ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F4{WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8T \pltduong Ba==x<L;$8X@"1Arial1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1.VnTime1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.VnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1.VnTime1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1. Times New Roman1Arial1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                    C C C C C C C C C C C C 9 =  ? ff 3+ 3) 3, 3* A 8 5 P 6 P 7 7 ;  > ` : ) 3  < 3 4 B a> @ | @  | | |  l @ @  l  |  | |!@ @  "|@ @  "|@ @  l@ @  "| @ @  "|  l@ @  "|@ @  "|@ @  | @  |  | "| | @  |  | "| "| | @ @  | |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  l @ @  | @  | | @  | ! "|  l " l " "|  | @ " "| @ @ % l @ @  l @ @  l @  #|  l @ @  l @ @  l @  l@ @  l @  l | | | @ @  | |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  l @ @  l @ @  |  | @  |  L  l  l @  | | !| @  !|  l |@ @ ( l @ ( l | @ @  "| @  "| "| @ @  "| @  "| @ @  "| @  "| @  "|  | (| (|@ @  |w@ @  |w@ @  lw@ @  lw@ @  |w@ @  lw@ @  l@ @  !|@ @  !|@ @  "|@ @  l@ @  "|@ @  l@ @  l (|  lp@ @  lp@ @  |p@ @  lp@ @  |p@ @  lw@ @  l@ @  l@ @  |@ @  l@ @  l @  #| @  | |  l  l @ "| l  h 1 l  h @ @  H 1#| @  !x !x !x  x  h "x  h  h @ @  l  | @  | @ , !| @ , !|  l "| "| | !| x #x @  #x  |q@ @  lq@ @  lq@ @  lw@ @  lw@ @  |w@ @  |w@ @  lw@ @  |w@ @  lw@ @  l@ @  l@ @ "| @  | @  |  l@ @  | @  l@ @  l@ @  "|@ @  "|@ @  l@ @  |  |@ @  |@ @  l@ @  |@ @  |@ @  !x "| @  "| !|w@ @  !|w@ @  l @ @  l @ @  |w@ @ #x @ #x !x h h "x 1 l h h @ @  H "|w@ @  )|w@ @  )|w@ @ !x )|w@ @  )|w@ @  !| @  !| !| @  !| !| x )| + *| !| @  "| "| )| @  )| @ @  !| @  !| !| @  "|@ @  "|@ @  L |  L  L L # l @ # l * l $ l # L  l @  l@ @  L & l ' l ' | ' |@ @ "|@ @ "x !|  l  x  L  L  \  \ ( L  L !|w@ @  lw@ @  1 l @ @ !x @ @  h@ @  h@ @  h@ @  h x x *!x  | !|  | + *| + )| !| @  !| !| )| @  )| )| @ @  l@ @ 0 h 0!x . | 0"x  l 2 !| 1"x 1!x 1x 0x *|  l "@   |w@ @  |w@ @  lw@ @  | @  |@ @  |@ @  |@ @  x "|w@ @  "|w@ @  "|w@ @  "|w@ @  "|w@ @  |w@ @  |w@ @  "|w@ @  "|w@ @  "|w@ @ !x @ !x |@ @  )|w@ @  )|w@ @  #x @  #x | @  |@ @  | @ @  "|p@ @  !