ࡱ> fi !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdehRoot Entry FͺgWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=9=(8@"1BCalibri1BCalibri1BCalibri1BCalibri1BCalibri1B.VnTime1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1BCalibri1 BCalibri1BCalibri14BCalibri1 BCalibri1B.VnTime1 B.VnTimeH1 B.VnTimeH1BArial1BCalibri1BCalibri1,8BCalibri18BCalibri18BCalibri1>BCalibri14BCalibri1<BCalibri1*B MS Sans Serif1 B.VnArial1?BCalibri1h8BCambria1BCalibri1 BCalibri1B;1B;1Bд1Bt1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1B.VnTime1BCalibri1.hBTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1B.VnTime1.BTimes New Roman1B.VnTime1BCalibri1h8BCambria1,8BCalibri18BCalibri18BCalibri1BCalibri1BCalibri1<BCalibri1>BCalibri1?BCalibri14BCalibri14BCalibri1 BCalibri1 BCalibri1BCalibri1 BCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  ?  C   E ff ff + ) + + + + + + + , *  G  >  ; P P@ @ < P P@ @ =  @ @ = A  !  D ` " `@ @ @ #    $ $     %     B &  : ' 1 a> ( a@ > F ) *( *& * * +  , , - 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | .1 |q@ @ .1 |@ @ .1 |p@ @ .1 |w@ @ .1 |@ @  1 |@ @  h 1a |@ @ 1 |@ @ 1 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h@ @  h 1 |@ @  | 1 |@ @ x h h@ @  h@ @  h @ @ x@ @ 0 hp@ @ .q xp@ @ .q xp@ @ 8 hw@ @ q xw@ @ .q(xw@ @ 0 hw@ @ .q xw@ @ .q xw@ @ .q"xw@ @ q"xw@ @ 1 | @ @ 1!|@ @ x@ @  h@ @  |@ @  h@ @ 1 | @ @  h @ @ x@ @  h@ @  h @ @  h@ @ x@ @ 9 H x@ @  x@ @  x@ @ 9 h 5 xw@ @  1!|@ @  1!| 1!| 1"| 1"| !x 1 | 1!|@ @ q)xw@ @ 1 | 1!|@ @ 9 h@ @ 9 h @ @  x@ @ .x 7x 7x @ @ 7x@ @ 7x!@ @ 7x@ @ 7x@ @ 7x 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ .q!xw@ @ .q!xw@ @ q)xw@ @ q)xw@ @ .q"x'@ @ .q"x'@ @ .q"x'@ @ .q"x '@ @  1"| 4!xw@ @ 4!xw@ @ 4!xw@ @ 5!xw@ @ 5!xw@ @ 6"x'@ @ 6"x'@ @ 3!x'@ @ 3!x'@ @ .1q|'@ @ .1q|'@ @ .1q|w@ @ .1q|w@ @ .q"xp@ @ .q"xw@ @ .q"xw@ @ .q"x w@ @ q"xw@ @ 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ x@ @ x@ @ x x @ @ x@ @ x 1q|q@ @ 1q|q@ @  q"xq@ @  q"xq@ @  q"xq@ @  q"xq@ @  q"xq@ @  q"x q@ @  q!xw@ @  q!xw@ @  q!xw@ @ .q"xw@ @  q!xq@ @  q!xq@ @  q!xq@ @ q!xw@ @ q!xw@ @ .q)xw@ @ .q)xw@ @ .1q|p@ @ .1q|p@ @  q"x@ @  q"x@ @  q"x@ @  qx@ @  qx@ @  qx@ @ /x@ @ /x /x @ @  qx@ @  qx!@ @  qx@ @  q"x@ @  q"x!@ @ 1"| 1"| @ @  !x@ @  !x@ @  !x @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!|@ @ 1!| !x .q"xp@ @ .q"xp@ @ .q"x p@ @ .qxw@ @ .qxw@ @ .qxw@ @  1!|@ @  1!| 1"|@ @ || S}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`18.LAPDANH SACH 1A.9.2.TT_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<bk펓 V*Nqnk펓 V*NqPNG IHDRB sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDAThCYxO B:s^BY! Z@qpdMmiK[RM4iMI;Zzxy|z$`i\Y_iЁz î" \J@I/lb!§˱bAmJi *ЮÑk6fApn†T5V P:L6z[d~REʋ$k5L,1s^1erg|ԽOcV7(UQ#>;䭄39Qt_mZxgn9l>Eèqhxr ޞoZ{ltdx2!-i^ @TJ xE@7Hk.Nw3]'FY;#E 7$M`kpUn SWo}Up//{x @l:=]sc5j+(r~r'ϓq\gY yC{k4&O،> X/mi8fTNz}ynМBMa4E2sR EW_ |ZhO4WalHFD5l|O5,""6v .nm!Dt !u*t?