ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookkSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8@ \pltduong Ba==ZGL8Y@"1rCalibri1rCalibri1rCalibri1rCalibri1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rArial1r.VnTime1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.@rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1.rTimes New Roman1rCalibri1h8rCambria1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1rCalibri1rCalibri1<rCalibri1>rCalibri1?rCalibri14rCalibri14rCalibri1 rCalibri1 rCalibri1rCalibri1rCalibri1 rCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 + /  1 ff %+ %) %, %* 3 * ' P ( P ) ) -  0 ` , %  . % & 4 a> 2 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x "x (x @ @ | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "| @ "| "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @ x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  h@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  |  xw@ @  xw@ @ (x@ @  x !|w@ @  lw@ @  )|w@ @  H x@ @  H  H X H x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | | @ "| |  |@  "x@  h @  h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @  h@ @  "x@ @  h@ @  (xw@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @ | @ | !| | @ |@  |@ @  |w@ @  1|w@ @  1|w@ @  1|w@ @  x@ @  1|q@ @ 1|w@ @  hq@ @ "| H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H pw@ @  `w@ @ !x !x x @ @ x x x@ @ !| X )|w@ @  "x x x x@ @  "x@ @ )| | )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @  "x@ @ !|w@ @ x #x #x @ @ 1|@ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @ )| @@  h @@ | @ | @ @ | @ @  x @  x@ @  x@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @  1"|w@ @  1"|w@ @ !| @ !| !| @ !| !| @ !| )| @ )| )| @ @ "x@ @ x x@ @ )x !| x !| @ !x !|@  !| @  !| !| @ @ !| @ @ !| @ @  x )x @  )x )x @ @  !x @  !x@ @ 1"|w@ @ x x |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  "x@ @  "x@ @  |@ @  |@ @  x@ @ 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ x  x@  x @  )x @ )x !|q@ @  !|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @ x "x 1|@ @ x  x@  x @  )|w@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @  x@ @ !| @ !x !x @ @ $| @ $| $| @ @  x  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x@  x@  x @  )xw@ @  1|q@ @ 1|w@ @ 1|w@ @ )x (|w@ @ (pw@ @ x@ @  x@ @  x@@ @  xD @  xD@ @  x@ @  x@ @  x @ @  x@ @ x@ @ !x @ !x x  x@  x @  !| !| @ @ |w@ @  )xw@ @ x@ @ #xw@ @ #xw@ @ #xw@ @ 9| x x @@ )| #x #x @@  |w@ @  |w@ @  |w@ @ x@ @  1|q@ @  1|q@ @  "xq@ @  "x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  |@ @  |@ @  |@ @ ||_}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}$ 00\);_(*}-}% 00\);_(*}(}N 00\);_(*}(}O 00\);_(*}-} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`Phieu 3S;jSheet1 ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oE2. T l lao ng thng xuyn s dng my tnh cho cng vic%e E3. C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi)?J AE5. C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?<Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..^E6. C s c s dng Internet v mng my tnh khc thc hin nhng cng vic no di y?#(Khoanh vo cc la chn thch hp)1. iu hnh tc nghip2. Gi v nhn email3. Tm kim thng tinH4. Hc tp , nghin cu ( trao i thng tin, ti ti liu, hc online)E5. Giao dch vi c quan, t chc khc ( Ngn hng, Thu, Hi quan& .)+6. Hot ng ti chnh (Internet banking& & )7. Cung cp dch v trc tuyn+8. Mc ch khc (ghi r)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .,Ngy & .thng& .nm 2017Ngi tr li phiu iu tra vinNgi ng u c s(K, ghi r h tn)- H v tn:& & & & & & & & & & .