ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0;WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=3=(8@"1zCalibri1zCalibri1zCalibri1zCalibri1zCalibri1z.VnTime1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.@zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1zCalibri1 zCalibri1zCalibri14zCalibri1 zCalibri1z.VnTime1 z.VnTimeH1 z.VnTimeH1zArial1zCalibri1zCalibri1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1>zCalibri14zCalibri1<zCalibri1*z MS Sans Serif1 z.VnArial1?zCalibri1h8zCambria1zCalibri1 zCalibri1z;1z;1zд1zt1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1zCalibri1.hzTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1z.VnTime1zCalibri1zCalibri1.zTimes New Roman1zCalibri1h8zCambria1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1zCalibri1zCalibri1<zCalibri1>zCalibri1?zCalibri14zCalibri14zCalibri1 zCalibri1 zCalibri1zCalibri1 zCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  E  I   K ff ff + ) + + + + + + + , *  M  D  A P P@ @ B P P@ @ C ! @ @ C ! G  "  J ` # `@ @ F $    % %     &     H '  @ ( 2 a> ) a@ > L * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 2 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ x@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h  x@ @  x h x!@ @  h!@ @  h@ @ x@ @ |@ @ | @ @  1 |@ @ x@ @ x @ @  x !x x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ |@ @ |!@ @  h @ @  x 9x@ @  h@ @  x@ @ |@ @ | @ @ x@ @ x@ @ |@ @ 71 | @ @ 71 | @ @ ; h @ @ 71!| @ @ 71!| @ @ 1"| @ @ 1!| @ @  h @ @ /qx /qx @ @  x@ @ < H < h 1!|@ @  1"| !x 1 | 1!|@ @ 1 | 1 | < h@ @ < h @ @ < X < h@ @ qx@ @ = H 7q!|p@ @ 5q!|p@ @  hw@ @ =(X /qx@ @ qx qx @ @ 7qx@ @ 7 h 7qx < x@ @ 7qx@ @ 7 h@ @ 5q"x@ @ ="X 7q"x@ @ 7q"x@ @ 7q"x@ @ 7q"x @ @ 5q |@@ @ 5q |@@ @ 5q |@@ @  1"|@@ @ 7q!|D@ @ 7q |D@ @ 7q |D@ @ 1"|D@ @ 5q |D@ @ 5q |D@ @ 5q |D@ @  1"|D@ @ 5q!|D@ @ 51 |D@ @ 51 |D@ @ 51 |D@ @ 7q!xD@ @ 7y!xD@ @ 7y xD@ @ 7y xD@ @ 7q lD@ @ 7y |D@ @ 7y |D@ @ 5q xD@ @ 5q xD@ @ 5q xD@ @ 6q |D@ @ 6q |D@ @ 6q |D@ @ 1"|D@ @ ? H 7q |D@ @ < hD@ @ 6q!|D@ @ ? hD@ @ 6q!|D@ @ 6y!|D@ @ 6q!|D@ @ 7q!|D@ @ 7q!|D@ @ 7y!|D@ @  1|D@ @ "xD@ @ 8@x@ @ 8@x 8@x@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @  "xw@ @  "xw@ @ 9x 9x@ @ 7qx@ @ <x@ @ "x "x @ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx!@ @  |@ @  | | @ @ |@ @ | | @ @  x@ @  x x @ @  !x@ @  !x !x @ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @  1!|w@ @  1!|w@ @  1!|w@ @ 5qxw@ @ 5qxw@ @ 5qx w@ @ 5q!|w@ @ 5q!|w@ @ 5q!|w@ @ 7q!|w@ @ 7q!