|w@ @  !|w@ @  |@ @  |@ @  *|@ @  |@ @  "|q@ @  "|q@ @  "|q@ @  |"  |"@  !| @  !| "|@ @  "|@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  | @  | + *|@ @ + *| | "|w@ @  )| + )| !| @  !| |"  |"@  |@ @  |@ @  "|q@ @  "|q@ @  | p | @  |@ @  | @  |@ @  |@ @  | @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  "|q@ @  !| @  !| !| @ @  )| @  )| )|@ @  !| "|@ @  "|@ @  "|@ @  | !| @  !| )|@ @  )|@@ @  "| @  "| )| @  )| @ @  *|  | @  | ' !| "| @  "| "|w@ @  | !|w@ @  !|w@ @  x @  x *|@ @  *|@ @  *|@ @  *|@ @  )|w@ @  !| @  "|D @  "|D@ @  "| )x )x "|@ @  |@ @  x )|w@ @  )|w@ @ ||۴}(}M 00\);_(*}(}N 00\);_(*}(}P 00\);_(*}(}R 00\);_(*}(}S 00\);_(*}(}T 00\);_(*}(}U 00\);_(*}(}V 00\);_(*}(}Y00\);_(*}(}Z00\);_(*}(}[00\);_(*}-}< 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}> 00\);_(*}x}900\);_(*;_(??? ??? ???}-}/ 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_( }A}" 00\);_(*;_(}A} 00\);_(*ef;_(}A} 00\);_(*L;_(}A} 00\);_(*23;_(}A}# 00\);_(*;_(}A} 00\);_(*ef;_(}A} 00\);_(*L;_(}A} 00\);_(*23;_(}A}$ 00\);_(*;_(}A} 00\);_(*ef;_(}A} 00\);_(*L;_(}A} 00\);_(*23;_(}A}% 00\);_(*;_(}A} 00\);_(*ef;_(}A} 00\);_(*L;_(}A} 00\);_(*23;_(}A}& 00\);_(*;_(}A} 00\);_(*ef;_(}A} 00\);_(*L;_(}A} 00\);_(*23;_(}A}' 00\);_(* ;_(}A} 00\);_(*ef ;_(}A} 00\);_(*L ;_(}A}! 00\);_(*23 ;_( 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%"Normal8 Normal_Bieu1 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`Sheet1Sheet2-Sheet3 ; 6q6bi6.x; FamE6n=6.x; FamPNG IHDRggA\sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!5IDATx^]xDUT4**ԋZAbB ]{ ^HTlzϖٝͶ$yNv;;sz9͛ ?/ffͤgf; kn.iWVz}vb-Y ZxMVWHoެYNŒlѢE~"I'񸢸J_9Xy~U!7~wJLv_tVx4om0rR.O-]eYqOD+1ż _$"]H:cIq»5OS>P%L>-_Oo$ט[ua2ht]~m hL'r%n2?hYBv9ZH3L#v7Sõb<3F+5PMj K/8y] A7'͑?:PVgFtm~欬ʼH^&p<%#FʎLPRFP +kp]vaf~ro&HBNiޠoZkMJ)+Fn 7uGˑJ+$kIɗ bu-X߻%\A~*|Qno…ŜqFSV1fG\ߛ 8K9Er|?'wh}V) !_\ŬM)93tNi1w?~pMmC׸'I7<weL^0cK*++@s5;<=\J-U^^|θ{#9\nMzCv (vIXW.Tzr@]*})|G>Q>qA>[̡y5G^9.O8##]J(^ VW(: UF\Ed+#cy| {`}[2oՔD˚?r/Z`HhO|O' +j1l=șdyp<6{L>B|Kk!iDs|X q˕ےꍻnX(&yx]y^X"~a[gYo ]ͯbRpG<7!k%!ˋN-NZ5b. mY;ʙV`XQE( ?ynEV O1 ɣKE?jQ?NZ^K-,oŸ R6+8yx.,'q-pO5_38d* I̕tXlkQ 7o* TVL0Q c4d9:Ł{syNxAŸ+[6Ku-LU̶ ȬUr!1p #8a?