ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F,WorkbookBSummaryInformation(DocumentSummaryInformation84 \pltduong Ba==ZGL8Y@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.@Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                     8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . 2  4 ff (+ () (, (* 6 - * P + P , , 0  3 ` / (  1 ( ) 7 a> 5 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x "x (x @ @ | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "| @ "| "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @ x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x h | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  | "x @ @ (x  xw@ @  xw@ @ (x@ @  x !|w@ @  lw@ @  )|w@ @ " h )x @ ""x @ ""x  x @ "#| @ "1 l #| @  H x@ @  H  H X H x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | | @ $| |  |@  "x@  h @  h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @  (xw@ @ 1 |w@ @  x@ @  x@ @  x@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @ | @ | !| | @  h@ @ |@  |@ @  |w@ @  h@ @  1|w@ @  1|w@ @  1|w@ @  x@ @  1|q@ @ 1|w@ @  hq@ @  )x % h "x !x @ @ "x @  lw@ @ "| H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H pw@ @  `w@ @ !x !x x @ @ x x @ @  x x@ @ X )|w@ @  "x x x x@ @  "x@ @ )| | )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @  "x@ @ !|w@ @ x #x #x @ @ 1|@ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @ !x !x !x @ @ | @ | @ @ | @ @  x@ @  x @ )xw@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @ 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ 1 "|w@ @  "x@ @  |w@ @  |w@ @ 1"|w@ @  1"|w@ @  1"|w@ @ x "x |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ )x )| !| |@ @  |@ @ !| @ !| !| @ @  |@ @  |@ @  |@ @ x !| @  !| !| @ !x x  x@  x @  )x @ )x !|q@ @  !|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @ )x x@ @  |@ @  |@ @  "x@ @  "x@ @  x@ @  x@@ @  xD @  xD@ @ "x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x  x@  x @  x x x )x @  )x 1|w@ @ 1|w@ @  )xw@ @ (|w@ @ (pw@ @ |w@ @  x@ @  x@ @  x@ @  "xq@ @ x  x@  x @  &xw@ @ &xw@ @ &xw@ @  x@ @ x@ @  1|q@ @  1|q@ @  1|q@ @ x@ @  "x@ @ x@ @ !x @ !x !x !| )| @ )| )| @ @ !| @ !| x  x@  x @  #|@  #| @  #| #| @ @ #| @ @ #| @ @  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x @ @  )x @  )x )x @ @  x  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  !x @  !x@ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @  x@ @ #"| @ #"| #"x #"x @ @ '| @ '| '| @ @ )|w@ @ )|w@ @ 1|@ @ x ||=}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}6 00\);_(*}-}7 00\);_(*}-} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`!Phieu 3G ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oE2. T l lao ng thng xuyn s dng my tnh cho cng vic%e E3. C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi)?J AE5. C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?<Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..^E6. C s c s dng Internet v mng my tnh khc thc hin nhng cng vic no di y?#(Khoanh vo cc la chn thch hp)1. iu hnh tc nghip2. Gi v nhn email3. Tm kim thng tinH4. Hc tp , nghin cu ( trao i thng tin, ti ti liu, hc online)E5. Giao dch vi c quan, t chc khc ( Ngn hng, Thu, Hi quan& .)