ࡱ> kn !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijmRoot Entry FhlWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=:=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.VnTime1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  :  >   @ ff ff + ) + + + + + + + , *  B  9  6 P P@ @ 7 P P@ @ 8  @ @ 8 <   ? ` ! `@ @ ; "    # #     $ 1     = %  5 & / a> ' a@ > A ( )( )& ) ) *  + + , 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | -1 |q@ @ -1 |@ @ -1 |p@ @ -1 |w@ @ -1 |@ @  1 |@ @  h 1a |@ @ 1 |@ @ / 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @  h@ @  x 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h 01| x 1 |@ @  h h hw@ @  h@ @  h@ @  h @ @  l@ @  h w@ @ 3 hw@ @ 3 h w@ @  h'@ @  h '@ @  h @ @  h@ @ x@ @  h@ @  h!@ @ 1 |@ @ 1 | @ @  h @ @ 1 |@ @ x@ @  h@ @  h @ @ 1 |!@ @  h@ @ 2 h @ @ x@ @ 4 H 2(X 4 h 3 hp@ @ 3 h p@ @  1!|@ @ 1"| 1"|@ @  1"| !x 1 | 1!|@ @ 1 | 1 | 1!| 4 h@ @  x@ @  x@ @ q hw@ @  qxw@ @  q hw@ @  q hp@ @ q h'@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1q|w@ @ 1q|w@ @ 1q|'@ @ 1q|'@ @ 1q|p@ @ 1q|p@ @  "x 1"|@ @  1"|@ @  1"|@ @  1"|@ @  !x@ @  !x@ @  !x @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!| 1 | 1 | @ @ qxw@ @ qxw@ @ qx'@ @ qx'@ @ qxw@ @ qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @  qxp@ @  qxp@ @  qxp@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @ 4!xw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @ 01|@ @ 01|@ @ 01| @ @ 01|@ @ 01| 01| @ @ 01| @ @ 01| @ @ 01| @ @ x@ @ x@ @ x .x@ @ .x@ @ .x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  |@ @  | |@ @ 1"| qx@ @  qx@ @ 2qx@ @  q"x@ @  q"x@ @  q"x@ @  qxq@ @  qxq@ @  qxq@ @ "x@ @  qx@ @  qx@ @  qx @ @  qx@ @  q"x@ @ 1q|q@ @ 1q|q@ @  q"x @ @ qxw@ @ ||̯f}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}H}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMaiDx?Normal_Phieu_2C-Bao_hiem(1)_Phieu DN du thao phan TM 28.11.2011 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`18.LAPDANH SACHa1A.9.3_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<db\^)]/kl8n0^)]/klPNG IHDRAdsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXGXTW7El⺉dc׸n\5YM4qmq#H,QԈb`{/ e3Te( eBvu9|o[߽w)FZy`^s10J0uˢyi /=} K{6R|둍J6щ@菣ꝉ5 j-:Ȩu%wgIhٻr6ItD5_@vlOy3ttӾrT7pbuL'08 +Ѧ%`ݺO r)p?a&vQ;"`(#r(人Wj="+/Y09JԵ1592H`.Q]R:~d02VZve@i>J$9q=f1MjZ6qOZq0P[ywsrŁ՜ 1eȬj_Q?qb;@ p9 ōoO:\);8 `WnTCC4u?#*h%@h%q?<{fpJ2ZT}==:;!ߢmz(>I381C'[#N!&T&RuPQYKv"~nbS(/GKXoоNx`[D@^#ΓhȻYؠZlpL,k'),l?,Dz 7r a I#76BniDDŽ x(ޙ Qd0:I,~z,|sYЊ ϮDPE능PLCTao]=b)|%Og~yH0w p,`Hf/)zGyID $":t4ǑoKkU\ ~HU6NGBI!|({zf D劕.t%̬HKyS~58%cWdKhjNnIt=4q[Jp%,N֌$q(r,@J"#͙hzb]2(wH4Sܗсo[QNᝍT:쑠bsO]"6}Ed=L4yoB[8"&Be!ހ Fd-De D{RW*~kIckϷоe<#=OS2+_+PM@>D^Ȕ,*Y4/CGaiE/j I3Q4N"z{tͥӍt,DԜ$zdSI ;{:R};&>T.8./fJalJu3MOf͂NL@WѾclsk ?ɻQQ@̤pQ".i=IɩwIbߓuf$'y`Z`;+qm<F;A0 $M:e>P{7 d ;a'|M~q8r\Rp-E?qeѓ0r6A9ĩϤ:@^A fۦb |C莟pI\)8n 9fɈ`+R"B'TiP0|%z߆:~:z?