|w@ @ 7qxw@ @ 7qxw@ @ 7qx w@ @  "xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ 5q)x@ @ 5q)x 5q)x @ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @  qx@ @  qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 1"|@ @  *x@ @  *x@ @  *x@ @ q!xw@ @ q!xw@ @  1)|@ @  1)|@ @  1)|@ @ "xw@ @ 5q*x@ @ 5q*x@ @ 5q*x @ @ 7qx@ @ 7qx!@ @ 7qx@ @ <x@ @ 0"x@@ @ 0"x@@ @ 5qx@@ @ 5q)|D@ @ 5q)|D@ @ 5q)|D@ @ 5qx!@@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q| 5q|@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx "xD@ @ "xD@ @ q"xD@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@@ @ 5q|@@ @ 5q|@@ @ x@ @ x@@ @ x@ @ x@ @ x@@ @ x@@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@@ @ qx@@ @ qx@@ @ 0"xD@ @ 0"xD@ @ 5qxD@ @ 7qxD@ @ 7qx!D@ @ 5qx!D@ @ 1"xD@ @ 1"xD@ @ 6qxD@ @ 6qx!D@ @ >"xD@ @ >"xD@ @ 5q|D@ @ 5q|D@ @ 5q|D@ @ 0xD@ @ 0xD@ @ 5q"x@ @ 5q"x@ @ 5q"x@ @ 5q"x!@ @ 7qx @ @ 7qx$@ @ 7qx!$@ @ 31|@ @ 31|@ @ 31| @ @ 31|@ @ 31| 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 5x@ @ 5x!@ @ 7qxA@ @ 7qxA@ @ 7qxA@ @ 7qx A@ @ 7q"xD@ @ 7q"x!D@ @ 7qxD@ @ 7qxD@ @ 7qxD@ @ 7qx D@ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 7qx @ @ 5q"x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ || t}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}(}!.00\""\"}}l}}}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`t18.LAPDANH SACH41A.6.1LT_Fill< Bieu3< habac<habac<nhan<tttt<tttt<[Sbv}lsv'Wڋ4nv}lsv'Wڋ4PNG IHDRA$4sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG T׶ǣUgէ[V+>ֵW}K[mBEQu:Uq@mQ @0B S !9(zJ%߷dz9.FN#LdJ> 2wԫ'[[OtenA׽,8˱#{f\eXbNj0[Z_Z ~L7Է}@Ziʫ3"%vյvݿ\tZ D6xlbttY`2[6tV(ɀk{Gcv0swm-nlCƈx)J 4LM={ץzVnSnV$PH!r RZKS܌ -_Ҩ9vs)j`G6!Pրdژ]&R$(MO)D./R啔*߄0nW]nGVU dD\)\ȫkESgWY{۹5iGd@weȪl%Iq?q=[9YAJ wu-.x!q?ZmIG 0_ a»ET'ik/lE^~3!`GdTJVe@)b"rN:(iqa9ϒZQ~"_tTCؗgrNpFT܆ CnIjЙ<} cZ'̀b?.VmmNle-$ M@ڷKPa%ө LjzB3c.#ǡvɧp} `퍯$iL8]Ƴ7մW;Y1@ J\1#mP?ρzx`q%2߀rQ7JaQ&!6_OFtQ3.T!&/WZL7'"~2v lsCZ_`&ܡK)U_!C.IyoD p͜18_D5<=}zT# r!#Iٙ3aΠPXaߑzL=:li!@utg,~]q0'9$A)R5؟|cum);LM1J/NpZQꩤ0G3=1S 'l&2RwHnBxAJTTg,3+I۽I21AG{OCM<\BUpJ9Øgt% qLӹ,cx3:-qV! 78d Ίf۝T'Ʌ-ayd\f2zGR=uZݗ 4 C2tXVdWᒜUt]i. '?L9/#<_DG`HAhZ1Y'l@0qA`ؖ+0 a@rA/ *|Y;{@\@N2bqbMQ"̅,Oz6e8C#3t2;{>ƔXxC vC곇 K4A$7ç} #W90s]p$@xĻ1EۂЌ0 x !s1(wCNŒ=!hMeŋx&;.w(Շu4yrB l| 9?{!+b"tYxRt6eu~V^GtA=WWp\ Yn5ۋ옷$K9dgC ]ENUפwߗ5`y 0h Y!Cr(f2 $IdoI#xUa~u;F0Ň 2 knI# .nt'&&}{.<`$h'dW zAOuv^\@n}2;qG0@MSс=;yLeoW ;E)/r:^ik Pd_u0sxeMW6:w.ߚb{ƸF/߷穄{0R]A<ՖYo} Z\;C 7b!!wmtgӋw BM#umȠež^A=9B4lp7bxy@o=͈0*YU铪(^ ^zܓo </Cփ7aAoxVB'c#CyOQqVtP\NEY&/ 82A& 5 "PxUmGO:-2N,Y*ه_{w _p35eAtTgdvY+Aשt۠l[CpODBs.$(FF g KBh$1dz:F_M`S7#R6NlKjuCID=Y?[`} zSL`M) r\ &Ǘ%!d}2˜n5`Y3vP|l&CVq]t!