+6. Hot ng ti chnh (Internet banking& & )7. Cung cp dch v trc tuyn+8. Mc ch khc (ghi r)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .,Ngy & .thng& .nm 2017Ngi tr li phiu iu tra vinNgi ng u c s(K, ghi r h tn)- H v tn:& & & & & & & & & & .(K, ghi r h tn, ng du)- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... MC C. TI SN C NH2. Thu t hot ng ca c s192021222324252627A4. Loi c sn v s nghip ngoi cng lpn v s nghip cng lp 2.1pn v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn v u t vn dng c ch nh DN hoc n th im t ch2.2Bn v t bo m t<6on b hot ng chi thng xuyn v chi u t2.34n v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn2.45n v t bo m mt phn chi hot ng thng xuyn2.59n v do NSNN m bo ton b chi hot ng thng xuynA5..Trong : n v c li s dng trong nm* Trong : Chi t ngun ngn sch Nh ncD3. Trch lp cc qu%1. Qu pht trin hot ng s nghip!2. Qu d phng n nh thu nhp3. Qu khen thng v phc liD4. Tng thu nhp tng thm.D6. Thu nhp bnh qun ngi lao ng/thng *D7. Gp vn hot ng lin doanh, lin kt2D7.1 Li thu c t hot ng lin doanh lin ktPhiu 3G/TTKT-GD3PHIU THU THP THNG TIN V C S GIO DC, O TOLoi hnh t chc2. Trng cao ngPhn theo lao ng chuyn ngnh1. Ging vin cao cp2. Ging vin chnh 3. Ging vin 4. Gio vin5. Lao ng b phn Qun l6. Lao ng b phn h tr3F1. S phng hc ca c s ti thi im 31/12/20161. S phng hc thc t Phng2. S phng hc theo k hoch=4. S phng chc nng (th thao, m nhc, phng th nghim& )&F2. S hc vin, sinh vin, hc sinh A1. S hc vin ang c o to tin s ti thi im 31/12/2016Hc vinA2. S hc vin ang c o to thc s ti thi im 31/12/2016:3. S sinh vin ang c o to ti thi im 31/12/2016 Sinh vin54. S hc sinh ang theo hc ti thi im 31/12/2016Hc sinh@5. S lt ngi c o to, bi dng ngn hn trong nm 2016 Lt ngi Chuyn cu E5MC F. HOT NG O TOA5.2 Thuc h thng dy ngh 1. Trng i hc/ Hc vin/Vin1. Trng tiu hc2. Trng trung hc c s3. Trng trung hc ph thngA5.1 Thuc h thng gio dc D2. Tng chi (08=10+12+13)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & i- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nh& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..8 Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & 7. Thc s 8. Tin so E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun) ?Y n XCQ Thng k ghiThc sTin s1. Trng cao ng ngh2. Trng trung cp ngh!3. Trung tm gio dc ngh nghip4. Cc trng chuyn bit 5. C s gio dc, dy ngh khc1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tuiGn v t ch theo Ngh nh 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph3. Lao ng hp ng di hn4. Lao ng hp ng khc01. Lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip*3. Qu lng ca lao ng hp ng di hn'4. Qu lng ca lao ng hp ng khc;D*. Thu t ph, l ph, dch v theo yu cu trong tng thu9. Trnh khc Chia raTrong : Tin lng0 2. Lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)= 2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N-CP)$$D5. Tng qu lng (19= 20+21+22+23) VSIC 2007-Cp 5 x 1. Qu lng ca lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip (theo ngch bc, chc v v cc khon ph cp theo lng)? M loi c s3. Trng trung cp4. Trng mt cp hc5. Trng nhiu cp hc#6. Trng mm non/mu gio/ nh tr3. S phng th vin Phn theo nhm tui2.6+- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);c- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hpRp dng cho cc c s gio dc, o to khng thuc danh sch iu tra mu thu chix ~֝j/ -E-1%aܮpv z̳`}ܶM |;׼H> + b +(-kccB 0&N..