ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=;=(8@"1ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1Z.VnTime1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.@ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1ZCalibri1 ZCalibri1ZCalibri14ZCalibri1 ZCalibri1Z.VnTime1 Z.VnTimeH1 Z.VnTimeH1ZArial1ZCalibri1ZCalibri1,8ZCalibri18ZCalibri18ZCalibri1>ZCalibri14ZCalibri1<ZCalibri1*Z MS Sans Serif1?ZCalibri1h8ZCambria1ZCalibri1 ZCalibri1Z;1Z;1Zд1Zt1.ZTimes New Roman1ZArial1ZCalibri1.ZTimes New Roman1.hZTimes New Roman1Z.VnTime1.ZTimes New Roman1 Z.VnArial1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1ZCalibri1ZArial1ZCalibri1ZCalibri1.7ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1h8ZCambria1,8ZCalibri18ZCalibri18ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1<ZCalibri1>ZCalibri1?ZCalibri14ZCalibri14ZCalibri1 ZCalibri1 ZCalibri1ZCalibri1 ZCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  F  J   L ff ff + ) + + + + + + + , *  N  E  B P P@ @ C P P@ @ D ! @ @ D ! H  "  K ` # `@ @ G $    % %     5     I &  A ' 0 a> ( a@ > M ) *( *& * * +  , , - H 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l  H 1 lw@ @ 1 l@ @ 1 lp@ @  hp@ @  hw@ @  h@ @  x h 1 | .1 |q@ @ .1 |@ @ .1 |p@ @ .1 |w@ @ .1 |@ @  1 |@ @  h  h 1a |@ @ 1 |@ @ 0 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @  h@ @  x 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h@ @  h 1 | 1 |@ @  h | 6| |@ @ |@ @  l "x / h@ @  h@ @  h @ @ !|  hw@ @  l !| x h @ @ 1"|w@ @ 7(x X 9)x 7*x 3 H hq@ @  h q@ @  "|w@ @  |w@ @  |w@ @  h w@ @ "xw@ @  "xw@ @  "xw@ @  |w@ @  | "xw@ @ !xw@ @  hw@ @  h@ @  h@ @  "x@ @  "x@ @  h @ @  h@ @  "x@ @  h @ @ 1"|@ @  lw@ @ 6 x h@ @  hq@ @  "x@ @  x  h@ @ x @ @  h p@ @ 6)x "x @ @ 7(x@ @ 7(x@ @ 6(x@ @  x @ @ 9)x@ @ 7(x@ @ "x@ @  "x@ @  |p@ @  |p@ @  !|w@ @  |w@ @  hw@ @  lw@ @  l@ @  hp@ @  hp@ @  hp@ @  "xp@ @  "xp@ @ "x h@ @ 1"|@ @  "x@ @  l@ @  l@ @  "xp@ @  "xp@ @  l lp@ @  "x@ @  "x  lw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  (x x@ @ ; H ; h 8 h 1!|@ @  1!| 1!| 21|@ @ 1"| 1"| 1 | 1!|@ @  "x@ @  "x@ @ 7)x 1!| !|@ @ !|w@ @  !x@ @  !x 1 | hw@ @  hp@ @  !x@ @  x ; h @ @ 7)x @ "x@ @ "x @ 7 x@ @ 7 x <"x @ <"x@ @ = H h@ @  !xq@ @  hq@ @  hq@ @ 8 h@ @ Zx@ @ Zx@ @  h@ @  h@ @ 8 h@ @  h@ @  !xp@ @ 4 hp@ @  hp@ @  hp@ @  h p@ @ > H !x@ @ 4 h@ @ 4 h@ @ "x@ @  h @ @  h @ @  h @ @ ? h ?x "x !x "x@ @ "x@ @ "x@ @ 7)x@ @ 7)x !x@ @  !