ࡱ> lo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijknRoot Entry Fp>mWorkbookCSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=2=(8@"1zCalibri1zCalibri1zCalibri1zCalibri1zCalibri1z.VnTime1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1zCalibri1 zCalibri1zCalibri14zCalibri1 zCalibri1z.VnTime1 z.VnTimeH1 z.VnTimeH1zArial1zCalibri1zCalibri1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1>zCalibri14zCalibri1<zCalibri1*z MS Sans Serif1 z.VnArial1?zCalibri1h8zCambria1zCalibri1 zCalibri1z;1z;1zд1zt1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.@zTimes New Roman1zCalibri1.hzTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1zCalibri1zCalibri1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1h8zCambria1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1zCalibri1zCalibri1<zCalibri1>zCalibri1?zCalibri14zCalibri14zCalibri1 zCalibri1 zCalibri1zCalibri1 zCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  C  G   I ff ff + ) + + + + + + + , *  K  B  ? P P@ @ @ P P@ @ A  @ @ A E  !  H ` " `@ @ D #    $ $     %     F &  > ' 1 a> ( a@ > J ) *( *& * * +  , , - 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | .1 |q@ @ .1 |@ @ .1 |p@ @ .1 |w@ @ .1 |@ @  1 |@ @  h h 1a |@ @ 1 |@ @ 1 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ qx x h@ @  x x@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h x  x@ @  x h x!@ @ 4!x@ @  x x x x@ @ x x@ @ .x .x .x x@ @ qx@ @ .qx .qx 5qx@ @ 6qx@ @ qx@ @ .!x .)x x qx qx h@ @  h@ @  h @ @  h @ @  h @ @  1 |@ @ 7 h 7(x x !x x@ @ x x @ @  x x x@ @ x@ @  h @ @ x @ @ qx @ @ qx@ @ qxw@ @ qx@ @ .q x .q x@ @ .q"x .q!x@ @ .q!x q"x .q"x @ @ 9 H "x 9 h 1!|@ @ 1"| 1"| "x !x 1 | 1!|@ @ 1 | !x 1 | 1!| 9 h@ @ 9 h@ @ 9 h @ @ 9 h@ @ 9 h @ @  x @ @ 9 h@ @ 9 h!@ @ : H <x@ @ =X .qxq@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ .q!x@ @ .q!x@ @ .q!x@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ .q"xq@ @ .q"xq@ @ .qxw@ @ .qxw@ @ .q(xw@ @ .q(xw@ @ .q(xw@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ .q"x@ @ .q"x@ @ .q"x @ @ 1"|@ @ 8x@ @ 8x @ @ 0x@ @ 0x@ @ 0x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x @ @  !x@ @  !x !x @ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ "x "x @ @  "x x@ @  x!@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ .q!xq@ @ .q!xq@ @ .q!xq@ @ x!@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ .!x@ @ .!x@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ "x @ @ .!xw@ @ .!xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ ;"xw@ @ ;"xw@ @ ;"xw@ @ ;"x w@ @ ;"xw@ @ ;"xw@ @ ;"xw@ @ ;"x w@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @ 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ =x@ @ =x@ @ <x@ @ <x@ @ <x@ @ <x @ @ .!xq@ @ .!xq@ @ "xq@ @ "xq@ @ "xq@ @ "x q@ @ x@ @ x!@ @ x!