>N\d dMbP?_*+%;&R&P&x?G INo<]aR&WsKC_?5e32.ǰ3KہOԻB-^^3bUe7V1.&bH"edQtr?ho+DDDב3\ G[a'EDއ~_1q!q9'9+Qz I)N-G yv)uSS*vr~KEA<2(~({8$DvN|h3Ң;+1Uޖ_l ݞ +VČnlG7#)3bnCou6/7n40XDmX nMDDDDDDD nopF<B" UXX BP(?q= ףp?&pU} mD} } m'w@ @@@@+@X@ X@ @ @ ;+ @Z@;@Z@@K@@x@@;@@@x@@@/@i@ >? :BBcde4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAACg f0fffffDDDDDDEDDDDDDFD GFDHBo(DDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @ BD  &)" & ) B Q B JJJHQ B * B QDLMMMNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPD0LMMMNOOOOOOOOOOOOOQOO RS B||||||||||||||||||||||SSSSTTRSDIQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQSSSSUURS B||||||||||||||||||||||SSSTTTRSDOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSSSUUURS B||||||||||||||||||||||SVVVVVRSDOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSRD BUWD DP P* PDPPPPPPPPPPPPPPWD B}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}PH' BPH'BXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW @ @|||||||||||||||||||||||||||QZ&,--------------- ..... ..------[ o@DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHBoDDDDDDDDDDDDDDD0000000DDDDDDHD l\FFbpFRTj^TTTTH^THTHTHTrTTFRRrR @!@"@#@$@%@&@'@(g@)@*@+i@,@-S@.@/@0Z@1 @2@3@4Z@5@6K@7@8Z@9@:x@;@<x@=@>i@?@ o@ DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHB!oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH "o"D "("1 "D"DDDDDDDDHB#oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH $@$HB%oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH &o&DDDDD &24&D2222222223hhhhhhhhhhhHD'\]^^________________```aaaaaaZD (B(D )B) *@*|||||||||||||||||||||||||||QbB+cddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ,e,DDDDDD~ ,A? ,f , DDD ~ , A@ , f,DDDDDDD ,d,dddgghhHB-eDDDDDDAfDDDAfDDDDDDddddIIDDDH2.ijjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..k /@/lllllmmkB0TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJlllllnnk 1@1lllll>>kB2IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJlllllllk 3e @3ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB4eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH5o~ 5A? 5R!5DDDDDDD ~ 5 A@ 5 d&5 DDAdQQ~ 5A@ 5d5dQQQDDDDDHB6oIDdDDDDDDDDDDIDDDIrrDDDDDDDDH7o~ 7A@ 7R#7DDDDDDD ~ 7 A@ 7 d"7 QDADRR~ 7A @ 7D7DRRRppDDDHB8oIDdDDDDDDIDDDIRRRRRRRRRDDDDDH9o~ 9A@ 9Q%9DDDDDDD ~ 9 A@ 9 D$9 RDAdFF~ 9A"@ 9D'9FFFFRRRRRqB:oIDdDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ;s(@;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB<tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH =oD =v)<=DDDDDDDDDDDDhhhhhhhhhhDhhhHB>oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ?oD ?w*<?DDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhDDDDHD lRF|FRFhHTTRFF^RFRFRFFFFRF\F@@A@B@C@D@E@F@Gw@H@Ix@J@Ki@L@Mi@N@Ox@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@] @^@_B@tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH AS+0AxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD AAHBBDyyyyyz6C{ CCzBDtuttttttttttttttttttttN{{{{{{z ES@ExDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDZZZZZZ[FS~ FQ? FD<FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDZZZZZZ[GS~ GQ@ GD(GDDDDDDDDDDDDDDDDD GDGDDZ]^^^_[ZHo HY H.HDDDZ HHKIo@I~FFFFFFFFFFFFFFFFFNFFFFFFDDHJo J~ J{<J{{{{{{{{{{{{{{{{{{pppppDDHKo@K~FFFFFFFFFFFFFFFFFNFFFFFFDDHLo L~ L{<L{{{{{{{{{{{{{{{{{{pppppDDHMo@M~FF}FFFFFFFFFFFFR}FFFFI}FDDHNo N~ N|<N||||||||||||||||||FFFFFDDHOo@O~FFFFFFFFFI}FFFFFFFFFFFFFDDHPo P~ P|<P||||||||||||||||||FFFFFFFQo Q& Q|<Q||||||||||||||||||||FFFFFDRoAdDDDDDDQQQAdGGGGGDDDDDDDFF S S@SDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDT Tu(TuuuuuuuuuuuDDDDD TTDDHD UA UD(UDDDDDDDDDDDDDDD`D UUaDbD VA VD(VDDDDDDDDDDDDDDDDD VDVDDDDDDDDHD WA WD(WDDDDDDDDDDDDDDDDD WDWDDDDDDDDHD XA XDXDDDDDDDD X DX DDDDDDDD XDXDDDDDDDDHD YA YDYDDDDDDDD Y DY DDDDDDDD YDYDDDDDDDDHDZADDDDDDDDD Z DZ DDDDDDDDZDDDDDDDHD [A [D>[DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDD\ADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD ],B]DD^IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD _-8_FFFFFFH _N._FFFDlFhF\FRf~|NfNfNfNffH`rtttd^HTH`abcw@defw5g:@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@D`FFFHFFFFFFFa az/6azzzzzzzFFFFFFH aN.aFFF b0BbHFFFFFFFFFF0ctuuuuuuuuuuuuDDDDDDD c1cHD0d dv2dw dv3dwBeAGGGGGGxyxy f f4*f44LLL f}5f~~ f?Jf gA g6*g g7g hA h/(h hk8hl iA i9*i ii jA jX(j jk:jl kA kX(k kk;kl lA lX(l lk<ll mA mX(m mk=ml nA n<nVV oA o(oVV ok>ol pA p(pVV pk?pl qA q(qVV qkAql rA r@(rVV rkCrl sA sB(sVV skFsl to tD<tVV uI uE(u ukHulH vI vG(v vkJvlH wA wI(w wiLwlH xA xK(x xiNxlH yA yM(y yiPylH zA zO(z ziQzlH {A {({ {iR{lH |A |(| |k|lH }A }(} }k}lH ~A ~%*~mm ~k~lH A (mm klHDVlHrT^pFrrrrrrr\rrrrr\rrrrrrrrrr@@@@@@x@@@(@@@@@@@J@@@@@@w@@@+@@@@ A (mm klH A (mm klH A (mm klH A (mm klH A (mm klHBInnWWnnHBIRRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH @0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDDD SD$EEEEEEEKK 2 T U A V 7"H A W i8q 66666 H A X i:"jHBAHBAFDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFH Y@0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDD SH0MMMMMMMDD Z [ A \* 7H A <H A ](qq i8jH A (qq i:jH A ^( ;H A h_(qq i<jH A o*ppppppppppppqq r=sH A h(hhhhhhhhhhhhhhh i>jH A *qq r?sH X(qq iAjH A `(qq iCjHD A a(qq iFjHD A b(@@@@@@@@@77 iHj A c(@@@@@@@@@qq iJjDlrrrrrFFR^rrFFR\pr\rrrrrrrrttthh@h@@@@x@?@ @@x@I@@@@@@@@@@@ A *qq rLs A (@@@@@@@@@qq iNj A (@@@@@@@@@qq iPj A (@@@@@@@@@qq iQj A *@@@@@@@@@qq rRs A *@@@@@@@@@qq rs A ( ij A ( ij A (7@@@@@@@@@@@@@@ ij A (@@@@@@@@@qq ij A *qq rsHD A (qq ijHD A *qq rsHD A *qq rsHDDA \\\HDDAdDJQQQQQQDDIIDDDDDDDDDDDDDHD dBGDAdDJQQQQQQDDIIDDDDDDDDDDDDDHD e@HD C fCCCC g CC hCCCCHDDCBBBBBBCCCCBBBBCCCCCCCCCCCCCHD i8DDDD j HDDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD uk@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD R fCCCC g CC CCCCHD 8CDDDD j CHDDRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD l@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD D fCCCC