ࡱ> xbjbj _`7ZZ""5#5#5#I#I#I#8#u%TI#X(("(((3>84L4 WWWWWWW^[^NW5#;$33;;W""((9 dX>>>;("l(5#(W>;W>>Q #,]S(BI#;URWzX0XmRN^=|N^0]S]SN^5#qSDX4`6>j8\9X4X4X4WW>X4X4X4X;;;;N^X4X4X4X4X4X4X4X4X4Z c!:  TNG IU TRA KINH T NM 2017 M s thu: PHIU THU THP THNG TIN V S DNG CNG NGH TRONG SN XUT (p dng cho cc doanh nghip hot ng trong ngnh cng nghip ch bin, ch to c chn mu iu tra) M tnh/TP - Tn doanh nghip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (CQ Thng k ghi) (Vit ch in hoa, c du, khng vit tt) - a ch doanh nghip (Tnh/TP): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mc A: Tnh hnh s dng cng ngh/my mc thit b sn xut, cng ngh thng tin v truyn thng ca doanh nghip Tha ng/B, phn cu hi u tin lin quan n tnh hnh s dng my mc thit b/cng ngh sn xut v cng ngh thng tin truyn thng ti doanh nghip ca ng/B trong nm 2016.a. Quan trng nht b. Quan trng th hai 1.1K tn 2 cng ngh hoc my mc thit b sn xut hin ang c s dng nhiu nht trong doanh nghip (Xp theo th t mc quan trng) & & & & & & ...& & & & & & . & & & ...& & & & & & & & & .. & & & & ...& & & & & & & & & & & ...& & & & & & & 1.2Nc sn xutNc ......................M& & & & Nc ....................M& & & .. 1.3Nm sn xutNm . . . . . . . . & & & Nm . . . . . . . . & 1.4Loi cng ngh hoc my mc sn xut: (Khoanh trn 01 ch s la chn ph hp)1 Dng c cm tay c hc 2 Dng c cm tay s dng in 3 My mc do ngi iu khin 4 My mc do my tnh iu khin 5 Khc, ghi r: & & & & & & & & 1 Dng c cm tay c hc 2 Dng c cm tay s dng in 3 My mc do ngi iu khin 4 My mc do my tnh iu khin 5 Khc, ghi r: & & & & & & & & 1.5Nm bt u s dngNm& & & & & & ...Nm& & & & & ..1.6Tng chi ph mua cng ngh, my mc, thit b cng dn tnh n 31/12/2016& & & & & & & & .& triu ng& & & & & & & & .& triu ng1.6.1Tng chi ph mua cng ngh, my mc, thit b trong nm 2016 & & & & & & & & .& triu ng1.7S ngy/gi hot ng trung bnh ca my mc, thit b sn xut k trn1................................. ngy 1 tun 2. .................................. gi 1 ngy1................................. ngy 1 tun 2. .................................. gi 1 ngy a. Quan trng nht b. Quan trng th hai2.1 K tn 2 cng ngh hoc my mc thit b thng tin v truyn thng hin ang c s dng nhiu nht trong doanh nghip (Xp theo th t mc quan trng) .& & & & & & & & & ...& & & & & .& & & & & & & & & ...& & & & & .& & & & & & & & & ...& & & & & .& & & & & & & & & ...& & & & & 2.2Nc sn xutNc& & & & & & M& & & & & .Nc& & & & & & ..M& & & & & 2.3Nm sn xutNm& & & & ..& ..Nm& & & .& & & ..2.4Loi thit b cng ngh: (Khoanh trn 01 ch s la chn ph hp)1. in thoi c nh 2. in thoi di ng 3. My fax 4. My tnh c nhn (khng c internet) 5. Internet 6. Khc, ghi r:& & & & & .1. in thoi c nh 2. in thoi di ng 3. My fax 4. My tnh c nhn (khng c internet) 5. Internet 6. Khc, ghi r:& & & & & .2.5Nm bt u s dngNm& & ..& ..Nm& & & & ..2.6Chi ph mua cng ngh, my mc, thit b lc u& & & .& & & & .triu ng& & & & & ...& & & & .triu ng2.6.1Tng chi ph mua cng ngh truyn thng v tin hc trong nm 2016 & & & .& & & & & & .& & .triu nga. Cng ngh/MMTB sn xutb. Cng ngh/MMTB thng tin, truyn thng 3.1T l % (tnh theo gi tr) cng ngh/MMTB doanh nghip s dng trong nm 2016 l t? 1. Mua & & & .& & & & & & & ... % 2. DN khc cung cp& & & & & ....% 3. T pht trin& & & & & & & & % 4. Khc, ghi r& .& & & & & & & % (Tng s bng 100%)1. Mua & & & .& & & & & & & ... % 2. DN khc cung cp& & & & & ....% 3. T pht trin& & & & & & & & % 4. Khc, ghi r& .& & & & & & & % (Tng s bng 100%)Nu phn ln cng ngh/MMTB KHNG do doanh nghip t pht trin (t l t pht trin <50%), 1. Nh cung cp cng ngh/MMTB ch yu cho DN l? (Khoanh trn 01 la chn ph hp) Nu t l t pht trin >= 50%, chuyn ti 3.21. DN Vit Nam cng ngnh 2. DN Vit Nam khc ngnh 3. DN nc ngoi Vit Nam cng ngnh 4 .DN nc ngoi Vit Nam khc ngnh 5. DN nc ngoi ngoi Vit Nam cng ngnh 6. DN nc ngoi ngoi Vit Nam khc ngnh 7. Khc, ghi r & & & & & & & ..1. DN Vit Nam cng ngnh 2. DN Vit Nam khc ngnh 3. DN nc ngoi Vit Nam cng ngnh 4. DN nc ngoi Vit Nam khc ngnh 5. DN nc ngoi ngoi Vit Nam cng ngnh 6. DN nc ngoi ngoi Vit Nam khc ngnh 7. Khc, ghi r & & & & & & & ..Nu phn ln (>50%) cng ngh/MMTB c cung cp bi DN nc ngoi (cu tr li mc 3.1.1 l m 5, 6 hoc 7 nu l DN nc ngoi), 2. Nc no l nh cng cp cng ngh/MMTB quan trng nht i vi doanh nghip Nc ......................M& & & & .. Nc ......................M& & & & ... Nu phn ln (>50%) cng ngh/MMTB c cung cp bi DN Vit Nam (cu tr li mc 3.1.1 l m 1, 2, 3, 4 hoc 7 nu l DN trong nc) 3. (Cc) DN ny ch yu l& (Khoanh trn 01 la chn ph hp)1. DN nh nc 2. DN ngoi nh nc, trong cng tp on, tng cng ty 3. DN ngoi nh nc, ngoi tp on, tng cng ty 4. DN c vn u t nc ngoi 5. Khc, ghi r: & & & & & & & ..1. DN nh nc 2. DN ngoi nh nc, trong cng tp on, tng cng ty 3. DN ngoi nh nc, ngoi tp on, tng cng ty 4. DN c vn u t nc ngoi 5. Khc, ghi r: & & & & & & & ..3.2 Hot ng bo tr, bo dng cng ngh sn xut/cng ngh thng tin v truyn thng ca doanh nghip c thc hin bng cch no?1. T bo dng 2. Thu ngoi bo dng 3. C hai, 1. T bo dng 2. Thu ngoi bo dng 3. C hai, 3.3S lao ng ca doanh nghip c thay i nh vic pht trin v s dng cng ngh sn xut/cng ngh thng tin v truyn thng khng? (Khoanh trn 01 la chn ph hp)1. C, s lao ng tng ln..& .... ..ngi 2. C, s lao ng gim i.& & . ...ngi 3. Khng thay i1. C, s lao ng tng ln..& .... ..ngi 2. C, s lao ng gim i.& & . ...ngi 3. Khng thay i3.4Trong doanh nghip, ai l ngi chu trch nhim chnh trong vic vn hnh, bo tr,bo dng cng ngh? (Khoanh trn 01 la chn ph hp)1. Ngi nc ngoi 2. Ngi Vit Nam 3. Kiu bo tr v nc1. Ngi nc ngoi 2. Ngi Vit Nam 3. Kiu bo tr v nc Mc B: C cu u vo v quan h vi nh cung cp 4.1 a. Doanh nghip mua nguyn liu (gm c nguyn liu th v trung gian) t u (%)? Cng mt tnh & & & & & & & & & & & & & & .% Cc tnh khc trong cng mt vng & & & & & & & & & & & & & & .% Cc vng khc ...................................& & & & & & & & & & & & & ..% Cc nc ASEAN & & & & & & & & & & & & & & .% Cc nc ngoi ASEAN & & & & & & & & & & & & & .....% (Tng s bng 100%)b. Nu mc 4.1 a c cu tr li l m 4 hoc 5 ! 