/"gkΰNJA,()*ڠ%8CN 9^<3 $H. >t̎hEƼ&^w2x36n޿_l(Đ)&2pc^=&!<[d;Qu#QN>2X>л@#F}Y UZ+}) Kui8+}+8x1JWK[bZHGwe|4V`BJ,_*F( 6.D\&#b2)w{oSSm)K6\F&|O9&?f策GS^m(xMNtꂻaːjxB3ߴמZR[IuRh~P/>ωRh=%=@Q`h9 ռ1,̙cGyJ2xYZ ev>َ*۠b/NrsMX(#e~FT]lTz-~+ۚ2:Y3`tߴJ "WZRdIR,O_9#[=fBX)XdPymFQIC [?#xH9 k޾O_nE~䱴ifO]K$: Poph- oHg_8]>׽0)\TJKdjl dН`;pdF&aW[0t7'%*q>h.DC֙,|02fOA#H~KS Y,7G 7!zuv N܍&kٓ1PJ8_.5!m$;3R/iEr"I)GQymy~4+hg l;9\_ޫx*+xR&2KXIZ > ,\~WYp# 8w:'w3,LY {e0V0j,#YPR)v٭wIO`'R|(!cle y0UIU `}gr:ybul jXDuc:Ki\ѥ\aN'kp"o;C1E"ѷLzb|F\)߾F 1k/U{^[teR K}F *&Ԁ\P ȗ>2οPƸe<$ )yuFD,8DƟH!o>#<^Ub7`Q > ~8cxqVS̰ SGvDΆjalMhj`upnK?#81&pjc6rV3ӥ`y<_.kS2%jG{ɺY)3ɶ|2C&WYX !{CzX\l̑jï^Q,*gV+))6"yzBf_^X op3zc숄! 鎅A0+\(Z>p@!(m|1PAA1w!G˙'GK9)˾_eiαL.Ȕ|3w+uad%@楑qj^i88Uɮ8Dqωey@:ั35.u$qw½p|ޅxͩƤ?F"aXt,C4!8(@@sS7kXТ($i}3MvK){hxdzcA!2' ǂϒtlYį@"eBL> aqp|؎ 2y3UہrzNdCp(vS@1Lo3טj5f !s{vР=)b(uq*,-;hS e?kS1^dM=C>!tB2c4(eK#Q)AYzx?"9Ȑ@xhA<ڝiM+m%ż$ @0mԄ ` o&)uR!Pn<#X!,r(GWI=Zs~n&5(>RG2.#$E9cZ*{A=Ǧc!AHoDqݑf8$vC&!2Da[0>aPusI%`b3:)E{'$|k4S Z4G ߄LBd!Iqȱ و'y8=z<RGwťhjQTcbC&i2 ,neH̡FIf=8P[@tWؠQVc|OYecf`̕' YM=Rscȡaِ;{:p vTo08Kɵhh0b:7o+}84":AJ5˻a|S *A`:Q<̹ sǷuuЙRh7Hl\IM~O}2(Xhh(5ʟq>E9.5 9$M)CLLdzhꀓ@0sxnZa D^Q=b0[ 0&g(h^\ߣ!M2\7I`InsRI2~{1\&bV7j{lަI1 ox#|>u#3G)'ZY5ŕ5(؁VU,R6AjeMyt1`zCS ({,UR1l\R:X؅c#(.ⲍTo)& L C%8N", $ێ ](=y[[lp$BE`_d!)cdF^8Rd@~虯d:BqX,'0}Dl4 ?%PkSdc*y\3^h@̒rYVWC0z(SSa_E>Ht\x>8Z8Q11?|x.}0g;@(oK ^~StdmF/*I*k)FxxC N2 _(BfJ>KR큆.>lSc1ic9%Pd[+> M`GүԜKj|n _~E=οhOv nOx3> >s#Z>ƺzKٟxI _FZ66s\R9Pj֫}[w,:Q'GowOO13>uQSXsR2{OA%h48H~7;`p0L-< xӳ T*Z%6֦ C*X,%U\g׳vT =1{&c/S=]uH1nDgcTMγXmu5(R!4z1;;ycG<0¨Dq0FU|t'bl}mP<5Ey͐/O!Drdź-rִ@'@%9;=v鮀S}"5RZo` l^`yAQwr ]R4;ܨG7n,8c 7 /XN AK*g,h^X^Nw5f3P8pd|nNP_q =@Ud/(Cp gR#HEΘ/ek Q)m*e%,)|Z. ;k_d4K/(Sb lxveCI[ceu*nPՆ2JQ417 ݤ+*|Up[=A*!"m]\?](eIMv}uL]L@#+"eъVd @0& ส%ɞ zZ=||e:c\fSf9;&"3WɯJ+0+xt5kE!&2:uT #'ý䛅<Õ9e0- n)Hᨱ],MUT"iȘ*Uxs!jwUwl+TIcq-JA@9nuVW%%EL=wi <Y}佑](V|k#o-VQ>;ƯR/}',PR ',eƍځsχz*¯U@тuU Y'e2ɳ kťߦD=-YWFٔ02g >ةh\Muʜ9|B% l{*/B֠ m%r5RO-8 p@a<Sq' 46E#p*LJCdN7wE9DǗ\^pV}PY4W~2oН֙Q7Nʀ#p RF.n4dJA9v٠W@TIW޵TgyN!umc<'(sx-8A5W{tH9 z b%~2Ň,lG1zj&Lz+v{DMm'j]єj[?guC'oh̞wQPP&9''zu`v{ʡ11?B[pXt@|\AW @wۮ|S*T\i6_{@ <];)A~mn]%-qg8ʱ R!eҙJ[ꤜD18o&h7%r}.'ӭ L_o*Bvc)t\96tKj^sH9%`KhGfkØϿFhrpZ~eu)s]u:9l'k~2d(ow mQߑ8Wait\D9tuA@.