ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`lWorkbook~SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8@ \pltduong Ba= =ZGL8Y@"1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1 Arial1 .VnTime1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1.@ Times New Roman1. Times New Roman1.@ Times New Roman1. Times New Roman1 Calibri1h8 Cambria1,8 Calibri18 Calibri18 Calibri1 Calibri1 Calibri1< Calibri1> Calibri1? Calibri14 Calibri14 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 , 0  2 ff &+ &) &, &* 4 + ( P ) P * * .  1 ` - &  / & ' 5 a> 3 |  |@  | @ | | | @ @  h  x x x h @ @ "x "x (x @ @ | @ | x "x "x @ @ "x x @ @ x x@ @ x@ @ x@ @ !| @ @ "| @ "| "x @ @  h @ @ x @ x !x "x "x h !| @ @  l @  l l @ !x "x@ @  h@ @  l @  l x @ @ x x@ @ x@ @  h @ (| !x @ @  x !x @  !x @  !x !x h !| x@ @ x @ @ x | #x )| @ @ (x (x@ @ (x@ @ (x@ @  x @ @ )x @ )x *x  h @  h  h@ @  h@ @  |@ @  x @ @  "x @ "x @ "x  |q@ @  hq@ @  hq@ @ "x @ @ !|w@ @  "|w@ @  |w@ @  hw@ @  hw@ @  !|w@ @  "xw@ @  |w@ @  |w@ @  | |w@ @ "x @  hw@ @ !xw@ @  lw@ @ 1 lw@ @  h@ @  h@ @ (x @ @  "| @  "| !x@ @  !x@ @  |@ @  |@ @  lw@ @  xw@ @  xw@ @  l@ @  x@ @  x@ @  l "x !x@ @ !x@ @  h @ @  lq@ @  lq@ @  xq@ @  xq@ @  lw@ @  hw@ @  hw@ @  hw@ @  lw@ @  hw@ @ "x @ "x hw@ @  lw@ @  hw@ @  xw@ @  xw@ @  h @ @  hw@ @  !|w@ @  !xw@ @  |w@ @  h@ @  l x x@ @ x@ @ x@ @ #| @  1 l h 1 l #| @  h @ @ 1 l @ @  h @ @  xw@ @  xw@ @ (x@ @ 1#|w@ @  x  lw@ @  )|w@ @  h@ @  h@ @  x @  H x @ x@ @  H  H X x x x 1 "|w@ @  1 "|w@ @ | @ | | @ #| |  |@  "x@  h @  h @ @  |@ @  | !|w@ @  h@ @  h@ @  "x@ @  "x@ @  "x@ @  h@ @  (xw@ @ 1 |w@ @  xw@ @ x@ @  l@ @  l@ @  |@ @ | @ | !| | @  hw@ @  xq@ @  hq@ @ |@  |@ @  |w@ @  1|w@ @  1|w@ @  1|w@ @ 1!|w@ @ !xw@ @ x @ @  xw@ @  hq@ @  xq@ @ "| !|@ @  "|@ @  |@ @  h hp@ @  |p@ @ "xp@ @  "xp@ @  1 "|p@ @  1 "|p@ @  hp@ @  h@ @  "x @  "x  x@  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  H x x *x (X h @  h h H h h x x@ @  h@ @  H `w@ @ !x !x x @ @ x x x@ @ )|w@ @  "x x x 1"|w@ @ x@ @  "x@ @ )| | )x !| @  !| x@ @  |@ @ "x@ @ x !| @ !| !| !x !| @  !| @ !| "xw@ @ !|w@ @ x #x #x @ @ #x@ @ #x@ @ #x@ @  !X x !x X h |p@ @  x @ | @ | @ @ | @ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @ 1"|w@ @ )|w@ @ x x )x x "x x x@ @ x  x@  x @  1"|w@ @  1"|w@ @ 1|@ @ 1|@ @ 1|@ @ 1"|w@ @ 1 "|w@ @  1"|w@ @ 1 "|w@ @ 1 "|w@ @ x@ @ "xw@ @ "xw@ @ "xw@ @  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @  "xq@ @ 1"|p@ @ 1 "|p@ @ x x  x@  x @  !| @ !| !| @ @  !| @ !| x !| !| @ )x x@ @ )| !x @  !x@ @  x@ @  x@@ @  xD @  xD@ @ "x@ @ "|@  "| @  "| "| @ @ "| @ @ "| @ @ "x@ @ "x@ @ "x@ @  x@ @ "*| @ "*| "*x "*x @ @  x  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x@  x@  x @  x@ @  x@ @  x @ @ %| @ %| %| @ @  x @  x@ @  x@ @  )x @  )x )x @ @ "x  "x@  "x @  !| !| @ !| )| @ )| )| @ @ !x !x @ !x 1|w@ @ 1|w@ @ )x x  x@  x @  )x @ )x x@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  "x@ @  |@ @  |@ @  "x@ @  "x@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  !|q@ @  !