1. Hy nu 3 nc quan trng nht m doanh nghip mua nguyn liu th: 1. Nc& & & & . . . .....M: . . . . . 2. Nc& & & & . . . .....M: . . . . . 3. Nc& & & & . . . .....M: . . . . . 2. T l % trong tng nguyn liu th m DN s dng: & & & & & & & % & & & & & & & % & & & & & & & %3. Nm bt u nhp khu nguyn liu th: Nm& & & & & Nm& & & & & Nm& & & & & c. Nu mc 4.1 a c cu tr li l m 4 hoc 5 th: Doanh nghip giao dch trc tip vi thng nhn nc xut khu hay thng qua mt nh nhp khu trung gian Vit Nam (khoanh trn mt la chn ph hp)? 1. Giao dch trc tip vi thng nhn nc xut khu 2. Thng qua nh nhp khu trung gian Vit Nam4.2 1. Doanh nghip c k hp ng di hn (t 36 thng tr ln) vi nh cung cp nguyn liu th hoc u vo trung gian trong nc hoc nc ngoi khng? a) Trong nc 1. C ! S lng nh cung cp l: 1.1. Doanh nhip nh nc: ...& & & . 1.2. Doanh nghip TNN: .........& & . 1.3. Doanh nghip t nhn: .......& & .. 1.4. Khc, nu c th: ..............& & & 2. Khngb) Quc t 1. C ! Hy nu 3 nc quan trng nht (theo th t v tm quan trng): 1. Nc& & & & . . . .....M: . . . ... 2. Nc& & & .......... .....M: . . . . . 3. Nc& & & & . . . .....M: . . . . . 2. Khng2. Thi hn trung bnh ca hp ng l bao lu? (chung cho c hp ng di hn v ngn hn) 1 Trong nc:& & & & & thng 2 Quc t:........& & & ...& thng4.31. Doanh nghip c khon u t c th no lin quan n mt hp ng di hn khng? (u t cho cng ngh sn xut/my mc, thit b, cng ngh truyn thng v tin hc, c s h tng hoc o to k nng cho nhn vin)? !1. C 2. Khng2. Cc hp ng c km theo chuyn giao cng ngh t nh cung cp trong nc cho doanh nghip khng? !1. C 2. Khng Chuyn ti 4.3.4 3. Cc chuyn giao cng ngh t nh cung cp trong nc cho doanh nghip l: ! (Khoanh trn 01 la chn ph hp) 1. Mt iu khon c ghi r trong hp ng 2. Km theo hng dn s dng nhng khng ghi r trong hp ng 3. Khng km theo hng dn s dng v khng ghi trong hp ng4. Cc hp ng c km theo chuyn giao cng ngh t nh cung cp nc ngoi cho doanh nghip khng? !1. C 2. Khng chuyn ti 5.15. Cc chuyn giao cng ngh t nh cung cp nc ngoi cho doanh nghip l? ! (Khoanh trn 01 la chn ph hp)1. C iu khon c ghi r trong hp ng 2. Km theo hng dn s dng nhng khng ghi r trong hp ng 3. Khng km theo hng dn s dng v khng ghi trong hp ng Mc C: C cu u ra v quan h vi khch hng/ngi tiu dng 5.1K tn ba sn phm quan trng nht (theo doanh thu) do DN sn xut v bn trong nm 2016 ! (M SP do CQTK ghi) 1. Tn & & .& & & & & .M SP cp 8 2. Tn& & & & & & ..... M SP cp 8 3. Tn.& & & & & & & . M SP cp 85.2 c tnh t l(%) trong tng gi tr u ra l: !1. Sn phm trung gian (phc v vic SX sn phm khc) & . & & & . % 2. Sn phm cui cng (c s dng bi khch hng cui cng)& ...& & ..% (Tng s bng 100%) 5.3T l % trong tng sn phm u ra (theo doanh thu): ! 1. Bn ti Vit Nam & & & & . & & & & & & & & & .& % 2. Xut khu & & & & & & & & & & & & & & .& ...& & . % (Tng s bng 100%) 5.4 Thng tin v khch hng trong nc, ch hi cu hi ny nu doanh nghip bn sn phm cho khch hng trong nc (nu doanh nghip khng bn sn phm cho khch hng trong nc, chuyn ti 5.6)1. Thi hn hp ng trung bnh vi khch hng trong nc l: !& & & & & & ..thng2. S lng khch hng trong nc theo loi hnh s hu l: ! 1. DN nh nc& & & & & & & & ..& .& & & & & & 2. DN c vn u t nc ngoi& & & .& & & & & & 3. DN ngoi nh nc.& & & & & & & & & & & & 4. Khc, ghi r:.& & & & & & & & & & & & & & & & 3. DN c thc hin bt c u t c th no (i vi cng ngh/MMTB sn xut hoc cng ngh thng tin, truyn thng, c s h tng hoc o to k thut cho nhn vin,& ) lin quan n khch hng trong nc khng?1. C 2. Khng4. Phn ln cc hp ng c bao gm chuyn giao cng ngh t khch hng cho doanh nghip khng? ! Nu cu tr li l c, phn ln chuyn giao cng ngh cho doanh nghip l: ! (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1.C 2.Khng 1. Mt iu khon c ghi r trong hp ng 2. Km theo hng dn s dng nhng khng ghi r trong hp ng 3. Khng km theo hng dn s dng v khng ghi trong hp ng 5.5 Thng tin v khch hng ngoi Vit Nam, ch hi cu hi ny nu doanh nghip bn sn phm cho khch hng ngoi Vit Nam (nu doanh nghip khng xut khu, chuyn ti cu 6.1)1.Thi hn hp ng trung bnh vi khch hng ngoi Vit Nam & & & & .........& .thng2DFHJLNRįvaL6#%h>*`8J  t0L+!44 laP'''*()*++,, ,t,,,,,,,,-ҽr[D,h='hNa6B*CJPJaJmH phsH ,h='h0O6B*CJPJaJmH phsH /h='h&#56B*CJPJaJmH phsH hM6h&#,hM6h&#6B*CJPJaJmH phsH )hM6h&#B*CJPJaJmH phsH )h='h&#B*CJPJaJmH phsH ,h='h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h='hZ6B*CJPJaJmH phsH *(^(((0)))*L***+x++, $Ifgdk "$If^"gdk,, ,----..P.^UUUUUUUU $Ifgdkkd$$Ifl4\f>* 8J  t0L+!44 laP ----P.R.T.....////^/b/d/f/u^G^0,h='hN=6B*CJPJaJmH phsH ,h='h0O6B*CJPJaJmH phsH ,h='hZ6B*CJPJaJmH phsH /h='h&#56B*CJPJaJmH phsH ,h='h&#6B*CJPJaJmH phsH hM6h&#)hM6h&#B*CJPJaJmH phsH )h='h&#B*CJPJaJmH phsH )h='hN=B*CJPJaJmH phsH )h='h:WB*CJPJaJmH phsH P.R.T.d////n001\SSSSSSSS $Ifgdkkd$$Ifl4F\f>* 8J  t0L+!44 laP f////// 0&0z00$101r11112222$4,444445Ӽ꧕~~wbKbKbDb h%h&#,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH hM6h&#,hM6h&#6B*CJPJaJmH phsH #h JB*CJPJaJmH phsH )hM6h&#B*CJPJaJmH phsH ,h='hZ6B*CJPJaJmH phsH ,h='h&#6B*CJPJaJmH phsH )h='h&#B*CJPJaJmH phsH 1H1f11<2z22222Skd{$$Ifl4\f>* 8J  t0L+!44 laP $Ifgdk 2334(4,4.4N4~4444 $Ifgdk$P$Ifa$gd~KO 44455R6667`WKWWWWW $$Ifa$gdn# $Ifgdkkdc$$Ifl\f>*8J  t0L+44 laP555577x88889999:&:(:6:|::齶齶xcN9)h%h~KOB*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )h%h:WB*CJPJaJmH phsH /h%h&#56B*CJPJaJmH phsH $h%hQV5B*PJmH phsH $h%h&#5B*PJmH phsH h%h&#)h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%hZ6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH 7l7777p8889UI $$Ifa$gdn#kd#$$Ifl\f>*8J  t0L+44 laP $Ifgdk969^99999(:UPPgd&#kd$$Ifl\f>*8J  t0L+44 laP $Ifgdk(:*:,:.:0:2:4:6:>:@::d;;N<<< = $P& #$/If^b$gdNa & F $P& #$/Ifb$gdNa$P& #$/Ifb$gdNa::::::`;b;;;;,<F<J<L<<<<<<<<<< = ==*=,=N=ӼӼ꒧}ha}L})h%hZB*CJPJaJmH phsH h%h&#)h%hn B*CJPJaJmH phsH )h%h4CxB*CJPJaJmH phsH )h%hkbB*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h%h~KO6B*CJPJaJmH phsH )h%hNaB*CJPJaJmH phsH = ====t>> ?X????