ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F7WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=3=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1Calibri1Calibri1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  E  I   K ff ff + ) + + + + + + + , *  M  D  A P P@ @ B P P@ @ C ! @ @ C ! G  "  J ` # `@ @ F $    % %     &     H '  @ ( 2 a> ) a@ > L * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 2 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ x@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h  x@ @  x h x!@ @  h!@ @  h@ @ x@ @ |@ @ | @ @  1 |@ @ x@ @ x @ @  x !x x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ |@ @ |!@ @  h @ @  x 9x@ @  h@ @  x@ @ |@ @ | @ @ x@ @ x@ @ |@ @ 71 | @ @ 71 | @ @ ; h @ @ 71!| @ @ 71!| @ @ 1"| @ @ 1!| @ @  h @ @ /qx /qx @ @  x@ @ < H < h 1!|@ @  1"| !x 1 | 1!|@ @ 1 | 1 | < h@ @ < h @ @ < X < h@ @ qx@ @ = H 7q!|p@ @ 5q!|p@ @  hw@ @ =(X /qx@ @ qx qx @ @ 7qx@ @ 7 h 7qx < x@ @ 7qx@ @ 7 h@ @ 5q"x@ @ ="X 7q"x@ @ 7q"x@ @ 7q"x@ @ 7q"x @ @ 5q |@@ @ 5q |@@ @ 5q |@@ @  1"|@@ @ 7q!|D@ @ 7q |D@ @ 7q |D@ @ 1"|D@ @ 5q |D@ @ 5q |D@ @ 5q |D@ @  1"|D@ @ 5q!|D@ @ 51 |D@ @ 51 |D@ @ 51 |D@ @ 7q!xD@ @ 7y!xD@ @ 7y xD@ @ 7y xD@ @ 7q lD@ @ 7y |D@ @ 7y |D@ @ 5q xD@ @ 5q xD@ @ 5q xD@ @ 6q |D@ @ 6q |D@ @ 6q |D@ @ 1"|D@ @ ? H 7q |D@ @ < hD@ @ 6q!|D@ @ ? hD@ @ 6q!|D@ @ 6y!|D@ @ 6q!|D@ @ 7q!|D@ @ 7q!|D@ @ 7y!|D@ @  1|D@ @ "xD@ @ 8@x@ @ 8@x 8@x@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 31|@ @ 31|@ @ 31| @ @ 31|@ @ 31| 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 5x@ @ 5x!@ @ 7qxA@ @ 7qxA@ @ 7qxA@ @ 7qx A@ @ 7q"xD@ @ 7q"x!D@ @ 7qxD@ @ 7qxD@ @ 7qxD@ @ 7qx D@ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 7qx @ @ 5q"x@ @ 5q"x@ @ 5q"x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5x@ @ 5q"x@ @ 5q"x!@ @ 7qx @ @ 7qxD@ @ 7qx!D@ @ 7qx$@ @ 7qx!$@ @ 1"xD@ @ 1"xD@ @ 5q|D@ @ 5q|D@ @ 5q|D@ @ 5qxD@ @ 5qx!D@ @ 0xD@ @ 0xD@ @ >"xD@ @ >"xD@ @ 6qxD@ @ 6qx!D@ @ 0"xD@ @ 0"xD@ @ 0"x@@ @ 0"x@@ @ 5qx@@ @ 5q)|D@ @ 5q)|D@ @ 5q)|D@ @ 5qx!@@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q| 5q|@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx "xD@ @ "xD@ @ q"xD@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@ @ 5q|@@ @ 5q|@@ @ 5q|@@ @ x@ @ x@@ @ x@ @ x@ @ x@@ @ x@@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@ @ qx@@ @ qx@@ @ qx@@ @ 5q)x@ @ 5q)x 5q)x @ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @  qx@ @  qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ "xw@ @ "xw@ @ 1"|@ @  *x@ @  *x@ @  *x@ @ 5q!|w@ @ 5q!|w@ @ 5q!|w@ @ 7q!|w@ @ 7q!|w@ @ q!xw@ @ q!xw@ @  1)|@ @  1)|@ @  1)|@ @ "xw@ @ 7qxw@ @ 7qxw@ @ 7qx w@ @ 5q*x@ @ 5q*x@ @ 5q*x @ @  "xw@ @  "xw@ @  "xw@ @ 7qx@ @ 7qx!