ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp WorkbookrSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8@ \pltduong Ba==ZGL8Y@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.@ Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 + /  1 ff %+ %) %, %* 3 * ' P ( P ) ) -  0 ` , %  . % & 4 a> 2 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x | @  |@ @ "x@ @ (x @ @ | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x h | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  |w@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  xw@ @  xw@ @ (x@ @ 1#|w@ @  x H x x@ @  H  H X H x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @  (xw@ @ 1 |w@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @  | | x@ @  hw@ @  xq@ @  hq@ @  h @ @  h @ @  x@ @  1 |w@ @  xw@ @  1|q@ @ 1 |w@ @  h!@ @  h!@ @  hq@ @  xq@ @  lw@ @ "x@ @  h@ @  "x@ @ x@ @  H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H `w@ @ !x !x x @ @ x !x  x "x x !X x x !x !x @ @  x (x @  h @  x @  `@ @  `q@ @ 1|w@ @  `@ @  x )|w@ @  "x x x 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ x@ @  "x@ @ )| | )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @ )x !|w@ @ #x #x @ @ 1|@ @  "x@ @ "x @  h@ @  h@ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @ !|w@ @ | @ | @ @  x @  x 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ x  x@  x @  !| @ !| !| @ @ !| @ !| !| @ !| )| @ )| )| @ @  !| @ x !| )| | x @ x@ @ x @ @ x@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  x@ @  x@ @  x@ @ )xw@ @  )xw@ @ )|w@ @ )|w@ @ *|w@ @ *|w@ @  "xq@ @  1"|w@ @  1"|w@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ "xw@ @ "xw@ @ "xw@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @ 1 "|w@ @ 1|w@ @ 1|w@ @  "x@ @  1"|w@ @  1|q@ @  1|q@ @ x  x@  x @  x@ @ (|w@ @ (pw@ @ )x "x  x x x x x x @ @ *x x  x@  x @  )x |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ )x @ )x x@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ x "x@ @ "|@  "|@  "| @  "|@ @ "| "| @ @ "| @ @ "| @ @ "| @ @  )x x | @  | x @  x@ @  x @  x@ @ !| x@ @  x@ @  x @ @  x@ @  x@ @  x @ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @  x "*| @ "*| "*x "*x @ @ $| @ $| $| @ @  x  x@  x@ @  x@@ @  xD @  xD@ @ "x@ @  "x@ @  "x@ @  !|q@ @  !|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @ ||p}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}0 00\);_(*}-}2 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` Phieu 3AmpSheet1 ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]o 2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)#m E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun)Yv E1. C s c s dng my tnh phc v cho cng vic khng (Bao gm my tnh bn, my tnh xch tay, my tnh bng)?:;b C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi) ?F`a VSIC 2007-Cp 5 - 3. Lao ng hp ng (theo N 68/2000/N- CP) M loi c s Phn theo nhm tui Trong : Lao ng kim nhim +- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);d- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp;Kp dng cho cc c quan ng, Nh nc thuc danh sch iu tra mu thu chih PHIU THU THP THNG TIN IU TRA MU V C QUAN NG, NH NC#ɓ ϗ՚4 K \ /rˣ1tR.۩@Ȯ bͱlشҵ%EqKk ccB ,G$6oFR dMbP?_*+%;&R&P&x?G INo<]aR&WsKC_?5e32.ǰ3KہOԻB-^^3bUe7V1.&bH"edQtr?ho+DDDב3\ G[a'EDއ~_1q!q9'9+Qz I)N-G yv)uSS*vr~KEA<2(~({8$DvN|h3Ң;+1Uޖ_l ݞ +VČnlG7#)3bnCou6/7n40XDmX nMDDDDDDD nopF<B" UXX BP(? BP(?