(K, ghi r h tn, ng du)- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... MC C. TI SN C NH2. Thu t hot ng ca c s192021222324252627Phiu 3S/TTKT-SN+PHIU THU THP THNG TIN V C S S NGHIPA4. Loi c sn v s nghip ngoi cng lpn v s nghip cng lp 2.1pn v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn v u t vn dng c ch nh DN hoc n th im t ch2.2Bn v t bo m ton b hot ng chi thng xuyn v chi u t2.34n v< t bo m ton b chi hot ng thng xuyn2.45n v t bo m mt phn chi hot ng thng xuyn2.59n v do NSNN m bo ton b chi hot ng thng xuynA5.Loi hnh s nghipS nghip khoa hc cng nghS nghip kinh tS nghip mi trngS nghip khc.Trong : n v c li s dng trong nm* Trong : Chi t ngun ngn sch Nh ncD3. Trch lp cc qu%1. Qu pht trin hot ng s nghip!2. Qu d phng n nh thu nhp3. Qu khen thng v phc liD4. Tng thu nhp tng thm.D6. Thu nhp bnh qun ngi lao ng/thng *D7. Gp vn hot ng lin doanh, lin kt2D7.1 Li thu c t hot ng lin doanh lin kt Chuyn cu E5D2. Tng chi (08=10+12+13)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & i- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nh& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..8 Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & 7. Thc s 8. Tin so E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun) ?Y n XCQ Thng k ghiThc sTin s1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tuiGn v t ch theo Ngh nh 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph3. Lao ng hp ng di hn4. Lao ng hp ng khc01. Lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip*3. Qu lng ca lao ng hp ng di hn'4. Qu lng ca lao ng hp ng khcBC s sn xut kinh doanh trc thuc c quan hnh chnh, s nghip Chia ra;D*. Thu t ph, l ph, dch v theo yu cu trong tng thu9. Trnh khcTrong : Tin lng0 2. Lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)= 2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N-CP)#v E1. C s c s dng my tnh phc v cho cng vic khng (Bao gm my tnh bn, my tnh xch tay, my tnh bng)?:$D5. Tng qu lng (19= 20+21+22+23) VSIC 2007-Cp 5 9(S dng mu phiu chuyn ngnh p dng cho doanh nghip)x 1. Qu lng ca lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip (theo ngch bc, chc v v cc khon ph cp theo lng)@ M loi c s Phn theo nhm tui2.6>Thc hin thm phiu chuyn ngnh tng ng vi hot ng SXKD+- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);d- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp;p dng cho cc c s s nghip (tr y t, gio dc, vn ha th thao, thng tin truyn thng) khng thuc danh sch iu tra mu thu chi, cc c s SXKD trc thuc c quan hnh chnh, s nghip j/ -S-13#,ʮPfvsǵ*vNvؾ; x#ccB ,Bh%j6tE*L dMbP?_*+%;&R&P&x?G INo<]aR&WsKC_?5e32.ǰ3KہOԻB-^^3bUe7V1.&bH"edQtr?ho+DDDב3\ G[a'EDއ~_1q!q9'9+Qz I)N-G yv)uSS*vr~KEA<2(~({8$DvN|h3Ң;+1Uޖ_l ݞ +VČnlG7#)3bnCou6/7n40XDmX nMDDDDDDD nopF<B" UXX BP(? BP(?&\(U} mD} } mw@ @@@+@@X@ X@ @ @ ; @Z@;@Z@@K@@x@@;@@@x@@@@i@ >? k:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklB mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnBPQRoooooooooooooooooooooooooop4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAACS T0TTTTTUDDDDDDEDDDDDDFD GFDHBoDDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @m BD  &" & B Q B JJJHQ rB sssssssssssssssssssssssssssst uB vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvQDLMMMNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPD0LMMMNOOOOOOOOOOOOOQOO hhhhhhhhRS ZB[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[SSSSTTRSD7??????????????????????SSSSUURS ZB[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[SSSTTTRSD=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SSSUUURS