ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp Workbook\SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8@ \pltduong Ba==ZGL8Y@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                     7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 1  3 ff '+ ') ', '* 5 , ) P * P + + /  2 ` . '  0 ' ( 6 a> 4 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x "x | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "| @ "| "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x h | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  |w@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  x H x@ @  H  H X H x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | | @ $| |  |@  "x@  h @  h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @ x@ @  (xw@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @ | @ | !| | @ |@  |@ @  hq@ @  h!@ @  lw@ @ x@ @  H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H pw@ @  `w@ @ !x !x x @ @ x !!x ! x !"x !x !X !x !x "x "x @ @ x @ @  x )|w@ @  "x x x 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ x@ @  "x@ @ )| | )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @  "x@ @ !|w@ @ #x #x @ @  l@ @ 1 l@ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @ !|w@ @ | @ | @ @ | @ @  x@ @  x@ @  x @  "x x x )x )|w@ @ )|w@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  1"|w@ @  1"|w@ @ 1|@ @ 1"|w@ @ x "x @ "x@ @ "x @ @ #|@  #| @  #| #| @ @ #| @ @ #| @ @  )x @  )x )x @ @  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x @ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ "x@ @ x )| x@ @ )x @ )x !| @  !| !|q@ @  !|q@ @  |@ @  |@ @  |@ @  "x@ @  "x@ @  | x  x@  x @  1|q@ @ x @ x@ @ x @ @ x@ @  "xq@ @  "x@ @ )xw@ @  )xw@ @ (|w@ @ (pw@ @  1"|w@ @  1|q@ @  1|q@ @  x@ @  x@ @  x@ @ x@ @ )x |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ %xw@ @ %xw@ @ %xw@ @ !x @ !x x  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  !x @  !x@ @ x !| @ !| )| @ )| )| @ @ !| !x "x@ @ "x@ @ "x@ @  x@ @ #"| @ #"| #"x #"x @ @ &| @ &| &| @ @  !| @ "x@ @  xD @  xD@ @ x x @ @ !| @ !| x@ @  x@@ @ x  x@  x @  !| !| @ @  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ 1 "|@ @ 1 "|@ @ ||n8}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`"Phieu 3AS[Sheet1 ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oE2. T l lao ng thng xuyn s dng my tnh cho cng vic%e E3. C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi)?J AE5. C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?<Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..^E6. C s c s dng Internet v mng my tnh khc thc hin nhng cng vic no di y?#(Khoanh vo cc la chn thch hp)1. iu hnh tc nghip2. Gi v nhn email3. Tm kim thng tinH4. Hc tp , nghin cu ( trao i thng tin, ti ti liu, hc online)E5. Giao dch vi c quan, t chc khc ( Ngn hng, Thu, Hi quan& .)+6. Hot ng ti chnh (Internet banking& & )+8. Mc ch khc (ghi r)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .,Ngy & .thng& .nm 2017Ngi tr li phiu iu tra vinNgi ng u c s(K, ghi r h tn)- H v tn:& & & & & & & & & & .