ࡱ> ad !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`cRoot Entry FbWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=8=(8@"1rCalibri1rCalibri1rCalibri1rCalibri1rCalibri1r.VnTime1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.@rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1 rCalibri1rCalibri14rCalibri1 rCalibri1r.VnTime1 r.VnTimeH1 r.VnTimeH1rArial1rCalibri1rCalibri1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1>rCalibri14rCalibri1<rCalibri1*r MS Sans Serif1 r.VnArial1?rCalibri1h8rCambria1rCalibri1 rCalibri1r;1r;1rд1rt1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1.hrTimes New Roman1 r.VnArial1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1h8rCambria1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1rCalibri1rCalibri1<rCalibri1>rCalibri1?rCalibri14rCalibri14rCalibri1 rCalibri1 rCalibri1rCalibri1 rCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  >  B   D ff ff + ) + + + + + + + , *  F  =  : P P@ @ ; P P@ @ < ! @ @ < ! @  "  C ` # `@ @ ? $    % %     & 4     A '  9 ( 2 a> ) a@ > E * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | 01 |q@ @ 01 |@ @ 01 |p@ @ 01 |w@ @ 01 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 2 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h@ @  h 31| 1 |@ @ x /1@ @  1 |@ @  h h h@ @  h@ @  h @ @  l@ @  1!| @ @  1 l @ @  h @ @ 5 h 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 | @ @ "x h @ @ 1 |@ @ x@ @ x@ @  h@ @  h @ @  x@ @  x@ @ /1@ @ 8 H x 5(X 8 h 1!|@ @ 1"| 1"|@ @  1"| 1 | 1!|@ @ "x@ @ 1 | 1!|@ @  1!| 8 h@ @ 8 X h @ @ 8X 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @ yxw@ @ qxw@ @ qxw@ @  qx@ @  qx@ @  qx@ @ qxq@ @ qxq@ @ qxq@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qx@ @ yx@ @ yx@ @  1"|!@ @  1"| @ @ q"xw@ @ q"xw@ @ q"xw@ @ yxw@ @ yxw@ @ yxw@ @ q"x@ @ q"x@ @ q"x@ @ 31|@ @ 31|@ @ 31| @ @ 31|@ @ 31| 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x @ @  |@ @  | |@ @ 1"|@ @ 1"|@ @ 1"|@ @ 1x@ @ 1x 1x @ @ x@ @ x x @ @ 6!x@ @ 6!x@ @ 6!x @ @ 1"| 1"| @ @ 1"|@ @ 1"| 1!| 1"| qx@ @  qx@ @  qx@ @ !x@ @ !x !x @ @ 1"|@ @  qx@ @  qx @ @  qx @ @ yxq@ @ yxq@ @ yx@ @ yx@ @ "x@ @ "x "x @ @  qxq@ @  qxq@ @  qxq@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ "xw@ @ "xw@ @ "x w@ @ "x@ @ "x@ @ "x @ @ ||ѹ}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMaiDx?Normal_Phieu_2C-Bao_hiem(1)_Phieu DN du thao phan TM 28.11.2011 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`18.LAPDANH SACHx 1A.9.1BS_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<!b޻0wfbT6en޻0wfbT6ePNG IHDR@_g_sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG XSWǃ[GuZV۱C7;LŎvF m j](u[-*Vkв aIa $vB–2Ў_{/r=`{`{e~u~Dמ7꺕UC,dJ|}:c]ox `w0 d0lF( 8DZuZCN%E+>.bVc ' v*c F?Ub4wsVj gF9$mŲ+ٸ^~а2M"Su EM4.lmF~M+ΥVpeZ/8/{-K 5LJktGCN'=f{h7nC|e6]6ds@y548Rz29r j&0ɟ@o$R#@Iyzxd4`_ pZ U~1N#1&U#7R!z !&TDh/h*NC&k.l!Av.iZ98u[RGr63MD^04y}f}ϻP6:~#Ī>kkImrYXyﲰydBHr LRd.EK#g7# ōK-Ǎ8EHcyqc9@9Gͳ}]Q<}c48&lcBZ;{8gPԷcC;kW\Qt4A-H'p$cY=m"&ޜ5Sg&6ܥS2g1G)a)4E#3r'ё$cĖ/tЛ>6$0tfG'eP3̙-J1*]9ؠ'ɞWѝEgXӋL$F),juaTR8ӲN G/Nhx(Hq љ(yrT^Wk`c1BqPx?ޝL(1Hl/|NeGM> K!I W gO<s7I0dAw~7&*ǁ9>1,޵חAۈq^O}1lX4B ;nPM3~^湯Vΐ By /O$'aGP9,:l]Pko)]]њllc!h퍼خ=ѱ8 nxDhd)a |o}D=-)Q[Љ/x|-lZ1Cķ@* YD13>AQ5104[HMi; pYs S5[V@??