ٳ.hx%b(cUe-]X~1/'@|c:WKQltV?UѼS_I024& ;B?O#<۲,C\ɮY:Chs${PK?hs:fY$ko]Q]ۓ;2Qq%3+!'t,`' /!5p[,l hM.,>I†w业VہH*mq6HeE>7MeTS)٢R-QgLwk$&6GaF'9g_T̘y2 +').mn{,)u2En67,[1XMl 2XFr5>Y t(8Z:RHiYz)}y1qrA/+M<,<cJuIIENDB`3 A@@ F& (Vit y bng ch in hoa, c du)AB0102030405060708091011121314151617181920212223241.2.3.4 Tn ch tiux4.M sC1236 Triu ng+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)Nm 2016TNG IU TRA KINH T NM 2017"Phiu 1A.6.1/TTKT-LTAU+KT QU HOT NG DCH V LU TR, N UNG n v tnh(1. Tng s lao ng thi im 01/01/2016Ngi )2. Tng s lao ng thi im 31/12/2016.3. Tng doanh thu thunBung$5. S ngy bung s dng trong nm Ngy bung$6. S ngy ging s dng trong nm Ngy ging Lt khch Ngy khchDoanh nghip nQ Tn doanh nghip n/c s & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & X(p dng cho cc doanh nghip n/c s c hot ng cung cp dch v n ung, lu tr) CQ Thng k ghi'& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .:Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & ..Loi hnh c sI. Dch v n ungII. Dch v lu tr)Trong : doanh thu thun hng chuyn bnChia ra3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)C s 1M s 4. Khch sn 4 sao3. Khch sn 3 sao 2. Khch sn 2 sao1. Khch sn 1 sao5. Khch sn 5 sao $6. Khch sn di tiu chun sao 8. Bit th kinh doanh DL 9. Khu ngh dng '10. Cn h kinh doanh du lch 11. Loi khc 7. Nh ngh, nh khch Tn c s%3.2. Doanh thu thun t khch quc t(3.1. Doanh thu thun t khch trong nc- S bung c 4 ging tr ln+ - Lt khch trong nc khng ng qua m% - Lt khch trong nc ng qua m( - Lt khch quc t khng ng qua m" - Lt khch quc t ng qua m8.1. Ngy khch trong nc8.2. Ngy khch quc tC s 2C s 3#S lng/gi tr thc hin nm 2016(Tng s lng/gi tr thc hin nm 2016"3. Tng doanh thu thun (05=06+07).4. S bung c n 31/12/2016 (08=09+10+11+12)#7. S lt khch phc v (15=16+19)%7.1. Lt khch trong nc (16=17+18)"7.2. Lt khch quc t (19=20+21)Tr s chnh c hot ng SXKDa ch c s lu tr9 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & - a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & = Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & ...& & & & & ..& & .& & & & & & & & .. "N 4. Tr gi vn hng chuyn bn (tng ng vi doanh thu thun hng chuyn bn) M loi c s lu tr: loi c s theo quyt nh cng nhn hng cho c s lu tr du lch ca S Vn ha, Th thao v Du lch hoc ca Tng cc Du lch:4 M loi c s lu tr (ghi theo m tng ng trn): - S bung n (phng 1 ging)4 - S bung i (phng 2 ging)4 - S bung ba (phng 3 ging)4D 8. S ngy khch phc v (ch tnh khch c ng qua m) (22=23+24)695N |K w5 L zX I Ck)ccB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, )"& W4 Y* ZZ ]5 _+_ G7 HH `, ` `3 ` a/aX[\\^__ b-b . ````aa G$ HI % G&H JK 0 G' I G1 I L2M&NOPQRSTOPNPUV&%&'()::%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,& ?