ࡱ> hk !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgjRoot Entry FiWorkbook SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=5=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1 Albertus1.Times New Roman1.Times New Roman1 Albertus1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  >  B   D ff ff + ) + + + + + + + , *  F  =  : P P@ @ ; P P@ @ < ! @ @ < ! @  "  C ` # `@ @ ? $    % %     &      A '  9 ( 1 a> ) a@ > E * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l /1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h 21| 1 |@ @  1 |@ @  h @ @  h@ @ 1 | @ @ 8 H 4q h 4q h@ @  h @ @ x@ @ x @ @  x@ @  x !x@ @  x@ @ #x@ @  h@ @ !x@ @  x@ @ #x@ @  h@ @  !x@ @  x@ @  x @ @ /q h x@ @ x@ @ x@ @ 4q h@ @ x!@ @ x@ @ x@ @ x@ @  x 7q h  h@ @  h@ @  hq@ @  h q@ @  hw@ @  h w@ @  hp@ @  !|p@ @  hp@ @  h p@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @ "xw@ @  lw@ @  (|w@ @  h'@ @  h '@ @ 8 h |w@ @  |w@ @  xw@ @  xw@ @  1 | !xw@ @ 1!|@ @ 1 | x x @ @  1!|@ @ 8 h @ @ 8 hw@ @ 8 h@ @ 6 |w@ @  x@ @  h@ @  x@ @ 8 h@ @  h@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  1"|w@ @  1"|w@ @  1"|'@ @  1"|'@ @ 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @  |@ @  x@ @ 5x@ @  x@ @  |@ @  |@ @  x@ @  x @ @  |@ @  x@ @  x@ @  |@ @  x@ @  x @ @ "xq@ @ "xq@ @ !|q@ @ !|q@ @ !|q@ @  !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @  !|w@ @  !|w@ @  !|w@ @ 0!xw@ @ !xw@ @ !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ !|w@ @ !|w@ @ !|w@ @ 0!|w@ @  )|'@ @  )|'@ @  )|'@ @ !xw@ @ !xw@ @ )|w@ @ )|w@ @ )|w@ @ 6"xw@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @ !x@ @ !x @ @  1 | *|@ @ 81 h 81 h @ @ "|@ @ "x "x @ @  1|@ @  1| 1| @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!| 1!| @ @ 1"|@ @ ||:G}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}{}}|}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}~ .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}| ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}z .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai(x#Normal_Phieu dieu tra DN 2010 (1) 2&y!Normal_Template_data_05_survey_06 zNoteb Note  {Note 2 |OutputwOutput ???%????????? ??? }Output 2~$Percent Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`18.LAPDANH SACH1A.7.1NH_Fill<E65"Bieu3<E6habac<habac<nhan<tttt<tttt<YQbB5mvy&FnB5mvy&FPNG IHDRA$4sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG TWǣU;]VXѺ;3ujNbEߺUĵUD6;!ٷ@$߹au缓Kx{bYQ9:OQzY:}j1,|藎۷) K4e9(K0zS\ޤ_ gZ Vgd4SA]G m3X TP۪u{~&hM3+๯^ ttY`2[1tV.р+5kg=0S5X *ZQlDRU3?4T̊H(9f[Cr< ~5zȪuH( N&CeHUi$}ER˵yqCV^iCSwg|!z$lH}$=BIf[ޤ)޿ a:|=\ӎַᴸLJJ?PZ[M9[MqVmW*D{\ֈ I҄[9%1 3)] Z, U< ^آQRSxjy3IjI=w*ކ/z˜vJ۱2A::VPfA'B)oc*UV.UP RClUV "a$OFA+n\uDX{eQ:Kqʟz\x<@S['sxF#$~u/gDU z Zg9= ]aX Pn&^B@A[ й -`:d6w]ǵfx,nl$ bJyv HjwLSla֑0WH CO=n.vz#AԤWlQ'!6\LBLQΥT~^:/-eS<[ _[ V%i~ή s^Lyt>1,Q{Z8֢A>͔<{,mh-N4wQ5ceS\n!T# r!