ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F>WorkbookcSummaryInformation(DocumentSummaryInformation84 \pltduong Ba==ZGL8Y@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                     7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 1  3 ff '+ ') ', '* 5 , ) P * P + + /  2 ` . '  0 ' ( 6 a> 4 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x "x (x @ @ | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "| @ "| "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @ x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x h | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  | (x  xw@ @  xw@ @ (x@ @  x !|w@ @  lw@ @  )|w@ @ # h #"x @ #"x "| @ @  H x@ @  H  H X H x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | | @ %| |  |@  "x@  h @  h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @  (xw@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @  x@ @  x@ @  x@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @ | @ | !| | @ |@  |@ @  |w@ @  1|w@ @  1|w@ @  1|w@ @  x@ @  1|q@ @ 1|w@ @  hq@ @  "x @ @  "x @  "x @ @  x @ @  lw@ @  l @ @ "| h@ @  "x @  "x  x@ @ x@  !x@  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H pw@ @  `w@ @ !x !x x @ @ x x @ @  x x@ @ X 1"|w@ @ )|w@ @  "x x x x@ @  "x@ @ )| | )x @ )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @  "x@ @ "| @ "| !|w@ @ x #x #x @ @ 1|@ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @ "x "x @ @  x @  x | @ | @ @ | @ @  x @ )| !| |w@ @  |w@ @  |w@ @  !| @ x !| !| @ 1"|w@ @ 1 "|w@ @  |@ @  |@ @  |@ @ )x @ )x )x 1 "|w@ @  !|q@ @  !|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ !x |@ @  |@ @  x  x@  x @  !| @ !| )| @ )| )| @ @ !| @ !| |@ @  |@ @  "x@ @  "x@ @ x@ @ !x @ !x x@ @  x@@ @  xD @  xD@ @ "x@ @ x x  x@  x @  !| !| @ @ )x x@ @ 1"|w@ @ x  x@  x @  x@ @ 1 "|w@ @ &xw@ @ &xw@ @ &xw@ @ 1"|w@ @  "xq@ @  x@ @  "x x x x x x@ @ x  x@  x @  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  1"|w@ @  1"|w@ @  "x@ @ $|@  $| @  $| $| @ @ $| @ @ $| @ @  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x @ @  )x @  )x )x @ @  x  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  !x @  !x@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @  x@ @ "| @ "| "x "x @ @ !| @ !| !| @ @  x @  x@ @  x@ @ |w@ @ 1|w@ @ 1|w@ @ )xw@ @  )xw@ @  x@ @  1|q@ @  1|q@ @  1|q@ @ (|w@ @ (pw@ @ x@ @ )|w@ @ 1|@ @ ||[{'}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`Phieu 3Y ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oE2. T l lao ng thng xuyn s dng my tnh cho cng vic%e E3. C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi)?J AE5. C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?<Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..^E6. C s c s dng Internet v mng my tnh khc thc hin nhng cng vic no di y?#(Khoanh vo cc la chn thch hp)1. iu hnh tc nghip2. Gi v nhn email3. Tm kim thng tinH4. Hc tp , nghin cu ( trao i thng tin, ti ti liu, hc online)E5. Giao dch vi c quan, t chc khc ( Ngn hng, Thu, Hi quan& .)+6. Hot ng ti chnh (Internet banking& & )7. Cung cp dch v trc tuyn+8. Mc ch khc (ghi r)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .,Ngy & .thng& .nm 2017Ngi tr li phiu iu tra vinNgi ng u c s(K, ghi r h tn)- H v tn:& & & & & & & & & & .