|ddddddddddPP$P& #$/Ifb$gdNakd$$Ifl407*`( t 6 P0L+44 lae4 N=R=T=X=z=======r>t>>>J@L@@@@PARAhAթ}k}dO)h%h&#B*CJPJaJmHphsH h%h&##h1B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJ PJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h%h4Cx6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )h%h4CxB*CJPJaJmH phsH )h%hZB*CJPJaJmH phsH ??L@^@p@@PP$P& #$/Ifb$gdNa@@@RABC+++PP$P& #$/Ifb$gdNakdS$$Ifl4r7t#* =  t 6 P0L+44 lae4hAlABBvB|BBBBBCpCrCtCCCCCDDվՒv_vH3v)h%h:WB*CJPJaJmHphsH,h%h:W6B*CJPJaJmHphsH,h%h:W5B*CJPJaJmH phsH )h%h:WB*CJPJaJmH phsH h%h&#)hN=h&#B*CJPJaJmHphsH,h%hZ6B*CJPJaJmHphsH,h%h&#6B*CJPJaJmHphsH)h%h&#B*CJPJaJmHphsH)h%hpB*CJPJaJmHphsHBCrCtC|CCDDEfEE Fekd=$$Ifl07*( t 6 P0L+44 lae4PP$P& #$/Ifb$gdNa DDDDDDDDEbFdFfFrFFFFFFFFFG G HHHꥐӐyZꥐEӐ)hN=h:WB*CJPJaJmHphsH=jhWhWB*CJPJUaJmHnHphsHtH u,hN=h16B*CJPJaJmHphsH)h%h:WB*CJPJaJmHphsH,h%h:W6B*CJPJaJmHphsH,h%h16B*CJPJaJmH phsH ,h%h:W5B*CJPJaJmHphsH)h%h:WB*CJPJaJmHphsH FbFtFF GlGG HHPP$P& #$/Ifb$gdNaHHkd$$Ifl4\7X h*`! x t 6 P(0L+44 l` ae4p(HHHHNIPIXIJKKKKKKKKM,MBMDMFMxMyr__yJ)h%h?pB*CJPJaJmHphsH%h%h%B*CJaJmHphsH h%h?p,h%h?p6B*CJPJaJmH phsH (h%h?p6B*CJaJmHphsH%h%h?pB*CJaJmHphsH)h%h?pB*CJPJaJmHphsH,h%h:W6B*CJPJaJmHphsH)h%h:WB*CJPJaJmHphsH h%h:WH HHINIPP$P& #$/Ifb$gd,PP$P& #$/Ifb$gdNaNIPIXIKK=%%%PP$P& #$/Ifb$gd?kd-$$Ifl4F7X * !  t 6 P0L+  44 l` ae4pKKK"kdQ$$IflF7*  t 6 P0L+  44 l` ae4pPP$P& #$/If^b$gd?KKFMRMMCPP$P& #$/If^`Cb$gd?PP$P& #$/Ifb$gd%PP$P& #$/Ifb$gd?xMMMMMMMNO O"O&OnOPPPPPPQRRRԸubԸPP9,h%h?p6B*CJPJaJmH phsH #h%B*CJPJaJmHphsH%h%h?pB*CJaJmHphsH,h%h?p6B*CJPJaJmHphsH,hN=h?p6B*CJPJaJmHphsH)h%h%B*CJPJaJmHphsH)h%h?pB*CJPJaJmHphsH h%h?p)h%h?pB*CJPJaJmHphsH,h%h?p6B*CJPJaJmHphsHMMM$O>&&PP$P& #$/Ifb$gd?kdm$$IflF7*  t 6 P0L+  44 l` ae4p$OnOOHPPPP$P& #$/Ifb$gd?PP$P& #$/Ifb$gd1PPP>&PP$P& #$/Ifb$gd?kd$$IflF7h*1x t 6 P0L+  44 l` ae4pP R,RrRPP$P& #$/Ifb$gd?PP$P& #$/Ifb$gd%R RTRpRrRtRvR|R~RSSSSS8T:TUUUV׻}f׻S@$hN=h&#5B*PJmHphsH$hN=h6@5B*PJmHphsH,h%h?p6B*CJPJaJmHphsH,h%h?p6B*CJPJaJmH phsH #h%B*CJPJaJmHphsH)h%h?pB*CJPJaJmHphsH h%h?p(h%h?p6B*CJaJmHphsH%h%h?pB*CJaJmHphsH)h%h?pB*CJPJaJmHphsHrRtRvRS>&&PP$P& #$/Ifb$gd?kd$$IflF7h*1x t 6 P0L+  44 l` ae4pS:TTUUPP$P& #$/Ifb$gd?PP$P& #$/Ifb$gd?pUUUVV>990 $Ifgdkgd&#kd$$IflF7h*1x t 6 P0L+  44 l` ae4pVV*V`VdVVVVWWWWWWWW8X:XpXrXtX׭םs׭YY<5 h%h&#9jhWhWB*CJUaJmHnHphsH tH u3jhWB*CJUaJmHnHphsH tH u,h%hd6B*CJPJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH h;CB*CJaJmH phsH (h%h&#6B*CJaJmH phsH (h%h&#5B*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH VWWW8XrXtX|X~XULL $Ifgdkkd $$IflF )8} t0*  44 laP d8$1$Ifgdk$-DIfM gdktXXXXbYdYYY.ZxZZZZZZZ[4[>[D[F[ \(\8\:\>\h\t\v\vaL)h%hdvB*CJPJaJmH phsH )h%heB*CJPJaJmH phsH )h%h?pB*CJPJaJmH phsH h%h&#,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hZB*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ~XXfYYZZZZP[[ZO P$IfgdkkdX!$$IflF)8y t0*  44 laP $Ifgdk$-DIfM gdk [[>\t\v\x\z\\\\_RRRRR PP$Ifgdbkd!$$IflF )8} t0*  44 laP $Ifgdk $If^gdk v\z\\\\^^^^^^0_2_4_N_P_R__վթvaJ5Ջ)h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hq~ B*CJPJaJmH phsH h%hd,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd5B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%h:WB*CJPJaJmH phsH \^^^4_P_n^Q PP$Ifgdq~ $PP$Ifa$gdq~ kd"$$Ifl40)`8l( t0*44 laPp PP$IfgdbP_R_T__``"ahaaaXXXXXXX $Ifgdbkd^#$$Ifl4F ) 8} t0*  44 laPp_````` a a0aLaNafaaaaaaa bc\c`c|c~ccc꾩zezP)h%hdB*CJPJaJmH phsH (h%hd6B*CJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH h%hd)h%h JB*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH aaa`clc~ccZMMM PP$Ifgdb $Ifgdbkd>$$$Ifl4F ) 8} t0*  44 laPp~cccZd\dveecVJAJ8 $Ifgd J $Ifgdb $$Ifa$gdq~ PP$Ifgdbkd%$$Ifl4F9!) 8 O t0*  44 laPpcccc@dVdXd\dbdjd|dddddteveeeeeeeegBgDgFgJgTggghhhhhhhh­zeN7N7Ne,h%hq~ 6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd5B*CJPJaJmH phsH )h%h:WB*CJPJaJmH phsH h%hd)h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH %h%hMB*CJaJmH phsH HgJgTghhh>ihi^NN$PP$Ifa$gdbkd&$$Ifl40)`8l( t0*44 laPp$PP$Ifa$gdq~ PP$Ifgdbhh:iihijilinitvxվթybM6բ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )h%hMB*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH #h;CB*CJPJaJmH phsH U)h%hdB*CJPJaJmH phsH h%hd)h%hdB*CJPJaJmH phsH ,h%hd5B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hT2.B*CJPJaJmH phsH hijilirZcVJAA5 -$$Ifa$gdb -$Ifgdb -$$Ifa$gdM PP$Ifgdbkd'$$Ifl4F) 8t t0*  44 laPp. K tn 3 quc gia quan trng nht m DN xut khu hng ha ti trong nm 2016 (xp theo th t quan trng) 1. Nc& & & & . . . M& & & 2. Nc& & & & . . . M& & & 3. Nc& . & & . . . .M& & & ..a. T l (%) xut khu ti mi nc trong tng gi tr u ra: & & & & . . . .% & & & & . . . .% & & & & . . . . %b. Nm bt u xut khu (ti mi nc): Nm& & & & & .& & . Nm& & & & & .& & . Nm& & & & & .& & . 3. DN c thc hin bt c u t c th no (i vi cng ngh/MMTB sn xut hoc cng ngh thng tin, truyn thng, c s h tng hoc o to k thut cho nhn vin,& ) lin quan n khch hng ngoi Vit Nam khng?1. C 2. Khng4. Phn ln cc hp ng c bao gm chuyn giao cng ngh t cc khch hng cho doanh nghip khng? Nu cu tr li l c, phn ln chuyn giao cng ngh cho doanh nghip l: ! (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1.C 2.Khng 1. Mt iu khon c ghi r trong hp ng 2. Km theo hng dn s dng nhng khng ghi r trong hp ng 3. Khng km theo hng dn s dng v khng ghi trong hp ng 6.1C bao nhiu khch hng thng mua sn phm quan trng nht do doanh nghip sn xut? ! (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1. Ch mt khch hng 2. T 2 n 5 khch hng 3. T 6 n 10 khch hng 4. T 11 n 20 khch hng 5. Trn 20 khch hng6.2Khch hng quan trng nht ca doanh nghip l: ! (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1. DN nh nc 2. DN ngoi nh nc 3. DN u t nc ngoi 4. Khc, ghi r& & & & & & & & & & & & & & & & & & . 6.3C cu bn hng (nm 2016) ca sn phm quan trng nht (tnh theo t l %) cung cp theo khu vc a l l: ! 1. Trong cng tnh/TP& & & & & & & & ..% 2. Tnh/TP gip ranh& & .. & & & & & & .% 3. Tnh/TP khc (khng gip ranh)& & & ..% 4. Ngoi Vit Nam& & & ...& & & ......