ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FЗbWorkbook9SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=1=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.@Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Cambria1.Times New Roman1Calibri1.Times New Roman1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C  G   I ff ff + ) + + + + + + + , *  K  B  ? P P@ @ @ P P@ @ A  @ @ A E  !  H ` " `@ @ D #    $ $     % %     F &  > ' 0 a> ( a@ > J ) *( *& * * +  , , - 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h .1 | 1 | .1 |q@ @ .1 |@ @ .1 |p@ @ .1 |w@ @ .1 |@ @  1 |@ @  h h 1a |@ @ 1 |@ @ 0 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ x x 1!|@ @ 1 l@ @  h x  x@ @  x h 2!x@ @  x x x  x@ @  x x@ @  x x x@ @ 5 h .!xw@ @ .!xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ .)xw@ @ .)xw@ @  h @ @  h @ @  h @ @  1 |@ @  x !x x@ @ x x @ @  x x x x x@ @ x@ @  h @ @ x@ @ x h@ @  x@ @ 3x @ @  x @ @  h@ @  x@ @ x@ @ .x@ @ .x@ @ x@ @ x @ @  xq@ @  xq@ @ .)x@ @ .)x@ @ .!xw@ @ .!x@ @ 3q H 31q"\ < H "x 3x@ @ 3x xq@ @ < h 1!|@ @ 1"| 1"| "x !x 1 | 1!|@ @ 1 | !x 1 | 1!|@ @  1!| < h@ @  h@ @  h @ @ < h @ @ < h@ @ < h @ @  x @ @ x@ @ < h@ @ : H !xq@ @ !xw@ @ !xw@ @ !x@ @ !x@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ xw@ @ x!w@ @ .xw@ @ .xw@ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ x @ @ .xq@ @ .xq@ @ xq@ @ xq@ @ xq@ @ xq@ @ x!q@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ 4x@ @ 4x@ @  x@ @ "xw@ @ "x w@ @ "x@ @ "x @ @ "xw@ @ "x@ @ "xw@ @ "x@ @  "x@ @  "x "x @ @ 4x@ @ 4x @ @ 4x@ @ 4x@ @ .x@ @ .x@ @ .x@ @ .x @ @ x@ @ x!@ @ :x@ @ 11|@ @ 11|@ @ 11| @ @ 11|@ @ 11| 11| @ @ 11| @ @ 11| @ @ 11| @ @ ."xw@ @ ."xw@ @ ."xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ ."x@ @ ."x@ @ ."x@ @ !x@ @ !x@ @ !x@ @ ."xq@ @ ."xq@ @ ."xq@ @ !xq@ @ !xq@ @ !xq@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ "x @ @ .x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 4x@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x @ @ .x@ @ .x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @  x!@ @  x@ @  x@ @  x@ @ .x@ @ .x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ .xw@ @ .xw@ @ :x!@ @ .xp@ @ .xp@ @ xp@ @ :x@ @ :x@ @ :x@ @ :x@ @ x!p@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ 7x@ @ 7x@ @ /x@ @ /x@ @ /x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x @ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ 7x@ @ 7x@ @ 7x @ @ 7x!