(K, ghi r h tn, ng du)- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... MC C. TI SN C NH2. Thu t hot ng ca c s1920212223242526272829303132333435A4. Loi c sn v s nghip ngoi cng lpn v s nghip cng lp 2.1pn v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn v u t vn dng c ch nh DN hoc n th im t ch<2.2Bn v t bo m ton b hot ng chi thng xuyn v chi u t2.34n v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn2.45n v t bo m mt phn chi hot ng thng xuyn2.59n v do NSNN m bo ton b chi hot ng thng xuynA5..Trong : n v c li s dng trong nm* Trong : Chi t ngun ngn sch Nh ncD3. Trch lp cc qu%1. Qu pht trin hot ng s nghip!2. Qu d phng n nh thu nhp3. Qu khen thng v phc liD4. Tng thu nhp tng thm.D6. Thu nhp bnh qun ngi lao ng/thng *D7. Gp vn hot ng lin doanh, lin kt2D7.1 Li thu c t hot ng lin doanh lin kt363738Loi hnh t chcPhn theo lao ng chuyn ngnhPhiu 3Y/TTKT-YT&PHIU THU THP THNG TIN V C S Y T Bnh vinC s gim nh y khoaC s chn onPhng khm a khoaC s dch v y t'Phng khm chuyn khoa, bc s gia nhTrm y t cp x v tng ngPhng chn tr y hc c truyn Nh h sinhKhoaPhng4. S ging bnh thc t Ging 5. S ging bnh theo k hoch Lt ngi./2. S lt bnh nhn c nm iu tr ni tr Chuyn cu E5MC F. HOT NG KHM CHA BNH1. S phng/ban chc nng 2. S khoa cn lm sng3. S khoa lm sngOF1. S khoa, phng khm bnh, ging bnh ca c s c ti thi im 31/12/2016D2. Tng chi (08=10+12+13)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & i- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nh& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..8 Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & 7. Thc s 8. Tin so E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun) ?Y n Cc hnh thc t chc y t khcXCQ Thng k ghiThc sTin s1Tin s) y khoa2 Tin s dc3Thc s y khoa4 Thc s dc5Chuyn khoa I, II y khoa6Chuyn khoa I, II dc7Bc s8Dc s i hc9C nhn y t cng cngY sDc tDc s trung cp iu dngK thut vin yK thut vin dcH sinh Lng y1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tuiGn v t ch theo Ngh nh 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph3. Lao ng hp ng di hn4. Lao ng hp ng khc01. Lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip3Trung tm y t cp tnh/ huyn, c s y t d phng*3. Qu lng ca lao ng hp ng di hn'4. Qu lng ca lao ng hp ng khc;D*. Thu t ph, l ph, dch v theo yu cu trong tng thu9. Trnh khc Chia ra6F2. S lt ngi c khm, cha bnh trong nm 2016R 1. S lt ngi c khm bnh (k c ch xt nghim hoc chun on hnh nh & )!Trong : Tin lng0 2. Lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)=2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N-CP)$D5. Tng qu lng (19= 20+21+22+23) VSIC 2007-Cp 5 x 1. Qu lng ca lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip (theo ngch bc, chc v v cc khon ph cp theo lng)? M loi c s Phn theo nhm tui2.6+- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);d- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp;Ep dng cho cc c s y t khng thuc danh sch iu tra mu thu chi tj9/ 7-7-;1çzp zj`C9{йZ4¼ [ q5G!~XccB 0tb#3,B8L dMbP?_*+%;&R&P&RQ?'x? :BBnop4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAACq 0DDDDDDEDDDDDDFD GFDHBo,DDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @ BD  &-" & - B Q B JJJHQ B . B QDLMMMNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPD0LMMMNOOOOOOOOOOOOOQOO xxxxxxxxRS zBssssssssssssssssssssssSSSSTTRSDOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSUURS zBssssssssssssssssssssssSSSTTTRSDWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSUUURS zBssssssssssssssssssssssSVVVVVRSDWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSRD B]WD   D   X X* XDXXXXXXXXXXXXXXWD B}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}XH+ BXH+BXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW @ z @sssssssssssssssssssssssssssYZ&0111111111111111 22222 22111111[ o@DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHBoDDDDDDDDDDDDDDD4444444DDDDDDHD l\FFbpFRTj^TTTTH^THTHTHTrTTFRRrR @!