ࡱ> or !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnqRoot Entry F %pWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=2=(8@"1rCalibri1rCalibri1rCalibri1rCalibri1rCalibri1r.VnTime1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.@rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1 rCalibri1rCalibri14rCalibri1 rCalibri1r.VnTime1 r.VnTimeH1 r.VnTimeH1rArial1rCalibri1rCalibri1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1>rCalibri14rCalibri1<rCalibri1*r MS Sans Serif1 r.VnArial1?rCalibri1h8rCambria1rCalibri1 rCalibri1r;1r;1rд1rt1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.@rTimes New Roman1rCalibri1.hrTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1rCalibri1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1h8rCambria1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1rCalibri1rCalibri1<rCalibri1>rCalibri1?rCalibri14rCalibri14rCalibri1 rCalibri1 rCalibri1rCalibri1 rCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  D  H   J ff ff + ) + + + + + + + , *  L  C  @ P P@ @ A P P@ @ B ! @ @ B ! F  "  I ` # `@ @ E $    % %     &     G '  ? ( 2 a> ) a@ > K * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  h h 1a |@ @ 1 |@ @ 2 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ qx x h@ @  x x@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h x  x@ @  x h x!@ @ 5!x@ @  x x x x@ @ x x@ @ /x /x /x x@ @ qx@ @ /qx /qx 6qx@ @ 7qx@ @ qx@ @ /!x /)x x qx qx h@ @  h@ @  h @ @  h @ @  h @ @  1 |@ @ 8 h 8(x x !x x@ @ x x @ @  x x x@ @ x@ @  h @ @ x @ @ qx @ @ qx@ @ qx@ @ qxw@ @ qx@ @ /q x /q x@ @ /q"x /q!x@ @ /q!x q"x /q"x @ @ : H "x : h 1!|@ @ 1"| 1"| "x !x 1 | 1!|@ @ 1 | !x 1 | 1!| : h@ @ : h@ @ : h @ @ : h@ @ : h @ @  x @ @ : h@ @ : h!@ @ ; H =x@ @ >X 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ qx@ @ /q"xq@ @ /q"xq@ @ /q"xq@ @ /q"xw@ @ /q"xw@ @ /q"xw@ @ /q"x@ @ /q"x@ @ /q"x@ @ q"xq@ @ q"xq@ @ q"xq@ @ q"xw@ @ q"xw@ @ q"xw@ @ /qxw@ @ /qxw@ @ /qxw@ @ q"x@ @ q"x@ @ q"x@ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ q"x q@ @ q"x w@ @ /qx w@ @ qx@ @ qx@ @ qxw@ @ qx w@ @ qx @ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ qxw@ @ x@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ x@ @ xw@ @ x@ @ xw@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ /!xq@ @ /!xq@ @ /!xq@ @ /!xw@ @ /!xw@ @ /!xw@ @ /!x@ @ /!x@ @ /!x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ 31|@ @ 31|@ @ 31| @ @ 31|@ @ 31| 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ /!xw@ @ /!xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ <"xw@ @ <"xw@ @ <"xw@ @ <"x w@ @ >x@ @ >x@ @ =x@ @ =x@ @ =x@ @ =x @ @ /!xq@ @ /!xq@ @ "xq@ @ "xq@ @ "xq@ @ "x q@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ x!@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x@ @ 6x @ @ /!x@ @ /!x@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ "x @ @ <"xw@ @ <"xw@ @ <"xw@ @ <"x w@ @ x@ @ x!