& ..% (Tng s bng 100%) 6.4C cu bn hng (nm 2016) ca sn phm quan trng nht (tnh theo t l %) cung cp theo loi hnh doanh nghip v ngi tiu dng l: ! 1. DN nh nc& & & & & & & & & & & % 2. DN ngoi nh nc& ....& & & ...........& % 3. DN u t nc ngoi& & & & & & ..& % 4. Khc, ghi r:& & & & & & & .& & & & % (Tng s bng 100%)6.5Khong cch trung bnh ti khch hng quan trng nht ca doanh nghip: (Chn trong khong 1-8 (1:0-5km, 2:Trn 5-10km 3:Trn 10-20km, 4:Trn 20-50km, 5: Trn 50-100km, 6:Trn 100-250km, 7:Trn 250-500km, 8: Trn 500km) (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Mc D: Cc knh chuyn giao cng ngh 7.1nh gi s ph hp ca cc knh chuyn giao cng ngh sau y i vi doanh nghip? (Trong mi dng, khoanh trn 1 cu tr li ph hp) 0= khng ph hp, 1= t ph hp, 10= rt ph hp1. Mua cng ngh c th hin bng hng ha 2. Mua cng ngh t cc t chc nghin cu hoc cng ty khc 3. S dng cng ngh do cc cng ty khc trong cng tp on, tng cng ty cung cp (v d c ng) 4. S dng cng ngh do cc cng ty ngoi tp on, tng cng ty cung cp (v d cc nh cung ng hoc khch hng) 5. K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu c cu tr li mc 7.1 m 3 hoc 4 (khoanh trn 1 cu tr li ph hp) 1. Nu cung cp cng ngh th hnh thc chuyn giao ch yu l: !1. Hp ng tha thun v l hp ng php l 2. Hp ng tha thun nhng khng phi l hp ng php l 3. Khng c hp ng trcNu tr c cu li mc 7.1 m 5 (khoanh trn 1 cu tr li ph hp) ! 2. Trong doanh nghip, ai l ngi chu trch nhim chnh thc hin vic chuyn giao cng ngh? 1. Ngi nc ngoi 2. Ngi Vit Nam 3. Kiu bo tr v nc7.2Nu quan h ca doanh nghip vi khch hng trong nc Vit Nam dn n vic chuyn giao cng ngh, th di loi hnh no? (Khoanh trn nhng la chn ph hp) !1. u t vo cng ngh mi c th hin qua hng ha, my mc, thit b 2. Nng cp/chnh sa cng ngh hin ti 3. S dng cng ngh do cc doanh nghip khc trong cng tp on, tng cng ty cung cp (v d: c ng) 4. S dng cng ngh do cc cng ty ngoi tp on, tng cng ty cung cp (v d: Cc nh cung ng hoc khch hng) 5. K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi7.2.1Nu c cu tr li muc 7.2, m 1 !Gi tr mua cng ngh ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng)7.2.2Nu c cu tr li mc 7.2, m 2 !Gi tr trong vic nng cp ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng7.3Nu quan h ca doanh nghip vi khch hng nc ngoi dn n vic chuyn giao cng ngh, th di loi hnh no? ! (Khoanh trn nhng la chn ph hp)1. u t vo cng ngh mi c th hin qua hng ha, my mc, thit b 2. Nng cp/chnh sa cng ngh hin ti 3. S dng cng ngh do cc cng ty khc trong cng tp on, tng cng ty cung cp (v d: c ng) 4. S dng cng ngh do cc cng ty ngoi tp on, tng cng ty cung cp (v d: Cc nh cung ng hoc khch hng) 5. K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi7.3.1Nu tr c cu tr li mc 7.3, m 1 !Gi tr mua cng ngh ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng7.3.2Nu c cu tr li mc 7.3, m 2 !Gi tr trong vic nng cp ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng7.4Nu quan h ca doanh nghip vi nh cung cp Vit Nam dn n vic chuyn giao cng ngh, th di loi hnh no? ! (Khoanh trn nhng la chn ph hp)1. u t vo cng ngh mi c th hin qua hng ha, my mc, thit b 2. Nng cp/chnh sa cng ngh hin ti 3. S dng cng ngh do cc cng ty khc trong cng tp on, tng cng ty cung cp (v d: c ng) 4. S dng cng ngh do cc cng ty ngoi tp on, tng cng ty cung cp (v d: Cc nh cung ng hoc khch hng) 5. K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi7.4.1Nu c cu tr li mc 7.4, m 1 !Gi tr mua cng ngh ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng)7.4.2Nu c cu tr li mc 7.4, m 2 !Gi tr trong vic nng cp ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng)7.5Nu quan h ca doanh nghip vi nh cung cp nc ngoi dn n vic chuyn giao cng ngh, th di loi hnh no? ! (Khoanh trn nhng la chn ph hp)1. u t vo cng ngh mi c th hin qua hng ha, my mc, thit b 2. Nng cp/chnh sa cng ngh hin ti 3. S dng cng ngh do cc cng ty khc trong cng tp on, tng cng ty cung cp (v d: c ng) 4. S dng cng ngh do cc cng ty ngoi tp on, tng cng ty cung cp (v d: Cc nh cung ng hoc khch hng) 5. K nng v kinh nghim ca ngi lao ng mi7.5.1Nu c cu tr li mc 7.5, m 1 !Gi tr mua cng ngh ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng) 7.5.2Nu c cu tr li mc 7.5, m 2 !Gi tr trong vic nng cp ny l bao nhiu? & & & & & & & & & & & & (triu ng) Mc E: Nng lc i mi v t chc ci tin cng ngh 8.1Nhm ci thin kt qu hot ng, doanh nghip c theo ui bt c chin lc no sau y? ! (Khoanh trn tt c cc tr li ph hp)1. Ci tin quy trnh sn xut (v d tit kim thi gian) 2. Ci tin cht lng sn phm (v d nng cao cht lng SP sn c) 3. M rng nhiu loi sn phm (v d sn phm mi) 4. M rng hot ng ca doanh nghip vo mt l)nh vc sn xut kinh doanh mi 5. Thay i hot ng ca doanh nghip sang mt l)nh vc sn xut kinh doanh khc 8.2Doanh nghip c phi i mt vi nhng kh khn (c lit k di y) dn n vic tr hon hoc cn tr kt qu hot ng ca doanh nghip? 0 = khng lin quan, 1= t quan trng, 10= rt quan trng (Trong mi dng, khoanh trn 01 ch s ph hp)1. C s h tng c bn (in, nng lng, t ai...) 2. C s h tng giao thng (ng s, sn bay,..) 3. C s h tng truyn thng 4. Ti chnh (tn dng, vay vn,& ) 5. S lng lao ng 6. Trnh chuyn mn v kinh nghim ca ngi lao ng 7. My mc, thit b cng ngh 8. Khc, ghi r:& & & & & & & & & & & & & & & & & ..0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 108.31. Doanh nghip c cc hot ng nghin cu v pht trin cng ngh khng?1. C 2. Khng, chuyn ti cu hi 8.42. Doanh nghip bt u hot ng nghin cu v pht trin cng ngh t nm no?Nm: & & & & & & & .& & & & .. 3. S lng cc d n, sng kin nghin cu v pht trin cng ngh ca doanh nghip trong nm 2016 l ?1. ang thc hin & & & & & & & & . 2. kt thc & & & & ..& & & & & . 3. B hy b& & & & & & & & .& ..& 4. Cc hot ng nghin cu v pht trin cng ngh do DN t thc hin hay thu ngoi? (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1. T nghin cu 2. Thu ngoi 3. C hai, Nu tr li 03- C hai: c tnh t l 3.1. T nghin cu : & & & & & & & .& .. % 3.2. Thu ngoi: & & .