ࡱ> o !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{|}~Root Entry F"Workbook,SSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=@=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.Times New Roman1Time1.,Times New Roman1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  B  F   H ff ff + ) + + + + + + + , *  J  A  > P P@ @ ? P P@ @ @ ! @ @ @ ! D  "  G ` # `@ @ C $    % %          E &  = ' 4 a> ( a@ > I ) *( *& * * +  , , - H 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l 1 | 1 l h /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  h  h 1q |@ @ 1 |@ @ 4 1 |q@ @ 1q |q@ @ 1 |w@ @ 1q |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1q |@ @ 1 l H x x x h@ @ 6 h 1 l x 0 h h@ @  h / h / h h 3 h 3 h h x hw@ @  h@ @ !X 1!|@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h@ @ /1| @ @ 1!|@ @  1!| @ @ 1 |@ @  x@ @  1 l@ @ |@ @ |@ @ 1!|@ @ / h@ @ 3!x@ @ /!x@ @  h @ @  X 1"| @ @ 1 l @ @  h @ @ 9(x 1!|@ @  h@ @ x x @ @ 1 l!@ @ 1 l@ @  x@ @ 1 l@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 | @ @  h @ @ x @ @ 1 | @ @ 1!|w@ @  x @ @  h@ @ 1 l@ @  1 l@ @ 1 l@ @  h@ @  h@ @  h@ @  x@ @  h@ @  h!@ @ . x 3 h@ @ 3 h @ @ 1 x @ @ / h @ @  1!|w@ @  #xw@ @  #xw@ @  1!|@ @ /axw@ @ /ax@ @  x @ @  1!|w@ @ / x 1 l@ @ 1 l@ @  h@ @ !x@ @  h @ @ x@ @ 1 l@ @ 1!|@ @ 3 h@ @  h@ @ 1 | @ @ 1 l@ @  h@ @ x@ @  h@ @ :1 l x h  h@ @  h@ @  h @ @ 1 l @ @ 1!| @ @ 1"| @ @  h @ @  h @ @  1!|w@ @ ; H ; h 1"|@ @ xw@ @ xr@ @ axw@ @ axw@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ 1)| 1"| 1!| 1"| 1!| 1"| 1!|@ @ 1 | 1!|@ @  1!|@ @ !x@ @ ;X ; h@ @ < H 1!|'@ @ ; hw@ @ ; hr@ @ ; h@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1q |@ @  1 |@ @  1q |@ @  1q |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1q |q@ @ 1q |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1q |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1q |w@ @ 1q |w@ @ 1q |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1q |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1q |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1!|@ @ 1!| 1"| 1!|@ @  1!| 1"| 1 | 1"| xw@ @ x w@ @  x@ @  x x@ @ x @ @ a xw@ @ a xw@ @ xw@ @ xw@ @ axw@ @ axw@ @ axw@ @  axw@ @  axw@ @  axw@ @ ;"xw@ @ ;"xw@ @ ;"x w@ @ xr@ @ x r@ @ x'@ @ x'@ @ xr@ @ xr@ @ ax'@ @ ax'@ @ ax'@ @ axr@ @ axr@ @ axr@ @ ;"x'@ @ ;"x'@ @ ;"x '@ @ 1|w@ @ 1|w@ @ 1|p@ @ 1|p@ @ !xw@ @ !xw@ @ "xw@ @ "xw@ @  "xw@ @  "x!w@ @ !x@ @ !x@ @ "x@ @  "x@ @  "x!@ @  !xw@ @  !xw@ @ 5"xw@ @ "xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ "xw@ @  !xw@ @  !xw@ @  "xw@ @  "xw@ @  x@ @  x@ @  x!