\ !8<7xĔ]qoD3Tѵqeƍ-nfNhw(Wgp]3wë%s̔ [455qS\&;)9WoNeP^ҥ ޲q& 0? Ƕ [&f1 UNŲ dg܌Bi6ŽͰ݈8؅o,ymhZզA6]1(h Ab8N}hРnSws75xT sOUjd۞i*Vn0fCl6Q;2 hNlycz l'攠8KڸQ?sǸ?G;`4wG8l7ba "G{zvs>ځ/7ٴc# !CaGr-8 r0Jf89{˳iبu8.BO3o0rA3@_pu"! N%ٙ9mzJ5~:ԄZ)kjS\nQvϐĀɽ2KƐp)W0o 6lc_1svQV($La YZXzabA B,[=rAym4%XmP`PkfGc)'dG!+ ze4#mhvtCֻ-$c2N;mȦzM[b͍Ln)*WlC;Ô堅6Ǥ" ,CʀfygAm3uI-l7-,m7`3{بPΰR9c^۸G6-K_0p2uO̺6WEžA6[N$Ԅ??+s>Ab7M͸`T#EU\=TZ_;#"JD2:u1 h0g pd6N9uLgLj Zh:lM6=$ܡe,+9 /VyemHM^y_ۡ Py-l)M\-{F;8fK{C p$ֵ_SsFjjzCh9jxT"ikm=pEY e?75Rm 0ϭ9)k U*z = fZxq/n>|.j Mnhp̂mNALw6$zq{6хC*5a=sa9-/~{)yfZN@$67#A0:1de_K0L*}DiZ?GV^nuﴆ[BP{_BVk IVsP z‰m_?WaW8~8̶E٨f7mP$x#C[(b?̈́U07YWhK-rpjNuPi4yo)H*<2 q9ύhxj f㇖u!}rG)R w-r)*I k5âtG‹6X;¸cOAHr͎D9hsp%.*<1~+yM+#lNp9wr/b-/G̜㬂Q' , j6SݐjFvNvDi!>Jf60'r /G*۠XʒZ]=y޺,yRt*sPH$zA) k>u})h 'Cpn.>lQ1%$$]P]5@^,eeۖz<;.[1 N,)Q,cHcci%R7A ')nb~9³LO)!"&5?OTU/_yJC4{9;fxqUB3#qhž )2׆ kcZ,.ǖ˸ѐ7g‘O5Z[a2aVtf!r7@4RmSO. dg.r-..wo)lK#Ze>|%~Dm'):`Zȧ>/?Wt$ݬr]`؟GB{k]oTnh/Thnh ph trc thuc trung ng& & & & ...& & & & & & & & & & & & .& & & & .& ?Huyn/ Qun (Th x/TP thuc tnh).& & & ..& & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & =X/ Phng/Th trn& .& ...& & & & & & & & & & ...& & & ...& ..& & & & & .& ..& & & & & 2. a ch ca c s: - Gii tnh: NamNNm sinhJ - Dn tc (Nu l ngi nc ngoi ghi dn tc l " Nc ngoi"& & & & & & & & & S - Quc tch (Nu c hai quc tch tr ln, ghi quc tch thng dng nht)& & & & & & & n v tnh: Triu ngM s 01Chia ra:02030405070809Hi gion v tnh: Ngi Tng s Tng s101112Ngi ng u c sV C S TN GIO, TN NGNGU - Phm sc trong tn gio hin nay& & & & & & & ..& & & & & & & & & ...& & & & & .& & & ..& & & & & & & .& & & & & & & & & $(VSIC 2007-5 s) &- Chi ph khc cho sinh hot hng ngy2- Chi u t xy dng mi, trng tu, tn to c s- Chi ph in, nc, cht t^- i vi nhng cu hi/mc ghi thng tin, s liu ngh ghi vo ng hoc bng tng ng. M khu vcS myS in thoi : S fax :Email :................................................................................................................................................< Tn giao dch (nu c)& & .& & & & & & & & & & & & & & & ..& & & .& & & & & & & & & & & & & & -& & & & & & & & & & & .& & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..3 1. Tn c s& & & & & & ..& & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & %(Vit y bng ch in hoa, c du)BS nh, ng ph, thn p, bn& & & .& ...& & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & S in thoi lin h:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & G - H v tn (vit ch in hoa)& & & ..& & ..& & & & & & & & .& & & ..& & & & & & & .& & & & & & & & & iu tra vin- H v tn:& & & & & & & & & & .- in thoi:& & & & & & & & & & ./- K tn:& & & & & & ... 06 Tn ch tiuPhiu 4/TTKT-TGNgi Trong : N- Cc khon chi khc13......................................................................................................................................................................................................H v tn ngi tr li phiu: %B. qua cc lp o to, bi dng - Cha qua o to14 1 C 2 Khng&C s c kt ni mng internet khng? Cha qua o to(K, ghi r h tn)1. Nguyn gi ti sn c nhGi trKt thc phng vnTNG IU TRA KINH T NM 2017Thc hin Quyt nh s 1672/Q-TTg, ngy 26 thng 8 nm 2016 ca Th tng Chnh ph v vic t chc Tng iu tra kinh t nm 2017i- Cc thng tin cung cp theo phiu ny ch nhm phc v cng tc thng k v c bo mt theo Lut nhj- Ngh)a v cung cp thng tin c quy nh theo Lut thng k. MC A. C IM CA C S&A1. Thng tin v ngi ng u c s A2. Hot ng chnh ca c s 1. Cha c xp hng di tch2. c xp hng di tchMC C. HOT NG CA C SC2. Ti sn c nh#MC D. S DNG MY TNH V INTERNETNgy 01/01/2016Ngy 31/12/2016& & , ngy & & . thng & .. nm 2017Z - Trnh chuyn mn o to (ghi theo bng/ giy chng nhn trnh cao nht hin c) !%& Pht gio Cng gioCao iTin LnhPht gio Ho HoBaha'iT n Hiu ngh)aBu sn K hng'Gio h Pht ng Nam tng Minh s oMinh l o tam tng miuo B -La-Mn1 Cha/- 2 Nh th 3 Vin, Thin vin 4. Loi khc/- 1 nh 2 Ph 3. n 2.1 Di tch lch s2.2 Di tch vn ha2.3 Di tch lch s vn ha1 Cp Quc gia2 Cp Tnh/Thnh ph - Ngi nc ngoi - N1516 C1. Tng chi ca c s nm 2016 - Chi cho hot ng t thin Tng chi D1.D2. D3. 