gi tr sn xut xy dng thc hin trong nm (Triu ng)/ Tn ngnh XDDE Din tch hon thnh (m2sn)A# Tng chi ph xy dng (Triu ng)3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)55. Cng trnh/hng mc cng trnh thc hin trong nmTr s chnh c hot ng SXKD( M ngnh (VISIC 2007-Cp 5) CQ T.K ghi M tnh (CQ T.k ghi)> 6 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & .& & & & & & & & & & & & & 5 6 4. Kt qu hot ng xy dng; 4.1. T ng chi phi cho hoa#t #ng xy dng (01=02+...+09),1P 4.2. Gia tri# vt liu xy dng, nhin li#u, v#t t do chu u t cung cp/ 4.3. L#i nhu#n hot ng xy dng (11=12+13)$18 4.4. Gi tr sn xut xy dng (14=01+10+11=15+16+17+18)14 6. Din tch sn xy dng nh hon thnh trong nmjw xxxOzwz"|J} )Q -UccB  b7 dMbP?_*+%,&R&P&\(\?'?((\?)?MvMicrosoft XPS Document Writer odXXLetterGIS4DINU" |r SMTJ{0F4130DD-19C7-7ab6-99A1-980F03B2EE4E}InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bppV4DM" dAXX333333?333333?&<3U} } } } } } } } } I b@ ,@,@,@ ,@@,@w ; , ;@ @ @;@K@@@@@@J@@@@;@@;@@@@x@ +.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-<.///////////////////0<.///////////////////0 rE6ssssstuvvvvvw %( 8xyyyyyz /6 +6 06 8 H6  }N$ }}}}}}}}}}}}}}~ L6 . M8 I68 J68 `$, [8 O4> F  ]$> Z  Y$>> - C & D lV@@HR<HHH<H^HR<H<H<PR<TBBBBr @!@"@#x@$@%@&@',(X@)Y*@+@,@-@.@/@0v@1v@2@3@4v@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 1' 111  & ! ! " "D" "" "&"#1111 # $ $1'$111 $$ $&$8% &a6&*' '{'{{{{{| (:1((;;;;;;;;;;;;;;;;; (82(7 (;,(;;; ):();;;;;;;;;;;;;;;;; )8)7~ );?);;; *_b(*````````````````` **UUUUV +c(+ddddddddddddddddd +g3+hUUUUV ,Q4(,RRRRRRRRRRRRRRRRR ,],^UUUUV -Q5(-RRRRRRRRRRRRRRRRR -]-^UUUUV .Q6(.RRRRRRRRRRRRRRRRR .].^UUUUV /Q7(/RRRRRRRRRRRRRRRRR /]/^UUUUV 0QK(0RRRRRRRRRRRRRRRRR 0] 0^UUUUV 1oP(1ppppppppppppppppq 1] 1^UUUUV 2Q8(2RRRRRRRRRRRRRRRRR 2] 2^UUUUV 3Q9(3RRRRRRRRRRRRRRRRR 3] 3^UUUUV 4_c(4`````````````````~ 4a$@4bUUUUV 5id(5jjjjjjjjjjjjjjjjk~ 5a&@5bUUUUV 6l66mmmmmmmmmmmmmmmmnabUUUUV 7Q:(7RRRRRRRRRRRRRRRRR~ 7S(@7TUUUUV 8Q;(8RRRRRRRRRRRRRRRRR~ 8S*@8TUUUUV 9_e(9`````````````````~ 9a,@9bUUUUV :c<6:dddddddddddddddddefUUUUV ;Q=(;RRRRRRRRRRRRRRRRR~ ;S.@;TUUUUV <Q>(<RRRRRRRRRRRRRRRRR~ <S0@<TUUUUV =Q?(=RRRRRRRRRRRRRRRRR~ =S1@=TUUUUV >W@(>XXXXXXXXXXXXXXXXX~ >Y2@>Z[[[[\8?            D lpBrBp<HRrr^^^^^^^^^^^^H^^^H^^^^@;@A;@BV@C;D;@E;@F;@G;@H;@I;@J,K,L,@M@NY@OI@P;@Q;@R;@S;@T;@U;@V;@W;@X;@Y;@Z;@[;@\;@];@^;@ _;@ @\6@ AGQA<<<<<<<= A 8GA 6667 A8RA66667 AKSALLLMBHIIIIIIIJ B @) B <= B @_B= B@T B<= B8^B67NOOOP C:C;;;;;;;; C 8 C 67 C 8C7 C8U C67 C8V C67~ CD?CEEEF8D2333333348E8F8G8H8I8J8K8L8M8N Of6O P:( P;;;;;;;;;;;;; P;A P;; P<W P<= P@XP<<<A8Q:;;;;;;;;;;;;;;;;>>?B>>>C R5 R6666666666667 R8 R67~ R8? R67~ R8@R6669 SB6S !"8T)*************&'8U)*************&'8V)*************&'8W 8X 8Y 8Z 8[ 8\#$$$$$$$$$$$$%&'(8]#$$$$$$$$$$$$%&'(8^D lH<<<<<<<<<<<H<H<<<<<<<<<<<`;@a;@(<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 3Logo DT kinh te 2017]&`>?@[[[I UUUUUUUUVVVVVVVV ))))))****** ((((((##$$'' ++,,,,,,------......++++555555666666444444333333//////000000111111222222999999::::::777777888888CC======>>>>>>;;;;;;<<<<<< DD RRRRRRRRPQPQPQPQCCAB AA AAABBB BB BBBBCC CC CC CC^^^^^^^^SSSSSSSS]]]]]]]]\\\\\\\\WWWWWWWWTTTTTTTT[[[[[[[[XXXXXXXXYYYYYYYYZZZZZZZZggD  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& $  % *   #         ! "&&&&& & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@0՜.+,0 PXh px tkcn 1A.3XD18.LAPDANH SACH Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r