@"@#@$@%@&@'K@(g@)@*@+i@,@-S@.@/@0Z@1@2@3Z@4@5K@6@7Z@8@9@:@;x@<@=i@>@?@ o@ DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHB!oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH "o"D "("5 "D"DDDDDDDDHB#oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH $@$HB%oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH &o&DDDDD &64&D6666666667hhhhhhhhhhhHD'\]^^________________```aaaaaaZD (B(D )B) *w@*sssssssssssssssssssssssssssYbB+cddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ,e,DDDDDD~ ,F? ,f , DDD ~ , F@ , f,DDDDDD ,d,dddgghhDHB-eDDDDDDFfDDDFfDDDDDDddddIIDDDH2.ijjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .x.xxxxxxk /w@/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyylllllmmkB0\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlllllnnk 1z@1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyylllllBBk 2e @2ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB3eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH4o~ 4F? 4Z!4DDDDDDD ~ 4 F@ 4 d&4 DDFdYY~ 4F@ 4d4dYYYDDDDDHB5oIDdDDDDDDDDDDIDDDIrrDDDDDDDDH6o~ 6F@ 6Z#6DDDDDDD ~ 6 F@ 6 d"6 YDFDZZ~ 6F @ 6D6DZZZppDDDHB7oIDdDDDDDDIDDDIZZZZZZZZZDDDDDH8o~ 8F@ 8Y%8DDDDDDD ~ 8 F@ 8 D$8 ZDFdFF~ 8F"@ 8D'8FFFFZZZZZqB9oFddDDDDDDDDDDFDDDDDDDDDDDDDDH :s(@:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB;tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH <oD <v)<<DDDDDDDDDDDDhhhhhhhhhhDhhhHB=oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH >oD >w*<>DDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhDDDDHB?tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD lRF|FRFhHTTRFF^RFRRFFFFRF\F\@@A@B@C@D@E@Fw@G@Hx@I@Ji@K@Li@M@Nx@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z @[\]^_ @[+0@xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD @x@xxxxxxHBADyyyyyz6B{ BBzBCtuV{{{{{{z D[@DxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDddddddeE[~ EY? ED<EDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDddddddeF[~ FY@ FD(FDDDDDDDDDDDDDDDDD FDFDDdghhhiedGo Gc G.GDDDd GGKHo@H~FFFFFFFFFFFFFFFFFNFFFFFFDDHIo I~ Ir<IrrrrrrrrrrrrrrrrrrpppppDDHJo@J~FKKKKKKKKKFFFFFFFNFFFFFFDDHKo K~ Kr<KrrrrrrrrrrrrrrrrrrpppppDDHLo@L~FF}FFFFFFFFFFFFZ}FFFFI}FDDHMo M~ Ms<MssssssssssssssssssFFFFFDDHNo@N~FFFFFFFFFI}FFFFFFFFFFFFFDDHOo O~ Os<OssssssssssssssssssFFFFFKKPo P Ps<PssssssssssssssssssssFFFKKDQoFdDDDDDDYYYFdGGGGGDDDDDDDKK R R@RDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDS~ SI? SDSDDDDDDDDDDDD~ SD@ SD"SjjjjjjjjjjjjkDT~ TI@ TDTDDDDDDDDDDDD~ TD @ TD"TDDDDDDDDDDDDHDU~ UI@ UDUDDDDDDDDDDDD~ UD"@ UD"UDDDDDDDDDDDDHDV~ VI@ VDVDDDDDDDDDDDD~ VD$@ VD"VDDDDDDDDDDDDHDW~ WI@ WDWDDDDDDDDDDDD~ WD&@ WD"WDDDDDDDDDDDDHDX~ XI@ XD>XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDYFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD Z,BZDD[FFFNFFFFFFF \-8\FFFFFFN \N.\FFFD]FFFNFFFNFFF^ ^/6^FFFFFFN ^N.