1. Gi v nhn Email2. Tm kim thng tinF3. Hc tp, nghin cu (trao i thng tin, ti ti liu, hc online& ))4. Trao i vi cc c quan, t chc khc15. Mc ch khc (ghi r) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .MC B. CHC SC, NH TU HNH C3. Din tch ca c sC3.1 Din tch t ca c so to di 3 thng 4. Loi khc - o to di 3 thng17B1.1 Ti thi im 01/01/2016B1.2 Ti thi im 31/12/2016Tnh c s Pht hi Vit Nam<Gio hi cc Thnh hu Ngy sau ca Cha Giesu Kyto (Mormon)3. Cp cng nhn2.4Di tch kin trc ngh thutX*- Khng ghi thng tin vo cc c du (X)m- i vi nhng cu hi/mc la chn, ngh khoanh trn vo mt m s tng ng cu tr li thch hp nht; m2;C s c bao nhiu ngi thng xuyn s dng my vi tnh? CQ Thng k ghi<k 2. Gi tr khu hao trong nm182. T 31 n 45 tui3. T 46 n 55 tui4. T 56 n 60 tui5. Trn 60 tui S cp v tng ngTrung cp v tng ngCao ng v tng ngi hc v tng ngThc s v tng ngTin s v tng ngTrnh khc (ghi r& )- S cp v tng ng- Trung cp v tng ng- Cao ng v tng ng- i hc v tng ng- Thc s v tng ng- Tin s v tng ng- Trnh khc (ghi r& )'C3.2 Din tch t xy nh ca c s! Trong : - Chc sc tn gio #(Khoanh vo cc la chn thch hp)1 C 2 KhngKt thc=C s c cng thng tin/trang thng tin in t ring khng?D4. D5.;Nu c, ghi a ch truy cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..\ C s c s dng my tnh khng (Bao gm my tnh bn, my tnh xch tay, my tnh bng)? Chuyn sang mc BCC s c s dng internet thc hin nhngcng vic no di y?4eeA3. Loi c sA3.1. C s tn gioA3.2. C s tn ngngA4. Loi hnh tn gio3A5. C s c c Nh nc xp hng di tch khng ?Chuyn sang cu A5OB1. S ngi c h khu thng tr hoc ng k tm tr thng xuyn ti c s A. Phn theo nhm tui1. T 30 tui tr xungّ RЕ1e@s ҝ / &Bҧ4ګ $W֯ :Jƴ^nccB (* \6pEX dMbP?_*+%&R&P&Gz?'?(zG?)(\?M \\tmdv-ntquynh2\HP LaserJet P2 C 4dXXA4DINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxNQƿ! 7e:!*F2#48 qQ$V@[w W%dɂ-q;ݠܶRfLh̽ܿ9w `A@3m-4.abyA_mՖvPƴ%E<;ϿqDH"N7^FR(y?7V~4 սfns#:'==Qo!{+S⭖q?I:&?,24Fz-{<3BZe\;Bn!Wl y؇ oNNrHɜ8JxIbhCL"lifl麱?Zn& E!7C]$3őC}GWBIw\Vq'[g /WVSwNj⫫E*P58dįtvAz ^3/J + yr'Y_}z{dnb_ާ;/׶}GtM!B!s_&p<J" UXX??&U} D} } $} $} $@ @@@@@vvh@ h@ @ @ @ ,x))i)))))x)))K)))#)&)i&)& N:X4?@@@@@@@@@@@@@@AA@@@@@@ B@@@C\ ]<0^^^^^_DDDDDDEDDDDDDFD AFDC @C @CBC O" Q$G$ P$G @HHHHHHIIHHHHHHHHHHHJK @ LLLLLLLLLLLLLLLLLK @ K '@ OOKB PQQQRLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSC2 TUUUVWWWWWWWWWWWXWWW Y BZZZZZ[[YD           ZZZZ\]]Y BZZZZ[[[YD ZZZ\]]]Y BZZ^^^^^Y(D ZZZZZZZ_ 0B_ 1B _D`aaaaaaa _ .B_ /B_Dbcddddddddddddddeeeffg_ B h2BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF i&        !