ࡱ> dg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcfRoot Entry FP*eWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=5=(8@"1RCalibri1RCalibri1RCalibri1RCalibri1RCalibri1R.VnTime1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.@RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1RCalibri1 RCalibri1RCalibri14RCalibri1 RCalibri1R.VnTime1 R.VnTimeH1 R.VnTimeH1RArial1RCalibri1RCalibri1,8RCalibri18RCalibri18RCalibri1>RCalibri14RCalibri1<RCalibri1*R MS Sans Serif1 R.VnArial1?RCalibri1h8RCambria1RCalibri1 RCalibri1R;1R;1Rд1Rt1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1RCalibri1.hRTimes New Roman1 RAlbertus1.RTimes New Roman1.RTimes New Roman1 RAlbertus1RCalibri1h8RCambria1,8RCalibri18RCalibri18RCalibri1RCalibri1RCalibri1<RCalibri1>RCalibri1?RCalibri14RCalibri14RCalibri1 RCalibri1 RCalibri1RCalibri1 RCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  =  A   C ff ff + ) + + + + + + + , *  E  <  9 P P@ @ : P P@ @ ; ! @ @ ; ! ?  "  B ` # `@ @ > $    % %     &      @ '  8 ( 1 a> ) a@ > D * +( +& + + ,  - - . 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l /1 | /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @  h 21| 1 |@ @  1 |@ @  h @ @  h@ @ 1 | @ @ 7 H 3q h 3q h@ @  h @ @ x@ @ x @ @  x@ @  x !x@ @  x@ @ #x@ @  h@ @ !x@ @  x@ @ #x@ @  h@ @  !x@ @  x@ @  x @ @ /q h x@ @ x@ @ x@ @ 3q h@ @ x!@ @ x@ @ x@ @ x@ @  x 6q h  h@ @  h@ @  hq@ @  h q@ @  hw@ @  h w@ @  hp@ @  !|p@ @  hp@ @  h p@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @ "xw@ @  lw@ @  (|w@ @  h'@ @  h '@ @ 7 h |w@ @  |w@ @  xw@ @  xw@ @  1 | !xw@ @ 1!|@ @ 1 | x x @ @  1!|@ @ 7 h @ @ 7 hw@ @ 7 h@ @ 5 |w@ @  x@ @  h@ @  x@ @ 7 h@ @  h@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  1"|w@ @  1"|w@ @  1"|'@ @  1"|'@ @ 21|@ @ 21|@ @ 21| @ @ 21|@ @ 21| 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @ 21| @ @  |@ @  x@ @ 4x@ @  x@ @  |@ @  |@ @  x@ @  x @ @  |@ @  x@ @  x@ @  |@ @  x@ @  x @ @ "xq@ @ "xq@ @ !|q@ @ !|q@ @ !|q@ @  !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @  !|w@ @  !|w@ @  !|w@ @ 0!xw@ @ !xw@ @ !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @  !xw@ @ !xw@ @ !xw@ @ !|w@ @ !|w@ @ !|w@ @ 0!|w@ @  )|'@ @  )|'@ @  )|'@ @ !xw@ @ !xw@ @ )|w@ @ )|w@ @ )|w@ @ 5"xw@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @ !x@ @ !x @ @  1 | *|@ @ 71 h 71 h @ @ "|@ @ "x "x @ @  1|@ @  1| 1| @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!| 1!| @ @ 1"|@ @ ||2}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}}}}}}}{}}|}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}~ .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}| ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}z .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai(x#Normal_Phieu dieu tra DN 2010 (1) 2&y!Normal_Template_data_05_survey_06 zNoteb Note  {Note 2 |OutputwOutput ???%????????? ??? }Output 2~$Percent Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16K mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal ViewKv-B{`9+X dlthanh - Personal View`^18.LAPDANH SACH1A.7.1NH_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<YQbB5mvy&FnB5mvy&FPNG IHDRA$4sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXG TWǣU;]VXѺ;3ujNbEߺUĵUD6;!ٷ@$߹au缓Kx{bYQ9:OQzY:}j1,|藎۷) K4e9(K0zS\ޤ_ gZ Vgd4SA]G m3X TP۪u{~&hM3+๯^ ttY`2[1tV.