|@ @ @"x @ h 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ 7)x@ @ 7)x Zx@ @ ;Zx@ @ x@ @ x 1"|w@ @ 1 "|w@ @  x@ @  x@ @  "xq@ @  "xq@ @  x@ @  x@ @  x@ @  "xw@ @  "xw@ @  "xw@ @ "xw@ @  x@ @  x @ @ 1"|@ @ 1 "|@ @ 1 "|p@ @ 1 "|p@ @ 1"|p@ @ 1 "|w@ @ 41 "|q@ @ 41 "|q@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  | @ @  |@ @  | @ @  |@ @  |@ @  | @ @  !|p@ @  |@ @ 1 | 1 | @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  "x@ @  "x@ @  "x@ @ :)x x@ @ 1"|@ @  "|@ @  "|@ @  "| @ @ |@ @ | | @ @  "x 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @ q*| q*| @ @  :|@ @  :|@ @  :| @ @ !x@ @ !x !x @ @  !x@ @  !x !x @ @ 1!|@ @ 1!| !x@ @ !x 1!| 1!|@ @  1!| "xp@ @  "xp@ @ "x@ @ "x@ @  "x@ @  "xq@ @ ||l}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}2}}:}(}S .00\""\"}(}T .00\""\"}(}^ .00\""\"}(}_ .00\""\"}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DN"wNormal_Phieu_2C-Bao_hiem(1) 2 xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`218.LAPDANH SACH1A.9.4_Fill<0}Bieu3<0habac<habac<nhan<tttt<tttt<bZ PIxnpZ PIPNG IHDRA?TtsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!! IDATXG XU'mҵ.kyV>mVYnyY\()^QS1aa̍f qYr9|7=O pLZҼGQg|<;8m~ RoNoZ9yLJEX&w \fq{TegFkz>6;VMioyFE`ܬnD Ɩ\1Q e|1fN*p1nQR`BUk¥\m]=4eB):I[- B -?~YZfY U4nhfT@Agr73z\T> ;RڌSٷL`z;H%(CzY 3uPiPafejHڠ&a"I*ck-l"U#Nz9؞7cx}a'kdqOȢ~`Z; ,XnXУZ;'ѻLr&DMhPuƍHZL}0#'1fR 0JT]`rFHt.M` ΁}3lb?0SɦZbA=QS~[ȼ?% Fh'e^BS\`oPՂ$"GdqxS\qf.SG*ѫy&qa(n$u⢪rGMq%Y wFwZX!p*waxa:farݲpz_n#NQ܉:)? 'oJx(O¡ {+0yq1UwaW9-ؖg&6ь޷f3(k:fΩA.EF:U#$#ޏֿʼnkn$azl7—`Gv#V 7C)2׉`_j&)\^ &>^(2Ryblz^{L=6F\@[QlTLpAǣW:Kn7ƍnS_fFWeRaz>CPp45PHZ8>MKr |#)o]G^F\xi86-iꌖ7=P/8-[˕K [dOBOس.yɛ.!!cQЬ[r fzg-}oL@ž98)= p6!Iڵl{j N3w BrZ6u@ liН:` 8^0|_3fx]5Β 4!6C/zY#Et7$/N L$lj&h&bL.1)#p| .g B}{XrIǟN4IrL9 0uz EcP_0 6*f!XQJ𴩨`!6ᖤ6blxr@.P aWj*V…7У~x7laFB<&O5XXq~wP!i3&E'|p>MLF8dPXU^;KR]c vjq.-O0u fzAP\w/ĜYzR<!$iڴ$`u{{rI44,FxL ]\cgcz$\c=v+MH6QE Ǩ# 0aQnܶp,CxXwyg@ߩeIɋM1 [77[l)`(yGfZcb-Yj!M=fkMƗwMVqRV0hiGѲ俓Q7;- |\p>"^2Fр`%]k.Wq}fN ><5TXVc݊>C<JKcsT }`={]uo"z@:n 3QX֋(j:ৱ.H5[2V+J_.m$q v&i222vMLϋYre9G$.p?7uHf@/RXO0T޿c`HF%eRwЊ8r-lE ʄmA|`g**ow8(yyNέ{BiwXEnMj-XK3? Y~ZRMG -<~P:]؟;~梬fςŸxEb]`ۮh9ՂpsGNŒ~x&~ae=YCum OE"cHVٽOX;KGff|~4o, [(#58τxVe?-O #5QW\PZ^.S,$ (1z,lBrAVGָh%k#_wa;]m%%?