ࡱ> fi !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdehRoot Entry FP~gWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=:=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.hTimes New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.VnTime1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  :  >   @ ff ff + ) + + + + + + + , *  B  9  6 P P@ @ 7 P P@ @ 8  @ @ 8 <   ? ` ! `@ @ ; "    # #     $ 1     = %  5 & / a> ' a@ > A ( )( )& ) ) *  + + , 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l h 1 | -1 |q@ @ -1 |@ @ -1 |p@ @ -1 |w@ @ -1 |@ @  1 |@ @  h 1a |@ @ 1 |@ @ / 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @  h@ @  x 1!|@ @ 1 l@ @ 1!| @ @ 1 l @ @  h 01| x 1 |@ @  h h hw@ @  h@ @  h@ @  h @ @  l@ @  h w@ @ 3 hw@ @ 3 h w@ @  h'@ @  h '@ @  h @ @  h@ @ x@ @  h@ @  h!@ @ 1 |@ @ 1 | @ @  h @ @ 1 |@ @ x@ @  h@ @  h @ @ 1 |!@ @  h@ @ 2 h @ @ x@ @ 4 H 2(X 4 h 3 hp@ @ 3 h p@ @  1!|@ @ 1"| 1"|@ @  1"| !x 1 | 1!|@ @ 1 | 1 | 1!| 4 h@ @  x@ @  x@ @ q hw@ @  qxw@ @  q hw@ @  q hp@ @ q h'@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @ qxw@ @  qxw@ @ 4!xw@ @ qxw@ @ qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @ qxw@ @  q"x@ @  q"x@ @  q"x@ @  qxq@ @  qxq@ @  qxq@ @ "x@ @  qx@ @  qx@ @  qx @ @  qx@ @  q"x@ @ 1q|q@ @ 1q|q@ @ 1q|w@ @ 1q|w@ @  q"x @ @ 1"| qx@ @  qx@ @ 2qx@ @ 01|@ @ 01|@ @ 01| @ @ 01|@ @ 01| 01| @ @ 01| @ @ 01| @ @ 01| @ @ x@ @ x@ @ x .x@ @ .x@ @ .x @ @ x@ @ x x @ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  |@ @  | |@ @ qx'@ @ qx'@ @  qxw@ @  qxp@ @  qxp@ @  qxp@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  qxw@ @  !x@ @  !x@ @  !x @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!| 1 | 1 | @ @  "x 1"|@ @  1"|@ @  1"|@ @  1"|@ @ 1q|p@ @ 1q|p@ @ 1q|'@ @ 1q|'@ @ ||ӡ}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}}}}}}}}(}-}F .00\""\"}-}G .00\""\"}-}P .00\""\"}-}Q .00\""\"}-}} .00\""\"}-} .00\""\"}A}Y .00\""\";_(@_) }A}[ .00\""\"?;_(@_) }A}] .00\""\"23;_(@_) }-}_ .00\""\"}A}W a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A}e e.00\""\";_(@_) }}a ??v.00\""\"̙;_(@_)  }}{ ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}c }.00\""\";_(@_) }}D .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}}y .00\""\";_(@_)  }-}T .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMaiDx?Normal_Phieu_2C-Bao_hiem(1)_Phieu DN du thao phan TM 28.11.2011 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`18.LAPDANH SACH1A.9.3_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<db\^)]/kl8n0^)]/klPNG IHDRAdsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!IDATXGXTW7El⺉dc׸n\5YM4qmq#H,QԈb`{/ e3Te( eBvu9|o[߽w)FZy`^s10J0uˢyi /=} K{6R|둍J6щ@菣ꝉ5 j-:Ȩu%wgIhٻr6ItD5_@vlOy3ttӾrT7pbuL'08 +Ѧ%`ݺO r)p?a&vQ;"`(#r(人Wj="+/Y09JԵ1592H`.Q]R:~d02VZve@i>J$9q=f1MjZ6qOZq0P[ywsrŁ՜ 1eȬj_Q?qb;@ p9 ōoO:\);8 `WnTCC4u?#*h%@h%q?<{fpJ2ZT}==:;!ߢmz(>I381C'[#N!&T&RuPQYKv"~nbS(/GKXoоNx`[D@^#ΓhȻYؠZlpL,k'),l?,Dz 7r a I#76BniDDŽ x(ޙ Qd0:I,~z,|sYЊ ϮDPE능PLCTao]=b)|%Og~yH0w p,`Hf/)zGyID $":t4ǑoKkU\ ~HU6NGBI!|({zf D劕.t%̬HKyS~58%cWdKhjNnIt=4q[Jp%,N֌$q(r,@J"#͙hzb]2(wH4Sܗсo[QNᝍT:쑠bsO]"6}Ed=L4yoB[8"&Be!ހ Fd-De D{RW*~kIckϷоe<#=OS2+_+PM@>D^Ȕ,*Y4/CGaiE/j I3Q4N"z{tͥӍt,DԜ$zdSI ;{:R};&>T.8./fJalJu3MOf͂NL@WѾclsk ?ɻQQ@̤pQ".i=IɩwIbߓuf$'y`Z`;+qm<F;A0 $M:e>P{7 d ;a'|M~q8r\Rp-E?qeѓ0r6A9ĩϤ:@^A fۦb |C莟pI\)8n 9fɈ`+R"B'TiP0|%z߆:~:z?