ࡱ> x{ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwzRoot Entry F@tyWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=6=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.Times New Roman1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  @  D   F ff ff + ) + + + + + + + , *  H  ?  < P P@ @ = P P@ @ >  @ @ > B   E ` ! `@ @ A "    # #     $     C %  ; & 0 a> ' a@ > G ( )( )& ) ) *  + + , 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | .1 |q@ @ .1 |@ @ .1 |p@ @ .1 |w@ @ .1 |@ @  1 |@ @  h 1a |@ @ 1 |@ @ 0 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @ -1@ @ 3q h@ @  1"@ @  1@ @  1!@ @  1 1 1 3q h 5y( 3q q @ @ q" /1! q! /1( q8 1 @ @ 1 @ @ 1 @ @  q!@ @ 1 | @ @ -1!@ @  1@ @ 1 1 -1@ @ 1@ @  1"@ @  1@ @ -1 @ @  1@ @  1 1@ @ /1!@ @ 3q h@ @ 3q @ @ 1q"@ @ 3q @ @  q8 @ @ /1!@ @ 3q h@ @ 3q @ @  1 1@ @  1@ @ 3q @ @ 9 H x@ @  x@ @ 4 x@ @ 4(x@ @ 9 h 1"| 1!| 1!| @ @ 1!|@ @ 1 | x 1!| 9 h@ @ . @ @ . @ @ . . @ @  @ @  @ @  !@ @  @ @  @ @ 9 h@ @ 9 hp@ @ 9 h @ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  !x "x 1!| 1!| @ @  1"@ @  1"  @ @  1"@ @  1" 1" @ @ 1@ @ 1 1 @ @  1@ @  1@ @  1 @ @  1! " " @ @ 1"|@ @ 2q@ @ 2q@ @ 2q@ @ 2q@ @ 2q @ @ 21qq@ @ /1q"w@ @ /1q"w@ @ /1q"w@ @ q"w@ @ q"w@ @ q"w@ @ 61@ @ 61 61 @ @ /q"@ @ /q"@ @ 2q@ @ 2q@ @ 2q @ @ 2q@ @ 2q!@ @ /q"xq@ @ /q"xq@ @ /q"xq@ @ /q"xp@ @ /q"xp@ @ /q"xp@ @ /q"x@ @ /q"x@ @ /q"x @ @ /q"xw@ @ /q"xw@ @ /q"x w@ @ /1qw@ @ /1qw@ @ /1qw@ @ /1q"@ @ /1q"@ @ /1q"@ @ /q"x@ @ /q"x@ @ /q"x@ @ /q"xw@ @ 2q!@ @ /1"q@ @ /1"q@ @ /1"q@ @ 3q"q@ @ 3q"q@ @ 3q"q@ @ 1q"q@ @ 1q"q@ @ 1q"q@ @ 3q"xq@ @ 3q"xq@ @ 3q"xq@ @ 3q" q@ @ /1q"p@ @ /1q"p@ @ /1q"p@ @ /1q"'@ @ /1q"'@ @ /1q"'@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ 8q@ @ /1!p@ @ /1!p@ @ /1!'@ @ /1!'@ @ /q"x @ @ /q"x @ @ /q"x @ @ /q"x @ @ 21!@ @ 21!@ @ 21! @ @ /1"w@ @ /1"w@ @ /1"w@ @ 3q"w@ @ 3q"w@ @ 3q"w@ @ 1q"w@ @ 1q"w@ @ 1q"w@ @ 3q"xw@ @ 3q"xw@ @ 3q"xw@ @ 3q" w@ @  q)@ @  q) @ @ 11|@ @ 11|@ @ 11| @ @ 11|@ @ 11| 11| @ @ 11| @ @ 11| @ @ 11| @ @ /1"@ @ /1"@ @ /1"@ @ 3q"@ @ 3q"@ @ 3q"@ @ 1q"@ @ 1q"@ @ 1q"@ @ 3q"x@ @ 3q"x@ @ 3q"x@ @ 3q" @ @  1@ @  1@ @  1@ @  1 1@ @  1@ @ /1!@ @ /1!@ @ /1!@ @ /1!w@ @ /1!w@ @ /1!w@ @ 21!q@ @ 21!q@ @ 21!q@ @ 21!w@ @ 21!w@ @ 21!w@ @ /1)w@ @ /1)w@ @ /1)w@ @ 2q@ @ 2q@ @ /q"x @ @ /q"x p@ @ ||Vr}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}(}S.00\""\"}(}T.00\""\"}(}U.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai(x#Normal_Phieu dieu tra DN 2010 (1) 2 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`T18.LAPDANH SACH 1A.7.2 XNK_Fill<0}Bieu3<0habac<habac<nhan<tttt<tttt<YQbB5mvy&FnB5mvy&FPNG IHDRA$4sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG TWǣU;]VXѺ;3ujNbEߺUĵUD6;!