&\(U} ID} I} } Iw@ w@@@@@ @ X@ X@ @ @ @@Y@@Z@@K@@x@@@@@@@@i@ >?? :BBZ[[4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAAC\ 0DDDDDEDDDDDDFD GFDHBnDDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIHBn]]]]]]DDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @ BD  & " & JB KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLS n @ QQQHS , @ M- @SDNOOOPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRD2NOOOPQQQQQQQQQQQQQSQQD TU fBggggggggggggggggggggggUUUUVVTUD?GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUWWTU fBggggggggggggggggggggggUUUVVVTUDEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUUUWWWTU fBggggggggggggggggggggggUXXXXXTUDEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUTD c BKYD BFFFFFFFFFFFFFFFFFFYD f BgggggggggggggggggggggggggggFH h BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFH j @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl f@gggggggggggggggggggggggggggGZ& [n D>DDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHBnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD l\FFbpFFRTj^T\\\H^THTHTHTTTTRRrZ @!@"@#@$@%@&@'@(i@)@*S@+w@,@-Z@.@/@0Z@1@2K@3@4Z@5@6x@7@8x@9@:i@;@<i@=@>@?@ n D> DDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhH!n !D!D !&! !D!DDDDDDDDH". "F>"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFH#. #F>#FFFFFFFFFFFFFFFhhhhhhhhhhhHD$\]^^________________```aaaaaaZD %`B%aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabD &cB&dddddddddddddddddddddddddddde 'm@'gggggggggggggggggggggggggggGbB(cddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH )e)DDDDDD~ )5? )f ) DDD ~ ) 5@ ) f)DDDDDDD )d)ddDgghhHB*eDDDDDD5fDDD5fDDDDDDddddIIDDDH2+ijjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa +n+nnnnnnk ,m@,ooooooooooooooooooooolllllmmkB-J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lllll kB.fooooooooooooooooooooolllllllk /e@/ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB0eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH1n~ 15? 1H1DDDDDDD ~ 1 5@ 1 d 1 DD5dGG~ 15@ 1d1dGGGDDDDDHB2nIDdDDDDDDDDDDIDDDIqqDDDDDDDDH3n~ 35@ 3H3DDDDDDD ~ 3 5@ 3 d3 GD5DHH~ 35 @ 3D3DHHHooDDDHB4nIDdDDDDDDIDDDIHHHHHHHHHDDDDDH5n~ 55@ 5G5DDDDDDD ~ 5 5@ 5 D5 HD5dFF~ 55"@ 5D!5FFFFHHHHHpB6nIDdDDDDDDDDDDIqDDDDDDDDHHHHHH 7r"@7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB8stDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH 9nD 9u#<9DDDDDDDDDDDDhhhhhhhhhhDhhhHB:nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ;nD ;v$<;DDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhDDDDHB<stDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH =I%0=wDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD =n=nnnnnnHB>Dxxxxxy6?z ??yDlZZZHTTRFF^RFFRFFFFRF\F\FhF@@A@BJ@C@Dx@E@Fi@G@Hi@I@Jx@K@L@MK@N @OPQRSTw@UVW,X@Y@Z@[@\@]@^@_@B@stDzzzzzzy AI&,AwDDDDDDDDDDDDDDDDDD ADADDOVWWWXPO6BIwDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO BBPOCn~ CI? CD'>CDDDDDDDDDDDDDDDDD{DDDDDDDDHDDnIDDDDDDDDDDDDDDDDDD{DDDDDDDDHEn~ EI@ Ep(>EppppppppppppppppppppppppDDHDFnID<<<<<<<<<<DDDDDDD{DDDDDDDDHGn~ GI@ Gp)>GppppppppppppppppppppppppDDHDHnIDDDdDDDDDDDDDDDDHdDDDDIdDDDHIn~ II@ I|*>ID|||||||D5d5dDDDDDDDDDDDDDHDJn}DdDDDDDDDDIdDDDDDDDDDDDDDDDHKn~ KI@ Kd+>KDDDDDDGGG5dqDDDDDDD<<~DLn5dDDDDDDGGG5dqDDDDDDD<<~DM5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD N,BNDDOFFF>FFFFFFF P-8PFFFFFF> PP.PFFFDQFFF>FFFFFFFR R/6RFFFFFF> RP.RFFF S0BS>FFFFFFFFFF0TsttttttttttttDDDDDDD T1THD0U U2U U3UBV5====== W W4*WBBB W5W~ W?JW X5 X6*X X7X Y5 Y/(Y Y^8Y_ Z5 Z9*Z ZZ [5 [N:([ [^;[_\5N \Y&\ \^<\_ ]5 ]N(] ]^=]_ ^5 ^N(^ ^^>^_ _5 _<_LLDlFj^hHhHhHhHhHHTHjHrT^pFrrrrrrr`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x(@yz@{@|@}@~@ `5 `(`LL `^?