`+S5fh~I3`ܦʶ;܈캘N^>m\6,+dUzT:"gOJil+J9u~Qs~BBxQi~~?Z'<IENDB`3 A@@ n v tnh: Triu ngAB0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829301.2.3.4 Tn ch tiuTng s4.1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TPChia ra:/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thuNgi Trong : Nn v tnh: Ngi' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)9Nm 20161. Cha qua o to2. o to di 3 thng 3. S cp 4. Trung cp 5. Cao ng 6. i hc4. T 56 n 60 tuiThc hin nm 2016 Trnh khc3132336.1.6.2.TNG IU TRA KINH T NM 2017 Tng s Trong : nKT QU HOT NG Y T! a ch: & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Bnh vinC s gim nh y khoa Nh h sinhC s dch v y tM s 4. S ging bnh thc t Ging 5. S ging bnh theo k hoch/2. S lt bnh nhn c nm iu tr ni tr Tng thu .- Thu t hot ng kinh doanh khm, cha bnh - Cc khon thu khcTng chi<- Chi ph lin quan n hot ng kinh doanh khm cha bnh C- Chi ph u t xy dng c bn, mua sm TSC v sa cha ln TSC- Cc khon chi ph khc+Thu nhp bnh qun ca ngi lao ng/thngPhngDoanh nghip n Phn theo nhm tui5. Trn 60 tui %Phn theo trnh chuyn mn o toPhn theo lao ng chuyn ngnhD- Thu t h tr v vin tr ca c nhn, t chc trong v ngoi ncPhiu 1A.9.4/TTKT-YTC s chn onPhng khm a khoa'Phng khm chuyn khoa, bc s gia nhTrm y t cp x v tng ngPhng chn tr y hc c truyn/Cc hnh thc t chc khm bnh, cha bnh khcTin s) y khoa Tin s dcThc s y khoa Thc s dcChuyn khoa I, II y khoaChuyn khoa I, II dcBc sDc s i hcC nhn y t cng cngY sDc tDc s trung cp iu dngK thut vin yK thut vin dcH sinh Lng y 7. Thc s 8. Tin sCQ Thng k ghiN (Vit y bng ch in hoa, c du):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Tnh, TP:& & & & & & & & & .. Huyn/qun& & & ...& & ...& & 9. Trnh khc341. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tui3C s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghipC s trc thuc doanh nghip(VSIC 2007-Cp 5)3. Loi hnh c sTr s chnh c hot ng SXKD1. S phng/ban chc nng 2. S khoa cn lm sngKhoa3. S khoa lm sngR 1. S lt ngi c khm bnh (k c ch xt nghim hoc chun on hnh nh & )! Lt ngi.N7. S khoa, phng khm bnh, ging bnh ca c s c ti thi im 31/12/201658. S lt ngi c khm, cha bnh trong nm 2016:(p dng cho cc doanh nghip n/c s c hot ng y t)Trung tm y t cp tnh/huyn6.3.I 1. Tn doanh nghip n/c s: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .10 2. Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .54. Hot ng y t ca c s thuc loi no di y ? 5. Lao ng 5.1 Lao ng thi im 1/1/2016 !5.2 Lao ng thi im 31/12/201636. Mt s kt qu hot ng SXKD ca c s nm 2016 Trong : Tin lng8 1(Khoanh trn vo m thch hp tr cc m 7 v 10)} }^~?~g~~ w~cle g h N"ccB ^z dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, ,"& `8 b- cc f9 h.h i= jj k/ k k7 k l3ladeeghh m0m 1 kkkkll i( jn ) i*j o$p 4 i+ n i5 n q6r&stuvwxytusuz{&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~& & |}~|}|~|~& & |}~|~|~& |}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&|}~|~|~&<$>*T**********************>@ @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD  s=  dMbP?