("""" ")"   j $*@%%%%%%%%%%%%kB$!''''''k $+@%%%%%%%%%%%%kD l\XpRRFj^RRRRF^THTH^HTTHTTHTTrRF &!&"&#i@$@%@&@'Z@(w@);@*@+@,J@- .i/0@1@2i@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<+@=+@>v@?@ $, -( ( # k !$B!) ! )A.! ))))))))))))))))))k "$3" ")44"))))))))*%%%%%%%%%%%kB#lmF     DDDDDDDDDDDDDDDDDn $rR@$ssssssssssssssssssssssssssss %S@%o &5@&B'lDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC (!@(B)lEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDC *p*DDDDDD~ *? *D * DDD ~ * @ * D *DDDDDDD *D *DDD++qqCB+reeeeeeeeeeeeeeDDeeeeeesssssDo4,reeeeeeeeeeeeeeDDeeettu ,,v - B-wwwwxyz_D.           wwwww{{_ / B/wwwww||_B0FHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHwwwwwwwC 1p]@1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCB2pDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC3p~ 3,? 3I3 ~ 3,@ 3"3--DDDDDDDDDDC4~ 4,@ 44 ~ 4,@ 4$4DDDDDDDDDDC5~ 5,@ 5-5 ~ 5, @ 5.$5///DDDD DDDDDC6l~ 6,@ 6.6. ~ 6,"@ 6$6  D   C7l~ 7,@ 7.>7-,  D   C 8T28 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDu 88CB9DDqqqqqC4: :":C ;@;CCCCCCC<L <@<MDFFDDDNMDDOFFDFFFC =L =Pi =MMM = Fj= PMM =Dk=FFDDD =Nl=MDDFFFC>L >@>MDFFDDDNMDDOFFFFFFC?l?D ?m ?BBB ? Bn? BD ?Do?DDDDD ?Q?DDDDCDl|hhFRRRFRFF\THTFRFhhF\R\\@@A@B@C+@Dg@E)@F@GX@H1I@J@K@L:@M@N:@Ov@PX3Q+3R3S 3T3U3VW4X4Y@Z5[5\5]@^@_@@l @DB @R2@BBBDDDDDDDQDDDDC A@ADDDDDDDDDDCBBDDDDDDDDDDCC~ CS? CM^CMM~ CS@ CMC MDDDD~ CT&@ CMfCDDDCD~ DS@ DM_DMM~ DS@ DMeD MDDDD~ DT(@ DMhDTDDCE~ EU@ EVaEMM~ EU @ EE ~ EU*@ EVEDDDCF~ FS@ FM`FMM~ FS"@ FMdF MDDDD~ FT,@ FMgFDDDCG~ GS@ GMbGMMF~ GS$@ GMc2G MDFFDDTMDDOFFFFFFC HBH   n0Il I UI   D I D*I DDDDDDDDDDDDDCJl J V>J   DDDDDDDDDDDDDDDCKlD KFpKFFFFFFFDDD KDrKDDDDDDDDCLlDF LDqLFFFFFFFDDDD L LDLDDDDDDDCMl M >M  D DDDDDDDDDDDDDDDCNlD N sN  DDDDD NDtNDDDDDDDDC Or@Ossssssssssssssssssssssssssss PxPF22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Q Q2Q Q=HQF22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222zRF22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 S S>0S S=HSF22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222zTIJEEEEEEEJJJJJJJJJJJWWWWDDDJJKF22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222UI UvUJJJJDDDJJKF222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222VDDDDDD