@ @ 1"|@ @ "x "x @ @ ||&B>}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}x}}}}}}}}}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai6x1Normal_Phan II-TMai_gopy Phieu DTDN2011 Van tai 2 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`18.LAPDANH SACHz1A.5.1VT_Fill< Bieu3< habac<habac<nhan<tttt<tttt<XPbز# wG/pnز# wG/pPNG IHDR@sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXGX XWNӎWmkGԥ֥ӱ3vjZȢ ԥ.c VVѢ! Ⱦ$H @~ єqy{~1 OZ UӨ'|0kY 6l&hd41%XN{Rq Bi2^m6۸7K˗ nGg𻦬0~Däla &'Y>]`EIF?zX"%EDǨEuš̫@Zrni ( : |]Ep&Y<.!@Rwa Uy{3B^UAŊ 7hᒛ-6bXi4tbY5 H4[Hj65h 4&AJW@T`kH/^ *EJEGr4@GsW/֥]HRj %2=\5nJlEqc#1SՇJ( 7t .#XÐrύ=, 4D#/@8 Y ӣih"m7KEfv^XU, 5d-]hq2 ֘]E Zc}8(:,>,3ɓ#ĩf145737* S*\p幨[j:.$ꚲh6)YԣI>ɳ{u>3B;q*4YXGjFYZ~yQ" k"Qtɓ?|fm]Cn@{sLQhi5ӤZ2>ӑveԸ4!;X9IY|)F<95i%tIIty;;Tnn#8*hygO*oft *M 9owt;Cʗ_ t$1Ҥ]j؟TJ t(ϨUh_&`-[ճ0K@Çp E:|ш-"=oƖlj*шUKˏyfɚlE&@NلZ?R[QfvAXbrߕw(6lYѡ)o lZ<"toF"ޖNi]=Ӛ!! ¡*W`?v㶬&Eʞ[iNDa`7Ý=(z eJ^,)I[@T9e:݇Ci|N$uZvIvc\~`@ 'Wh{k tz|]Ej;6I' :/~TAvuY!&zS8J-ע@ K$j{F¸})NuN߇b 7m8Odg7TYĊVCō~A\2e`8&v W 8_3܆|G!8 XK2`ɛ˧U4yX!g.RrwOo&OA)UNsś9y*H&[[\A8VUc:lqShLaؿ]9`)=?&AˊSY5=e ck`)>z 0GAug*l B׾E(Ys ? ''/XˇJ?}I/ o}u?71'AP*9I>k'xqGn .2 64y Ah{c=/Nqfi"xݺ qΕe)Nx>|n Л/m pyFJa׹\mߍ; Js&a$0́vi+N`J kE' ZX();ټIPL򲼉{9/pɻ 7D-rXЫsW;X%EJm{0$Țt|6`!! /_N6Ĕ'ο 8),q~ƝoNIǡ;J*Wi].vv<)q._4xEMWHm0Df̀3[Sv]`u,:;1:m¸Mb?h !s{$S^%+1ly$nco5ǁޑicG$Q$^QG`6YX1cBH߳cHDXqhބKy2:b5GO~Ġmй{_3jOqr/;+zB/[W܌`c,;3бh<x37rU CtPs:*$YsPosةyyu=.<=TT5/TmIQ[#%"WqJR}w*H]oفS[.q^dVA8\OΊCK*+mG?[v":@犌 &E=j8 |Mէ /Y:'-pֆ ~vWM1`ew9])ZccKI^,h@!W`X\(pc)j)U܌5Lg dL,I2[IᴀjQ1:2l*sR YLEm-3ޱx! cItuS2[p:ken(ɏj gk?y]5pX|&-kF,Z,>ä,,:<:<?@& '()*+//')')-.& '()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&'()*+//')')-.&ABCDEFFACACGH<$>*T**********************>@CB @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD Ooa dMbP?_*+%,&R&P&(\?'{Gz?(?))\(?M \\tmdv-ntquynh2\HP LaserJet P2 C 4dXXA4DINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxNQƿ! 7e:!*F2#48 qQ$V@[w W%dɂ-q;ݠܶRfLh̽ܿ9w `A@3m-4.abyA_mՖvPƴ%E<;ϿqDH"N7^FR(y?7V~4 սfns#:'==Qo!{+S⭖q?I:&?,24Fz-{<3BZe\;Bn!Wl y؇ oNNrHɜ8JxIbhCL"lifl麱?Zn& E!7C]$3őC}GWBIw\Vq'[g /WVSwNj⫫E*P58dįtvAz ^3/J + yr'Y_}z{dnb_ާ;/׶}GtM!B!s_&p<J" UEXX333333?333333?&<3U} } } mO@ ,@,@,@ ,@Y@,@@w @ @ @ @ @@@@@@@@;@@;@@;@@@@@i@@8 y"6zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{@|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~@ &> * @ '> !> N> @ O>  Z, P4 Y @ Q<@ X<@ l>4 b [>B M  c&B a `&B #6 k$ lm@ 4 k$ lm@ %6 k$ lmD lLZDDPZDPPPDPffDXDXDPZPFFFnDpD @!