@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x @ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @ x@ @ x@ @ x@ @ .!xq@ @ .!xq@ @ .!xq@ @ .!xw@ @ .!xw@ @ .!xw@ @ .!x@ @ .!x@ @ .!x@ @ xw@ @ x@ @ qx@ @ qx@ @ qxw@ @ qx w@ @ qx @ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ qxw@ @ qx @ @ qx@ @ .q"xq@ @ .q"xw@ @ .q"xw@ @ .q"xw@ @ .q"x@ @ q"xq@ @ q"xq@ @ q"xq@ @ q"xw@ @ q"xw@ @ q"xw@ @ .qxw@ @ .qxw@ @ .qxw@ @ q"x@ @ q"x@ @ q"x@ @ qx@ @ qx@ @ qx @ @ q"x q@ @ q"x w@ @ .qx w@ @ ||KJzC}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DN6w1Normal_Phan II-TMai_gopy Phieu DTDN2011 Van tai 2 xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`:18.LAPDANH SACH1A.5.2KB_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<`bX4n_ &K&E4n,4n_ &K&EPNG IHDRA>wsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!! IDATXG X$$ոIS&(Qckjiō`ܗ|. DTD`fXAaYϽJMeǹg Z;WV7m4;܇]Q :`<ca ssF!枔iBT~}8{5MJ ;8_ˍ`(hqy{65ݽ7I]og6D]=䐦ؑM(kR,ik*AV MkT2J;:(b>y*ڈa;n4@MPveCoC*źʬJX~U%e=\aq:H:Dӫ8j#q@ƩԷM"tg %F׶AbJ)űjR3|c+jcob仇q~]qYf\!ѢJ2A] ee٭j)j耼o6 H#+G@6 ^G+; '^kazb-,A3 v\tge( ؏/.tɌ[Պ ef< W p'=TAG`z5>2p@Cnyu$EBQg/t_bŦ 2sV rP1mu{}>`FO;pem;wtqR7l,g'L>еDQH.5ہU Bw//7t%d(B! P:39yxF 땩ఴn m6FPR33*, M9K hB(q$4w4i Jbӹ\j`uiS+8DVu٬*$mF S3v$ `r5 >E_K[5[mؒو5MfɮAhvbeU̎ȯǑJdh`U?'<rgD/|IR#!@bĶzZ~ZZ/J2#[TU" g $h= K6auk"kef\4sWd^2HM<7!W'$ gHt=fipAflUv6皰z4ȡ&2 vV\+8UabsB`FR$I*S5Q4p@ڄy{8"(MJQ19Wt.vߥH,Bgހ-WȘg 2}c8ˆJ~/X\m0R /tl&IJSnzo&_Dh\Y iD/LbX?=Awd8ᔏAb:cPMҙtLc-uZba;{VWL.h^06s;^n`Y1m3qᎌCGmJ`e/44ƭϠj>`+4ѰkÃUↇ/h1:fk 2\?/;5uھ1p~Gq$y ɣ1h[7џ}w@GoI86Bb?tF3fm Dn;a,H3a1ks *^uA?@pߕ4T"ž CS6}aέ\ҳctᷗ4:evANP*_炞X^x@tIn2S=k;n\i*bJ>+CzKqTnއ/7WWFͩoiF8{sb\;blKes,N+"0# nQQwqD?]Oڞ+u& 'qqͯ5SwLG* "]rCD[dÕ~}ZȨ揧 `RE^;az:;z..} 1࿹hF }?Ce?Q s@fĨ5JC˜U骐R*6(P9-഼w8lfHV ؋]U<[!KI:zԷuqwT_ʭ6)ߛ ^wKg=G,t嶚G:r_#E%}VwL;#9!>SYռl4D&(<HeW_ ;coɺpC50ԙ:}<$Yrh͓O&(nDLu&W1Hj {?O(C]gZpZ3&*Y;Tjv3̀L̟!Ts0\g9 AmdKg(R=]C>XY8{Qn%L$It:dXh~|^av>tҰ<&ۇ_U ӿqg}=G§.u&f&N%{#>ͻDzWqj;>IENDB`3 A@@ P wbAB1.2.3.4x4.1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi) Nm 2016m2/ (1000TTQ))& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .XECONOMIC CENSUS 2017Form 1A.5.2/TTKT-KBTax codeDRESULT OF STORAGE, LOAD, UNLOAD AND TRANSPORT SUPPORTING ACTIVITIES e Name of single enterprise/establishment: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ()* (Written by capital letters in full name)/ Address: & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Written by SO)Province/city:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& ..6 District (town in province)& & & & & & ...& & & & & & & & .& & & & & & & .. I Key business production activity:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & !(VSIC 2007-5 digits)Type of establishmentSingle enterpriseEstablishment under enterprise2Headquarter with business production (BP) activityCBP establishment under administrative/public service delivery unit h(Apply for single enterprise/establishment with storage, load and unload, transport supporting activity)Total labors as of 01/01/2016:Of which: femaleTotal labors as of 31/12/2016:Person IndicatorUnitTotalBy whichBonded warehouseFrozen storageOtherPiece$ 1. Number of storage at 31/12/20168 2. Total storage area used for business at 