& & & & & & & & % (Tng s bng 100%)5. Mc ch chnh ca cc hot ng nghin cu v pht trin ca doanh nghip l? (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp) 1. i mi chung (VD: cc hot ng nghin cu c bn khng hng ti SP u ra c th no, nh hng n DN v ngoi DN) 2. i mi cho ni b doanh nghip (VD: hot ng nghin cu nhm gii quyt mt vn c th, xc nh r v ch nh hng n DN)6. Mc tiu i mi cng ngh l? (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1. Mi i vi DN 2. Mi i vi th trng 3. Mi i vi th gii7. Ngun kinh ph ch yu cho hot ng nghin cu v pht trin cng ngh l t u? (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp)1. Ngn sch nh nc 2. Vn t c ca DN 3. Vay tn dng 4. Lin doanh 5. Khc, ghi r & & & & & & & & & & & & & & & & .8.4Doanh nghip c bao nhiu bng sng ch cp quc gia?1. Mi trong nm 2016: & & & & & & & & ... 2. Tng s (liy k n cui nm 2016):& & & & & & & .8.5Doanh nghip c bao nhiu bng sng ch cp quc t?1. Mi trong nm 2016: & & & & & & & & ... 2. Tng s (liy k n cui nm 2016):& & & & & & & .8.6Doanh nghip hin c ang phi hp nghin cu khng?1. C, t nm & & & & & & & & & ..& 2. Khng8.7Trong doanh nghip, ai l ngi chu trch nhim chnh pht trin cng ngh mi? (Khoanh trn 01 cu tr li ph hp) 1. Ngi nc ngoi 2. Ngi Vit Nam 3. Kiu bo tr v nc 9.1Doanh nghip c iu chnh cc cng ngh/MMTB sn xut hoc cng ngh/MMTB thng tin truyn thng trong nm 2016 khng? V d: lp t trong cng ty, tng hiu qu, lm cho my mc vn hnh nhanh, tt hn? (cc hot ng lin quan ti vic iu chnh cc cng ngh hin l mi vi doanh nghip hoc vi t nc)1.C 2.Khng 9.2S ln thay i/ iu chnh thnh cng: ! (Tnh liy k ti hin ti)& & & & .& . & ln 10.1Doanh nghip c pht trin cng ngh no (thng qua Nghin cu v Pht trin hoc iu chnh cng ngh) c cc doanh nghip khc quan tm khng? 1. C 2. Khng ( Kt thc10.2Cng ngh mi ca doanh nghip c s dng bn ngoi doanh nghip cha?1. C 2. Khng ( Kt thc   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 96 Phiu: 1Am/TTKT-KH Z|4Tt -$$Ifa$gdbtvx.:LK>...$PP$Ifa$gdb PP$Ifgdbkdx($$Ifl4\) 8  t0*44 laPp(xz~*.JLNPRV"*:@D­˜|eNeNee,h%hq~ 6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH h%hd)h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH (h%hd6B*CJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hT2.B*CJPJaJmH phsH LNPjcVJJJ:$PP$Ifa$gd J $$Ifa$gdb PP$Ifgdbkdt)$$Ifl4F ) 8 t0*  44 laPphjl( , 0 2  *!0!2!4!""""#P#|# $If^gdk $Ifgd J $Ifgdk !8":">"@"""|#~#####$$H$J$L$$$$$ԿyfSff@@%h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH h%h&#%h%h&#B*CJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH (h%h&#B*CJ\aJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH (h%hdB*CJ\aJmH phsH |#~##$$L$$$%v%sjjjaXXXX $Ifgd H $Ifgd J $Ifgdkkd,+$$IflF )8} t0*  44 laP $$$$$%0%V%t%v%x%%%%%%&X&n&ƳٗقoZZE(h%hdB*CJ\aJmH phsH (h%hq~ B*CJ\aJmH phsH %h;CB*CJ\]aJmH phsH (h%h&#B*CJ\aJmH phsH h%h&#(h%hm0,6B*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%h HB*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH %h%h JB*CJaJmH phsH v%x%%r&t&v&& 'n''ullll____ $If^gdk $Ifgdkkd+$$IflF )8} t0*  44 laP n&p&r&v&x&|&&&&&&&&'' ' ''l'n'p''''''''uuu`I,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH %h%hq~ B*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH (h%h&#B*CJ\aJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH ''''))))4*f]T]]GG $If^gdk $Ifgdq~ $Ifgdkkdz,$$Ifl.F )8} t0*  44 laP $If^gd'''((0( )))))))))))**"*$*&*2*4*b*j*n*r*t*v*Ѿѧ攁n[nHnn[HnH%h%h JB*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH %h%h JB*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH %h;CB*CJ\]aJmH phsH (h%hq~ B*CJ\aJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH h%h&#v**************++įįlUB;B* h%h&#6B*CJaJph h%h&#%h%h&#B*CJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%h66B*CJPJaJmH phsH ,h%h!T 6B*CJPJaJmH phsH )h%h!T B*CJPJaJmH phsH )h%hm0,B*CJPJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH 4******+,,YPPPG $Ifgd J $Ifgdkkd#-$$IflF )8} t0*  44 laP $If^gd $If^gdk++++++++,, ,",D,F,h,j,,,,,,,,--------"-&-(-,-0-<->-@-B---ͼܼo!hN=h:WB*CJPJaJphhN=h&#5B*PJph h%h&#%h%h`nB*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH h%h&#6B*CJaJphhN=h&#B*CJaJph h%h&#6B*CJaJph#h%h&#56B*CJaJph),2->-@-B-----H._Zgd&#kd-$$IflF)8x t0*  44 laP $Ifgdk $If^gdk ---.&.@.H.J.j.......///0ҺҺybM8M81 h%h&#(h%h&#6B*CJaJmH phsH (h%hw6B*CJaJmH phsH ,h%h J6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH ,h%hw6B*CJPJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH /h%h&#B*CJPJ\]aJmH phsH /h%hwB*CJPJ\]aJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH H.///x//012L222|ssbssssss2$If^2`gdk $Ifgdkzkd.$$Ifl40h|*`) t0+44 laP $Ifgdd 000000L1N1R1Z1^11t3v3z333333ðð֛hQ:Q:,h%hh6B*CJPJaJmH phsH ,h%h4Cx6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH h%h&#)h%h&#B*CJPJaJmH phsH (h%h4Cx6B*CJaJmH phsH %h%hgIB*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH (h%hh6B*CJaJmH phsH (h%h&#6B*CJaJmH phsH 2*3t3v3x344`5566l6i`` $Ifgd=rkd(/$$Ifl4Fh|* e t0+  44 laP $Ifgdk 3334444"444F4b4z44444^5`5b5d5f5һxcxcxcxcxNx9x)h%hq~ B*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%h=rB*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%hh6B*CJPJaJmH phsH ,h%h J6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h%hq~ 6B*CJPJaJmH phsH f5555555686:6H6`6j6l6n6p66666666իՏxaxaxJx,h%hq~ 6B*CJPJaJmH phsH ,h%h4Cx6B*CJPJaJmH phsH ,h%h|6B*CJPJaJmH phsH h%h&#)h%h5BB*CJPJaJmH phsH )h%heB*CJPJaJmH phsH )h%hq~ B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )h%h` B*CJPJaJmH phsH l6n6p67|8888tkkbkkk $Ifgd#R $Ifgdkkd0$$Ifl4Fh|* | t0+  44 laP66666777,8@8~88888888889һһҦ||g|`K)h%h&#B*CJPJaJmHphsH h%h&#)h%hQB*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%h#RB*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%h J6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH 889::*;LCCCC $Ifgdkkd0$$Ifl4cFh|* | t0+  44 laPp9:H::::;;|;;;;,<2<:<ӼlYlD/(hN=hB6B*CJaJmHphsH(hN=hgI6B*CJaJmHphsH%hN=h6B*CJaJmHphsH%hN=hgIB*CJaJmHphsH%hN=h&#B*CJaJmHphsH)hN=h6B*CJPJaJmHphsH)hN=hgIB*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h&#6B*CJPJaJmHphsH)hN=h&#B*CJPJaJmHphsH*;|;P<:===4kd1$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $IfgdgI2$If^2`gdk:<<<N<<<<8=:=v=======֮֙}hQ:,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=h&#6B*CJPJaJmHphsH)h%h&#B*CJPJaJmHphsH h%h&#)hN=h&#B*CJPJaJmHphsH)hN=hgIB*CJPJaJmHphsH(hN=hB6B*CJaJmHphsH%hN=hgIB*CJaJmHphsH(hN=hgI6B*CJaJmHphsH(hN=h=7"6B*CJaJmHphsH==H>>>>><kd2$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $Ifgd6 $Ifgdk========F>H>>>>>>>>һ餍xcL5Lc. h%h&#,h%hW6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )hN=h&#B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h&#6B*CJPJaJmHphsH,hN=h 6B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=hB6B*CJPJaJmHphsH>>>>? ??? ?v???