^FFF _0B_NFFFFFFFFFFDlhF\FRf~|NfNfNfNffH`hHTHjHr`w@abc,9d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@0`tuuuuuuuuuuuuDDDDDDD `1`HD0a a2a a3aBbFLLLLLL c c4*c88RRR c5c~ c}?Jc~~~~ dF d6*d d7d eF e/(e e8e| fF f9*f ff gF gb(g g:g| hF hb(h h;h| iF ib(i i<i| jF jb(j j=j| kF k<k^^ lF l(l^^ l>l| mF m(m^^ m?m| nF n(n^^ nAn| oF o@(o^^ oCo| pF pB(p^^ pFp| qo qD<q^^ rI rE(r rHr|H sI sG(s sJs|H tF tI(t t{Lt|H uF uK(u u{Nu|H vF vM(v v{Pv|H wF wO(w w{Qw|H xF x(x x{Rx|H yF y(y yy|H zF z(z zz|H {F {{ {{ {{|H |F |D |&| |{||H }F }D }b&} }{}|H ~F ~D ~&~ ~{~|H F D b& {|HDl^pFrrrrrrr\rrrrr\rrrrrrrrr~~~@@@@@@@@@@@@@@x@x@I@@(@I@g@@@@@ @J@@@@@ F D & {|H F D & {|H F D & {|H F D & {|H F D & {|H F DC & {|H F DF & {|H F DH b& {|H F DJ & {|H F DL & {|H F DN & {|H F DP & {|H F DQ & {|H F DR '& {|HBI_HBIZZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH @0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDDD SD$JJJJJJJQQ 2 T U F V 7"H F W {8::::: H F X {:"HBFHBFFDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFHB Y@0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDD SH0TTTTTTTII Z [ F \* 7H F <H F ]( {8H F ( {:HD4l~~~~~~~~~~~~~~FFR^rrFFFR\pr\r@w@ @@@@@@hh@h@@@@x@C@ @@x@@ F ^( ;H F _( {<H F t*uuuuuuuuuuuuuuuuuv =H F ( {>H F * ?H b( {AH F `( {CHD F a( {FHD F b(EEEEEEEEE;; {H F c(EEEEEEEEE {J F * L F (EEEEEEEEE {N F (EEEEEEEEE {P F (EEEEEEEEE {Q F *EEEEEEEEE R F *EEEEEEEEE F ( { F ( { F (;;;;;;;;;;;;;;;;; { F (EEEEEEEEE { F * HD F ( {HD F * HD F * HDDF    fffHDDFdDPYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD dBGDFdDPYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD e@HD H fHHHH g HH hHHHHHDDHGGGGGGHHHHGGGGHHHHHHHHHHHHHHD i6DDD jDHDD lrrrrrrttttttttttttttttttHHTH\H@@@@@@@@@h@@w@h@;@@@@@@@v@@@@@@@@@@@@DHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD uk@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD Z fHHHH g HH HHHHHD" 6$!!!'() *j!$DD#&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%D l@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD D fHHHH g* HHHHHHHHHHHHHHD D m>HHD n@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD D <o>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD D =p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHD D q>> D r>> D s>> D ?t>dDPYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD D u>> D v>> D w>>D> BD Ba?DMNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDD?@?M Z4NNNNNNNNNNDDDDDDDDDDZ |||HDDMNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDNND|||DHDM Z4NNNNNNNDDNDDDZZDDSUZ |||DHDDMNNNNNNNNNNDDDDDDDDDD|||DHDM Z4NNNNNNNNNNDDDZZDDSUZ |||DHDDMNNNNNNNNNNDDDDDDDDDD|||DHD Z4ZZDDDDDDDDDDDFFDDSUD |||DHDDZZDDDDDDDDDDDDDDDDDD|||DHD Z4ZZDDDDDDDDDDDFFDDSUD |||DHDDZZZDDDDDDDDIIDFFDDDD|||DHDDlH\rH\t^\^^^^^^^^^HTTHrHrHrHrHr@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ lBmmmmmmmmmmmDHDDdPYYYYYYDDIIDDDDDDDDD|||DHDM 6D| ||DHDDMNNNNNNNNNNNDDDDDDD|||DHD Z6ZZDDDDDDDDDIFDSTTU| ||DHDD`aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDHD.??????????????????? ?x???????DHD yDDDDD zDFFFFFDDDD {DHD |DDDDD A}DFFFFFDDDD ~DDDDDDDDHDDDDDDD A2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDD A2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD<DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8 THrHrH^\\F@@@@@@@@@@@@@y( w fJ~6Straight Arrow Connector 7#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^i UvBuz'$ѪmIsȠ)t1[}g6u:'/$g8:+笲۴,wb/>lϝ[͌hXVBH'gwziD8Rɒ4!Cx틪6ԇrf7;@DJ-%*~ozRޠ)m(ln!8;Su/׫btpPD\YJ" sB,UMmSTD|! чF#̟ i8;U\3%h)6C^"#IΟHoVFI-K.ʲ#CŤBb Wjy_RO1VnzGcW/-2IEbyՓJ! wWmPK!!zdrs/downrev.xmlPMK0 onjmtYbAP1$%nx{3f$ͤzvD:\/`KSu𺿿Zs^JFOt2̨_ R)~H9weJPV'h^Y9Ry7\NӅVX~ja»"kq^@!!!m {{||  eegghhjjxxyy  pp{{||}}~~ssttuuvvww""ccZZabcc``$$@@AABBBBCC(())PPGGGGIIKKMMOO**..//11}}cc\\ ^^__ ~~llmmnnoodd ddabrriizzggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@"՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3Y'Phieu 3Y'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r