@o$(v%CR~Kη@: %~ Mjxh9qPơ+P%uˀ*"qBew 71_"+n4Eϣ/g LZeנP(/9P,1,wP'LѸ ge S_CUep ,d_\aVt`-:ɉke9\+(g,nsi_`хzm'}qR[(OYs\ƶ!6folGa='XĈklpfu~y-яxpo :WWņuPq:j(o!8K~876ꚱ8`bR.VO!7oCS[ 3M)f65#\s8}ڛk! 8^e_zdbt?\|u'M`&StBF`N=>&zsfp',)"yш<ZRUٍ53V~Ef`גç9 B?E˜7A?&ABY9,41Ud)Gu8J5,V}{nEqq0>WGlQ*z6\J3jBv޻#d&0'G#oCq%Ȋm\2XA|* ȩQݹRC88o o SgL9 |-[GbwAXDSٱaϿ;6y+o.2xzWEZe+,jə! ~CMPL#¢=gc >8e} AIEq+dWK}t<k*p1|{q#>JGV`CCydW).o!5{Ѻ|5f &1OQM[7[`t73ɎQ51P jyX5YUm5dB $r*rvQů߅^4A emTe:xX1N+WΦ2T_?$VtO|a'g9ϔ@(Sɪ^Fmr~˓7$YQ:`pTV#ok#WȽ &nY֬%8`n- }PlEKc#ּb7#w[@\1iǃ)'n%?KXَĘhi\CEhP2J_@_{QnK+g*Gy9sUk77CV1auLF?w=5cpF1X*X_M\C=a?RMGwNLCYR voPEa:K"],tHz#T9mT%kYA'&.VѳBU2K:N˟o(/3,ʲfƓvS^zt7fi?lèe"絷uQ5^ffmp!Ʌ!?":RH&rf, x-wb{{|'c;'~*>jݭ/~V7hEIENDB`3 A@@ xM sAB010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 1.2.3.4 Tn ch tiu4.1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi) Nm 2016Thc hin nm 20163135TNG IU TRA KINH T NM 2017&Tng s lao ng thi im 01/01/2016: Ngi&Tng s lao ng thi im 31/12/2016:"71.1. Dch v php lut, k ton, kim ton, cng chngjTrong :Dch v thit k chuyn dng (thit k sn phm may mc, giy dp, trang sc, trang tr ni tht)@2.4. Dch v v sinh nh ca, cng trnh v cnh quan (ngnh 81)z 2.5.1. Dch v t chc s kin, gii thiu v xc tin thng mi (tr s kin th thao, ngh thut), (ngnh 823) 03.1. Hot ng sng tc, ngh thut v gii tr KTrong : Dch v t chc s kin, trin lm ngh thut dnh cho cng chng, 3.3. Hot ng th thao, vui chi, gii tr#3.3.1. Dch v th thao (ngnh 931)9 Trong : Dch v t chc s kin th thao (ngnh 93110)-3.3.2. Dch v vui chi, gii tr (ngnh 932)= Trong : Dch v vui chi, gii tr khc (Ngnh 9329)=3.4. Hot ng vui chi, gii tr khc cha c phn vo u36A 4.1. Dch v sa cha my vi tnh, dng c nhn v gia nh 37<4.2. Dch v git l, lm sch cc sn phm dt v lng th 383940Doanh nghip nf(p dng cho cc doanh nghip n/c s c hot ng thuc ngnh dch v c lit k trong phiu) KT QU HOT NG DCH V KHC3.2. Hot ng x sCQ Thng k ghi5Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & * a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 5 Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & & & & & & & & .. !U (Vit y bng ch in hoa, c du):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & 0 Trong : chi tr thng x s nm 2016Loi hnh c s3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)Tr s chnh c hot ng SXKDPhiu 1A.9.3/TTKT-DVK71.2. Dch v kin trc, kim tra v phn tch k thut01.3. Dch v qung co v nghin cu th trng 1.4. Dch v th y C1.5. Dch v chuyn mn, khoa hc v cng ngh khc cha k trnA Tn doanh nghip/ c s:& & & .& & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & ...& & & & & & & .! Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & .Y 1. Doanh thu thun dch v chuyn mn, khoa hc v cng ngh (01=02+03+...