@ @  !xp@ @  !xp@ @  !xp@ @  "xp@ @  "xp@ @  "x!p@ @ /!x "x #x /!x .!x .!x@ @ .#x 1#x x x @ @  1!|@ @  1!|@ @  x@ @  x@ @  x!@ @  1!|@ @  1!| "|@ @  "| @ @  1#|@ @  1|@ @  1|@ @  1|@ @  1|!@ @  1|@ @  1!|q@ @  1!|q@ @  1!|q@ @  1"|p@ @  1|p@ @  1|!p@ @  1!|w@ @  1!|w@ @  1!|w@ @ 21"|w@ @ 1)|@ @ 1)| 1)| @ @ "x@ @ !x 1"|@ @ 1"| 1"| @ @ 1"|@ @ 1!| 1!|@ @ 1"| /!x @ @ 1"| 1"|@ @ 1#| 1| !x@ @ 1"|@ @  axp@ @  axp@ @  axp@ @ 81|@ @ 81| @ @ 81| 81| @ @ 81|@ @ 81| @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ x@ @ x @ @  "|@ @  "| "x "x @ @ 7"|@ @ 7"| 7"x 7"x @ @ |@ @ |@ @ | @ @  !x@ @  !x 1"| 1"| @ @ 1!|@ @ 1!| 1!| @ @  !x @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1|@ @ ; h ; h@ @ ; h@ @ ; h@ @ ; h@ @ ; h@ @ 1 |@ @ 1 | 1 | @ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 | @ @  1|@ @  1|@ @  1| @ @ 1|@ @ 1| 1| @ @ ax@ @ ax@ @ ax@ @  axw@ @  axw@ @  axw@ @  axw@ @  axw@ @  axw@ @  1!|@ @  1!|@ @  1!|@ @  1!|@ @  "x@ @  "x @ @  "x@ @  "x @ @ axw@ @ axw@ @ axw@ @  x@ @  x@ @  x@ @  xq@ @  xq@ @  xq@ @  x@ @  x @ @ ;"x@ @ ;"x ;"x @ @  1|q@ @  1|q@ @  1|w@ @  1|!w@ @  1!|w@ @  1!|w@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  1|w@ @  1|!w@ @ 1!|w@ @ 1!|w@ @ 1"|w@ @ 1!|w@ @ 1"|w@ @ 1!|'@ @ 1!|'@ @  1|'@ @  1|!'@ @ ||hwj}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}1}}2}}3}}5}}6}}7}}}}}}}}}}}}}}$}}%}}&}}'}}(}})}}R}}S}}T}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %1v,Normal_bo sung chi tieu MT - DTDN2008- final%w Normal_Mau bieu lap danh sach DN xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View` 18.LAPDANH SACH1C-T_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<~v  btGT`N%ntGT`N%PNG IHDRY:ԂsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!@IDATXGXWGM5QS6Eob6kh1|Fc *v#-D HQ, P2L#HsGh>=s$avC|Uq{,(u(oCmK~6Vo פu[ZqI(mDbA=Ro5צvnյ5B5Ր 0BT}e,Tt(zEYqEo }}^Vn9Pz*:kZ[Um'8e7LX]لa&qʦԒoPP'!6B(mzØ~5Sc ׋ ReUCq%}y umʩA'TVV,JhLg7cZd/U>3fC6kxnNV O /1>?'( 74]mfib Ŋ_Hhj-_+@i}; wNK+/n}8|'+KB 2rQ p:I+\qgZ%fbȨpx*Šdl1cMvF GJ +Bmk!V=m& z(UV -#cۍlNǻ ҁ;Qٹh\@y/-wZ%S9!-o)XL~=vMPl^V"kJLn-ve0eE~u )>%7mގ5p*\'wi]8h=#pТM"쁨yߚׇOp5g-Ome7S挵Rk;L> AgZA.fpW ,Z-Rɥ ܤf~ר5 uFBkkيedmB9DA:B=*O.m"V( VlJMR-l#֑edm+`1T78CaT".%ri~ͻ_"V6;+= s#*BQl; %HIj<B Rܒ # NVgCޓhu!p- /ær [J4|~r/$gg_ 4r*[ٟSO c*|JaeGsdDBys$;4kU'͌'K)hv)$i4$5E#W)Z,oqs!wQ,Uq]-mTGnPSJR|j!Lթ8\éUXF-݅X)x*%KU|ndCOiѥy.0?Gʰ+gtjfIW} u)0h %xbG t>kIm 6h[|ilu2d,9?En Ք}?% -%IDì ײ%;qj$і5fT#?C@ onUK+)n/H;Tg0QJ}B_gKi65?R#O UJGP TG!dPd#aH~ ]oYʻ>=mY>cEHd~1DOFj@4}䷡OQJyjh8SLCm1jy,TlavmPeCOz |a跻q&cNV,J- QAIZU @G4Y70 chJߧ+i#xn)>3o1 ͝~6v҈W6 à~E5O|Yd9 uXB;m퐸$ (z yoA=XXoRlӮ]u+Vi1B4S_M-n'"%XJmE*^&xGo)E;UaTؚM"*%݂ȮGeK]x2Ct%ZNcqrނ(|ST-Gm3FhL(/M,Z(v-5_'.