@o$(v%CR~Kη@: %~ Mjxh9qPơ+P%uˀ*"qBew 71_"+n4Eϣ/g LZeנP(/9P,1,wP'LѸ ge S_CUep ,d_\aVt`-:ɉke9\+(g,nsi_`хzm'}qR[(OYs\ƶ!6folGa='XĈklpfu~y-яxpo :WWņuPq:j(o!8K~876ꚱ8`bR.VO!7oCS[ 3M)f65#\s8}ڛk! 8^e_zdbt?\|u'M`&StBF`N=>&zsfp',)"yш<ZRUٍ53V~Ef`גç9 B?E˜7A?&ABY9,41Ud)Gu8J5,V}{nEqq0>WGlQ*z6\J3jBv޻#d&0'G#oCq%Ȋm\2XA|* ȩQݹRC88o o SgL9 |-[GbwAXDSٱaϿ;6y+o.2xzWEZe+,jə! ~CMPL#¢=gc >8e} AIEq+dWK}t<k*p1|{q#>JGV`CCydW).o!5{Ѻ|5f &1OQM[7[`t73ɎQ51P jyX5YUm5dB $r*rvQů߅^4A emTe:xX1N+WΦ2T_?$VtO|a'g9ϔ@(Sɪ^Fmr~˓7$YQ:`pTV#ok#WȽ &nY֬%8`n- }PlEKc#ּb7#w[@\1iǃ)'n%?KXَĘhi\CEhP2J_@_{QnK+g*Gy9sUk77CV1auLF?w=5cpF1X*X_M\C=a?RMGwNLCYR voPEa:K"],tHz#T9mT%kYA'&.VѳBU2K:N˟o(/3,ʲfƓvS^zt7fi?lèe"絷uQ5^ffmp!Ʌ!?":RH&rf, x-wb{{|'c;'~*>jݭ/~V7hEIENDB`3 A@@ yAB010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 1.2.3.44.1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP/M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT M s thu' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi) 3135"3637383940ECONOMIC CENSUS 2017Form 1A.9.3/TTKT-DVKTax code!RESULT OF OTHER SERVICE ACTIVITY YEAR 2016g(Apply for single enterprise/establishment with activities under service sector listed in the form) J Name of enterprise/establishment:& & & .& & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & ...& & & & & & & .!Y (Written by capital letters in full name):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & * Address: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... !Written by Statistics Office (SO)&Province/city:& & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & /District (town in province) & & & & & & & & & & & & & & & & & ..1 Key business production activity:& & & & & & & & & & & & & & & .!(VSIC 2007-5 digits)Type of establishmentSingle enterpriseEstablishment under enterprise-Headquarter with business production activityCBP establishment under administrative, public service delivery unit!Total employees as of 01/01/2016:!Total employees as of 31/12/2016:Of which: Female Person IndicatorCodeRealized in 2016_1. Net turnover from professional service, science and technology (01=02+03+...+06)LN 71.1. Legal, accounting, auditing, notarizing services A1.2. Architectural, technical examination and analysis services 11.3. Market research and advertisement services 1.4. Veterinary services L1.5. Services of other profession, science and technology not listed above lOf which: specialized design service (designing textile products, footwear, jewellery, interior decoration )p2. Net turnover from administrtive services and supporting services (excluding tour service) (08=09+10+11+12+13)[ \ 2.1. Service of leasing machinery, equipment without controller; leasing individual and household belongings; leasing non-financial assets (industry 77) 52.2. Services of labour and employment (industry 78)' i2.3. Services of personal protection, safety assurance system, individual detective service (industry 80)\ C2.4. Services of housing, site and landscape sanitary (industry 81)i2.5. Services of administration, office supporting and other business supporting activities (industry 82)\ 2.5.1. Services of event organization, commercial introduction and promotion (excluding sport and art events), (industry 823) E 2.5.2. Administrative service and other supporting services D Z3. Net turnover from entertainment, art services (16=17+19+21+26)I 43.1. Activities of creation, art and entertainment HOf which: Services of event organization, art exhibition for the public 3.2. Lottery activity 6 Of which: payment for lottery winning in 2016& 3.3. Sport, entertainment activities #3.3.1. Sport service (industry 931)? Of which: Service of sport event organization (industry 93110)-3.3.2. Entertainment services (industry 932)= Of which: other entertainment services (Industry 9329):3.4. Other entertainment activities not included anywhere 1 4. Net turnover of other services (27=28+ & + 31)# G 4.1. Service of computer, personal and household belongings repair =4.2. Service of laundry, cleaning knitting and fur products G4.3. Funeral services (excluding retail products for funeral services) N 4.4. Other services serve for individuals and community not mentioned above o .o2VoZ~ooopr?rCzt~]vaewi y | [~_ccB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, *"& 5 + 6 , 7  - 4 0 . /  & ' ( $ 1 ) 2 3&&& & &  &  & &  &  & & & & & & & & & & & & & & !"<$>*T**********************>@ @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD CA dMbP?_*+%,&R&P&(\?'?(?)?MvMicrosoft XPS Document Writer odXXLetterGIS4DINU" |r SMTJ{0F4130DD-19C7-7ab6-99A1-980F03B2EE4E}InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bppV4DM" URXX333333?333333?&>3U} } } $ } } $} m} $ C; ,@,@,@ ,@,@,@@w Y@ @ @ @ x@@@@@@@;@@;@@;@@@@@@@@ C@4DDDDDDDDDDDDDDDDDE>FGGGGGGGGGGGGGGGGGH>IJJJJJJJJJJJJJJJJJK UA2VVVWXYYYZ ^B(_`4[\\\]LLLLL RC2SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST MD2NNNNNNNNNNNNNNNNNNN OE2 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ nF2 ooooooooooooooooooooop qG< rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs tH& tttttttttttttttt uI uuuv4 tJ0tttttttttttttttt4 tK0ttttttttttttttt4 L0( xMxxxx N<@ ! O  # Q@ " P % R&@ S(??yzz{ wV w4 U&??yzz{ wV w4 T(??yzz{ wV w4D lXBBDN8DDDDNf8L8L8T`NDDDb8n8b @!@"@#,$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/W@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ U& ??yzz{ wV w4!4444! "@W "AAAAAAAAAAAAB "5X"8 "5Y"666667 #. #////////////0 #9#0~ #9?#/////> $1Z $2222222222223 $:$; %#[%$$$$$$$$$$$ % $%$ %<%= &#\&$$$$$$$$$$$ & $&$ &<&= '#]'$$$$$$$$$$$ ' $ '$ '<'= (#^($$$$$$$$$$$ ( $ ($ (<(= )%_)&&&&&&&&&&& ) & )& )<)=* *,`*,,,,,,,,,,,c *<*= +'a +llllllllllllm +< += ,%b,&&&&&&&&&&& , &,- ,< ,= -#c-$$$$$$$$$$$ - $-$ -< -= .%d.&&&&&&&&&&& . &.- .< .= /#e/$$$$$$$$$$$ / $/$ /< /= 0%f0&&&&&&&&&&& 0 & 0- 0<0= 1dg1eeeeeeeeeee 1 e1f 1|1} 2gh2hhhhhhhhhhh 2 h 2h: 2<2= 3'i 3((((((((((((( 3<3= 4%j 4&&&&&&&&&&&&& 4<4= 5ik 5jjjjjjjjjjjjk 5<5= 6%l6&&&&&&&&&&& 6 & 6&: 6<6= 7+m 7,,,,,,,,,,,,, 7<7= 8%n8&&&&&&&&&&& 8 & 8&: 8<8=9 9,o9,,,,,,,,,,,, 9<9=: :,p:,,,,,,,,,,,, :<:=; ;,q;,,,,,,,,,,,, ;<;= <+r <,,,,,,,,,,,,, <<<= =%s=&&&&&&&&&&& = &9 =&: =<== >'t>((((((((((( > (; >(: ><>=> ?%u?&&&&&&&&&&& ? &< ?&: ?<?=DpldBnnZnnnnnbZnnnnrnrZZZrZrbbbZrx@@Av@Bv@ @)v@*********** @ *= @*: @<@= A)wA*********** A *> A*: A<A= BaxBbbbbbbbbbbb B b? Bb: B~8B (rr<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017 ]&` x>@  DDD$ _??@@AABB::;;<<==>>55667788990011223344++,,--..//&&''(())**   AABB((**7788::99112233445566++??  ""##$$%%!!""""##$$%%##&&''))>>@@<<00,,--..//==;;ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH1A.9.3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r