|q@ @ 1 "|q@ @ 1 "|q@ @ )xw@ @  |w@ @  |w@ @  |w@ @ x@ @  x@ @ |w@ @  )xw@ @ (|w@ @ (pw@ @  1|q@ @  1|q@ @  1|q@ @ ||d}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` Phieu 3Vm|Sheet1 ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oE2. T l lao ng thng xuyn s dng my tnh cho cng vic%AE5. C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?<Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..^E6. C s c s dng Internet v mng my tnh khc thc hin nhng cng vic no di y?#(Khoanh vo cc la chn thch hp)1. iu hnh tc nghip2. Gi v nhn email3. Tm kim thng tinH4. Hc tp , nghin cu ( trao i thng tin, ti ti liu, hc online)E5. Giao dch vi c quan, t chc khc ( Ngn hng, Thu, Hi quan& .)+6. Hot ng ti chnh (Internet banking& & )7. Cung cp dch v trc tuyn+8. Mc ch khc (ghi r)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .,Ngy & .thng& .nm 2017Ngi tr li phiu iu tra vinNgi ng u c s(K, ghi r h tn)- H v tn:& & & & & & & & & & .(K, ghi r h tn, ng du)- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... MC C. TI SN C NH1.Nh, vt kin trc2.My mc, thit b3. Phng tin vn ti, truyn dn4. TSC khc* Trong : Chi t ngun ngn sch Nh nc +6Tin lng, tin cng, ph cp tin lng, tin thng%Cc khon thanh ton khc cho c nhnTh lao lao ng thu ngoiCc khon ng gpThanh ton dch v cng cngVt t vn phng Thng tin tuyn truyn, lin lcHi ngh Cng tc ph1920Chi nghip v chuyn mn21Tr tin thu c s vt cht22Tr tin li vay23.Chi xy dng n<Eh v sa cha thng xuyn TSC24Chi np ph v thu cc loi25Chi khc26272829303132333435A4. Loi c sn v s nghip ngoi cng lpn v s nghip cng lp 2.1pn v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn v u t vn dng c ch nh DN hoc n th im t ch2.2Bn v t bo m ton b hot ng chi thng xuyn v chi u t2.34n v t bo m ton b chi hot ng thng xuyn2.45n v t bo m mt phn chi hot ng thng xuyn2.59n v do NSNN m bo ton b chi hot ng thng xuynA5..Trong : n v c li s dng trong nmD3. Trch lp cc qu%1. Qu pht trin hot ng s nghip!2. Qu d phng n nh thu nhp3. Qu khen thng v phc liD4. Tng thu nhp tng thm.D6. Thu nhp bnh qun ngi lao ng/thng *D7. Gp vn hot ng lin doanh, lin kt2D7.1 Li thu c t hot ng lin doanh lin kt*Chi on ra nc ngoi, tip khch quc t36373839404142Loi hnh t chcBo tngTrung tm hot ng th thaoTh vin4Trung tm o to, hun luyn vn ng vin th thaoTrung tm vn ho C s dch v hot ng th thaoon ngh thut, nh ht!Cu lc b th thao chuyn nghip&Trung tm pht hnh phim v chiu bngLoi hnh khc$Trung tm Thng tin xc tin du lchPhiu 3Vm/TTKT-VH Chuyn cu E5A5.1 C s vn haA5.2 C s th thaoD2. Tng chi (08=10+29+30)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & i- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nh& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..8 Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & AChi hc bng hc sinh, sinh vin (khng k hc ph cn b i hc) 7. Thc s 8. Tin s31. Chi hot ng (10= 12+& & +28)CQ Thng k ghi43Thc sTin s1. T 16 n 30 tui2. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tuiGn v t ch theo Ngh nh 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph3. Lao ng hp ng di hn4. Lao ng hp ng khc01. Lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip*3. Qu lng ca lao ng hp ng di hn'4. Qu lng ca lao ng hp ng khc44x;D*. Thu t ph, l ph, dch v theo yu cu trong tng thu9. Trnh khc Chia raTrong : Tin lng0 2. Lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N- CP)e E3. C s c s dng Internet