ࡱ> s !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=0=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1Calibri1.Times New Roman1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1 Albertus1.Times New Roman1.Times New Roman1Cambria1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  @  D   F ff ff + ) + + + + + + + , *  H  ?  < P P@ @ = P P@ @ > ! @ @ > ! B  "  E ` # `@ @ A $    % %     & & &     C '  ; ( 0 a> ) a@ > G * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h /1 | 1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  h h 1a |@ @ 1 |@ @ 0 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ x h@ @  x 1!|@ @ 1 l@ @  h  x@ @  x h 4!x@ @  x x 31 |@ @  x@ @  1 |@ @ 7x 7x x x !x x x @ @  x x x x 5q H 51q"\ : H x@ @ 6q h 5x@ @ 5x@ @ 5x @ @ 9q h 6q h@ @ 6q h@ @  x@ @  x@ @  x@ @ "x : h !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ :X 1!|@ @ 1"| 1"| "x !x 1 | 1!|@ @ 1 | !x 1 | 1!|@ @  1!| : h@ @ : h @ @  x@ @ : h@ @ : h @ @  x x h x @ @  x@ @  x@ @ x@ @ x @ @  x @ @ :!X x @ @  x@ @  x x x x @ @  h@ @  x @ @ !x@ @ !x@ @ !x@ @  x 1*| x x @ @  x@ @  x@ @  h@ @ !xw@ @  xw@ @  xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ X !x@ @  x@ @ 1*|@ @ 1|@ @ x@ @ x@ @ x @ @  x@ @  x@ @  x@ @ x@ @ x@ @ x @ @ 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @  *x@ @  *x@ @  *x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x @ @ x@ @ x x @ @ "xq@ @ "xq@ @ "x q@ @  )xq@ @  )xq@ @  )xq@ @ "xw@ @ "xw@ @ "x w@ @  x@ @  x@ @  x @ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x @ @  1|@ @  1|@ @  1|@ @  1|@ @ 1"|@ @ "xw@ @ 1|w@ @ 1|w@ @ 1|@ @ 1|@ @  1"|q@ @  1"|q@ @ 1*|w@ @ 1*|w@ @ 1|w@ @ 1|w@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ 3x@ @ 3x@ @ 3x @ @  x@ @ "xq@ @ "xq@ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @  )xw@ @  )xw@ @  )xw@ @ 1*|w@ @ 1*|w@ @ "xw@ @ "xw@ @ 1|w@ @ )xw@ @ )xw@ @ )xw@ @  xw@ @  xw@ @  xw@ @ #x@ @ #x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ 1*|@ @ 1*|@ @ 1|@ @ 1|@ @ )x@ @ )x@ @ )x@ @ 1|@ @ 1|@ @  x@ @  x@ @  x @ @ x@ @ x@ @ x @ @  )xw@ @ : hw@ @ : hw@ @  1|@ @  1|@ @  1|@ @  1*|q@ @  1*|q@ @ x@ @  x@ @  x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ xq@ @ xq@ @ x q@ @ xw@ @ xw@ @ x w@ @ 1*|w@ @ 1*|@ @ 1*|@ @ 1*|@ @  1|w@ @  1|w@ @ 1| w@ @ "x "x @ @  !x !x @ @  !x@ @  !x !x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @ 1*|@ @ 1*|@ @ 1*|@ @ xq@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ x@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @ ||&`}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}(}J.00\""\"}(}K.00\""\"}(}^.00\""\"}(}_.00\""\"}(}f.00\""\"}(}g.00\""\"}(}h.00\""\"}(}i.00\""\"}(}j.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}}}}}(}.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}~ .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}| ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}z .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMaixNormal_Phan II-TMai 26y1Normal_Phan II-TMai_gopy Phieu DTDN2011 Van tai 2 zNoteb Note  {Note 2 |OutputwOutput ???