(K, ghi r h tn, ng du)- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... * Trong : Chi t ngun ngn sch Nh nc 19202122232425 Chuyn<x cu E5& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ) Trong : Chi t ngun ngn sch Nh nci- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nh& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..8 Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & 7. Thc s 8. Tin sXCQ Thng k ghiThc sTin s1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tui2Phn theo ngch cng chc v chc danh ngh nghip%1. Chuyn vin cao cp v tng ng#2. Chuyn vin chnh v tng ng3. Chuyn vin v tng ng 4. Cn s 5. Nhn vin - Dn tc #7. Cung cp dch v cng trc tuyn9. Trnh khc;2. Chi u t xy dng c bn, mua sm v sa cha ln TSCm 1. Qu lng ca lao ng thuc bin ch hnh chnh (theo ngch bc, chc v v cc khon ph cp theo lng)4Trong : Tin lng1. C2. KhngMc ? '(Khoanh vo mt mc hon chnh nht)> 2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)#m E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun)Yv E1. C s c s dng my tnh phc v cho cng vic khng (Bao gm my tnh bn, my tnh xch tay, my tnh bng)?; VSIC 2007-Cp 5 M loi c s Phn theo nhm tui Trong : Lao ng kim nhim - 2. Lao ng hp ng (theo N 68/2000/N- CP)3. Lao ng hp ng khcd- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp;+- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);Qp dng cho cc c quan ng, Nh nc khng thuc danh sch iu tra mu thu chin bQ % 5 A5Ht&h :W ,Z ccB ,A]? s-;= dMbP?_*+%;&R&P&x?G INo<]aR&WsKC_?5e32.ǰ3KہOԻB-^^3bUe7V1.&bH"edQtr?ho+DDDב3\ G[a'EDއ~_1q!q9'9+Qz I)N-G yv)uSS*vr~KEA<2(~({8$DvN|h3Ң;+1Uޖ_l ݞ +VČnlG7#)3bnCou6/7n40XDmX nMDDDDDDD nopF<B" U}XX??& U} mD} m} } mw@ @@@@X@ X@ @ @ ; @Z@;@Z@@K@@x@@;@@@x@@@ @i@ >? ]:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^B__________________________`BGHIaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAACL J0JJJJJKDDDDDDEDDDDDDFD GFDHBmDDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @ BD  f&ggggggggggggggh" i& jjjjjjjjjjjjjjk B P B JJJHP cB dddddddddddddddddddddddddddde B PDKLLLMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOD0KLLLMNNNNNNNNNNNNNPNN QR vBRRRRSSQRD/7777777777777777777777RRRRTTQR v BRRRSSSQRD56666666666666666666666RRRTTTQR v BRUUUUUQRD5666666666666666666666RRRRRRRQD B;VD 6 6 6&66666666666666VD B{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{6H B6HBWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV @ v@7Y&                Z m@DDDDDDDDDDDDDDDggggDggggggggHBmDDDDDDDDDDDDDDD    DDDDDDHD( l\FFbpFRTj^TTTTH^THTHTHTTTFRRrR @!@"@#@$@%@&@'@(g@)@*@+i@,@-S@.