hoc mng my tnh khc cho cng vic khng (qua my tnh, in thoi)?Jm E4. T l lao ng thng xuyn s dng Internet hoc mng my tnh khc trong cng vic (t nht 1 ln/tun)Yv E1. C s c s dng my tnh phc v cho cng vic khng (Bao gm my tnh bn, my tnh xch tay, my tnh bng)?:=2. Qu lng ca lao ng hp ng (theo N s 68/2000/N-CP)#D5. Tng qu lng (36=37+38+39+40) VSIC 2007-Cp 5 x 1. Qu lng ca lao ng thuc bin ch hnh chnh, s nghip (theo ngch bc, chc v v cc khon ph cp theo lng)? M loi c s Phn theo nhm tui2.6+- Khng ghi thng tin vo cc c du (x);d- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo m s tng ng cu tr li thch hp;Mp dng cho cc c s vn ho, th thao thuc danh sch iu tra mu thu, chip PHIU THU THP THNG TIN IU TRA MU V C S VN HA, TH THAO$%" ̕ ҙZ*j/ a --1eyU?&$d۲y1M9iEaC_ ! #?_{XtccB 08 @.~?Q0`Ne dMbP?_*+%;&R&P&vn?'P&d2?(?) `?M \\tmdv-longnp\HP LaserJet 400 C odXXLetterDINU"` #aL` SMTJP HP LaserJet 400 M401 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueDuplexNONEOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOEMFSpoolingforPLSwoMopierTrueCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorMode24bppEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoPrintQualityGroupPQGroup_2HPDocPropResourceDatahpchl140.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpcm4016.xmlHPLpiSelection156lpiHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexFALSEHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE140HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS140HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPMHDLLNameHPFIE140HPPreAnalysisTrueIUPH!xJAt)tCC!l22JJQkh^Gtt~]0΀-D>?G INo<]aR&WsKC_?5e32.ǰ3KہOԻB-^^3bUe7V1.&bH"edQtr?ho+DDDב3\ G[a'EDއ~_1q!q9'9+Qz I)N-G yv)uSS*vr~KEA<2(~({8$DvN|h3Ң;+1Uޖ_l ݞ +VČnlG7#)3bnCou6/7n40XDmX nMDDDDDDD nopF<B" UXX& U} mD} } m1w@ @@@@@@ X@ X@ @ @ ;5@Z@;@Z@@K@@x@@;@@@x@@@9@ >? :BBmno4@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD BAAACl 0DDDDDDEDDDDDDFD GFDHBo2DDDDDDEDDDDDDFDGFDIIIH @ @DD  & 3" & 3 B Q B JJJHQ B 4 BQDLMMMNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPD0LMMMNOOOOOOOOOOOOOQOO RS BSSSSTTRSDQYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSUURS BSSSTTTRSDWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSUUURS BSVVVVVRSDWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSSSSSSRD B]WD   D   X X* XDXXXXXXXXXXXXXXWD B|||||||||||||||||||||||||||XH1 BXH1BXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYW @ @YZ&6777777777777777 88888 88777777[ o@DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhHD l\FFbpFRRHj^TTTTH^THTHTHTrTTFRRr i@!@"@#@$@%@&@'K@(g@)@*@+i@,@-S@.@/@0Z@1@2Z@3@4Z@5@6K@7@8Z@9@:x@;@<x@=@>i@?@B oDDDDDDDDDDDDDDD:::::::DDDDDDH !o@!DDDDDDDDDDDDDDDhhhhDhhhhhhhhH "o"D "("; "D"DDDDDDDDHB#oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH $@$H %o%DDDDD %<4%D<<<<<<<<<=hhhhhhhhhhhHD&\]^^________________```aaaaaaZDD'\]^^________________```aaaaaaZD (B(D )B) *@*YbB+cddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ,e,DDDDDD~ ,H? ,f , DDD ~ , H@ , f,DDDDDDD ,d,dddgghhHB-eDDDDDDHfDDDHfDDDDDDddddIIDDDH2.ijjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..k /@/lllllmmkB0\RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRlllllnnk 1@1lllllFFkB2eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH 3e @3ddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB4eddDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH5o~ 5H? 5Z!5DDDDDDD ~ 5 H@ 5 d&5 DDHdYY~ 5H@ 5d5dYYYDDDDDHB6oIDdDDDDDDDDDDIDDDIrrDDDDDDDDH7o~ 7H@ 7Z#7DDDDDDD ~ 7 H@ 7 d"7 YDHDZZ~ 7H @ 7D7DZZZppDDDHB8oIDdDDDDDDIDDDIZZZZZZZZZDDDDDH9o~ 9H@ 9Y%9DDDDDDD ~ 9 H@ 9 D$9 ZDHdFF~ 9H"@ 9D'9FFFFZZZZZqB:oIDdDDDDDDDDDDIrDDDDDDDDZZZZZH ;s(@;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHB<tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH =oD =v)<=DDDDDDDDDDDDhhhhhhhhhhDhhhHB>oDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH ?oD ?w*<?DDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhDDDDHD lFR|FRhHHTTRFF^RFRFRFFFFRF\F@@A@B@C@D@E@F@Gw@H@Ix@J@Ki@L@Mi@N@Ox@P@Q@Rx@S@T+@UViW@X@Y@Z@[@\@] @^@_B@tuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH A[+0AxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD AAHBBDyyyyyz6C{ CCzBDtuV{{{{{{z E[@ExDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaaaaabF[~ FY? FD<FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaaaaabG[~ GY@ GD(GDDDDDDDDDDDDDDDDD GDGDDacdddebaHo H` H.HDDDa HHKIo@I}FFFFFFFFFFFFFFFFFNFFFFFFDDHJo J} J<JpppppDDHKo@K}FNNNNNNNNNFFFFFFFNFFFFFFDDHLo L} L<LpppppDDHMo@M}FF|FFFFFFFFFFFFZ|FFFFI|FDDHNo N} N<NFFFFFDDHOo@O}FFFFFFFFFI|FFFFFFFFFFFFFDDHPo P} P<PFFFFFNN~Qo Q Q<QFFFNN~Ro@RYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYFFFNN~ S S@SDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDT T$TDDDDDDDDDDDDDDg T TgggghhhhhhhHDU~ UZ? UF"UFFFFFFFFFFFFFF~ UZ? UUFFFV~ VV@ VV"VVVVVVVVVVVVVVV~ VV@ VtVttttttttVW~ WZ@ WD"WDDDDDDDDDDDDDD~ WZ@ WDWDDDDDDDDFFDX~ XZ@ XD"XDDDDDDDDDDDDDD~ XZ@ XDXDDDDDDDDDY~ YZ@ YD"YDDDDDDDDDDDDDD~ YZ@ Y!YDDDDDDDDFFDZ~ ZZ@ Z!>ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD[~ [Z@ [!>[DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDD\HjDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD ],B]DD^IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHD _-8_FFFFFFP _N._NFFDlFhF\FRf~|NfNfNfNffN`rhhHTH`abcw@def,?g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~x@x@D`FFFPFFFNNFFa a/6aFFFFFFP aN.aNFF b0BbPFFFFFFFFFF0ctuuuuuuuuuuuuDDDDDDD c1cHD0d d2d d3dBeHOOOOOO f f4*f>>TTT f5f~ f?Jf gH g6*g g7g hH h/(h h8h iH i9*i ii jH j_(j j:j kH k_(k k;k lH l_(l  l<l mH m_(m m=m nH nk<n#####""$""$#"""%""&'"""""( oH o(o^^ o>o pH p(p^^ p?p qH q(q^^ qAq rH r@(r^^ rCr sH sB(s^^ sFs to tD<t^^ uI uE(u uHuH vI vG(v vJvH wH wI(w wLwH xH xK(x xqNxH yH yM(y yqPyH zH zO(z zqQzH {H {({ {qR{H |H |(| ||H }H }(} }}HB~IHBIZZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDlHrT^pFrrrrrrr\rrrrr\rrrrrrrrrF@@(@@@@@@@ @@@@@X@@I@@@@@@@@@@h {@||||||||||||||||||||||||||||}0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDDD SD$MMMMMMMSS 2 T U H V 7"HH  8"HH  :"HH  ;"HH  <"H H W ~= H  > HH  ? HH  A HH  C H X ~F"BHDHFDFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDFFHD YBD0tuuuuuuuuuuuDDDDDDDD SHD.UUUUUUULL Z [D H \( 7HD H >HD H ]&pp q8rHD H ^&pp q:rHD H _& ;HD H `&pp q<rHD H ( ~=HD H & q>rHD H (pp ~?HD &pp qArHD H &@@ qCrHD H a&pp qFrH H K $@@ qHrHDlR^r~~~~rFHT^rt^tttttttttthhfhhhhhh@h@h@h@h@h@h@h@@@w@@@@@@@@w@@w@h@h@h@ H K $@@ qJrH H K $@@ qLrH tu s$ssssssssssssss Nqu H K $@@ qPrH H K $@@ qQrH H K $@@ qRrH H K $@@ qrH H K $@@ qrH H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H K $@@ qrHD H b&GGGGGGGGG@@ qrD H c&GGGGGGGGGpp qrD H (pp ~D H &GGGGGGGGGpp qrD H &GGGGGGGGGpp qrD H &GGGGGGGGGpp qrD H (GGGGGGGGGpp ~D H (GGGGGGGGGpp ~D H s&sssssssssssssss qrD H s&sssssssssssssss qrD H &@GGGGGGGGGGGGGG qrD H &GGGGGGGGGpp qrD H (pp ~HD H &pp qrHD H (pp ~HD H ( ~HDDltttttttttttttttZ@i@X@x@@@@@@@Y@@x@@,@@@h@h@h@h@h@h@h@h@h@,@@@@@@ DH   HDDHdDRYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD {dB||||||||||||||||||||||||||||}DDHdDRYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD u@uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuHD J wewwwwwJJJJ wf wwwJJ tgttttttJJJJHDDJIIIIIIJJJJIIIIJJJJJJJJJJJJJHD* zh:zzzzzzzzzzzzzzzzz0))))0-./ 0i DD+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D v@vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvJJJJJJHD Z wewwwwwJJJJ wf wwwJJ tttttttJJJJHD u:uuuuuuuuuuuuuuuuuJDDDDJ i HDDZJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHD j@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDJJJJHD D wewwwwwJJJJ wf* wwwJJtttttttJJJJHD D yk>yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyJHD l@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHD Am@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHD Bn@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHD o@C p@C q@C Dr@dDRYYYYYYDDIIDDDDDDDDDDDDDHD s@C t@C u@C. DvDDDDDDDC wDDDDD xDFFFFFDDDD xyxxxxxxxH zDDDDD E{DFFFFFDDDD |DDDDDDDDHDDDDDD E}2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDD E~2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDHBDblHHTH\HrH\rH\t^\\\\\\\\\\^\\@@@@@@@@@@@@@@@@@>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD&@BBBBBBBBBBBBB P( a fJ~6Straight Arrow Connector 7#"@íPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^2 EH#;"{Ul JIjC~gnd QaPkr]U9ڹ%~9` PّߨjEI7+E; \jM ?E(_zpnQ|R=q JJDx[w,b`_ص7ˀ3Ò0:\ThB 88yh9_CZ\J?u <]& 8iiň*=^=! >oPK!(ˣ drs/downrev.xml|P]K0} Kj1:&NA} m$q[P&sOιduGьUkO)Dg)=ӓ+;Gy؇BsJ}~f{i" t \wբ5xA^n,`fw\NlUs~~6o9o}b)u\;rYN V2 xYi ?r_,K擞NuPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!t _/drs/connectorxml.xmlPK-!(ˣ gdrs/downrev.xmlPK+]` Zqc[ fJ~6Straight Arrow Connector 8#"@çPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^ߥoUNvMyŷBoY>dF.I6=iҷ=P"a6=[ Ac䤤d^i=Z'ʫ<@/1l(dbW9ٵYg,]LPْ[$gРETQٌ/Ls@9Yʴ'^.-`dKuFϒK'Bp{,0ߴ7gr+NB 4Ldi{!n}q ^x8Ǒ3WvJ){;%灷N@{ܮ/K+z#XX7o PK! drs/downrev.xml]K0C87%֥ t^Mzڴ)6IIZҡLbw=yr5V)UF^_' @1UV+N[XeKW|s5MM\bl %SqJɜƥao.[2ǒ5OkݗЫM!~?F$^_ w*K 3 m WFKdtO!$!Bjcj[U; ( #?:>GGqw/NPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!&/drs/connectorxml.xmlPK-! bdrs/downrev.xmlPKUdd]`[q A*??2Logo DT kinh te 2017Picture 5Logo DT kinh te 2017.gif]&`\qH/@>@ ) ))mffgg gghhjjkk ppqqaaVV]]__ bb ccdedeffffmmll||oo ""$$ AABBCCCCDD(())**..//11HHUUHHJJLLNNPPQQrrssuuvvwwxxyyzz{{}}  ggD } dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0HP\l AltduongMicrosoft Excel@E@ilQ@R՜.+,0 PXl t| Microsoft Phieu 3VmSheet1'Phieu 3Vm'!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r