`_ a5 a(aLL a^@a_ b5 b(bLL b^Bb_ c5 cA(cLL c^Dc_ d5 dC(dLL d^Gd_ en eE<eLL fI fF(f f^If_H gI gH(g g^Kg_H h5 hJ(h h^Mh_H i5 iL(i i^Oi_H j5 jN(j j^Qj_H k5 kP(k k^Rk_H l5 l(l l^Sl_H m5 m(m m^m_H n5 n(n n^n_H o5 o <o89H p5 p(p p^p_H q5 q(q q^q_H r5 r(r r^r_H s5 s(s s^s_H t5 t(t t^t_HBuS T        R     U vrT@vsssssssssssssssssssssssssssst0wstttttttttttDDDDDDDDD wuUwuuuuuuuD$x;;;;;;;AA x2x xVx xWx y5 yy y7"yz5 z zz z8"zH{5 { {{ {;"{H|5 | || |<"|H}5 } }} }="}H ~5 ~X~ ~>~ ~~5  ?^ Dlrrrrr\rrrrrrrrr\rrrrrFR^r~~~~@@@h@@h@h@h@h@@@@h@@w@@X@@@@@@@@@@@5  @^ 5  B^ 5  D^ 5 Y G"B5B5FDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFH Z@0stttttttttttDDDDDDDD UH0CCCCCCC::/// x[z x\yyyyz 5 ]*000 7H 5 ^( v8wH 5 ( v;wH 5 _( <H 5 {`(|||||||||| v=wH 5 * >H * ?H 5 ( v@wHD 5 a( vBwHD 5 & vDwHD 5 & vGwHD 5 & vIwHD 5 1 }&}}}}}}}}}}}}}}}~ vKwHD 5 & vMwHD 5 & vOwHD 5 & vQwHD 5 & vRwHD 5 & vSwHD 5 & vwHD 5 & vwHD 5 & vwHD 5 & vwHD 5 & vwHDD^lrFFR\prrrrrrrtt@@@@w@w@@x@@@@J@@Y@@k@J@v@@h@Y@@@@@@ 5 & vwHD 5 & vwHD 5 & vwHD 5 ( vwHD 5 b(444444444 vw 5 c*444444444 5 *444444444 5 }(}}}}}}}}}}}}}}}}~ vw 5 }(}}}}}}}}}}}}}}}}~ vw 5 d(444444444 vw 5 e* HD 5 ( vwHDD5222QQQHDD5dD@GGGGGGDDIIDDDDDDDDDDDDDHD fBDD5dD@GGGGGGDDIIDDDDDDDDDDDDDHD @HD 7 g7777 h 77 i7777HDD7666666777766667777777777777HD .D j HDD7777777777777777777777777777HD >7HD H g7777 h 77 7777HD .D j 7HDDH777777777777777777777777777HD k@777777777777777777777777777HD D g7777 h* 7777777777777HD D l>7HD m@777777777777777777777777777HD n@777777777777777777777777777HD D o>MMMMMM77777777777777777777HD D 3p>333333 DDltttttttttHHTH\HxHhxH\t^\\^@@@@@h@w@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ D 3q>333333 D D 3r>333333 D D s>|F@GGGGGGDDIIDDDDDDDDDDDDDHD D 3t>333333 D D " # $% ~ &?~ &@~ &@~ &@D&D' "DD ' %%%%%%(%%)*D D u> DDD D. !v!!!!!!! D wDDDDD xDFFFFFDDDD yHD zDDDDD +{DFFFFFDDDD |DDDDDDDDHDDDDDDD +}4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDD +~4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDDD+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD> 0^^^^^d^H^^^HHFFFFFFFFFFFF( | fJ~6Straight Arrow Connector 3#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^n*& <_( LS0,/=2c{g3?<%sБS/@o{4t#ӈrdWΓBpW6C1HӍ.; oPK!Q]idrs/downrev.xmlPMK@ eov4i4v[JP k2n6;o{fVQuֵF ` S𺿿ԥF`>?[ɴ4~׌LK> *fGM\eyi@a, 1kaĻ<*q<4KL֔o춺hŬK`騊aj=UCOpXt>q?8=_oxq~PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!]~#/drs/connectorxml.xmlPK-!Q]idrs/downrev.xmlPK]``j A*??2Logo DT kinh te 2017Picture 4Logo DT kinh te 2017.gif/]&``oyq fJ~6Straight Arrow Connector 4#"@ýPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^ٙɒcFábEdoDQfˣ W.zV*7h6dbLhYrBN'-FۢQl1",%bFga9!us1U~|"rC#:# XբD p |P/#IΟHoVG I-K.ʒ#WY-hՈ_g@-ĉ cz?]Z.e _żj@aÀh-}/PK!Ldrs/downrev.xmlP]K0} IJY1 c{MRl[P&=sIQwηH `h [ZARu֠Oϖ*-`^ 5S% O9EZѐVYU j^:5Px$ ת5tQ=n,>vM5y8}T*=?=Iyy1i۝bB~ȨحMX7͕9;։V@P̓(~HƱ>%ǟ!p PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!*a/drs/connectorxml.xmlPK-!Ldrs/downrev.xmlPK]`@ne] fJ~6Straight Arrow Connector 8#"@éPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^X[z|[Sb6!PιJ:>#W jIkL6i'v4Zq6۝K(I=ӲɊ}琁B4][]F̣_.Vi[ + wQz.Q[B}z2okZR`@9`!rJqP&k+T𡚅 +,*-k,Mq5-7[# #6y #+EX.xeL|P*L߬cy!R]czYĝG >jQ"oug#O O2|c4du0ƕJӊ^ʫa%^<5WsG>Jwe"]6 8֗G+{T\2$PK!G"drs/downrev.xml|PMK@ e/b7MnJ(h{X$l0v&{'~PA6o޼7fTKºhID”<>\.8u[w`,yZ^ߋMK9}R )w \eiiy檥 wb-ES zwb[cgC~ ċےAc7.c]Y5=rI0-V [r0Hih #ma%Ap\PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!/drs/connectorxml.xmlPK-!G"edrs/downrev.xmlPK]`jh?`>@ * **I????SS WWqq[[]]^^ddXX XX``aabb   zz NNRRTTUVUV\\PP xxYYWWWW {{||}}~~~~vvww ffllmmgghhiijjyynnxxxxsskkrrccttpp%%&&''++,,..GGKLKL@@EEBB==>>ggD  r dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@MM ՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3AmSheet1'Phieu 3Am'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r