ٷ@$߹au缓Kx{bYQ9:OQzY:}j1,|藎۷) K4e9(K0zS\ޤ_ gZ Vgd4SA]G m3X TP۪u{~&hM3+๯^ ttY`2[1tV.р+5kg=0S5X *ZQlDRU3?4T̊H(9f[Cr< ~5zȪuH( N&CeHUi$}ER˵yqCV^iCSwg|!z$lH}$=BIf[ޤ)޿ a:|=\ӎַᴸLJJ?PZ[M9[MqVmW*D{\ֈ I҄[9%1 3)] Z, U< ^آQRSxjy3IjI=w*ކ/z˜vJ۱2A::VPfA'B)oc*UV.UP RClUV "a$OFA+n\uDX{eQ:Kqʟz\x<@S['sxF#$~u/gDU z Zg9= ]aX Pn&^B@A[ й -`:d6w]ǵfx,nl$ bJyv HjwLSla֑0WH CO=n.vz#AԤWlQ'!6\LBLQΥT~^:/-eS<[ _[ V%i~ή s^Lyt>1,Q{Z8֢A>͔<{,mh-N4wQ5ceS\n!T# r!#I\X P8<9.v_]< Ӡ3vX1x֋!89D^%(/CqZJ(}`(x C`U1Y]ȥP+%+ibCR*)cR0w/<3戰"kBּat-fkJ|D:HnOz#vMIIL|cK-Zq@V}ןnKy*!!`(Xs5G]qYX Q\tӳI0@$,P]p>)-'ó IVCFg%7B=qs'ghB*=_faml=xc=,,,Y 3X|TQQ2,*h&iř:j6bUjΊV J$ OizZL}ǍP\#3[ߌxeh&mgfQDۺ@K,hY:H/d s%{$W+ĖhJn!HʿEHK_ %TǼ"ھy)q= ;z&K9'S[ab3lw₌:,RX2 ā`#1)G|{@~(1r~\Y=ѽW ƔVtt_aΜM{%D"oѡgd{nτy Bb]|(e-7I{XW)~f9i)$|J~-յ~|2/U2) "U7VO%%lQ<1茝10'=bf8!gf! )$^9d#lB{ 6h< oq2UeGM #h;%Z ry$B| ? DGѳ0|ꋚHGLp> <4M){ࢢS vC겇 K4a$/⣦=^Ȍ$ 9nR} <=i `Ѷ "#"C\-K4y|tAz@nd.Fa"HBd,il7x[. v.nt',&˙]p0a$AIx?ZwPyD= s$ϺAj;%:h\iw6y]HC&)x.p4c'qR xՃ"OJTh|_fi Bkr ]N5W1xa6w nxM,. rj6z!P!XC0G~n]L-Wlzta- 䟮n1"ԣL 0)ߣiм1 ܮu!Xt8}RfD$飪 h%c=o_8_O}Gȇ CgdvYu%4.RnfX㑄vNPեjYr6g W]/D7Ll}/|z1ԐE:gSw/%u# 堍n0{O1JH ߔ -pGY{"YrNΪIW0/cZ.M^v C=c@)#iO0בE+ǫKE*#ki²3xf-Iҹ\2 D6dWs󔨒]HTiA 4aĸxnٖue*87fk.eG˸ T.g ?E6 &e݅>c*)j.>\ 9P ܨ gqMStOT1-2h3HZ}Ec8"IPz>.Uv68$aauMS$t:XrDgySAݚul&ɼQXf摤߲/`TϘ+ֱ!s{"ߠÍ9ecfMSMmO-r8Ħxu}f#]q' }zh5Qޱͫ/PԒj44'zJ%?/5=Qu$Ԙo+FG{WL=x#,ӜoXW:IENDB`3 A@@ ZO& (Vit y bng ch in hoa, c du)M sAB 1.2.4x1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi) Nm 2016TNG IU TRA KINH T NM 2017 Ngi&Tng s lao ng thi im 31/12/2016:AHOT NG XUT, NHP KHU DCH V CA NGN HNG, T CHC TN DNG;(p dng cho cc ngn hng thng mi v t chc ti chnh)(Ch bao gm cc khon thu/chi ca ngn hng, t chc tn dng vi pha nc ngoi (c nhn, t chc, n v khng thng tr ca Vit Nam), khng thng k cc khon thanh ton h khch hng) Xut khu Nhp khu I. Dch v ti chnh, ngn hng2600II. Dch v khc 1. Dch v bu chnh, vin thng24502. Dch v xy dng Vit Nam25103. Ph bo him25304. Dch v my tnh, thng tin26204.1. Dch v my tnh26304.2. Dch v thng tin 2640>5. Ph bn/mua quyn s dng giy php, thng hiu, bn quyn26606. Dch v kinh doanh khc 2680%7. Dch v c nhn, vn ho, gii tr28707.1 Dch v gio dc895037.2 Dch v phc v c nhn, vn ho, gii tr khc8970 Ghi ch: qi vi cc dch v khc, ch thng k cc giao dch c gi tr t 100 triu ng tr ln (tng ng 5.000 USD)Phiu 1A.7.2/TTKT-XNKDVTCNHCQ Thng k ghi& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & * a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & 8Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & .. n v tnh: Triu ng = Nc i tc (ghi theo nc c tr ca khch hng nc ngoi) 7 M nc (C quan Thng k ghi)7' M s dch v (ghi theo Cu 3 - ct B)7: Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & .. "D 4. Thu/chi dch v (Xut, nhp khu dch v) chia theo nc i tc ,2(VSIC 2007-Cp 5)< 3. Thu/chi dch v vi nc ngoi (Xut, nhp khu dch v) ! 