@/@0Z@1@2@3Z@4@5K@6@7Z@8@9K@:@;x@<@=i@>@?i@ m@ DDDDDDDDDDDDDDDggggDggggggggHB!mDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH "m"D "(" "D"DDDDDDDDHB#mDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH $@$HB%mDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH &m&DDDDD &4&DgggggggggggHD'[\]]^^^^^^^^^^^^^^^^___``````YD (B(D )B) *@*7aB+bccDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ,d,DDDDDD~ ,%? ,e , DDD ~ , %@ , e,DDDDDDD ,c,ccDffggHB-dDDDDDD%eDDD%eDDDDDDccccIIDDDH2.hii``````````````````` ..j /@/wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwkkkkklljB0:000000000000000000000kkkkkjB1vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwkkkkkkkj 2d @2ccDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB3dccDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH4m~ 4%? 48!4DDDDDDD ~ 4 %@ 4 c&4 DD%c77~ 4%@ 4c4c777DDDDDHB5mIDcDDDDDDDDDDIDDDIppDDDDDDDDH6m~ 6%@ 68#6DDDDDDD ~ 6 %@ 6 c"6 7D%D88~ 6% @ 6D6D888nnDDDHB7mIDcDDDDDDIDDDI888888888DDDDDH8m~ 8%@ 87%8DDDDDDD ~ 8 %@ 8 D$8 8D%cFF~ 8%"@ 8D'8FFFF88888oB9mIDcDDDDDDDDDDIpDDDDDDDD88888H :q(@:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB;rsDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH <mD <t)<<DDDDDDDDDDDDggggggggggDgggHB=mDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH >mD >u*<>DDDDDDDDDDDDDDDgggggggDDDDHB?rsDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD lRF|FRFhHTTRFF^RFFRFFFFRF\F\@@A@B@Cx@D@E,@F@Gx@H@Ii@J@Ki@L@Mx@N@O@P @QRSTUVw@WXY,Z@[@\@]@^@_@ @9+0@vDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD @@HBADwwwwwx6By BpBppppxBCrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq4yyyyyyx D9,,DvDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDD?CDDDE@?6E9vDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? EE@?Fm~ F%? FD->FDDDDDDDDDDDDDDDDDzDDDDDDDDHDGmIDDDDDDDDDDDDDDDDDDzDDDDDDDDHHm~ H%@ Hr.>HrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrDDHDIm%D,,,,,,,,,,DDDDDDDzDDDDDDDDHJm~ J%@ Jr/>JrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrDDHDKmIDDDcDDDDDDDDDDDD8cDDDDIcDDDHLm~ L%@ L{0>LD{{{{{{{D%c%cDDDDDDDDDDDDDHDMm|DcDDDDDDDDIcDDDDDDDDDDDDDDDHNm~ N%@ Nc1>NDDDDDD777%cqqqqqDDDDDDD,,}DOm%cDDDDDD777%cqqqqqDDDDDDD,,} P2BPDDQFFF.FFFFFFF Rt38RuuuuuuuuuuuuuFFF~FFF. RM4RFFFDSFFF.FFFFFFFT T56TFFF~FFF. TM4TFFF Ut6BUuuuuuuuuuuu.FFFFFFFFFF0VrssssssssssssDDDDDDD Vs7VsssssssHD0W W8W W9WBX%------ Y Y}:*Y~~~~~~~~~~~~~222 Y;Y~ Yz?JY{{{{| Z% Zx<*Zyyyyyyyyyy Zl=Zm [% [5([ [n>[o \% \?*\ \\ ]% ]>@(] ]nA]o^% ^F&^ ^nB^o _% _>(_ _nC_oDlhF\Fj^hHhHhHhHhHTHjHrT^pFrrrrr`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y(@z@{@|@}@~@@ `% `>(` `nD`o a% a<a<< b% b(b<< bnEbo c% c(c<< cnFco d% d(d<< dnHdo e% eG(e<< enJeo f% fI(f<< fnMfo gm gK<g<< hI hL(h hnOhoH iI iN(i inQioH j% jP(j jnSjoH k% kR(k knUkoH l% lT(l lnWloH m% mV(m mnXmoH n% n(n nnYnoH o% o(o onooH p% p(p pnpoH q% q<q()H r% r(r rnroH s% s(s snsoH t% t(t tntoH u% u(u unuoH v%A vB(v= vvH wZ@w0xrsssssssssssDDDDDDDDD x[xD$y+++++++11 y8y y\y y]y z% z^z z="zH {% {_{ {S>{X {{ |% |`| |SA"|THB}%HB~%FDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFH a@Dlr\rrrrr\rrrrrrrrr\rrrrrR^rrFF@@@@@@@@@@@@@@@+@@ @@x@g@@@@@0rsssssssssssDDDDDDDDD [H03333333** b c % d* =H % e(XX S>TH % f(XX SATH % Qg(QQQQQQQQQQQQQQQQR SBTH % h(XX SCTH % i* UDVH & SETH % j(XX SFTHD% & SHTHD % Q(QQQQQQQQQQQQQQQQR SJTHD % k($$$$$$$$$XX SMT % l*$$$$$$$$$XX UOV % m*$$$$$$$$$XX UQV % Q(QQQQQQQQQQQQQQQQR SST % Q(QQQQQQQQQQQQQQQQR SUT % n($$$$$$$$$XX SWT % o*XX UXVHD% &XX SYTHDD%WWWWHDD%cD0777777DDIIDDDDDDDDDDDDDHD ZpB[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\DD%cD0777777DDIIDDDDDDDDDDDDDHD O@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHD ' NqNNNNN'''' Nr NNN'' YsYYYYYY''''HDD'&&&&&&''''&&&&'''''''''''''HD Ot2OOOOOOOOOOOOOOOOOD uHDD''''''''''''''''''''''''''''HD sv@'''''''''''''''''''''''''''HD 8 NqNNNNN'''' Nr NNN'' YYYYYYY''''HDD''''''''''''''''''''''''''''HDDl\prrrrrrrtttttttttttHHTH\HrH\@-@@@:@@@@@w@h@;@@@J@w@@@@@@@@@ @@@@@@@@ O2OOOOOOOOOOOOOOOOO'D u''''HDD%''''''''''''''''''''''''''''DD w@'''''''''''''''''''''''''''HD D NqNNNNN'''' Nr* NNN'''''''''''''HD D Px>PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP'HD y@'''''''''''''''''''''''''''HD D z>''''''''''''''''''''''''''HD D {>''''''''''''''''''''''''''HD D |>D D }>D D ~>D D >cD0777777DDIIDDDDDDDDDDDDDHD D >D D   ~ ?~ @~ @~ @D&D "DD  !D D >DD''''''''''''''''''''''''''''HD. "D DDDDD DFFFFFDDDD MMMMMMMMHD DDDDD #DFFFFFDDDD DDDDDDDDHDDDDDDD #4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDD #4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDlrH\t^\^^^^^^^^d^H^^^HFFFFFFF@@@@@BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDPFFFF( v fJ~6Straight Arrow Connector 2#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^V6:[, &]/gg6d'3?<7% AI@{0iDQ;b*4%!EUVC1FM;U# n[6RU^rv"9M5A!FjX,+PGMI, ƺB Nc瓅Rͺ|/136̝" 8;\3)⠗/{oĉȜ NR 8wH+F;idɡlbK"yضbimK?gйˁy{7GFD迊eO,=~A^APK!Ã(f~drs/downrev.xmlOK@a$6nJ bL`v7n흀Ry7fQuֵF g0ԅ)[] x?\s^RvFOtϖ2-͠_5%ڥR@}rt3ӣ&2VIOּrQ,c`;(%7y^Im+ŸqozS !|cEcTW(f@^LSZz*dc:V|&Qx$IH-PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!-f) /drs/connectorxml.xmlPK-!Ã(f~drs/downrev.xmlPK]`j A*??2Logo DT kinh te 2017Picture 3Logo DT kinh te 2017.gif/]&`x fJ~6Straight Arrow Connector 3#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^Ex; 㻔e:)D>z0y}FZ9.:g2Yd fdb{fgTF| dFo'ں+:hc^QTZd4# tpHeCdC&ۮ9Jbk\ UZm7>ԇXu_炘*4' ux" oч]z i8;5gJ z+4A^2i#Q9]WH#Fe TlTK!yZ*u34hWS )i'^v]ڼz7L-o{W1jIGpȫ?6^PK!"~drs/downrev.xmlOK@a4MݔbL`v7n흈Ry3{fכQuֵF ` S𲿻Zs^RvFtI2)͠5#)O8wEJQӬ2VIOּr s0\VӆF5XbSt?meB\^`GzM祀SVS]Y5tQa:0ʡ'x5i'؛?hίr#NBm'PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!Dz"/drs/connectorxml.xmlPK-!"~drs/downrev.xmlPK]`jd\ fJ~6Straight Arrow Connector 7#"@èPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^Zҷ5E4(['"{5g*i6'ME}UPªIcx zmCe cMWŶsܳsMj.T|ab.CÈR!f"PMDO[-/\kࡗ_uKy@ G,'%a?Ks/>wˀ;{i$׾;A+z)Gr <h.Gψqrzm[BHx H.UzGꟌ _nPK!drs/downrev.xmlPN0#"qA#uTU%(" p'6M{6\_. L!k$wa,EZ>TMOBRs%#J\ihD溡(S-jhFu9tf;fgwUɔ~}$>շ̊aY\Y7ԥ8!Ǧ@r`ڕaQO5cI t0@&&&mb**EEBB@@AA(())//..yyyyyyuuvvRR TTWXWXYY{{$$ NO""nn^^bbssjjllmmttiikkwwddffpprrxxoo{{zz||}}  ZZeeccBBhh[[]]__``CCHHVVUU 11ZZ YYYYJJNOPP  ggD e\ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@ ՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3ASheet1'Phieu 3A'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r