@ @ 7qx@ @ <x@ @ <x@ @ 5qxw@ @ 5qxw@ @ 5qx w@ @  1!|w@ @  1!|w@ @  1!|w@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 9x 9x@ @ 7qx@ @ "x "x @ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx@ @ 5qx!@ @  |@ @  | | @ @ |@ @ | | @ @  x@ @  x x @ @  !x@ @  !x !x @ @ 7qx@ @ 7qx@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ 8@x@ @ || ,}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}(}!.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}}}}}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}| .00\""\"}-}~ .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}z ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}x .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai xNoteb Note  yNote 2 zOutputwOutput ???%????????? ??? {Output 2|$Percent} Percent 2 ~Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`18.LAPDANH SACH1A.6.1LT_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<[Sbv}lsv'Wڋ4nv}lsv'Wڋ4PNG IHDRA$4sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG T׶ǣUgէ[V+>ֵW}K[mBEQu:Uq@mQ @0B S !9(zJ%߷dz9.FN#LdJ> 2wԫ'[[OtenA׽,8˱#{f\eXbNj0[Z_Z ~L7Է}@Ziʫ3"%vյvݿ\tZ D6xlbttY`2[6tV(ɀk{Gcv0swm-nlCƈx)J 4LM={ץzVnSnV$PH!r RZKS܌ -_Ҩ9vs)j`G6!Pրdژ]&R$(MO)D./R啔*߄0nW]nGVU dD\)\ȫkESgWY{۹5iGd@weȪl%Iq?q=[9YAJ wu-.x!q?ZmIG 0_ a»ET'ik/lE^~3!`GdTJVe@)b"rN:(iqa9ϒZQ~"_tTCؗgrNpFT܆ CnIjЙ<} cZ'̀b?.VmmNle-$ M@ڷKPa%ө LjzB3c.#ǡvɧp} `퍯$iL8]Ƴ7մW;Y1@ J\1#mP?ρzx`q%2߀rQ7JaQ&!6_OFtQ3.T!&/WZL7'"~2v lsCZ_`&ܡK)U_!C.IyoD p͜18_D5<=}zT# r!#Iٙ3aΠPXaߑzL=:li!@utg,~]q0'9$A)R5؟|cum);LM1J/NpZQꩤ0G3=1S 'l&2RwHnBxAJTTg,3+I۽I21AG{OCM<\BUpJ9Øgt% qLӹ,cx3:-qV! 78d Ίf۝T'Ʌ-ayd\f2zGR=uZݗ 4 C2tXVdWᒜUt]i. '?L9/#<_DG`HAhZ1Y'l@0qA`ؖ+0 a@rA/ *|Y;{@\@N2bqbMQ"̅,Oz6e8C#3t2;{>ƔXxC vC곇 K4A$7ç} #W90s]p$@xĻ1EۂЌ0 x !s1(wCNŒ=!hMeŋx&;.w(Շu4yrB l| 9?{!+b"tYxRt6eu~V^GtA=WWp\ Yn5ۋ옷$K9dgC ]ENUפwߗ5`y 0h Y!Cr(f2 $IdoI#xUa~u;F0Ň 2 knI# .nt'&&}{.<`$h'dW zAOuv^\@n}2;qG0@MSс=;yLeoW ;E)/r:^ik Pd_u0sxeMW6:w.ߚb{ƸF/߷穄{0R]A<ՖYo} Z\;C 7b!!wmtgӋw BM#umȠež^A=9B4lp7bxy@o=͈0*YU铪(^ ^zܓo </Cփ7aAoxVB'c#CyOQqVtP\NEY&/ 82A& 5 "PxUmGO:-2N,Y*ه_{w _p35eAtTgdvY+Aשt۠l[CpODBs.$(FF g KBh$1dz:F_M`S7#R6NlKjuCID=Y?[`} zSL`M) r\ &Ǘ%!d}2˜n5`Y3vP|l&CVq]t!ٳ.hx%b(cUe-]X~1/'@|c:WKQltV?UѼS_I024& ;B?O#<۲,C\ɮY:Chs${PK?hs:fY$ko]Q]ۓ;2Qq%3+!'t,`' /!5p[,l hM.,>I†w业VہH*mq6HeE>7MeTS)٢R-QgLwk$&6GaF'9g_T̘y2 +').mn{,)u2En67,[1XMl 2XFr5>Y t(8Z:RHiYz)}y1qrA/+M<,<cJuIIENDB`3 A@@ AB0102030405060708091011121314151617181920212223241.2.3.4x4.C1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)"'& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .ECONOMIC CENSUS 2017Form 1A.6.1/TTKT-LTAUTax code0RESULT OF ACCOMMODATION