3Cc nh du (X): s liu mc ny khng pht sinh+ Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& . 2 P Tn ngn hng, t chc ti chnh: & & & & & & & & ...& ..& ..& & & & & & & .& & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & :Rz yz`{i_|h~ހƁ"+ ox ccB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& ) + ,, / 11  2 2 2 2 33*-..011 44  222233         & !"#$%&!" "'(& &&& & &     & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD > dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(?) ףp= ?MHP LaserJet P2015 Series PCL 5C odXXLetterDINU" w7<SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOCollateOFFESPRITSupportedTrueDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocUISUITrueHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKIUPHxn@n%(B +@{TbRS"QuRKI-#pɑ8p.pr6&;y<3,`Ac%$f4[<t5-!ցh?=>_jq uD}݅zSr p# 3Rl~2;WM;37Sg KbG''Ƿνxˎ  J}" ULXX333333?333333?&<3U} } m} >@ ,@,@,@ ,@@,@@; w @ @ I@ @@@@@@@@@@ @@@+@:@@w@w@w@ 6@@ ?> ( @@9::::::;;;;;;;;< =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? @> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB C > DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE@  N<  F FFFFFFFFFFF GA$ GGGGGGGGGGGGGGH B2 7@7778@ C<@ H<@ M<4 IJIIII 26666 5555 K> V!>WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX2 D Y ZZZZZZZZZZZZZ [ [[ \JJJJJJJJJJ](YZZZZZZZZZZZZZ[[[ ^"^^^^^ ^#^^^^_ JJJJJJJJJJJJ J JJ~ K?LLLLM~ K@LLLLN $ O%"OO`aaaabfggggh &>PQRcddddeijjjjk ' P( QR STTTTUijjjjkDJ lZDDPZDDPPPD\nnDXDXDXZrPPZ|pfP w@!w@"w@#w@$w@%@&@'@(@)@ *@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@ ) P* QR S TTTTUijjjjk !+ ! !P, !QR !S!TTTTUijjjjk "- " "P. "QR "S"TTTTUijjjjk# #/# #P0 #QR #S#TTTTUijjjjk$ $1$ $P2 $QR $S$TTTTUijjjjk %3 % %l4"%mnijjjjuijjjjk &5 & &o6"&pqrsssstrssss '7 ' 'P8"'QRijjjjuijjjjk( (9( (:"(cddddecdddd) );) )<") *I>* +G+ +E+ +F + +[+[[[[[[[[[[v(, ,^",^^^^^ ,^#,^^^^_@-wxxxxyz{{{{{{|}~z{{{{@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@; <= < <L8< = =>8=@ D|||fffnnPpDDDDDDDDDDDDDDDf<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 3Logo DT kinh te 2017U]&`>@$ !!""##$$%%&&''(( &&'' !!""##$$%%::::::::::666666666677777777775555555555444444==8888888888999999999944442222222222333333333300000000001111111111..........//////////++,,,,----------''(())+,+,+,(())))))((''**$$$$%%&& !!!!""""&&%%####  ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@P՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.7.2 XNK Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r