g* CCCCCCCCCCCCCHD D m>CHD n@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD D 8o>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHDDtlttttttttttttttHHTH\HrH\rH\t^\w@@@@@@@@x@ @@@@@@@@x@@x@@@@@@@@@@x@@@ D 9p>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHD D q>:D D r>:D D s>:D D ;t>dDJQQQQQQDDIIDDDDDDDDDDDDDHD D u>:D D v>:D D w>:DB$## BD B<DB       DDDDDDDDDDDDDD< R6 RDDDDDDDDDFFF  |!DHDD RDDDDDDDDDDDDDDD|!DHD R6 RDDDDDDDDDFFF  |!DHDDR RDDDDDDDDDIIIIII|!DHD R6 RDDDDDDDDDFFF  |!DHDD RDDDDDDDDDDDDDDD|!DHD R6 RDDDDDDDDDFFF  |!DHDDR RDDDDDDDDDIIIIII|!DHD BRHDDRdJQQQQQQDDIIDDDDDDDDDD||HD D6RdJQQQQQQDDIIDDDDFFF  NNDDDRdJQQQQQQDDIIDDDDIIIIII""D D6      FFF  NNDDDD      DDDDDD|!DD D6DDDDDDFFF  NNDDDDdJQQQQQQDDIIDDDDDDDDDD||D D6 FFF  NNDDD !!D D6DFFF  N!DD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;DD l^^^^^^^^FTTFrHrHrHrHTHrHrHrHrHr@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@.;R;;;;;;;;;;;;;;;;; ;x;;;;;;;;D yDDDD zDFFFFFDDDD u{uuuuuuuD |DDDD =}DFFFFFDDDD ~DDDDDDDDDD;DDDD =2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD;DDDD =2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2^\\FBBBBBBBBBBBBB 4(  ^gGJ~Right Brace 6#"@PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!=drs/shapexml.xmlUn0 }IŚb{ Y?@ؘ,8?u(0)x#es?tVMncJjձO?>߬(IDA/P)hC98 8Qdy#:fou/Dkm:ʰ3dqVF"BO\]j^eelyF>'OHdޅ33X\gV/AAS3_lO:ƍ.(%N NSΌN;CڪKJ`K8`$ќg X>Ԧް̎ dk24ME(Vqw0ᐑ,ENbG}uW* /';} 4"oEPofFt%b+ 91YPƹP.A?aVw lv#vQnX l)6 K$$ۏ:Ea`w2)#S. GͨdC&;ՏП?>(1dBI33}f JL!Mun`53^?!50$8oE^YWS[w݅UtghŔe)-*<E>dNƹYt=>h2 E$L(ѣ0K4f%{%%,괡"^ q'% , ?*/(9U6 jXҹyUQT&wm~fk".QCM:W /B^cFQĞg DI!an= ?W+k#=B#똴Z B\ y8ǭ;WziJ{\FAs=[1J`n_%}@+PK!TҰ |drs/downrev.xml|QK0C/n]Q=Mڴ)6IIZL|)本֣QX @.M\W3Z0يg8|Cpvg 3J])nfzqV6|媣 $F zn7՘>oe+ccq ċџb^1 ƀ]KitQĚ5)t ƾ 08< N7q'>8}ZPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!d /drs/connectorxml.xmlPK-!TҰ |mdrs/downrev.xmlPK Y +Y ]``Sq~v fJ~6Straight Arrow Connector 9#"@PK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^lϝ[͌hXߒz$@*=9sГ^#ƑT[,Ys2(k4ì0Bz$Pj)T|S)=ӹ-.DJ19Pz]ņ"+$|h" 1_vnҟ,PW|[.\5Ѹ–HB!-gL A qЫK3=A%*հDCPÞZE1'(,+Î*M#ew`BhVJ] 8 xBJ kУ6z[.#DyUO*=lO PK!^drs/downrev.xml_K0Co.YVW1 c{$ZLs$[vBk$L'$nnLZkP'zX+7/xڇQP%FvhhWZU *^8Sny$ĂkVnk?GM5y8}ݖ*=;=Iy}5l7Q{z HnL^[7Y͜i/%q+K< JH`h4]x>w2KPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!nx /drs/connectorxml.xmlPK-!^drs/downrev.xmlPK]`Sq A*??2Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017.gif]&`@Boyq fJ~6Straight Arrow Connector 5#"@ýPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^ɰ3EJ=;áwPElEH'ˣ W6C9uF*4V0 :6U6+֛slU J19PD~ ņ"Rn @sd!U8~._=k-s瑄BZ,NWL C"r( %ҙ M=8 aYwAfiHآb/ ;84@jI$6O R^8 xԢh'*x=r56Mw2QEby9J> ~/PK!7]drs/downrev.xmlPMK0 onjiktYbAP1$%nx{3f2yͤzvD:\/`KSu𺿿Zs^JFOt2̨_ R)~H9weJPV'h^Y9RyKdVX~js0]/oB\^L[`'Zv%_!?do귺lŬI[EJL=յCO0(~0?]vPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!V/drs/connectorxml.xmlPK-!7]drs/downrev.xmlPKee]`Boh?`>@mr   $$""((~~~~** ))ff..//11UU]]__ jjgg gghhbb QQHHHHJJdeffAABBCCCCcckkuuyyDDTT llmmoodeaaLLNNPPppqqffrrssvvxxww||}}zz{{ggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3G'Phieu 3G'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r