ZB[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[SVVVVVRSD=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SSSSSSSRD \ B]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]CWD D> >* >D>>>>>>>>>>>>>>WD B|||||||||||||||||||||||||||>H ^ B___________________________>HBXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW ` @aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab Z @[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[?Z& [ o@DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHBoDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD l\FFbpFRTj^TTTTH^THTHTHTrTTFRRrR @!@"@#@$@%@&K@'g@(@)@*i@+@,S@-@.@/Z@0@1Z@2@3Z@4h@5K@6h@7Z@8@9@:@;x@<@=i@>@?@ o@ DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhH !o!D !j(!jjjjjjjjjjjjjjjj !D!DDDDDDDDHB"oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH #@#H $o$DDDDD $ 4$D     !hhhhhhhhhhhHD%\]^^________________```aaaaaaZDD&\]^^________________```aaaaaaZD 'B'D (\B( )i@)[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[?bB*cddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH +e+DDDDDD~ +/? +f + DDD ~ + /@ + f+DDDDDDD +d +ddd+g?g"@ +hhHB,eDDDDDD/fDDD/fDDDDDDddddIIDDDH2-ijjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -h-hhhhhhk .i@.ggggggggggggggggggggglllllmmkB/B888888888888888888888lllllnnk 0Z@0ggggggggggggggggggggglllll++kB1eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH 2e @2ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB3eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH4o~ 4/? 4@!4DDDDDDD ~ 4 /@ 4 d&4 DD/d??~ 4/@ 4d4d???DDDDDHB5oIDdDDDDDDDDDDIDDDIrrDDDDDDDDH6o~ 6/@ 6@#6DDDDDDD ~ 6 /@ 6 d"6 ?D/D@@~ 6/ @ 6D6D@@@ppDDDHB7oIDdDDDDDDIDDDI@@@@@@@@@DDDDDH8o~ 8/@ 8?%8DDDDDDD ~ 8 /@ 8 D$8 @D/dFF~ 8/"@ 8D'8@D/F@@@@@qB9oIDdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH :s(@:DDDDDDDDDDDDDDD/D@D/@D/DDDDDHB;tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH <oD <v)<<DDDDDDDDDDDDhhhhhhhhhhDhhhHB=oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH >oD >w*<>DDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhDDDDHB?tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD lR|FRhHHTTRFF^RFRFRFFFFRF\F\@@A@B@C@D@EY@Fw@Gw@H@Ix@J@Ki@L@Mi@N@Ox@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Yx@Z @[@\]^_ @A+0@xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD @h@hhhhhhHBADyyyyyz6B{ BcBcccczBCtudddddddddddddddddddd<{{{{{{z DA,DxDDDDDDDDDDDDDDDDDD DIH.EAxDDDDDDDDDDDDDDDDDD EIHFA~ F?? FD>FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHHHHHHIHGA~ G?@ GD(GDDDDDDDDDDDDDDDDD GDGDDHKLLLMIHHo HG Hf.HffffffffffffffffDDDH HeHeeeeKIo@I}FFFFFFFFFFFFFFFFFNFFFFFFDDHJo J} J<JpppppDDHKo@K}F444444444FFFFFFFNFFFFFFDDHLo L} L<LpppppDDHMo@M}FF|FFFFFFFFFFFF@|FFFFI|FDDHNo N} N[<N[[[[[[[[[[[[[[[[[[FFFFFDDHOo@O}FFFFFFFFFI|FFFFFFFFFFFFFDDHPo P} P[<P[[[[[[[[[[[[[[[[[[FFFFF44~Qo Q Q[<Q[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[FFF44NRo@R?????????????????????FFF44NSo~ S,@ S$SdGGG SSDTo,dGGGUo,dDDDDDD??? U *U V V@VDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODW~ WI? WD WDDDDDDDDDDDDD~ WI@ WD WDDDDDDDDDDDHDX~ XI@ XD XDDDDDDDDDDDDD~ XI@ XD XDDDDDDDDDDDHDDYIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD Z,BZDD[IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD \-8\FFFFFF6 \N.\FFFD]FFF6FFFFFFF^ ^/6^FFFFFF6 ^N.