@@@@@ӼӼӼӥ{d{]H3)hN=h}8B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h&#,h%hW6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )hN=h&#B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=h 6B*CJPJaJmHphsH)h%h&#B*CJPJaJmHphsH>x??@@@A<kd3$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $Ifgdk $Ifgd6@AA APAAA8BBCCCNDPD\DlDӾjjcN7,hN=h}86B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8(h%h}86B*CJaJmH phsH %h%h}8B*CJaJmH phsH )h%h6B*CJPJaJmH phsH ,h%h}86B*CJPJaJmH phsH )h%h}8B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )hN=hdB*CJPJaJmHphsHARAA8BCCND2$If^2`gdX $IfgdX $IfgdkNDPD\DDFExENE<EE $Ifgd6 $Ifgdkkd4$$IflcFh|*| t0+  44 laPplDDDDDDDDDDFE`EvExEzEEEEEEEEEFF F~FFһzcz\Gһz)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8,h%h}86B*CJPJaJmH phsH )h%h}8B*CJPJaJmH phsH )hN=h}8B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h];6B*CJPJaJmHphsH,hN=h}86B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsHxEzEE"F~FFNE<EE $Ifgd6 $Ifgdkkd5$$IflcFh|*| t0+  44 laPpFFFFFGGGGG~HHHIIDJJJJ K͸wbO:O:͸(h%h}86B*CJaJmH phsH %h%h}8B*CJaJmH phsH )h%h6B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )hN=hdB*CJPJaJmHphsH)hN=h}8B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8)h%h}8B*CJPJaJmH phsH ,h%h}86B*CJPJaJmH phsH FFFGHHNEEE< $IfgdX $Ifgdkkd6$$IflcFh|*| t0+  44 laPpHHIJJJ4kd7$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $IfgdX2$If^2`gdXJ KKK*L,L8L<kd8$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $Ifgd6 $Ifgdk KKK K2K>KDKFKPKKKL(L*L,L8L>L@LNL`LlLrLvLLL2MLMdMһҦzs^GҦz,hN=h J6B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8,h%h}86B*CJPJaJmH phsH )h%h}8B*CJPJaJmH phsH )hN=h}8B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h}86B*CJPJaJmHphsH8LL2MfMhM<kd9$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $Ifgdk $Ifgd6dMfMhMpMZNfNhNlNN2O6O\O`OO@PbPPLQQQQιvaaN9N9(h%h}86B*CJaJmH phsH %h%h}8B*CJaJmH phsH )h%h6B*CJPJaJmH phsH ,h%h}86B*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH )hN=hdB*CJPJaJmHphsH)hN=h}8B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8)h%h}8B*CJPJaJmH phsH hMpMjNNHOOdPNQQ2$If^2`gdX $IfgdX $Ifgdk$$If^a$gd%QQQZRRRNE<33 $Ifgdk $Ifgd6 $Ifgd8kd:$$IflcFh|*| t0+  44 laPpQQQQQRXRRRRRRRRRRRSS$S黦zs^I^2,hN=h J6B*CJPJaJmHphsH)h%h2B*CJPJaJmHphsH)h%h}8B*CJPJaJmHphsH h%h}8,h%h}86B*CJPJaJmH phsH )h%h}8B*CJPJaJmH phsH )hN=h}8B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=h}86B*CJPJaJmHphsHRRRSSK>5, $Ifgdk $Ifgdd $If^gdkkd;$$IflFh|*| t0+  44 laPpytU.$S*S,S6SSSTTT T"T$TTT黦zs[K8#)h%h&#B*CJPJaJmH phsH $h%h&#5B*PJmH phsH h5B*PJmH phsH /h%h&#5B*CJKH \aJmH phsH h%h}8,h%h}86B*CJPJaJmH phsH )h%h}8B*CJPJaJmH phsH )hN=h}8B*CJPJaJmHphsH,hN=hd6B*CJPJaJmHphsH,hN=h66B*CJPJaJmHphsH,hN=h}86B*CJPJaJmHphsH ST T"TTTUE@@gd&#kd<$$IflcFh|*| t0+  44 laPp $IfgdkTTJUNUUU$VhVrVVVV*W"X,XFX\Z^ZZZL[[[[ԽzczcLcEcc h%h&#,h%h J6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h JB*CJPJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH -h%hd0J,B*CJPJaJmH phsH -h%h&#0J,B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#5B*CJPJaJmH phsH U&VVWXY\Z^ZfZ[aU $$Ifa$gdkkd=$$IflF)8 t0*  44 laP $Ifgdk $Ifgdd [[[[H\V\X\Z\\\\\\\] ]](]:]]]^^^aҽҦҟ҈ҽtҽ_H_ҽ,h%h&#6B*CJPJaJmH*phsH*)h%h&#B*CJPJaJmH*phsH*&hN=6B*CJPJaJmH phsH ,h%hu)6B*CJPJaJmH phsH h%h&#,h%h J6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH ,h%h"a6B*CJPJaJmH phsH [Z\\\^\\2]n]]]R^^^xoffffffff -$Ifgdk $Ifgdkxkd>$$Ifl40)`8l( t0*44 laP$d8$Ifa$gdk ^0___2```4aaaai^ x$Ifgdkkd4?$$Ifl4uF") 8f t0*  44 laP -$Ifgdk aaaaaab4b6bJbxbzb|b~bHcJcLcNc ddddddoYL@ -$$Ifa$gdk xx$IfgdkkdD$$IflF&)8 b t0*  44 laP $$Ifa$gdk$xx$Ifa$gdkmmn@nHn^n`nnnnnVo~ooooXpZp\p qBqPqqqqqqئ؏ئxئeP(h%h&#6B*CJaJmHphsH%h%h&#B*CJaJmHphsH,h%h J6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#5B*CJPJaJmH phsH h%h&#&h;C6B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH #h;CB*CJPJaJmH phsH >oooopHpZpi\P -$$Ifa$gdk xx$IfgdkkdE$$IflF&)8 b t0*  44 laP $$Ifa$gdkZp\pdp qVq~qqqul````` $$Ifa$gdk $IfgdkkdBF$$IflF&)8 b t0*  44 laPqqqqrXtdtPKB66B $$Ifa$gdk $Ifgdkgd&#kdF$$IflF&)8 b t0*  44 laPpqJrNrrrrrrrtsssTtVtXtttvtxtttmZE>E h%h&#)h%h&#B*CJPJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH )h%hp_B*CJPJaJmH phsH ,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH #h;CB*CJPJaJmH phsH )h%hdB*CJPJaJmH phsH )h%hu)B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH dtttvtxttRuuuGkdG$$IflF *8i t01+  44 laPp $IfgdktttNuPuTuuuuuuuuuuuuì֗ւo\E>-!hAch&#B*CJmHphsH h%h&#,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH %h%h/B*CJaJmH phsH %h%hm0,B*CJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH (h%h&#6B*CJaJmH phsH ,h%hd6B*CJPJaJmH phsH %h%hdB*CJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH ,h%h&#5B*CJPJaJmH phsH uuuuvvPKB6B $$Ifa$gdk $Ifgdkgd&#kdH$$IflF>*8" t01+  44 laPpuuuuv|vvv wwww$ws]F/,h='hA(6B*CJPJaJmH phsH ,h='h&#6B*CJPJaJmH phsH + jh='h='B*CJaJmH phsH h='B*CJaJmH phsH %h='h&#B*CJaJmH phsH %hA(h&#B*CJaJmH phsH ,hA(h&#6B*CJPJaJmH phsH )hA(h&#B*CJPJaJmH phsH )hA(h?B*CJPJaJmH phsH )hA(h&#B*CJPJaJmH phsH v&w(w2wwG>2 $$Ifa$gdk $IfgdkkdI$$IflF)8 t0*  44 laPp $Ifgd='$w&w(w*w,w2wwwwwwxx x xx˶ˣ~h~QB1!h%hB*KH mH phsH h%h/B*mHphsH,h%h&#6B*CJPJaJmH phsH + jh='h='B*CJaJmH phsH h='B*CJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH %h%h&#B*CJaJmH phsH )h%h?B*CJPJaJmH phsH )h%h&#B*CJPJaJmH phsH h%h&#/h%h&#56B*CJPJaJmH phsH wwx x xx;61gdAcgd&#kdJ$$IflF)8 t0*  44 laPp $Ifgd=' d$Ifgdkxxxxxx x"x&x(x4x6x8x:xxlxnxrxtxvxxx|xxxxxxxxxxxxxиŜssooo^!h%hB*KH mH phsH hW%h;C5B*CJ\aJmHphsH+hJRAhk5B*CJ\aJmHphsHh:hkmHsH jhU.hWCJUaJ*hCkCJaJmHnHuhU.hU.CJaJjhU.hWCJUaJhk hk0J%jhW0J%UhyjhyU"xxxxxx x$x&x8x:xQ# H8O;cè9 >xeh]:cv\퇯V".