𱱎6^IM)ELpLش:rAkB?'E\)s#0Q춘+yUM qѩxѡ#0ftjBUq/\T1Wbfp9ƙ#& vi "E1 ~ܿ o)lb5#?Ď2|P<|OmFiQ<~Q؎Y{~`}c wJg/^_YxF`kf[vRqZq*Vrj?pD_BFb̺7|=GcrN0ZOO*z-lcQd<ԋZՍ_pɛbg>c#D1csQoȞNd7axhAST}!9 PuӷcΣK! [0GNx5|olD{K_ 8w}I)tu+EFVo tdfA_V[Axk D덛gw nc"(*]$\\hXl=[}]A18=Nø;+X_+~_=kţБNZ <[kahlœS2u\.mځp׉W|׆Msb{w<6x1h1?L`8v~2v_} g٘W oq3%V8s^ݮF~eQ3^tx23\:ټ-;J>vJ$Ug`.|\⣞#qFi_<ִxw,vtՇC6gMqy@jŘ=66?ycO7{ܨ&X`F1uKFJEOb.`xd5}nni?9[ #,`~kN(b8969<eds8K$g4t?T?,|ZQzmL/r䛟I"Y8%=KSkfbX MAP̰B]?5LEWE-wwO'HbK1JM^37-8Z:bW`]%R yt>Q_szqU3.~$EUwZ>+%J$L tgX"f]޳}ISɗwԄ82湧pOŲwWdkXr1vMP Y %{X "o'w/g@glEu\EO$9* _L26^NZ,Peѧ+l̠O#E_] KRbŮ`yOߞLbE|4^R1v]/66}|*_CiOSs /NnV|f;)ٝJ; 7'GXVHgG,T}m׍OXlz>x|E>jK>VlHjD%퇖)TL N /4)4WWft4x,psV9E~&Ƀ5f}eXu)5:=}פSɜI%pc&O&PG_HLݹ*;r1a(=| qٳ >t0x?a0iD3EA 6B[;ā%RCTXBnܰ;F;&\$É%msM`֑X,g:?̳&K5uyX(xI~Gn${=5ណ1ُ:$M*qVPċApV%#s><>>_t~C' NIIyGn Tx>?h k;L~E^}с/n 4TLwMK[0>&~. 50%108. Cty TNHH t nhn,Cty TNHH c vn N.nc d" 50%04. Cng ty nh nc)09. Cng ty c phn khng c vn Nh nc)10. Cng ty c phn c vn Nh nc d" 50%05. Hp tc x/lin hip HTX11. DN 100% vn nc ngoi)12. DN nh nc lin doanh vi nc ngoi%13. DN khc lin doanh vi nc ngoi:..........................................................%3. Thng tin v ngi ng u c s:B 4. Ngnh ng k SXKD chnh: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. G Huyn/qun (th x, TP thuc tnh); & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & .& "$0Tnh/TP trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Tng s (01=02+06) Bn Vit Nam (02=03+04+05) / TNG S (01=02+05+06+09+15 +18 =21+27+28+29+30) " 1. Ngn sch Nh nc (02=03+04) !+ 3. Tn dng u t pht trin (06 =07+08)  5. Vn t c (15=16+17) # 1. Xy dng c bn ( 21=22+23+24) MD. CHIA THEO TNH/THNH PH TRC THUC TRUNG NGT Quc tch (Nu c 2 quc tch tr ln, ghi quc tch thng dng nht):& & & & & & & & & & & & . N Dn tc (Nu l ngi nc ngoi ghi dn tc l "Nc ngoi"):& & & & & & & & & & & & & & & . - Vn nc ngoi (ODA) K 1. Tn doanh nghip: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 7. Lao ng)7.1. Lao ng c ti thi im 01/01/2016)7.2. Lao ng c ti thi im 31/12/2016@ 8. Thc hin gp vn iu l (p dng cho cc doanh nghip FDI) !9. Vn u t thc hin trong nm9. Trnh khc1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tui(VSIC 2007-Cp 5) 3. Sa cha, nng cp TSC( 4. Vn lu ng b sung bng vn t c 5. u t khc\- i vi nhng cu hi/mc ghi thng tin, s liu, phi ghi vo ng hoc bng tng ng.' M ngnh cp 2- VSIC 2007 (CQ TK ghi )\- i vi nhng cu hi/mc la chn, khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp. 4. Vn vay (09=10+11+12+13+14) ZfԌ_kVbٓєNZ t DP @L{ht+G/ ݷ ccB 5Q dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, ("& 89 :) ;; >: @*@ A[ BB C+ C C8 C D4D9<==?