AND CATERING ACTIVITIES YEAR 2016@(Apply for accommodation and catering enterprise/establishment) ^ Name of single enterprise/establishment & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & '(* (Written by capital letters in full name)- Address: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & Written by SO+Province/city:& & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & ..6 District (town in province)& & & & ...& & & & & ..& & .& & & & & & & & .. I Key business production activity:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & !(VSIC 2007-5 digits)Type of establishmentSingle enterpriseEstablishment under enterprise2Headquarter with business production (BP) activityCBP establishment under administrative/public service delivery unit I. Catering services IndicatorCodeUnit Quantity/ realized value in 2016 1. Total labors as of 01/01/2016PersonOf which: female!2. Total labors as of 31/12/2016.3. Total net turnover Mill. VND&Of which: net turnover from goods soldH4. Value of capital goods sold (equivalent to turnover from goods sold) II. Accommodation servicesCode of accommodation type: type of accommodation as decision to recognize the rank of accommodation issued by Department of Culture, Sport and Tourism or General Department of Tourism 451. 1-star hotel2. 2-star hotel3. 3-star hotel 4. 4-star hotel5. 5-star hotel !6. Hotel under star standard 7. Guest-house 8. Villa for tourism business 9. Resort -10. Apartment for tourism business 11. Other%Total quantity/realized value in 2016By whichEST 1EST 2EST 3Name of establishmentAddress of accommodation>Code of accommodation type (write as corresponding code above):1. Total labor as of 01/01/2016person 2. Total labor as of 31/12/2016. 3. Total net turnover (05=06+07)'3.1. Net turnover from domestic guests %3.2. Net turnover from foreign guestsRoom44. Number of rooms as of 31/12/2016 (08=09+10+11+12)'- Number of single rooms (one-bed room)4'-Number of double rooms (twin-bed room)4'- Number of triple rooms (3- bed room)4- Number of 4-bed rooms 5.Number of day room in yearDay roomDay bed"6. Number of day beds used in year/7. Number of guest circulates served (15=16+19)Guest circulates(7.1. Domestic guest circulate (16=17+18)! - Day domestic guest circulate " - Night domestic guest circulate-7.2. International guest circulate (19=20+21)& - Day international guest circulate ( - Night international guest circulate G8. Number of guest days served (only count overnight guests) (22=23+24)6<5 Guest day8.1. Domestic guest day8.2. International guest dayN t2ZĆчЈ.!rk) * ɑ ccB 6 dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, %"& %0 '& (( +1 -'- .2 // 0( 0 0/ 0 1+1&)**,-- 2)2 * 000011 .! /3 " .