݌WpOU9z'?צ,\8{}aSK|et#.a<-T%RdCą!s*J.~V)r."q͢gI+b=yx!Ԡ=#ƟVJ4C AeIa O÷IaflZ-4ou @`4X6B0xqSdձ=XEeIlƤv/\( 0fojݢjk4V|P|~46o@|mIT]K9yIF&rRkI*;숝!MSHOCr>yLbځyuy-;t;|A^h癏쑆GS)Mš(|`ea5J;yL4xqt֧'%P2qe\ä3w8wE;fxK =hC7A%Sc/d{iHFʩ!E9"n([q{cݾ7V w!9iHG/1:z r/ܛ8^>cLthOǣ3*Vb\W+-z :zC &2\Js}譒4)wpo9\R:0z/FCr)FAȶmS BoWz}1+to_BBǑ{k1m"lBl=zЍ] kz G*>Vf8Gx:RBv MQt%߸kS+/E_ASOOY7-YXvDoxM%:2Od4{y4r365SG}-Dһu7Hi%ڶCJH|⫼r"㈯P+"HUB\!X9̽"c>\+4,z;"49O]T2%6E4ҥl>8x?/X_}TW;ƋH,H.P> TP#?ʉ\=kR: Xs$KFDЦ?5 `U=Pqx$q HS1H-[ '{ с2ANY[X&ɶFc=)GvH%eR&4i-~bZԢbWCR]tOBVo)%GRQh'=A P:fB \Ρ׊3ȓ"% )FJϔ@kSZo#aR+qqe>jwy8LEĽWGoaО`ɦbE]s>d wG=)CW.-ER<&ŶYዟ( 6%iw+6].P7Ʒof2IG|d*P&WN/>ȣw 1YL)Mg d{*~o<>=H E@ABRxZ6 ` T0>zj'(:.mԾH5W㊑U?OT+_$&sO" ֝k](0;e(T # Σ^wLHrOлә?M07f<et"-!DC^IoZESI[GKӧP`cXꖀfٴԐwG?5,;jv{+Kֻ -PM#?DѤSw#? d| ~@,V</x\SQjqu#EB+**>']!F'51dPsWjDYG9\=xK$wK}Vpe(KtHÉ>%'~DEmՁlƔ3JD,c_eN(֛n*OmXiZRH] |r 1=YCȗȘM!gKdi9_"*YH|ܸAq[=~m@\ TBth㔄Rt>!G X,u9 Gbэw%vpJXn )7GO$3{(p^Լ:<<ެPI҂Xg˒mˡr#\ +Ԕ`4J؈M+(џΎƋ&(j|~5bmė!s!{.Y #T,v!s0_28m1=8tuJ [=Qu4cmo(۳@ 䞊v0(8taC :5G X<12+X"?AAYVQ YP;;tZw/m`xmiSdСhwL)}߆ㄢT^{u&8S 5&ǐM7ݡ䎇hJ"Yi4 ?NK? =J8^+`x7ٴ(`dR.ޜ^[{Q6{EZ@%G_/Ōχ~V|Eb ћGoN )dT¼KY#{!VcPMR;wA{YBL}ASމYgh̅ zmmϠ;)=H fg˿{n G߽kW:r!t$]'g+6H̯ %gh7 \x)[&`m^LT|zF< q &2׎Y4d,wFsxJ)O}Ȧ 釣9,\o$Fl5pi,adtpdS >YMŒ%3ٲ4*:Y&eZG,DG;#"LJ2(Ţ%_sO^䊥 >jܠuL!hiΜf708)@l˔ *Sk0EF.:%i(gIL\OSbںRx8cNN?*T:/ŠQO3c?|ϙ= vzHx:2WT=~=pQ]L [|*#[ A?cћ6p7x@V>Qnrq#if79kK Kxg5D4ӀXar.f.j$& 2Q$ 2dڡgt)JC9P1l!{Y4y 7uI<-IbE6K$z^ܹx|H@2DBp}-7qzEgϜRNG/?)V'6%ch"h>Nы`!{ tюp9z hXWFpo {'JL%83Pv au,.iŪA+QMd[rEiԬ1%"9{'$1]"GC|ت̪쪼0y( u2ZMeH^.ev. ºc;Qtw*ƾCCҶ+voD+>}-H@vX,Z;U)3`<]sJ?[X1e)vCJّ,V('zY>tx8h'1ov "~O_xLA[Z]t1}<ʿMgcȽ"fI`ox&˜ibVaIk C:a,3o Hɫ%o;3ю Sj螪WH@E%@{JȢ ӉX xi(uiw,\AFIJwzFe̍GR׫|"<|jwe珐9]j/^<t7{.\`;Zч])UDž`=}}%LYHa0+C8Ykm' =^{s$GGn I*,IΑ#Q \\٭k#ګ7~ m4{2;'C\0gB@ִ JoZ,H.\sʼnI'U'J4v|yL;P sM~0 B_Dv,8Cn e(2E͐9 |`Xps7Aܳ!.dow##tzttIfZ, i٭x](S-=+<@Q$/'?ʆj3* e\m4A\f1i(Xe [~٦,kKfľG ҝJ ͉ {ߋS9{9DkW><;F8vWD^:C@u$h,(hOћN[Tl=2 19 :H[Žg..(Dbے& Ԧ4zrKm FvΕ96M%lgŽ>yoTWjAVb =XJ Siє6rQٍ6x ]2ч ˹XT2D^,[>6fed}?E+#1!;I\(d%:nG dVgZ|:,SزLQ8cڪԲ}YiRՑ|!AVhݍ SBJ]?P.TC#Dv.tǒ'UHq?ݕcj,A~ ULKʵ#^8>Iډ,l=0Xj񖪊|މ\w^FHm5E/EG#kI޸|%:@VO d#1/0g_kOI%odJeMl|Fu&ժ׌07 Z8YSZ[ɔ%cju1\CqގZ.)9͉ @+)ա:C*u[0Y&| Nb`p.:RF]}o/ ditvKE=N:fdUQ,U1"YmxE,Sn:cV B˃4yBSrr#ק"С"Rvyi!k38ԇsY K2{8;.d)J܍L|%[>2væj4YM<6 ܯ-J K},%=,4 Mq5IQ3cY*A@*TO-3yU 7LA31ʶ^nBocƒHQaC)Y:ys*lF[[3NF׋RA"~oz͆ Eu.Z]f.8iO8sƲvCR,ae[/\hMX|ٖv >56g+Q>t̽&d]{W8x Jf{jx5؁r o&F$RRs$GfQ%=9dk(*it-;Sm ͂.SuUYpjf1qT~=Ba|ʣ*u2v ݧ_t[A;pC8cIu,Tg)wdawtycGvo}4|egӄJ06ƹN=1/c{QGюיQc[V*2)3EXbMԺ6+STwDG3r }Ӕ#])oXGL>َ̯6N% g)f˕6L,2:&;M_k#lc7# VcczHv.F~\ ڲح(Z̓Nⲝ$%y*=ms-2pkpGQsjsO4RMGc~.KbF4J|ɛf\tt%kct8jHTfiZ%[@nk)0d"jt pw0U4P |<[L%`ud)1D4l^ ]cPm~{њ]G9Ixmi04j$gWE*MYD3K=QFkwg5 u9b.p]ڳ&ebL?T}-֠H";aR@ނ#!2q8Q2*<̲l:SMف;Zo._d * eҹW~ILW ;R¶}4#)ZFLe+hS<\bcRPCeCj ޴͆Lcfat#Vj8+xф2/-T"_63?]{ Oȉbb] !"_}2cikZi|?w.eB5^;dLJ r[f5 <>DY^"o3 #O[\ "Y,X~;gzN=Cd%P.Ӈ7)/kJԎd \9 '_MJydW/&uI-נHb:P05tVU2jZ9\7 oCYL5SK@=c;FN\2y5 YxeQ#Jef(§PpoEPUYlv4j!vL&l0ƽ42eɮWb"m)Fgitԅ Ӽ%QV7mc"AA5.j5zjk(sf(8rȚԠj,w-Ili=̊/cSɨԓPfTQgىޒ*7Չp]i~ TeT SEQd G0>2x'}*1{,,~*^);W jq/:f d+vmRA+ du%< C-TYutY[ЄzzG-] JmL=hmw5j6b DRʼn䲒ҳ dI:qd5jFN:`s0[p2Z]ߤgd]+0E&M>nj20dח9/ S%SAokLcsdu}ReMx{Dd2dmjn 2[QH԰^E)䯮`B)D+(ZFWa4*!Rj/rͱ㌱EFkEP{8]bMgzs2 e׍%RP.*me2ZZ`L7_)^g}0:3l4^}&%i;m_0HC5ևݏdcr"Bn<~7=Q[")?v];:U $xRi'W %P֬O Ci?|{F"JwۅOc$Ks_oC"7JP!^+TmWly }zF?xMm$.Ty6Fg2{bX\/jL\P̿:nf-`8d?*^{Rd ޼5dDޅX*VeBM6g%> &Ծ=/Q ^#G! kd` ;P6ɜU2w fs&jkRܚ5&ג$yŋ՞}q@tyA6+h=&-iY+ô.ϓjo cL[|X=}.l_C 8ȔdQ\ 6!;~YUgF~v(Z]?a;Pp+l77 -< /44`Qw.@:?vnҨx_ZiDsDĠ`DT姖}="U%jf3p50ꌫƱlu+yƨE?ڋ63L&C`-є5:a<#=]o qQEIն;{*u}WlJ`R |%5i_)Vtf=]Oޅo)JIֿQ݁~gs#ݳt2)^L1Rdc*Q䔬 *U坊ѵ#9BY(vrG#RyKp[+h!lR@6`9|3p-M[{siN?p.@2}q^QAʰCPǐ8޾7f^Z}h1LQ;#cC-gq]XTi]diXcfkոM P&Qm YbMXl3ߌX3j!-jɌ2ŗb/v@([9՞ǙbإlLMXQN4 x#)ja*&/RƹXe4!Q7e_%ȸ% H٪]ɴU ܳIn*+ }PC7m߹iW}-*u݆ǻ@Eہi#W @d*DzIs0,yok<拯Tnng(`ɜϧ8;v] RmEռj°]S^f\D2DU+Mnt)f\q\n2u!b]S T”&8Ce G6=tԿ} MV]5_ԶfХ)nFv뎬)c+ r6R^{>@r.8Kwb l&<d{bR ?!{p~7ZXwU5CI'j-vF!{&7 eLI]XDU e (HKhn= g gF-쵵<³9>xj6[VLav9N1h/ ߉eW ÍB| Cs3Xi'"+%R iy+-8N Nr%3;s.BES56j,F~d#PY P﯀AwucVٖF9^ƒ~Lhb9D!? Y0K12{؝Dx7M-`_ ٹ z]߉@ը5}3﹥l[)v7]~NI.ݱ9*6jU~OUX[r--TTBU,YmV[.|1t6t͆2z], ր˲堰-6.ij#d=j" źkl(zJf/q+ާ.e^Z]BML1wJWҼ6+*Tʢ(_A\+:lH(r4elZ@f2!ll|sIb_[|u[uqZ|X>zR~ϊkܙ(S+}G_ 1Ж; 7d(K9kic3(<5ŁXHG+.i'K˶eN{.7K{>_x?dH] 0)Cן[+&mlU&*ͭF(ljTU JNTIuLNf˞9;> 3 ~6ENa;W|-E ,eR[/4bcrNWݒDcPQ:V?d JK-(`~`Pᵔ,Qz4Zd"T5C.y H}5\D}-zKC`?axOZ|%ܨ6]4u1s.Z^||#V*?1A IcA:?$u#G-8q<#s/?dF H*BUIU)( eV$U좀"YTPfU@RU. H*BUIU)( eV$U좀"YTPfU@RU. H*BUIU)( e HE?dl>E2YeIENDB`z$$IfP!vh5L+#vL+:V l t0L+65L+aP$$IfP!vh55 5 #v#v #v :V l t0L+655 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh5h5^5 5 #vh#v^#v #v :V l t0L+65855 5 aP$$IfP!vh55 5 #v#v #v :V l t0L+55 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l. t0L+5555 5 / aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 aP$$IfP!vh5555 5 #v#v5#v #v :V l t0L+5555 5 / aP$$IfP!vh55 5 #v#v #v :V l4 t0L+ 55 5 / / / aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l4 t0L+!+585J 5 5 / / / / / / aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l4 t0L+!+585J 5 5 / / / aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l4F t0L+!+585J 5 5 / / aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l4 t0L+!+585J 5 5 / / aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l t0L+585J 5 5 aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l t0L+585J 5 5 aP$$IfP!vh585J 5 5 #v8#vJ #v #v :V l t0L+585J 5 5 aP$$If!vh55(#v#v(:V l4 t 6 P0L++55(e4$$If!vh55= 5 55#v#v= #v #v#v:V l4 t 6 P0L++55= 5 55e4$$If!vh55(#v#v(:V l t 6 P0L+55(e4N$$If!vh55! 