_*+%,&R&P&Gz?'zG?(\(\?)?MHP LaserJet P2015 Series PCL 5C odXXLetterDINU" w7<SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOCollateOFFESPRITSupportedTrueDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocUISUITrueHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKIUPHxn@n%(B +@{TbRS"QuRKI-#pɑ8p.pr6&;y<3,`Ac%$f4[<t5-!ցh?=>_jq uD}݅zSr p# 3Rl~2;WM;37Sg KbG''Ƿνxˎ  J}" UTXX333333?333333?&<3U} $} } m} $ s@ ,@,@,@ ,@@,@@@ ; ; +: @ h@@@@x@@;;@@;@@;@@@@ N6@$@ l>        9* @ Q> ?> > @ > > 6 ;  R$ -2@$(((((((((-2 S$ 2@$##! >24 2 <"""2@"""2$ -! -f - -# - ----"""2@-------------------"""""2 -" ---------- -' -"-------"""""2@------------#-----"""""2 )>] <UUUUUUU~ ? T~ S@ S STTTTT~ ^@ _U_____S~ @ m ~ @ n~ "@ W ~ @ o~ S$@ Sp SSSSSSSSDl lZDDPZDPPPDPPZfDfDPZNDDDPX !"Z#Y$%&'(;),*+;,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?, ~ @ q ~ &@ r !~ !^@ !_V:!__@" #># $2$' $:$B%'& &;0&' &:& '@'',(+,,,,,,,,,,,, (<( )%") )X) )&)@* +"+ ++~ +?T+ , ,O, , , - -P- - - . .g:. / // / / 0 00 0 0 1 11 1 1 2 2F2 2 2 3 3h3 3 3 4 4i:4 5 5@5 5 5 6 6A6 6 6 7 7B7 7 7 8 8C8 8 8 9 9D9 9 9 : :E: : : ; ;; ; ; < << < < =%& == = = > >j:> ? ?( ?s? ? ?DldDPhFpR\zDpnZpppppZpppppppppZ@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^K_@ @ @) @*t@ @ @ A A* AuA A A B B$ B*vB B B C C4 CwC C C D D+ DxD D D E E5 EyE E E F F6 FzF F F G G!> G{G G G H H H|H H H I I I}I I I J J J*~J J J K K KK K K L L LL L L M M MM MI M N N NN NJ N O O OO OK O P%& P P HP P P Q>Q2R RR S%0S SXS SGS T<L T].T= TT> U?2>U/V@ V^.V VV.W@ Wk.W WW.XA XB_.X XXC Y<M Y`.Y= YY> ZD2>Z.[ [a.[ [[.\ \b.\ \ \.] ]c.] ] ]E ^F ^Gd.^H ^ ^IJ_L _M._~ _$@_CDl|||||||||||||||||PZzrPnnnrPnnnr`@avbcdefghijklmnopqr@ @`0N          OO   a@a1Db3Z[[[[[[[[[[[[11c3 c\4c[[[[[[[[[[V cecDd3Z[[[[[[[[[[[[e3 e\4e[[[[[[[[VVV eeDf34[[[[[[[[[[g3 g\4g[[[[[[[[[[VVV ggDh34[[[[[[[[[[i5 i\Y4iVV iZiDj54VVk5 k\[4kVV kZkDl5\VVUU m6@m7777777777Dn89UUo3 o6o ooDp34[[[[[[[[[[[q5 q\\6qVVUWXXY qq@rPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR*hDRHrHrHrHrHrHRHrHr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 9Logo DT kinh te 2017/&+]&`>@,,, $ Y^^__WWXXYY]]ZZ[[\\&& $$ $$ )*++&& '' ((##,,)*)*++,, ++--..//00112233445566778899::<<;;SS==>>??IIJJEEFFGGHH@@AABBCCDDPPSSTTSSUUVV[]ooKKLLMMNNOOkkaacceeggiiggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@&՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH1A.9.4 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r