31/12/2016I. Storage, ground6 3. Total ground area used for business at 31/12/20162 4. Total net turnover of storage, ground sevives Mill. VNDII. Load and unload activitiesType Net turnover (Mill. VND)Goods load and unload by#Load and unload means at 31/12/2016Total ExportImportInlandGross capacity (Tonne)Quantity(Piece) Mean type1. Rail2. Road 3. Sea port 4. River port 5. Air portCrane Lift truck#III. Transport supporting services Type " Net turnover (Mill. VND)3@Passenger by station/airport/seaport (1000 passenger circulate)&60Freight by station/airport/seaport (1000 tonne)$65. Air transport4. River transport3. Marine transportNote: For agents sell passenger ticket, only declare turnover that establishment benefits in Column 1 and do not fill in column 2 and 3j*} N}0N~06> m~`bD dF ‡ ҈ ccB f dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, "& 5 7 88 ; == % && > > > > ??69::<== @@  >>>>?? % &' % & ()  % ' % ' *+&,-./012-.,.34& & & & !""#$&  & &  &  & & & & & & & & & & & & & &    <$>*T**********************>@  @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD @Uy dMbP?_*+%,&R&P&ffffff?'Q?(ffffff?)(\?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UGXX333333?(\?&U} } m} } @@ ,@,@,@ ,@,@,@w @ +@ @ w@ i@@x@@@h@{@;@@;@@;@@;@i@;Z@;i@ 6@@ > !( @ ]">^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ `>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab c0> ddddddddddddddddddddddddddde f#> gggggggggggggggggggggggggggh $ l* lllllllllllllllllm %4 & @ '<@ (<@ )>4 Z*ZZZZ +>B ,  . B -  /&B 14ijjk n4 n@ 22ijjk n4 n@ 34ijjk n4 n@D lZDDPZDPPPPnfDXDXDPZPFFFnDpDn ;!Z@"@#x@$,@%@&,'w@(I@)g@*@+@,@-+@.@/w@0,@1@2@3@4@5@6@7u@89@:@;@<@=@>@?@ 22 ijjk n4 n@! "?>"@# $S5$TTTTTTTTTTE $ D6$E $7 $ $H8$RRRRRRRRR*%UVVVVVVVVVVGFG %9 % %: % %; % &Q&RRRRRRRRRRI & H&I~ &? &~ &@ &~ &@ &~ &H@ &R 'u='vvvvvvvvvvw ' J<&'KJK (N>(OOOOOOOOOOP ( L&(M )N@)OOOOOOOOOOP ) L)M ) ) ) ) ) ) *AA*BBBBBBBBBBC * B&*WXXWXXWXY@+ ,C>,- -D- -oE -oo - oG - ooooooooooooo -oH-oooop. . qI . qqq .qJ .qqq .rK .st .qL .qq .qQ.q .qO.q .qM.x/ /yF /yy / y / yyy /y /yyy /z /{| /y/yy /yP/y /yN/0 0}0}}}}~ 0~? 0~~ ~ 0 ~@ 0 ~~~ ~ 0~@ 0~~~~ 0@ 0~ 0~@ 0~~~ 0~@0~~ 0~@0~~ 0~ @01 1R01rstssstrsstrstrst 1X12 2S02 2X23 3T03 3W34 4U04 4W45 5V05 5X5 6Y>67 7Z7 7 [7 7\7 7]78 88 ~ 8 ?8 ~ 8@8~ 8@89 9R<9: :S$: :: ::; ;`<;< <_$< << <<= =^<=> >[a<>[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\@?DlpDPDfffDPnnnnnPXXXX<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 2Logo DT kinh te 2017 +]&` >'@x "Ѡ>>> $$$%&&''(())**%%&&''(())**%%&&''(())**&&%%''(())5522334455111122334455223344551111223344112233445511 22 33 44 55 11 22 33 44 55 1122334455 << << <<<<88 88 888899 99 99990000//////0077 77 7777== == ====:: :: ::::;; ;; ;;;;..//////0000 00 000000-/-. -- // // **>>   --.. ..........'' ** $% && '' (( )) (( )) && $% ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@>՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.5.2KB Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r