^FFF _0B_6FFFFFFFFFFD6lhF\FL@h~|NfNfNfNffN~H^`HTHjHr`w@abc,#d@e@f@g@h@ih@j@k@l@m@n@o @p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|x@}@~@(@0`tuuuuuuuuuuuuDDDDDDD `1`HD0a az2a| az3a{{{{|Bb/555555}}~~~~ c c4*c""::: c5c~ c?Jc d/ d6*d d7d e/ e/(e e8e f/ f9*f ff g/ gF(g g:g h/ hF(h h;h i/ iF(i i<i j/ jF(j j=j k/ k<kDD l/ l(lDD l>l m/ m(mDD m?m n/ n(nDD nAn o/ o@(oDD oCo p/ pB(pDD pFp qo qD<qDD rI rE(r rHrH sI sG(s sJsH t/ tI(t tLtH u/ uK(u uNuH v/ vM(v vPvH w/ wO(w wQwH x/ x(x xRxH y/ y(y yyH z/ z(z zzHB{IEEHB|I@@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH }@}0~tuuuuuuuuuuuDDDDDDDDD ~S~D$333333399 2 T UD&l^pFrrrrrrr\rrrrr\rrrrrrrrrFFR^@ @@@@@J@@@@@@w@@@@@@@h / V 7"H / W V8w$$$$$ H / X V:"WHB/HB/FDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFH Y@0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDD SH0;;;;;;;22 ZU [TTTTU / \* 7H / < H / ](ww V8WH / (ww V:WH / ^( ;H / _(ww V<WH / * X=YH / ( V>WH / *ww X?YH F(ww VAWH / `(ww VCWHD / a(ww VFWHD / b(.........%% VHW / c(.........ww VJW / *ww XLY / (.........ww VNW / (.........ww VPW / (.........ww VQW / *.........ww XRY / *.........ww XY / ( VW / ( VW / (%%%%%%%%%%%%%%%%% VW / (.........ww VWDLlrrFFR\pr\rrrrrrrrttttttttttttth@h@@@Z@x@-@ @@x@I@@@@@@@@@@h@@w@h@;@@@@@@@ / *ww XYHD / (ww VWHD / * ww XYHD / * XYHDD/JJJHDD/dD8??????DDIIDDDDDDDDDDDDDHD dBGD/dD8??????DDIIDDDDDDDDDDDDDHD q@qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqHD 1 xexxxxx1111 xf xxx11 ygyyyyyy1111HDD1000000111100001111111111111HD qh8qqqqqqqqqqqqqqqqqDDDD i HDD1111111111111111111111111111HD uj@111111111111111111111111111HD @ xexxxxx1111 xf xxx11 yyyyyyy1111HD q8qqqqqqqqqqqqqqqqq1DDDD i 1HDD@111111111111111111111111111HD k@111111111111111111111111111HD D xexxxxx1111 xf* xxx1111111111111HD D l>1HD m@111111111111111111111111111HD D &n>11111111111111111111111111HD D 'o>11111111111111111111111111HD D p>( D q>( D r>( D )s>dD8??????DDIIDDDDDDDDDDDDDHD D t>( D u>( D v>(. )w)))))))( xDDDDD yDFFFFFDDDD zHDDlttttHHTH\HrH\rH\t^\^^^^^^^^^^@@@@ @@@@@@@@@@@@@ {DDDDD *|DFFFFFDDDD }DDDDDDDDHDDDDDDD *~4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDD *4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD&n@^^HFFFFFFFFFFFF( w fJ~6Straight Arrow Connector 3#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^4(v+ݤ lt~~3[PEԚamIw΍eئ= $fGOsHZ'J>dĎF@k;!C:v'JFQj.Ex9D]:],F} qz,_9l!($~szAbɿ(}*ۦEވ N4+>O{}43a}[5g α{CF#nyIH}ՆPN 3 zʆRKɦnbҒI.mr_br!9g yޔ"h" b>QY(_@sh?ay$nSr@әM3R8aYXAgjiň8pb ;84@l)$4+{n ͟we2]6 GU7zb ׿PK!1~drs/downrev.xmlOK@a4ݔBփ5n6;ooͮ7 k0Plu-ps yK>&Xˤ4~׌hH}¹+TLX%=I[ʁAJ64ǬcT#,{~|{j8o:/D0BLZn0hqS"5{Ft}G: FOчvl͡%Fceƌ+#k| ޹^rC#:O# XբD p |P#IΟHVG I-K.vʒWY-hň_g@-ĉ cz?[.y _żj@aÀh-}/PK!~Q:drs/downrev.xmlPMK0 onbiM(]cMR{߂oof̛d|o˅uoZ k`>(SVRe 7eb|$t!P+# ]k& Z.tjĢcT#JʢhT{{{l^ 8򷻬%$px !~6Uganى4Vف&Z'i<"NSH"q$!!?~_PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!J/drs/connectorxml.xmlPK-!~Q:drs/downrev.xmlPKee]``Cod\ fJ~6Straight Arrow Connector 5#"@èPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^)TR+^ ~05ZmJ([sCe{+֜{|phl˹ZmwG.]@D0+e]lO¯ \zv>`U|wI }L}9b/ *)r›@z`FW4EGo}0}|0k*DAztSȝzQ+ř1mhJ"h>SAI>M^1:iC SEG %ibLJ>90bA30Ƚ+IX7'DPEmjҟ" 7"xzT胃N~V q~>H$b"ydؿ^=#Xcx( Abq%y褼8'8< Wb\Ni4\D|zz)݃>!Á#PK!ƻ6{drs/downrev.xml|MK@aIc7%=Uz[M6 kP*zygw>VA(kfN Blt~q뒷F _:X4~ǃ hr.R(k{LmMK{4W-`Ao4N)çbm7C?׭\; ^ CJ O3 6ׅ4v+kg̀Ŧ9ʾ p(aW 7Is9z!Mg7PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-! b/drs/connectorxml.xmlPK-!ƻ6{ddrs/downrev.xmlPKSS]`Aoh?`>@'''mLLNNPPUU ttuuvvwwmmnnooppcc##''(())-- yyiixxzzrrss~~}}gghhQQST STJJ ^^__ ab``jjAABB   abcccclleeZZ\\ dd ddBBCCHHHH00@@..!!ggD Mk dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@ƹ՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3SSheet1'Phieu 3S'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r