#/ 45 , .$ 3 .- 3 6.7&89:;<=>9:8:?@&ABCDEFFACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH& LMNOPQQLNLNRS& ABCABJKACACGH& TUVWXFFTVTVYZ& ABCDEIIACACGH& ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&ABCDEIIACACGH&[\]^_``[][]ab<$>*T**********************>@]Z @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD QE dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(RQ?)(\?M \\tmdv-ntquynh2\HP LaserJet P2 C 4dXXA4DINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxNQƿ! 7e:!*F2#48 qQ$V@[w W%dɂ-q;ݠܶRfLh̽ܿ9w `A@3m-4.abyA_mՖvPƴ%E<;ϿqDH"N7^FR(y?7V~4 սfns#:'==Qo!{+S⭖q?I:&?,24Fz-{<3BZe\;Bn!Wl y؇ oNNrHɜ8JxIbhCL"lifl麱?Zn& E!7C]$3őC}GWBIw\Vq'[g /WVSwNj⫫E*P58dįtvAz ^3/J + yr'Y_}z{dnb_ާ;/׶}GtM!B!s_&p<J" UHXX333333?333333?&<3U} } } } I} I} $ Q@ ,@,@,@ ,@h@,@@w @ @ /@ @ @@Y@Z@Y@@w@Y@@<@w@<@h@<@<@@,@@h@ c58dddddddddddddddddddddddde@fggggggggggggggggggggggggh@ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk 6>"""### 7* @$$$ 8>               9>              :> @ ;>  < 4* => 6 > ?<@ @<@ A>4 B C@B D  F&B E  G&B@ H> I* J K L@ *  ~ ?D lZDDPZDPPPDPnPZXDXDPZRFFFDPD !@"#@$%@&'@( )v@*J@+J@,J@-g@.@/h0@1@2@3@456789@:;@<=@>@? M*  N ! !O(! !! !3! "P*" "" "3"# #O(# ## #3# $Q*$ $$ $R$% %S(% %% %3% &T*& && &3&@' (U>( )V>) *W* *Z* *]* *`* +X+ +[+ +^+ +a+ ,Y, ,\, ,_ , -I- - J - K- - b - -lc"-lllllllllllllm". .d. .e.lll .lf.lllm /|/}}}}}}} / / } / }~ / }? / }~~ /}@/}}}}~ /@/}}}~~ /}@/}}} 0g0 0 0 0 0 (0 nooopooooonoooq@1tuuuvuuuuutuuuw@2tuuuvuuuuutuuuw@3xyyyzyyyyyxyyy{ 4h4 4 4 4 4 (4 @5@6 7i7 7 ! 7 7 7 (7 rrrrrrrrrrrrrrs 8j8 8 8 k,8 9 9O9 9 9 3,9 :l: : : 3,: ; ;O; ; ; 3,; <m< < < R,< =n=    = = 3,= >o>    > > 3,> ?q? ? ? p,? DlzzzzDPP|DDDDDrzrzrrr@@A@B@C@DEFGH@I@JK@L@MN@O@P@ @ @ r@    @ @ 3,@ A A sA    A A 3,A B B tB    B B 3,B C C uC    C C 3,C DvD D D w,D EyE E E x,E FzF F F {,F G|G G G 3,G H}H H H 3,H I~I I I 3,I JJ J J 3,J KK K K 3,K LL L L 3,L MM M M ,M NN N N 3,N OO O O 3,O @P&@zzzzrrrrrrrrrrrr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 2Logo DT kinh te 2017]&` >@x "ѠOOO$ ""  $$$$ !!!!""## $$$$!!))-.-. -. -. ##&&""##%%&&%%%%%%&&&&!!""## 88 88 778888880303 03 03 77 77 4646 46 46 :: :: 999999::::::99 99 << << ;;;;;;<<<<<<;; ;; >> >> ======>>>>>>== == @@ @@ ??????@@@@@@?? ?? BB BB AAAAAABBBBBBAA AA DD DD CCCCCCDDDDDDCC CC FF FF EEEEEEFFFFFFEE EE HH HH GGGGGGHHHHHHGG GG JJ JJ IIIIIIJJJJJJII II LL LL KKKKKKLLLLLLKK KK OO OO NN NN MMMMMMMMNNNNNNMM MM ////PP OOOOOOPPPPPP--000000777777222222333333111111//// // ......//ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.6.1LT Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r