эAI(,/* JiƦF쐶`[j'7z,U-%B9"V,wNZmTִOJt?u S-H"]QհON.Yhзy)JڧHb1(&yVU+ѯ0f8O\+J>߄W{8ᠴBزzBKH<2Eo@l~9ɽrixu.CzhzMmD"i6P|%$Á JKT lΒ*.4wI\;ht N'W&>M6c4l yYRƎVؑۑuOTj?4_ݕ '&L?g"U"Dz!p`2Ҟ&?z^sh0pߟ N.:8%dxN6"4qQrpRҷtS>xe^?zY&(SQnD cGn8>0H0 ĩ_caL c*bsڝ@jC;٬Y)0ț:z($vYUÙk8A< 8GOk""%S;bzdGr5w܏,ªL-ܳ"mʬlje7 1 s;0BG<Ac&rVtq} t6ɔߪ}Y[}ՒzuhԴ#'yCG3t,:o!v, Dcp;Dֽ2Ky\ k:&i:LM;obW7$Fl0J!ꨣ59z V ye)aP>sV!q8rf41o"8~+ OoRK6]ɪ➊w|VC' Z`Г#!8_ag~Wא}'Y>q93pu euMΌ{ɟ|)ihpyxs'i? C y\!uqΫxW_|w 4;SdNvWA}Q1R+L? }$C ($p<[wRg^FBhEL9erj#Eΐv6Q\h(_&#^b &WŒDQX]4_iio-bS<_W7xg5y٘'C>߼v"uS,xXd'<6WOTR5k4(yQj*24%y}w=a/c3y| -ŰgQ,d^}Z&kc{|<z7V`nm.LM/u4*KJ#L.7`|}.cÆSԷM4169O +!}Gєʼxֳl]CxF6s2gP%^|7[װKdn[EXwruN(+l|eOх9mwE(L/GGG^ ?EhOmk/spL1M'gq-A6ŝ~KP4,wTZLy>:P^Z6}{1N̞l[uU` ǿx _O0-/al40 /I$蒷F$vџh<`w\3\QR+4 ~,I{_~ovW5k^M:c+e[!Ԋ,mq68|_HA/OYv+!G ^Uə2:WFޟ;k۽3ų ƺ9]|>3Ĺ{r蛹isLяS#g(nx.sIe<.8En\~wcL >EcaU^U\$G\ JvwxL ;EHuN.3Tz/&;}tĢf+CL͞?veVv߬8ϜI ΀ Tn doanh nghip n/ c s:& & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .Zt t:"ub_uu'wgx\y!;|{~ ccB %A dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& + !  #, %"% .  &# & &* & '&'!""$%% ($( % &&&&''     '   ( )&&&&&   & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD 7 dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(?)?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UQXX333333?333333?&<3U} } } 7!; @@@ ,@w@,@@@ @ @ @ @ @@@!@!@!@!@!J@!;@!@!;@!@!;@!@!@!Z@!@!Z@!@ D16EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF@GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI@JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL MR>NNNNNNNNOPQQQQQQQQR ,( @STTTTTTTTUVVVVV WK>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY Z/>[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ wJ> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy@ W> C> D4 B @ E<@ F<@ V>4 S O<@ @  T@ Q  P$@ 26 3 @ -4 3 @ 46 3 D lZDDPZDPPPDPPfDXDXDPZNDDDpDnD i@!@"@#@$h@%h@&h@'I@(w@):@*h@+h@,@-@.h@/h@0@1h@2h@3@4@5@ 6;@ ! !-4! !3 !@" #t*#uuuuuuuuuuuuuuuuuv #z#z #z #zz #z0#zzz{ $q*$rrrrrrrrrrrrrrrrrs $|$| $} $}}~ $}?$}}}~ %h6*%iiiiiiiiiiiiiiiiij %\%] %^%_`abbbc& &G(& &o&p &?5&?? ' '+7&'+++++++++++++++, '='> '?5'??@AAAB ( (k8&(kkkkkkkkkkkkkkkl (=(> (?5(??@AAAB) )m9()mmmmmmmmmmmmmmmmn )=)> )5)@AAAB* *:(* *=*> *?5*??@AAAB+ +;(+ += +> +?5+??@AAAB, ,mN(,mmmmmmmmmmmmmmmmn ,= ,> ,5,@AAAB - -+L&-+++++++++++++++, -= -> -?5-??@AAAB . .+U$.++++++++++++++, .= .> .?5.??@AAAB / /+<&/+++++++++++++++, /= /> /?5/??@AAAB 0 0+M&0+++++++++++++++, 0=0> 050@AAAB1 1)=(1))))))))))))))))* 1=1> 1?51??@AAAB 2d>>2eeeeeeeeeeeeeeeeef=>ggg@AAAB 32H*3333333333333333334 3=3> 3CA3CC@AAAB4 45?(455555555555555556 4=4> 4?54??@AAAB 5788 59I$599999999999999: 5;5< 5-55--.///0@611111111112 DnDzPz<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017]&`>@ # ## ],,,,,,******++++++1111------......//////00001100(((())))))((&&&&''''''$$## ######$$$$$$  !!%%%%%%22222222%%(()),,''--..00&& 11//5555663344555555444444333333ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.9.2.TT Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r