р+5kg=0S5X *ZQlDRU3?4T̊H(9f[Cr< ~5zȪuH( N&CeHUi$}ER˵yqCV^iCSwg|!z$lH}$=BIf[ޤ)޿ a:|=\ӎַᴸLJJ?PZ[M9[MqVmW*D{\ֈ I҄[9%1 3)] Z, U< ^آQRSxjy3IjI=w*ކ/z˜vJ۱2A::VPfA'B)oc*UV.UP RClUV "a$OFA+n\uDX{eQ:Kqʟz\x<@S['sxF#$~u/gDU z Zg9= ]aX Pn&^B@A[ й -`:d6w]ǵfx,nl$ bJyv HjwLSla֑0WH CO=n.vz#AԤWlQ'!6\LBLQΥT~^:/-eS<[ _[ V%i~ή s^Lyt>1,Q{Z8֢A>͔<{,mh-N4wQ5ceS\n!T# r!#I\X P8<9.v_]< Ӡ3vX1x֋!89D^%(/CqZJ(}`(x C`U1Y]ȥP+%+ibCR*)cR0w/<3戰"kBּat-fkJ|D:HnOz#vMIIL|cK-Zq@V}ןnKy*!!`(Xs5G]qYX Q\tӳI0@$,P]p>)-'ó IVCFg%7B=qs'ghB*=_faml=xc=,,,Y 3X|TQQ2,*h&iř:j6bUjΊV J$ OizZL}ǍP\#3[ߌxeh&mgfQDۺ@K,hY:H/d s%{$W+ĖhJn!HʿEHK_ %TǼ"ھy)q= ;z&K9'S[ab3lw₌:,RX2 ā`#1)G|{@~(1r~\Y=ѽW ƔVtt_aΜM{%D"oѡgd{nτy Bb]|(e-7I{XW)~f9i)$|J~-յ~|2/U2) "U7VO%%lQ<1茝10'=bf8!gf! )$^9d#lB{ 6h< oq2UeGM #h;%Z ry$B| ? DGѳ0|ꋚHGLp> <4M){ࢢS vC겇 K4a$/⣦=^Ȍ$ 9nR} <=i `Ѷ "#"C\-K4y|tAz@nd.Fa"HBd,il7x[. v.nt',&˙]p0a$AIx?ZwPyD= s$ϺAj;%:h\iw6y]HC&)x.p4c'qR xՃ"OJTh|_fi Bkr ]N5W1xa6w nxM,. rj6z!P!XC0G~n]L-Wlzta- 䟮n1"ԣL 0)ߣiм1 ܮu!Xt8}RfD$飪 h%c=o_8_O}Gȇ CgdvYu%4.RnfX㑄vNPեjYr6g W]/D7Ll}/|z1ԐE:gSw/%u# 堍n0{O1JH ߔ -pGY{"YrNΪIW0/cZ.M^v C=c@)#iO0בE+ǫKE*#ki²3xf-Iҹ\2 D6dWs󔨒]HTiA 4aĸxnٖue*87fk.eG˸ T.g ?E6 &e݅>c*)j.>\ 9P ܨ gqMStOT1-2h3HZ}Ec8"IPz>.Uv68$aauMS$t:XrDgySAݚul&ɼQXf摤߲/`TϘ+ֱ!s{"ߠÍ9ecfMSMmO-r8Ħxu}f#]q' }zh5Qޱͫ/PԒj44'zJ%?/5=Qu$Ԙo+FG{WL=x#,ӜoXW:IENDB`3 A@@ vmAB010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 41236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)3132ECONOMIC CENSUS 2017Form No: 1A.7.1/TTKT-TCTax codeMRESULT OF FINANCIAL SERVICES AND AUXILIARY ACTIVITIES FOR FINANCIAL SERVICES Year 2016P (Apply for credit establishments, Bank, Financial company, Credit fund, & .)U Name of single enterprise/establishment:& & & ..& & & & & & & .& & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & (T (Written by capital letters in full name)& & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..- Address: & & & & & & & & & & .& & & & ...& & & & & .& & & & & & & & & & & . Written by SO*Province/city:& & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & ..4 District (town in province)& & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & .. < Key business production activity:& & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & .!(VSIC 2007-5 digits)!Total employees as of 01/01/2016Of which: Female Total employees as of 31/12/2016PersonUnit: Mill. VND IndicatorsCodeRealized in 20161. Revenue from credit (2. Fee revenue from service activities 4. Revenue from other business )3. Revenue from foreign exchange business25. Revenue from capital contribution, buying stock 6. Others1B. EXPENSE ITEMS (09=10+12+13+14+17+19+27+29+30) "A. REVENUE ITEMS (01=02+03+...+07)/1. Expense on credit Of which: other expense5(2. Expense on foreign exchange business 3. Expense on arbitrage business64. Expense on payment of tax and fees, duty (14=15+16)+, 6 - VAT without deduction, import tax added to expense b - Business rates, land tax, natural resources tax, fee and other expenses considered as tax, fee &6. Expense on management and mission. %5. Expense on staff AOf which: Expense for working costume and labour safety facility Of which: - Expense#- Expense on professional training Q - Expense on research and applying science technology, innitiative, improvement ? - Expense on corporative activities of the credit organization* - Other management expenses (account 869) 7. Expense on asset#Of which: Fixed assets depreciation5 7 + Expense on electricity, health services and sanitary9 + Expense on renting national and international experts 8. Standby expense9. Other expensesOf which: contingent expenses5 Of which: Contingent revenue5 JC. DIFFERENCE BETWEEN REVENUE AND EXPENSE (PROFIT BEFORE TAX ): (32=01-09)@rq q2qZr-rrlsIt\w;yRz{ } ~< ccB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, &"& (1 *' ++ .2 0(0 3  1) 1 10 1 2,2),--/00 3*3 + 111122 " # $ ! - %  . /& !"#$% !!&'& &&& & &    & & &&&&&&&&&&&&&&<$>*T**********************>@ @mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3@v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3                               ggD >yݾ dMbP?_*+%,&R&P&Q?'?(?)(\?M6Microsoft XPS Document WriterX odXXLetterDINU"L r SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDW" UKXX333333?333333?&<3U} } } >@ ,@,@,@ @h@@@J@ @ @ h@ @ K@,@i@,@i@,@h@,@Z@,@Z@,@x@,@w@@@,@,@ :66;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<@=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?@@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB q78rrrrrrrsttttttt 8( :uvvvvvvv z98{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{| }:8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;8 <8 =8 >. ? : @8: A8: B8. C D2 yG y: E, yG y: F2 yG y: E, yG y. wHwwwwx CI,DDDDDDDDDDDDEDDEDDF GJF HK IIJ K,LLLLLLLLLLLLLLLLLLM NM~ O? LLP SS,TTTTTTTTTTTTTTTTTTU QR _L,``````````````````a 67DF lZDDJT>JJJJJ`>J>J>JT`>j>`>jTtt` ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=@ VM, WWWWWWWWWWWWWWWWWWX 6 7 !VO,!WWWWWWWWWWWWWWWWWWX !6!7 "VN,"WWWWWWWWWWWWWWWWWWX "6"7 #VP,#WWWWWWWWWWWWWWWWWWX #6#7 $YQ,$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ $6$7 % %\k(%]]]]]]]]]]]]]]]]^ %4 %5 &YR,&ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ &4 &5 'YT,'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ '6 '7( (U*( (4 (5 )YV,)ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ )6 )7 *YW,*ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ *6*7 +YX,+ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ +4+5 ,dY,,eeeeeeeeeeeeeeeeeef ,4,5 -mZ,-nnnnnnnnnnnnnnnnnno -4-5 .Y\,.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ .6.7 / /e](/eeeeeeeeeeeeeeeef /4/5 0Y[,0ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ 06071 1p^ 1pp 1b_$1bbbbbbbbbbbbbbc 1415 2 2 2 2k`$2kkkkkkkkkkkkkkl 2425 3 3 3 3ka$3kkkkkkkkkkkkkkl 3435 4 4 4 4]b$4]]]]]]]]]]]]]]^ 4445 5 5 5 5]c$5kkkkkkkkkkkkkkl 54556 6 6^ 6 6 f6 64657 7 g7 7475 8Yd,8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ 8687 9 9ge(9eeeeeeeeeeeeeeeef 9495 :Yh,:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ :6:7 ;Yi,;ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ ;6;7 < <gj(<eeeeeeeeeeeeeeeef <44<5 =hl,=iiiiiiiiiiiiiiiiiij =85=9@D`````j``h``````j`~~~~~j`j``j<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 6Logo DT kinh te 2017/]&`Hq>'@xHH=== Q  ::;;<<==&&889922334455--..//001111))**++,,##$$%%'' !!"" 99::;;<<--..//001122''(())**++==334455667788,,!!""##$$%%&&ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH 1A.7.1NH Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r