(*$T(x@gP"%w7d~ կ䍃A Rnj˯|6ȕUl⹭Q6K$6H9Kx ͯwndR>XwKRZJ0 S]*|ÜHhZc9bY/ gSx:w%}N! :%OL"esX~p/~e_"܂eRm&m\h3FάUW3zʏWa,mgDx-S/ Fbk~y U @C;%{gG A}kE"gV\=_ѬsVL-<6$d$0KTE!SÉr8VEK^κQ *Yfy!:iDV$:8B3"+ob}cIx%1*M+7ߔ/[* 3D-Sډ1xs.Mo/MXyE*蹶͏i\/T5zB旱m}aΨ!UKpi/Z?dvw":g F:D r\yps FkOeJXEIb ?dX&*){ߧqu+z.U`54VI|U3T}>H`2,"W5vp6Zퟯnh0>}HN ɫR1F CN%nǗ eݢa nadXO:gc_.,o-TF]wpN0 \f:S<-t:])Aj: 3v7Scuզ`9: ω~Ƥr(tG1+tw+}uF]Sg70Su Uu,Jk zcJ7/XZ|鞵d,XӛqQSSku2ؾH0M쭓gCb4®p%}d6d]a`mu׼jgb 'ۄ(gUs VBۂ7Ov4%YOU,Y$b=Tcj}Om ލgRCU'l EIj[/~is_>F]2jh7: _%4wڠN﹐Q2P`D=6zf:AsFP;g GIENDB`3 A@@ d[LM sAB010203040506070809101.2.3.4 Tn ch tiu4.C1236 n v tnh Triu ng+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)Nm 2016Thc hin nm 2016TNG IU TRA KINH T NM 2017&Tng s lao ng thi im 01/01/2016: Ngi&Tng s lao ng thi im 31/12/2016:"3KT QU HOT NG DCH V KINH DOANH BT NG SN (p dng cho cc doanh nghip n/c s hot ng kinh doanh, t vn, mi gii, u gi bt ng sn, u gi quyn s dng t)1. Tng doanh thu thun Chia ra: Phiu s 1A.9.1/TTKT-BSDoanh nghip nCQ Thng k ghi/ a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & ;Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & ..= Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & .. "V (Vit y bng ch in hoa, c du):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & Loi hnh c s3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)- Doanh thu bn nh chung c%- Doanh thu bn t nn v nh khcg- Doanh thu cho thu vn phng, nh xng, trung tm thng mi, gian hng, ki-t, mt bng SXKD khc,& (- Doanh thu cho thu nh , phng tr 91.1. Doanh thu t hot ng t vn, mi gii bt ng sn 1.2. Doanh thu bn bt ng sn %1.3. Doanh thu cho thu bt ng sn Tr s chnh c hot ng SXKD9 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & > Tn doanh nghip n/c s:& & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & 7l - Doanh thu bn bt ng sn dng vo SXKD (vn phng, nh xng, trung tm thng mi, gian hng, ki-t...)+ 7 1.4. Doanh thu kinh doanh bt ng sn khc (ghi r...), J 2. Tr gi vn bt ng sn bn (tng ng vi doanh thu bn BS m 03)' Rp p:qb:qrtstUw^z } ccB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& %  & (   $        !   " #&   &&&& & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD 2ӣ dMbP?_*+%,&R&P&(\?'?(?)ffffff?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UPXX333333?333333?&<3U} } m} 2@ ,@,@,@ ,@@,@@@ v@ @  @@@@@@@w@;@@;@@;@@@Z@@K@@ ;+0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=:>???????????????????@:ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBC E46FFFFFGHIIIIIJ Q&( RS8KLLLLLMDDDDD N06OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP Z)6[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\ W16 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY8 ]H6 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ i:6 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk b7. cccccccccccccccccccc `6 ``a8 d84ddddddddddddddddddd8 d94dddddddddddddddddd8 G6, l>llll ;<@ 5  F@ =  <$@ ,.TUUV e- ee8 '(TUUV e- ee8 ..TUUV e- eeD lT>>HR<HHH<HH^<P<P<HRNDDDh<h< x@!@"@#9@$%@&@' @(@)@*@+@,@-H@.@/@0@1J@ 8 ! !'(!TUUV !e- !ee8"" ## # f#h #f #gh #f*#ggggggn $$ $ f$g $m $ ~ $m?$o %!2%""""""""""# % p%q %w%xytuuuuuuv &$36&%%%%%%%%%%&56234}~~~~~~ ''C'(((((((((() ' 5'6 'z/'{|}~~~~~~ ('D((((((((((() ( 5(6 (2/(34}~~~~~~ )?) ) 5)6 )2/)34}~~~~~~ *@* * 5*6 *2/*34}~~~~~~ +I+ + 5+6 +5/+67}~~~~~~ ,'E,(((((((((() , 5 ,6 ,2/,34}~~~~~~ -A- - 5 -6 -5/-67}~~~~~~ .B. . 5 .6 .2/.34}~~~~~~ /*J/++++++++++, / 5 /6 /2//34}~~~~~~ 0-K0........../ ~ 0 r&@0s 08/09:81000001111111(T<hFrHrrrrrrrrrr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 6Logo DT kinh te 2017[]&`>@ zO))**00++,,--..//%%// ++ ++(( (()) ))** **%%&&''&&''(($$ %% && '' 00 ,, -- .. $$##$$## !!  !!####  // 00 11 ,, -- .. ,,--..//00)) ** ++ $$ %% && '' (( ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@;՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.9.1BĐS Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r