+06)FH a 2. Doanh thu thun dch v hnh chnh v dch v h tr (tr dch v l hnh) (08=09+10+11+12+13)7 M 2.1. Dch v cho thu my mc, thit b khng km ngi iu khin; cho thu dng c nhn v gia nh; cho thu ti sn phi ti chnh (ngnh 77) - 2.2. Dch v lao ng v vic lm (ngnh 78)" Z 2.3. Dch v bo v c nhn, h thng bo m an ton, dch v thm t t nhn (ngnh 80)O \ 2.5. Dch v hnh chnh, h tr vn phng v cc hot ng h tr kinh doanh khc (ngnh 82)Q 9 2.5.2. Dch v hnh chnh v dch v h tr khc 8 a 3. Doanh thu thun dch v ngh thut vui chi, gii tr (16=17+19+21+26)P / 4. Doanh thu thun dch v khc (27=28+ & + 31) G 4.3. Dch v phc v tang l (tr bn l cc sn phm phc v tang l) @ 4.4. Dch v phc v c nhn v cng ng khc cha k trn ? zo 6o:^obooopqrQvUy z E~IswccB ͏ dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, ,"& 7 - 8 . :  /  6 !2! "0" 1  !! (  ) * %  3 +  4  5 &&&&& & & & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD Cj" dMbP?_*+%,&R&P&(\?'?(?)?MvMicrosoft XPS Document Writer odXXLetterGIS4DINU" |r SMTJ{0F4130DD-19C7-7ab6-99A1-980F03B2EE4E}InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bppV4DM" URXX333333?333333?&>3U} } } $ } } $} m} $ C; ,@,@,@ ,@,@,@@w Y@ @ @ @ x@@@@@@@;@@;@@;@@@@@@@@ N?4OOOOOOOOOOOOOOOOOP>QRRRRRRRRRRRRRRRRRS>TUUUUUUUUUUUUUUUUUV `f2aaabcddde i8(jk4fggghWWWWW ]Y2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ X;2YYYYYYYYYYYYYYYYYYY ZX2 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\ .k2 /////////////////////0 1_< 2222222222222222222223 4]& 4444444444444444 5[ 55564 4\044444444444444444 4^04444444444444444 l0( *d**** a<@ " W  $ e@ # c ' b&@ @(ll+,,- )A )4 9&ll+,,- )A )4 B(ll+,,- )A )4D lXBBDN8DDDDNf8L8L8T`NDDDb8n8b @!@"@#,$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/W@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 9& ll+,,- )A )4!vvvv! "m& "nnnnnnnnnnnno "w"z "w<"xxxxxy #p #qqqqqqqqqqqqr #{#r~ #{?#qqqqq~ $sm $ttttttttttttu $|$} %;D%<<<<<<<<<<< % <%< %#%$ &;g&<<<<<<<<<<< & < &< &#&$ ';h'<<<<<<<<<<< ' < '< '#'$ (;i(<<<<<<<<<<< ( < (< (#($ )@j)AAAAAAAAAAA ) A )A )#)$* *=E*===========> *# *$ +Gn +LLLLLLLLLLLLM +# +$ ,@o,AAAAAAAAAAA , A, ,# ,$ -;p-<<<<<<<<<<< - <-< -# -$ .@q.AAAAAAAAAAA . A. .# .$ /;F/<<<<<<<<<<< / </< /#/$ 0@r0AAAAAAAAAAA 0 A 0! 0#0$ 1BG1CCCCCCCCCCC 1 C1D 1'1( 2Es2FFFFFFFFFFF 2 F 2FC 2#2$ 3Gt 3HHHHHHHHHHHHH 3#3$ 4@H 4AAAAAAAAAAAAA 4#4$ 5II 5JJJJJJJJJJJJK 5#5$ 6@Z6AAAAAAAAAAA 6 A 6AC 6#6$ 7?` 7============= 7#7$ 8@J8AAAAAAAAAAA 8 A 8AC 8#8$9 9=K9============ 9#9$: :=L:============ :#:$; ;=M;============ ;#;$ <?N <============= <#<$ =@O=AAAAAAAAAAA = A> =AC =#=$ >Gu>HHHHHHHHHHH > HP >HC >#>$> ?@Q?AAAAAAAAAAA ? AR ?AC ?#?$DpldBnnZnnnnnbZnnnnrnrZZZrZrbbbZrx@@Av@B@ @7S@88888888888 @ 8T @8C @#@$ A7vA88888888888 A 8U A8C A# A$ B9wB::::::::::: B :V B:C B%=B& (rr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017 ]&`>@###$ _&&''))>>@@<<00,,--..//==;;##$$%%!!""""##$$%%##  "" AABB((**7788::99112233445566++??   &&''(())**++,,--..//00112233445566778899??@@AABB::;;<<==>>ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@E՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH1A.9.3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r