@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ /q"x @ @ 1"|@ @ 9x@ @ 9x @ @ 1x@ @ 1x@ @ 1x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x @ @  !x@ @  !x !x @ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ "x "x @ @  "x x!@ @ /q!xq@ @ /q!xq@ @ /q!xq@ @ /q!x@ @ /q!x@ @ /q!x@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ /qxw@ @ /qxw@ @ /q(xw@ @ /q(xw@ @ /q(xw@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ ||}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}(}T.00\""\"}(}U.00\""\"}(}V.00\""\"}(}_.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DN6w1Normal_Phan II-TMai_gopy Phieu DTDN2011 Van tai 2 xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`18.LAPDANH SACHۭ1A.5.2KB_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<`bX4n_ &K&E4n,4n_ &K&EPNG IHDRA>wsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!! IDATXG X$$ոIS&(Qckjiō`ܗ|. DTD`fXAaYϽJMeǹg Z;WV7m4;܇]Q :`<ca ssF!枔iBT~}8{5MJ ;8_ˍ`(hqy{65ݽ7I]og6D]=䐦ؑM(kR,ik*AV MkT2J;:(b>y*ڈa;n4@MPveCoC*źʬJX~U%e=\aq:H:Dӫ8j#q@ƩԷM"tg %F׶AbJ)űjR3|c+jcob仇q~]qYf\!ѢJ2A] ee٭j)j耼o6 H#+G@6 ^G+; '^kazb-,A3 v\tge( ؏/.tɌ[Պ ef< W p'=TAG`z5>2p@Cnyu$EBQg/t_bŦ 2sV rP1mu{}>`FO;pem;wtqR7l,g'L>еDQH.5ہU Bw//7t%d(B! P:39yxF 땩ఴn m6FPR33*, M9K hB(q$4w4i Jbӹ\j`uiS+8DVu٬*$mF S3v$ `r5 >E_K[5[mؒو5MfɮAhvbeU̎ȯǑJdh`U?'<rgD/|IR#!@bĶzZ~ZZ/J2#[TU" g $h= K6auk"kef\4sWd^2HM<7!W'$ gHt=fipAflUv6皰z4ȡ&2 vV\+8UabsB`FR$I*S5Q4p@ڄy{8"(MJQ19Wt.vߥH,Bgހ-WȘg 2}c8ˆJ~/X\m0R /tl&IJSnzo&_Dh\Y iD/LbX?=Awd8ᔏAb:cPMҙtLc-uZba;{VWL.h^06s;^n`Y1m3qᎌCGmJ`e/44ƭϠj>`+4ѰkÃUↇ/h1:fk 2\?/;5uھ1p~Gq$y ɣ1h[7џ}w@GoI86Bb?tF3fm Dn;a,H3a1ks *^uA?@pߕ4T"ž CS6}aέ\ҳctᷗ4:evANP*_炞X^x@tIn2S=k;n\i*bJ>+CzKqTnއ/7WWFͩoiF8{sb\;blKes,N+"0# nQQwqD?]Oڞ+u& 'qqͯ5SwLG* "]rCD[dÕ~}ZȨ揧 `RE^;az:;z..} 1࿹hF }?Ce?Q s@fĨ5JC˜U骐R*6(P9-഼w8lfHV ؋]U<[!KI:zԷuqwT_ʭ6)ߛ ^wKg=G,t嶚G:r_#E%}VwL;#9!>SYռl4D&(<HeW_ ;coɺpC50ԙ:}<$Yrh͓O&(nDLu&W1Hj {?O(C]gZpZ3&*Y;Tjv3̀L̟!Ts0\g9 AmdKg(R=]C>XY8{Qn%L$It:dXh~|^av>tҰ<&ۇ_U ӿqg}=G§.u&f&N%{#>ͻDzWqj;>IENDB`3 A@@ w`& (Vit y bng ch in hoa, c du)AB1.2.3.4 Tn ch tiuTng sx4.1236 n v tnh+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TPS lng/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)Nm 2016TNG IU TRA KINH T NM 2017&Tng s lao ng thi im 01/01/2016: Ngi&Tng s lao ng thi im 31/12/2016: Ngnh ng 1. ng st 2. ng bLoi phng tinPhiu 1A.5.2/TTKT-KB2 KT QU HOT NG KHO BI, BC XP, H TR VN TI$ I. Kho, bi lu gi hng ha Kho ngoi quan Kho ng lnhKho khcKhom20II. Bc xp hng haDoanh thu thunHng ha bc xp thng qua%Phng tin bc xp c ti 31/12/2016Tng s hng bc xpBc xp hng xut khuBc xp hng nhp khuBc xp hng ni aTng cng sut (Triu ng) (1000TTQ)(Chic)(Tn)Xe nngCn cuIII. Dch v h tr vn ti< Hnh khch qua nh ga/cng bin/hng khng (1000 lt khch)+73 Hng ha qua nh ga/cng bin/hng khng (1000 tn))75. ng hng khngDoanh nghip nR(p dng cho doanh nghip n/c s c hot ng kho bi, bc xp, h tr vn ti)CQ Thng k ghi)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .T Tn doanh nghip/c s: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 8Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& ..= Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & ...& & & & & & & & .& & & & & & & .. "' Doanh thu thun (triu ng)4/ a ch: & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Loi hnh c sChia ra 3. Cng bin 4. Cng sng5. Cng hng khng 3. ng bin 4. ng sng3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)Lu : i vi cc i l bn v vn ti hnh khch ch khai phn doanh thu do c s c hng vo Ct 1 v khng phi khai thng tin Ct 2 v 3Tr s chnh c hot ng SXKD# 1. S lng kho c ti 31/12/2016* 4. Tng doanh thu thun dch v kho, biTr ng= 2. Tng din tch kho dng cho kinh doanh c ti 31/12/2016= 3. Tng din tch bi dng cho kinh doanh c ti 31/12/20169 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & Xb\} }$~bH+C=χ 2 ccB Gc dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "&                        && !"#$$!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& *+,-.//*,*,01& ! ()!!%&& 23456$$242478& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&& !"#''!!%&&9:;<=>>9;9;?@<$>*T**********************>@;: @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD @6fZ dMbP?_*+%,&R&P&ffffff?'Q?(ffffff?)(\?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UGXX333333?(\?&U} } m} } @@ ,@,@,@ ,@,@,@w @ +@ @ w@ i@@x@@@h@{@;@@;@@;@@;@i@;Z@;i@ !6@@ })>~~~~~~~ ( @ *> > E> H>   G* L4 F @ I<@ J<@ ^>4 V M>B D  X B U T&B "4 # @ 2 # @ $4 # @D lZDDPZDPPPPnfDXDXDPZPFFFnDpDn ;!Z@"@#x@$,@%@&,'w@(I@)g@*@+@,@-+@.@/w@0,@1@2@3@4@5@6@7u@89@:@;@<@=@>@?@ 2 # @! "+>"@# $$ $ $ $D $DDD $AN$BBBBBBBBBC*%DDDD %D, %DDD %D- %DDD %Z. %[\ &&BBBBBBBBBB & A&~ &D? &DDD~ &D@ &DDD~ &D@ &DDD~ &A@ &BC 'Y' ' E/&'GEFFGNOOPNOOPNO] (\( ( 0&(HIIJQRRSQRRSQR^ )]) ) 0)HIIJ )T )UUV )T )UUV )T )U_ *Z* * [&*KLLMWXXYKLLMKL@+ ,1>,- -%- -2 - - 3 - -4-. . 5 . .6 . .k7 .lm .8 . .(. .. .9./ /: / / ; / /; / /; / /;/ /</ /=/0 00~ 0? 0 ~ 0 @ 0 ~ 0@ 0~ 0@ 0~ 0@ 0~ 0@0~ 0@0~ 0 @01 1t&01uuuvklmlllmkllmklmklm 1>1efeg2 2w'02xxxypqnnjjjjjjjjjjjjj 2>2hbbc3 3wO03xxxypqnnjjjjjjjjjjjjj 3?3hbbc4 4wP04xxxypqnnjjjjjjjjjjjjj 4?4hbbc5 5zQ05{{{|rsooiiiiiiiiiiiii 5>5`aad 6@>67 7%7 7 K7 7A7 7B78 88 ~ 8 ?8 ~ 8@8~ 8@89 9&<9: :'$: :_: :_:; ;R<;< <S$< <_< <_<= =C<=> >W<>@?DlpDPDfffDPnnnnnPXXXX<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 2Logo DT kinh te 2017 +]&`@nw>@@nBn-"--"" ** $% && '' (( )) (( )) && $% **>>   --.. ..........'' ..//////0000 00 000000-/-. -- // // == == ====:: :: ::::;; ;; ;;;; << << <<<<88 88 888899 99 99990000//////0077 77 777711 22 33 44 55 1122334455112233445511 22 33 44 55 5522334455111122334455223344551111223344$$$%&&''(())**%%&&''(())**%%&&''(())**&&%%''(())ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.5.2KB Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r