@" @#;$G%&'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3H@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@@ ! !4! !k$ !lm "(>"@# $)$ $d $ $ $ $k$ $R$% % e % %f % %g % %h % %+ % %i% %j% &&xxxxxx~ &x? & xx ~ & x@ & xx ~ &x@ &xx~ &@ &~ &x@ &xx~ &x@ &xx~ &x@&x~ &x @& ',0'VWX '-' (K.0(LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII (M (NO (I (I (I (J )/0)IIIIIIIIIMNOIII )I0)IIIIIJ *10*IIIIIIIIIMNOIII *I0*IIIIIJ +20+IIIIIIIIIMNOIII +I0+IIIIIJ ,30,IIIIIIIIIMNOIII ,I0,IIIIIJ -40-IIIIIIIIIMNOIII -I0-IIIIIJ .K]0.LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII .I5.IIIIIJ /K^0/LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII /I5/IIIIIJ 0\00vvvvvvvvvvvv 0v50vvvvvw 1_01vvvvvvvvvvvv 161vvvw 2P7>2QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR 3`83aaaaaa 3bS 3 bb 3 b3 bbbbb 3b*3bbbbb 3b93bbbbb4`aaaaaabbb 4 bT 4 bb 4bU 4bb 4T 4 4bU 4bb 4b: 4bb 4bV4b 4bW4 5Z5[[[[[[~ 5[? 5 [[ 5 [@[@ 5 [5[@[@5[~ 5\@ 5]^5[@[@5[5[@[@5[~ 5[@5[~ 5[ @5_ 6S,06TTTTTTUUUUUUUUUVWXUUU 6U-6UUUUUY 7K.07LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII 7I07IIIIIJ 8K]08LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII 8I58IIIIIJ 9K;09LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII 9I59IIIIIJ :K<0:LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII :I5:IIIIIJ ;K^0;LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII ;I5;IIIIIJ <K;0<LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII <I5<IIIIIJ =K<0=LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII =I5=IIIIIJ >K\0>LLLLLLIIIIIIIIIMNOIII >I5>IIIIIJ ?_0? ?6?DlDpPDffffffffffP fffffffff@,AX@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@ @@ A=>A@B CC C C C C CC,D Dp> Dnn Dp? Dnq Dn@ Dnno EEsssssssssst E r Esst~ Er? Est~ Er@ Ess~ Er@ Est~ Es@ Essu FLF F &F GAG G B&Ggccgcicccd HCH H B&Hgccgcicccd ID>Igccgcicccd JEJ J F&Jgccgcicccd KGK K F&Kgccgcicccd LHL L I&Lgccgcicccd MJM  M K&Mheehejeeef@N"8DPDfffPffff<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 2Logo DT kinh te 2017 &]&`l>@$$$mb , $%$% $$ $$ $$%% %%%%%%%%%%%%!! &&&&'''' '' ''''''''&&&& && &&&&&&''''(((( (( (((((((((((()))) )) ))))))))))))++++ ++ ++++++++**** ** ******,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,---- -- ------------0000 00 00000000.... .. ......//// // ////////1111 11 11111111111133 333344 444444444444<<<< << <<<<<<<<7777 77 777777778888 88 8888;;;; ;; ;;;;==== == ============>>>> >> >>>>>>>>>>>>EE CD CD CDCC???? ?? ??????EE EE??????++&&LL LLMM MMJJ JJKK KKHH HHII IIFF FFGG GGFFFFFFGGHH!!DDDDDDEEEEEE<<<<......0000******++////888888GGHHIIJJKKLLMMJJKKLLMMGGHHIIJJKKLLMMII882277776666 66 6666666666665555 55 5555555555553434 ;;;;;;;;9999 99 999999999999:::: :: ::::::::::::ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.5.1VT Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r