@@ E,E - CCCCDD A$ BF % A&B GH 5 A' F A6 F I7J&KLMNOPQLMKMRS&TUVWXYYTVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[& _`abcdd_a_aef& TUVTU]^TVTVZ[& ghijkYYgigilm& TUVWX\\TVTVZ[& TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&TUVWX\\TVTVZ[&nopqrssnpnptu<$>*T**********************>@pr @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD ,8Z t*6> dMbP?_*+%,&R&P&?'?(?)?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" ZZXX333333?333333?&<3U} } m} I} &; ,@,@,@,@@,@ w @ @ @ @;;@,,;@@@i@@i@@@@@ 6@,@ >     :. @     o> p> `> # $$$$$$$$$$$$% *" +++++++++++++,@ &$$$$$$$$$$$$%*+++++++++++++," &$$$$$$$$$$$$% *" +++++++++++++,@ '(((((((((((()-............./ 0>1111111111111111111111111112 3>4444444444444444444444444445 > >@ @ @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 2 B w>wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwB w>wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwB((((((((((((((((((((( , 2   @,++++++++++++++, wwwwwwww , $  q>D lZDDP\DPPPfDZDPPPPDRRhFZFZFnDnr @!@"@#@$;%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0&;@1&@2&w@3&@4&@5&@6&@ 7&@8&@9&@:&@;&@<&@=&@>&@?&@B ! !;>!B"# #># $y@$zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz******%, %,%***************** %%B&,*************************', ''****** ' )$ ' ' ')% '')*** ''B(,******)))***), )w>)wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww**B*,*************************+, +w>+wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww**,, ,>,************************* -, -)$ -- - ) - - -)6 -- ., .)% .. . )5 . .~ .) @ .. /, /)& // / )' / \/ /)] //40,)) 00 1>11%42 222% 3/2 3<<3@4/5/~ 5? 5 5 5r5 5 =5 5s5 5>56~ 6@ 6:6 7. 7t<78 88 8"89 99 9"9: :: :":@;0 < <?<  < u< 2  <@< =0 == == =A = >0 >B >C> >">  ?0 ?D ?E? ?F? ?G? ?H ?DlFZFZRpFFZFZZZZd\Dd\nnnD|@@A@B@C@Di@E@F@Gx@H@Ix@J@Kx@L@M@N1O@P3Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@@ @ @ @ @ A0 AIA A A B0 BJB B B C0 CK CL8C@D/ E>EF F2F F}MF}}}@GH HN,H H}MH}}}@IJ/ J2J J}MJ}}}@K/0L LOL M!$M MPM M"M N$N NN~ N?N OQ$O OO PN$P PPWWWWWWWWWWX QYa>QZZZZZZZZZZZZZZZ[\]]]]]]]]]]^R R_b"R_____________` Ra Ra]]]]]]]]]]^S S`c"Sbbbbbbbbbbbbbb Sa Sa]]]]]]]]]]^T T`d"Tbbbbbbbbbbbbbb Ta Ta]]]]]]]]]]^U U`e"Ubbbbbbbbbbbbbb Ua Ua]]]]]]]]]]^V V`f"Vbbbbbbbbbbbbbb Va Va]]]]]]]]]]^W W`g"Wbbbbbbbbbbbbbb WaWa]]]]]]]]]]^X X`"Xbbbbbbbbbbbbbb XaXa]]]]]]]]]]^Y Y`"Ybbbbbbbbbbbbbb YcYa]]]]]]]]]]^Z Z`"Zbbbbbbbbbbbbbb ZcZa]]]]]]]]]]^ [Y>[ZZZZZZZZZZZZZZZcc]]]]]]]]]]^\ \`"\bbbbbbbbbbbbbb \c\a]]]]]]]]]]^] ]`"]bbbbbbbbbbbbbb ]c]a]]]]]]]]]]^^ ^`"^bbbbbbbbbbbbbb ^c^a]]]]]]]]]]^_ _`h"_bbbbbbbbbbbbbb _c_a]]]]]]]]]]^D0lnppfDPnDpDnDZzzffPnnnnnnnnnPnnn`@ a@bw@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p;@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@`4 `di"`eeeeeeeeeeeeee `c`affffffffffg a>a0b bRb c!c c Wc ckc clc cmc dd d d~ d?d~ d@d~ d@d ee e &ef ff f &fg g# g3:g h hSh h &h i iTi i &i j jUj j &jk kVk k &kl l# l3l l W&l m mXm m4m n nXn n4n o oXo o4o p?.p@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ pCpCCCCCCD@qABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEF rJ!*rKKKKKKKKKKKKKKKKKL rPrL rPjrKKKKKKQ sM*sNNNNNNNNNNNNNNNNNO sUsVRSSSSSST tGv>tHHHHHHHHHHHHHHHHHI u*u uu vw*v vv wx*w ww xy*x xx y*y y y zz*z z z {*{ { { |*| | | }{*} } } ~|*~ ~~ }* DlnPZfndpppnznnnfDzfPffffffffff@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ~* * * *~ 0@ *~ 1@ *~ 2@ > *~ 3@ *~ 4@ *~ 5@ *~ 6@ *~ 7@ *~ 8@6 *~ 9@5~~~~~ *~ :@5~~~~~ *~ ;@5~~~~~ *~ <@5~~~~~ *~ =@5~~~~~ *~ >@5~~~~~ 9*:::::::::::::::::; 5!~~~~~ >5!~~~~~ >5!~~~~~ >5!~~~~~ >5~~~~~ >5~~~~~ >5~~~~~ <*=================> 5!~~~~~ >"5!~~~~~ >"5!~~~~~ >"5!~~~~~ >#5~~~~~ >#5~~~~~D8lffffffPfffffffffffffPPPPPPfPPPP@@@ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; >#5~~~~~ >#5~~~~~ 6>777777777777777778$7%,&&&&&&&&&&&&'' xnxxxxxxxx y.zzzzzz z/ zzzzzzz'' {0{{{{{{{{ v^wwwwwwww |_ |||||||)) }1}}}}}}}} vYwwwwwwww wY, wwwwwww))--------- vZwwwwwwww wZ, wwwwwww))---------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D lPPPZ||ffDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD $( B nZ=!!?,Straight Connector 22"@;<`]`^ t=!!?8Straight Arrow Connector 26"@<`<`]` ^B nZ=!!?,Straight Connector 22"@;<`]``^ t=!!?8Straight Arrow Connector 26"@<` U<`]`>MB nZ=!!?,Straight Connector 22"@;<h]`^ t=!!?8Straight Arrow Connector 26"@<hU<h]``^ t=!!?8Straight Arrow Connector 26"@?U?]`@^ A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 8Logo DT kinh te 2017]&`hB  nZ=!!?,Straight Connector 22"@>?] `h >>@XXX Pttuuvvwwxxyyzz{{||[[[[[[\\\\\\``````]]]]]]^^^^^^______WWWWWWXXXXXXZZZZZZYYYYYYTTTTTTUUUUUUVVVVVVPPQQQQQQRRRRRRSSSSSS{{||}}~~pqpqvvttuuwwxxyyzzrrssrrssssrrttuuvvwwxx   ::$$%%''(())++11228899##55 555555  DDaacc cc ccccccEEbbFFHHJJLLMMMMMMNNNNNNOOOOOOPPPP>>??????@@ <<<<== ====dd dd ddddddee ee eeeeeeff ff ffffffgg gg gggggghh hh hhhhhhii ii iiiiiijj jj jjjjjjkk kk kkkkkkll ll llllllmm mm mmmmmmnn nn nnnnnnoo oo ooooooyyzz{{||}}}}~~~~   ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH1C-ĐT Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r