@ABCDD?A?AEF& %&'%&=>%'%'+,& 56789::5757;<& %&'()**%'%'+,& %&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&%&'()**%'%'+,&-./0122-/-/34<$>*T**********************>@/* @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD Q=i dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(RQ?)(\?M \\tmdv-ntquynh2\HP LaserJet P2 C 4dXXA4DINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxNQƿ! 7e:!*F2#48 qQ$V@[w W%dɂ-q;ݠܶRfLh̽ܿ9w `A@3m-4.abyA_mՖvPƴ%E<;ϿqDH"N7^FR(y?7V~4 սfns#:'==Qo!{+S⭖q?I:&?,24Fz-{<3BZe\;Bn!Wl y؇ oNNrHɜ8JxIbhCL"lifl麱?Zn& E!7C]$3őC}GWBIw\Vq'[g /WVSwNj⫫E*P58dįtvAz ^3/J + yr'Y_}z{dnb_ާ;/׶}GtM!B!s_&p<J" UHXX333333?333333?&<3U} } } } I} I} $ Q@ ,@,@,@ ,@h@,@@w @ @ /@ @ @@Y@Z@Y@@w@Y@@<@w@<@h@<@<@@,@@h@ 98@@              ;>"""### i5* iij@$$$ v<>wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwx y8>zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{ |K> }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~@ J>   mM* mmmmmmmmmmmmmmmmmn z> 6 L N<@ {<@ y>4 V O@B I  w&B U ! T&B@ P> c*dddddddddddddddddd o" o= dp sptttu@effffffffffffffffffqfrttttu *l kl k# ~ ?D lZDDPZDPPPDPnPZXDXDPZRFFFDPD !@"#@$%@&'@( )@*J@+J@,J@-g@.@/h0@1@2@3@456789@:;@<=@>@? >* g h g? h! !6(! !! !:! "@*" "g"h "g:"h# #6(# ## #:# $A*$ $g$h $g($h% %R(% %% %:% &|*& & & &:&@' (Q>( )}>) *\* *Y* *c* *a* +[+ +]+ +_+ +b+ ,Z, ,^, ,` , -- - X - =- - oq - - S"-       ". .W. .n.  . o.   // / / #/ ~ / ? / ~ /@/~ /@/~ /@/ 0d0 0 0 0 0 (0 @1@2@3 4x4 4 4 4 4 (4 @5@6 7~7 7 ! 7 7 7 (7 8>8 8 8 ?,8 9 969 9 9 :,9 :@: : : :,: ; ;6; ; ; :,; <r< < < (,< =f=    = = :,= >e>    > > :,> ?s? ? ? B,? DlzzzzDPP|DDDDDrzrzrrr@@A@B@C@DEFGH@I@JK@L@MN@O@P@ @ @ @    @ @ :,@ A A A    A A :,A B B B    B B :,B C C gC    C C :,C DCD D D D,D EEE E E F,E FtF F F G,F GuG G G :,G HhH H H :,H IiI I I :,I JvJ J J :,J KjK K K :,K LkL L L :,L MM M M H,M NlN N N :,N OmO O O :,O @P&@zzzzrrrrrrrrrrrr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 2Logo DT kinh te 2017]&`>@ $ --000000777777222222333333111111//// // ......//////PP OOOOOOPPPPPPOO OO NN NN MMMMMMMMNNNNNNMM MM LL LL KKKKKKLLLLLLKK KK JJ JJ IIIIIIJJJJJJII II HH HH GGGGGGHHHHHHGG GG FF FF EEEEEEFFFFFFEE EE DD DD CCCCCCDDDDDDCC CC BB BB AAAAAABBBBBBAA AA @@ @@ ??????@@@@@@?? ?? >> >> ======>>>>>>== == << << ;;;;;;<<<<<<;; ;; :: :: 999999::::::99 99 88 88 778888880303 03 03 77 77 4646 46 46 ))-.-. -. -. ##&&""##%%&&%%%%%%&&&&!!""## $$$$ !!!!""## $$$$!!""  ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.6.1LT Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r