55x#v#v! #v#vx:V l4 t 6 P(0L++55! 55x/ ` e4p("$$If!vh55! 5#v#v! #v:V l4 t 6 P0L++55! 5/ ` e4p$$If!vh555 #v#v#v :V l t 6 P0L+555 / ` e4p$$If!vh555 #v#v#v :V l t 6 P0L+555 / ` e4p $$If!vh5515x#v#v1#vx:V l t 6 P0L+5515x` e4p $$If!vh5515x#v#v1#vx:V l t 6 P0L+5515x` e4p $$If!vh5515x#v#v1#vx:V l t 6 P0L+5515x` e4p$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l t0*5855}aP$$IfP!vh5855y#v8#v#vy:V l t0*5855yaP$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l t0*5855}aP$$IfP!vh585l(#v8#vl(:V l4 t0*+585l(/ aPp$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l4 t0*+5855}/ aPp$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l4 t0*+5855}/ aPp$$IfP!vh585 5O#v8#v #vO:V l4 t0*+585 5O/ aPp$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l4 t0*+5855}/ / aPp$$IfP!vh585l(#v8#vl(:V l4 t0*+585l(/ aPp$$IfP!vh585t5 #v8#vt#v :V l4 t0*+585t5 / aPp$$IfP!vh5855 5 #v8#v#v #v :V l4 t0*+5855 5 / aPp($$IfP!vh5855#v8#v#v:V l4 t0*+5855/ aPp$$IfP!vh585A5+#v8#vA#v+:V l4 t0*+585A5+/ aPp$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l t0*5855}aP$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l t0*5855}aP$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l. t0*5855}aP$$IfP!vh5855}#v8#v#v}:V l t0*5855}/ aP$$IfP!vh585x5#v8#vx#v:V l t0*585x5aP$$IfP!vh55)#v#v):V l4 t0++55)/ aP$$IfP!vh555e #v#v#ve :V l4 t0++555e / / / aP$$IfP!vh555|#v#v#v|:V l4 t0++555|/ / aP$$IfP!vh555|#v#v#v|:V l4c t0++555|aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh555|#v#v#v|:V l t0+555|/ aPpytU.$$IfP!vh555|#v#v#v|:V lc t0+555|/ aPp$$IfP!vh5855#v8#v#v:V l t0*5855/ / aP$$IfP!vh585l(#v8#vl(:V l4 t0*+585l(/ aP$$IfP!vh5855f#v8#v#vf:V l4u t0*+5855f/ / / aP$$IfP!vh5855f#v8#v#vf:V l4 t0*+5855faP$$IfP!vh5855f#v8#v#vf:V l4 t0*+5855faP$$IfP!vh5855f#v8#v#vf:V l4 t0*+5855faP$$IfP!vh585\55,#v8#v\#v#v,:V l4 t0*+585\55,aP$$IfP!vh585\5#v8#v\#v:V l4 t0*+585\5aPytAc$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l4 t0*+585 5b/ aP$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l4 t0*+585 5baP$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l t0*585 5baP$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l t0*585 5baP$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l t0*585 5baP$$IfP!vh585 5b#v8#v #vb:V l t0*585 5baPp$$IfP!vh5855i #v8#v#vi :V l t01+5855i aPp$$IfP!vh585"5 #v8#v"#v :V l t01+585"5 aPp$$IfP!vh5855 #v8#v#v :V l t0*5855 aPp$$IfP!vh5855 #v8#v#v :V l t0*5855 aPpb/ 666666666vvvvvvvvv6666>66666666666666666666666666666666666666666666666h66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVxPJ_HmH nH sH tH D`D gINormalCJPJ_HaJmHsHtHZZ &# Heading 1$ F<@&5CJ KH OJQJ\aJ `` &# Heading 2$ & F<@&56CJOJQJ\]aJZZ &# Heading 3$ & F<@&5CJOJQJ\aJ`` &# Heading 4$$ & F@&56B*OJQJ\]phOTT &# Heading 5$$ & F@&B*OJQJph$?`ZZ &# Heading 6$$ & F@&6B*OJQJ]ph$?`ZZ &# Heading 7$$ & F@&6B*OJQJ]ph@@@ff &# Heading 8$$ & Fd@&B*CJOJQJ_H aJphOl l &# Heading 9 $$ & Fd@&#6B*CJOJQJ]_H aJph@@@DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List bb &#Heading 1 Char.5CJ KH OJPJQJ\^JaJ mHsHtH`` &#Heading 2 Char,56OJPJQJ\]^JaJmHsHtH^^ &#Heading 3 Char*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHn!n &#Heading 4 Char956B*CJOJPJQJ\]^JaJmHphOsHtHb1b &#Heading 5 Char-B*CJOJPJQJ^JaJmHph$?`sHtHhAh &#Heading 6 Char36B*CJOJPJQJ]^JaJmHph$?`sHtHhQh &#Heading 7 Char36B*CJOJPJQJ]^JaJmHph@@@sHtHfaf &#Heading 8 Char1B*CJOJPJQJ^J_H aJmHphOsHtHlql &#Heading 9 Char76B*CJOJPJQJ]^J_H aJmHph@@@sHtHDD &# Balloon TextCJOJQJaJ^^ &#Balloon Text Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH@@@ &# List Paragraph ^m$44 &#Header B#JJ &# Header CharCJPJ^JaJmHsHtH4 @4 &#0Footer B#JJ &#0 Footer CharCJPJ^JaJmHsHtHn n &# Table Grid7:V0PJ &# Medium List 2 - Accent 1+:V 0OOOOj;@ j; jQO jQO jQO jQO j j 44 &B*OJPJQJ_H ph CJaJfof &#Default !7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHp p &#p TOC Heading"$d@& )B*CJKHOJQJaJmH ph6_sH tH .. &#pTOC 3 #d^6U A6 &#0 Hyperlink >*B*ph.)@Q. &# Page NumberB' aB &#Comment ReferenceCJaJ<r< (&# Comment Text'CJaJVV '&#Comment Text CharCJPJ^JaJmHsHtH@jqr@ *&#Comment Subject)5\FF )&#Comment Subject Char5\H H&#0Revision+CJPJ_HaJmHsHtH.X`. &#Emphasis6]L`L &# No Spacing-CJPJ_HaJmHsHtHFVF &#0FollowedHyperlink >*B* phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] aa  6669f $!#'-f/5:N=hADHxMRVtXv\_cDfhx!$n&'v*+-03f569:<=>@lDF KdMQ$ST[aLfmqtu$wxx579:;AEJOTVY[_cehjmrw{}  @$@*z2Pn`!""p##b&*(,P.12479(: =?@B FHHNIKKM$OPPrRSUV~X[\P_a~ceHghiZtL4!|#v%'4*,H.2l68*;=>ANDxEFHJ8LhMQRSU[^aHcdf*hjJl(m>oZpqdtuvwxx68<=>?@BCDFGHIKLMNPQRSUWXZ\]^`abdfgiklnopqstuvxyz|~  /29!!"5,b$ wݨyZ!YܵCE# AA@ "4F ( H # N t"& "T # t"$ T # $& 6N g$7*7 "4 g$73%74  3%7%74  %7&74  &7'74  '7c(74  c(7/)74 /)7)74 )7*76N g$7*7 "4 g$73%74 3%7%74 %7&74 &7'74 '7c(74 c(7/)74 /)7)74 )7*76N g$7*7 "4 g$73%74 3%7%74 %7&74 &7'74 '7c(74 c(7/)74  /)7)74 ! )7*76B 2  4 rA?"LOGO[1]Picture 1LOGO[1].JPG"B S ?%M''(a4 tL t"'>t2t =t =t =t _Toc237245357 _Toc237245362]]a``a+HH/,!IH/7!JH/<7!KH/w#LH/uMH/t!NH/$$OH/|!PH/\QH/RH/lQSH/TH/T0UH/0VH/!WH/,!XH/܄!YH/!ZH/\![H/ \H/$ ]H/d ^H/6_H/T6`H/6aH/bH/<cH/|dH/"eH/ "fH/L"gH/a!hH/,b!iH/lb!jH/b!kH/!lH/\!mH/!nH/!oH/T?1@6@JRAB5B"bBPC;Cl*D BDAE9GPFGqGgI JmM9N~KOWO|O>]p_`"a'is}n#,B~Fb =jX[%`Sl#RLfA(X u HuEX[Qv;B.o#t OAEl-/e*5wdv0O6#/R?vsC='QVb<Eb=U.``@%,0a```&`*`,`.`0`<`F`R```Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @CalibriG MS Mincho-3 fg;Wingdings7K@Cambria5" TahomaQAFJEBO+TimesNewRoman?= * Courier NewACambria Math"1 hSSSSuRpNR1tcR1!T0``2HX $P&#2! xx 3C.Computerltduong0     Oh+'04x $, 3C.Computer Normal.dotmltduong2Microsoft Office Word@@nZ(}@@pNR՜.+,0 hp  Berts-pc1` Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F!JData 0K1TableV~^WordDocument_SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q