%????????? ??? }Output 2~$Percent Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`q1A.4TM18.LAPDANH SACH_Fill<><habac<habac<nhan<tttt<tttt<0b(6g&TxyYn6g&TxyYPNG IHDRA:?JsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!TIDATXGX XWSj[:jwNvm:[7E6qjk Q-l.! Iْwν)j}~ _s{{εr#]5g¥Fu?;i!2{?p(şb_T NU(ǀ A o*rHlv}{Уe4{ D^Z$+YcĻg M*pZ(V-Ri[ӎdV8X=')5.iByS%zJ}neįsACyH"Aцj 59""8I-Lōw0^!knΗed4*zM]ozD3@.iy2M}XZoV @Tm_4hC,۾)RSq2]SZ-o弽ؒ -FT(mfWy$CXmL_FRUô fK3/VʻPK90g}FK7Z!mC yƔKLdI,kПt_#*P34=OKKAEԖ2<{xq(:(%3`Lp@-Ypw:`&`Sb80 }jckw$+xJ w/xI4LUT>َ{wI0ypYȽ뇂඿X}ҲY $"Gs{Vpy'OhaoMiĭt pb䇭];Hjq=\1fW93}z`-[r;P@v5~6g\!i L,'uDC-7veju< ȘcY|!93I>ØکjDb3[S^/gL"ZT6wugqSZ30K\,exY !xI:Iy53 R)9GIC"-Y,?rGӫ*fُ $5ӈp;#WmI pMkskj QO邍-6ZB ;孈+QB%͉3d"A;otܽsؓӆ=٭(*98sw]EenrIvE:P$eCs"q,b߅q)vq_q;"ͫZ;\9\$QzTVɬC~y*W>MW2yFЭyKڬ@~Y.dBXl, 캮H@F1 =JǠ}˲EO6˹Ċ6FK|R,#SkP(B\?sShz7c"*=2`MHURoG|&lg”GW Ekt D@+8|{zPC@rU4nG$?ZV03fz G'g2Wz/|ARW2\9{$pE"H9elw"!w,BwNFpBF $DBEYF7-adG|Nl$G벉1P&RRȶ-Xr|q+7zCr'HǸP6 k/B!Ael 拂 )b e q'~)5M@(,^KѸ-; |iPm)T¤t< Q5gLAH_CZ10'a$ yv{8p>!oƿ?`[<)k΋_VSgqO[8`1ف[ŅA$iQ XB5D#k/v?RcGK,G|p{wW xVUbv;"ʤlcʞZ:hq3zjW:nۢ`֕JQTiu>!|}$QrJ1ch:Shۇ2t:,rPgM`oڞVUN~NQ1S6f?5^m)i^KHkKF|C[| QȫڀjdQM 1y~xs}yȧwO)" ?`o~PifiHOꗩu1WsTiFxIJ^ OOLك[k(cb{t`B5=!cӊJfg3Nd9/1.IoOC7{z Psl/q1z󨕡j0fͪZSOe$tƄ[+n|JmWe&NvF"iɀ-a]fZ{ם+ˎŜʪ]5k >!""""""""""""""""""""""# 0< +* > -1<........................../ 0.<111111111111111111111111112 $G< %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&> Z<  L* H> 4 K@ I<@ J<#@ [>2 HPHHHH M<@ F  R @ O  N$@@ 2 3 > , 3 D lJXBBNXBNNNBNdPZDXDbDPZNDDDDnB @!Y@"i@#Y@$@%@&;'@(@)h*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5w@6@7J@8J@9J@:I@;+@<=@>@?@> ! !4!! !3 !>" # #,2# #3 #>$ %5<%,& &q&qqqqqqq ''6 '(((((((((((() 'D'E 'T\ 'UUV 'ZE'[[[[[[\.(*++++++++++++,FGWXXY (<7 (==] (<8 (==> )? )@@@@@@@@@@@@@ )L)M~ )A? )BBB~ )A@ )BBB~ )A@ )BBC *6] *7777777777778 *N*O *^*___34443445 +^ + +P +Q9::I9::I9::; ,`_ ,aaaaaaaaaaaab ,R ,S9::I9::I9::; -`U -aaaaaaaaaaaab -R -S9 -J-KKK9::I9::; .`` .aaaaaaaaaaaab .R .S9 .J.KKK9::I9::; /V / /P /Q9:::9::I9::; 0W 0 0P 0Q9 0f0ggg9::I9::; 1X 1 1P 1Q 1h1iii9::I9::; 2kY 2llllllllllllm 2R 2S 2J2KKj9::I9::; 3ca 3dddddddddddde 3R3S 3J3KKK9::I9::; 4n: 4oooooooooooop 4R4S 4J4KKK9::::::; 5T 5 5x 5y9 5f5ggg9::::::; 6|S 6}}}}}}}}}}}}~ 6z 6{9 66>7 8;<8,9 9q9qqqqqqqr :s6 :ttttttttttttu :: : : :$:.;*vvvvvvvvvvvvwFW ;7 ; ;8 ; <? <@@@@@@@@@@@@@ <L<M~ <A? <BB~ <B@ <BB~ <A@ <BBC =6b =7777777777778 = = >#<>PQPQ ?< ? ?P ?QPQDlBnBnBNXnxdd||d|xxxx||BNXndN@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J;K, @= @  @P @QPQ A> A AP AQPQ B? B BP BQPQ C@ C CP CQPQ DA D DP DQPQ DJ DKK EB E       EP EQPQ Fc F FP FQPQ G C G GP GQPQ HD H  HP HQPQ IcQ Idddddddddddde I IPQ>J>K              rddddzdddddB<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017 ]&`n>@/// !!##&& JJ==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJJJCCDDEEFFDDEEFFIIIIGGHHGGHHIIGGHHIICCEEFFCCDD??@@AABB====>>AABBAABB==>>??@@??@@<<<<>>:;<<==>><<::;;:;<<4499:;445566665566;;4455663300113300112233000011112222332222----..//....//////..----''(())**++))**++,,,,,,,,JJJJ '(****++(())))..'(3344))**++,,--'(ggD <X dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& *  + -    ) % ! "     &   ' (&&&&& & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 1A.4TM18.LAPDANH SACH Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r