#I\X P8<9.v_]< Ӡ3vX1x֋!89D^%(/CqZJ(}`(x C`U1Y]ȥP+%+ibCR*)cR0w/<3戰"kBּat-fkJ|D:HnOz#vMIIL|cK-Zq@V}ןnKy*!!`(Xs5G]qYX Q\tӳI0@$,P]p>)-'ó IVCFg%7B=qs'ghB*=_faml=xc=,,,Y 3X|TQQ2,*h&iř:j6bUjΊV J$ OizZL}ǍP\#3[ߌxeh&mgfQDۺ@K,hY:H/d s%{$W+ĖhJn!HʿEHK_ %TǼ"ھy)q= ;z&K9'S[ab3lw₌:,RX2 ā`#1)G|{@~(1r~\Y=ѽW ƔVtt_aΜM{%D"oѡgd{nτy Bb]|(e-7I{XW)~f9i)$|J~-յ~|2/U2) "U7VO%%lQ<1茝10'=bf8!gf! )$^9d#lB{ 6h< oq2UeGM #h;%Z ry$B| ? DGѳ0|ꋚHGLp> <4M){ࢢS vC겇 K4a$/⣦=^Ȍ$ 9nR} <=i `Ѷ "#"C\-K4y|tAz@nd.Fa"HBd,il7x[. v.nt',&˙]p0a$AIx?ZwPyD= s$ϺAj;%:h\iw6y]HC&)x.p4c'qR xՃ"OJTh|_fi Bkr ]N5W1xa6w nxM,. rj6z!P!XC0G~n]L-Wlzta- 䟮n1"ԣL 0)ߣiм1 ܮu!Xt8}RfD$飪 h%c=o_8_O}Gȇ CgdvYu%4.RnfX㑄vNPեjYr6g W]/D7Ll}/|z1ԐE:gSw/%u# 堍n0{O1JH ߔ -pGY{"YrNΪIW0/cZ.M^v C=c@)#iO0בE+ǫKE*#ki²3xf-Iҹ\2 D6dWs󔨒]HTiA 4aĸxnٖue*87fk.eG˸ T.g ?E6 &e݅>c*)j.>\ 9P ܨ gqMStOT1-2h3HZ}Ec8"IPz>.Uv68$aauMS$t:XrDgySAݚul&ɼQXf摤߲/`TϘ+ֱ!s{"ߠÍ9ecfMSMmO-r8Ħxu}f#]q' }zh5Qޱͫ/PԒj44'zJ%?/5=Qu$Ԙo+FG{WL=x#,ӜoXW:IENDB`3 A@@ evln v tnh: Triu ngM sAB0102030405060708091011121314 Trong :15161718192021222324252627282930 41236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thuNgi Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)Nm 2016Thc hin nm 2016%Tng s lao ng thi im 01/01/2016%Tng s lao ng thi im 31/12/20163132TNG IU TRA KINH T NM 2017JKT QU HOT NG DCH V TI CHNH V HOT NG H TR DCH V TI CHNHCh tiu#1. Thu nhp t hot ng tn dng %2. Thu nhp ph t hot ng dch v -3. Thu nhp t hot ng kinh doanh ngoi hi(4. Thu nhp t hot ng kinh doanh khc 5. Thu nhp gp vn, mua c phn6. Thu nhp khc1. Chi ph hot ng tn dng)2. Chi ph hot ng kinh doanh ngoi hi3. Chi ph mua bn chng khonE - Thu VAT khng c khu tr, thu nhp khu c tnh vo chi ph5. Chi ph cho nhn vin ATrong : Chi trang phc giao dch v phng tin bo h lao ng) 6. Chi cho hot ng qun l v cng v. (- Chi cng tc ph#- Chi o to, hun luyn nghip v7 - Chi nghin cu v ng dng KHCN, sng kin, ci tin1 - Chi v hot ng on th ca t chc tn dng7. Chi v ti sn8. Chi ph d phng 9. Cc khon chi ph cn li Phiu s: 1A.7.1/TTKT-TCCQ Thng k ghiT - Thu mn bi,thu t,thu ti nguyn,l ph,cc chi ph khc coi nh thu,l ph1 - Cc khon chi ph qun l khc (ti khon 869)" P (Vit y bng ch in hoa, c du)& & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..} (p dng cho cc c s thuc cc t chc tn dng; ngn hng, cng ty ti chnh, qu tn dng nhn dn& .)- a ch: & & & & & & & & & & .& & & & ...& & & & & .& & & & & & & & & & & . 9Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & ..; Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & .. "' A. CC KHON THU NHP (01=02+03+...+07)/5 B. CC KHON CHI PH (09=10+12+13+14+17+19+27+29+30) 3 4. Chi np thu v cc khon ph, l ph (14=15+16)() D C. CHNH LCH THU NHP V CHI PH (LI NHUN TRC THU): (32=01-09):(VSIC 2007-Cp 5)* + Chi thu chuyn gia trong v ngoi nc4 + Chi in, nc, v sinh c quan, chi y t c quan" Trong : Khu hao ti sn c nh6 Trong : Chi ph bt thng6 Trong : Thu bt thng6  Trong : Chi ph khc6, Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & . 3 R Tn doanh nghip n/c s:& & & & ..& & ...& & ..& & & & & & & .& & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & rq rfCr{rrrEtt,Uvx{e }g ccB 6 dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, )"& (4 ** ++ .5 0+0 8  1, 1 13 1 2/2),--/00 3-3 . 111122 % & ' $ 0 (  1 2& !"#$% !!&'& &&& & &    & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD > m dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(?)(\?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UKXX333333?333333?&<3U} } } >@ ,@,@,@ @h@@@J@ @ @ h@ @ K@,@i@,@i@,@h@,@Z@,@Z@,@x@,@w@@@,@,@ :?6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<@=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB qV8rrrrrrrsttttttt 5( :uvvvvvvv z@8{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{| }98~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [8 k8 Z8 \. W : ]8: ^8: j8. c ;2 y6 y: 7, y6 y: <2 y6 y: 7, y6 y. wwwwwx CA,DDDDDDDDDDDDEDDEDDF GF H: IIJ K,LLLLLLLLLLLLLLLLLLM NM~ O? LLP S_,TTTTTTTTTTTTTTTTTTU QR _B,``````````````````a 67DF lZDDJT>JJJJJ`>J>J>JT`>j>`>jTtt` ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=h@ VC, WWWWWWWWWWWWWWWWWWX 6 7 !VD,!WWWWWWWWWWWWWWWWWWX !6!7 "VE,"WWWWWWWWWWWWWWWWWWX "6"7 #VF,#WWWWWWWWWWWWWWWWWWX #6 #7 $YG,$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ $6 $7 % %\h(%]]]]]]]]]]]]]]]]^ %4 %5 &Y`,&ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ &4 &5 'YH,'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ '6 '7( (i*( (4(5 )YI,)ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ )6)7 *YJ,*ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ *6*7 +Ya,+ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ +4+5 ,dK,,eeeeeeeeeeeeeeeeeef ,4,5 -mX,-nnnnnnnnnnnnnnnnnno -4-5 .YL,.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ .6.7 / /eM(/eeeeeeeeeeeeeeeef /4/5 0YN,0ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ 06071 1p 1pp 1bO$1bbbbbbbbbbbbbbc 1415 2 2#2 2kP$2kkkkkkkkkkkkkkl 2425 3 3#3 3kQ$3kkkkkkkkkkkkkkl 3435 4 4#4 4]R$4]]]]]]]]]]]]]]^ 4445 5 5#5 5]Y$5kkkkkkkkkkkkkkl 54556 6 6 6 6 e6 64657 7 d7 7475 8YS,8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ 8687 9 9gf(9eeeeeeeeeeeeeeeef 94 95 :YT,:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ :6!:7 ;YU,;ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ ;6";7 < <gg(<eeeeeeeeeeeeeeeef <4=<5 =hb,=iiiiiiiiiiiiiiiiiij =8>=9@D`````j``h``````j`~~~~~j`j``j<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 6Logo DT kinh te 2017/]&`>@  Q  ::;;<<==&&889922334455--..//001111))**++,,##$$%%'' !!"" 99::;;<<--..//001122''(())**++==334455667788,,!!""##$$%%&&ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@n'՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.7.1NH Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r