VLVCD W W;&W WW WNW111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111zX111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Y Y|&Y}}}}}}}}}} YY Z Z&Z ZcZd[ [u [hhhh [i[j\ \v \hhhh \i\j ] ]>]hhhhij ^ ^Y$^ZZZZ[eeee ^c^d _ _$_eeee _c:_dDl^RFTpZr~ZrR~~~trrr^t`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@mn@o@p@qrstugvIwIxvyz@{,@|w@}@~Y1v1 ` `$`eeee `c`d a a$aeeee acad b b$beeee bcbd cl cC>ceeeecd dl dnD$dhhhh didj el en$ennnnnnnnnnhhhh eiej f f$f6666666666hhhh fifjC g g$ghhhh gi@gjC h h$hhhhh hiEhjC i i$ihhhh iiwijC j j$j jixjjC k k$khhhh kikjC l l7$lhh liljCzmCBnl   DDDDDDDDDDDDDDDC orW@ossssssssssssssssssssssssssssBpC qy@qDDDDDDDDDCq0r      DDDDDDDD rm rmmmmmmmCr s sx;&s{{{{{{{{{{{{{{{y sxsy sxLs{{{{{{yCs t t|{&t}}}}}}}}}}}}}}}~ tatbCt u u u u& uee ucudCuv vv$ vvvvvvvvvvvvvw vcvdCvw wn% wnnnnnnnnnnnno wfwgCwx xz x xfxgCxy y? yee yc:ydCyBzMMMMNMCB{DDHGGGGGGDDDDDDDDDDDDDDDC |X@|DDDDDDDDDDCB}DC0~      ~z ~zzzzzzzn0 x;{{{{{{{{{{{y [ xZ{{{{yn0Dlttt^ttttttttt~FRFFFRF^ @ @ @ @ @ @ @ @ @ i@ @ @  x x  h w   ; i , J h KD u"uC  ihhhhj ihhhhjCBCBFFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDDDC @CBFFFFFFFDDFFDDDDDDDDDDDDC 6DDFF DDDCB        DDDDDDDDDDDDC 6DDFF DDDCB        DDFFFFFDDDDC rY@sssssssssssssssssssssssssssstBC k|l  F GF8Fpq9 k}~ l@ 6:;;< =Fpq9 k~~ l@ H F G MB => =<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> >> ```````>>> ? <B  <         @,  <B , #B <B <DlrFFRFhFhFRFJJJPpfPp|fP|PfP@@@@@!B <BBDD_*DDDDDDDDDDDDDDDDD \CD A6(DDDDDDDDDD CD R 7&DDDDDDDDDDD JDDCD D 8>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCD D 9>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCDB}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD$,PfP^tt^^/ ȅ((  ft(k(k?Rectangle 5"/)PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlWn1##ӤIӖ VmzVb;'$^ HH[!EGބmR!C2(0`p%#T#d.{yySY'`, J!6FnQgJɬ-Zժ3S &*SKݫ&Qy.Zmj hb2!m6b˛[Vyb%ڵ{in-7g,Z ,*^k\}{yzˍFL9FVpytC}=3 Hc}X MR= Gh*>6ӊ+\-1k+ b %L}t*AWi* FuQi xG\-L!XY]]7qɫN>ajnG):`X g(.mnt-4 Ȏ|1.q6 #YoȤr 2 Y'$!L\3!*vP%cf&a8BױED>Ռx&~HDu k{hqszT̫cGE -+Y >-+md xUgIpwׁ4?^S(F Á{9НK@@HA'. j;.XJctsfÆpr*bg TCd:9ALNPd|rz3SM]~OAc ~R0 * EM9ƠrOPYO'`pgZs)inYSpqV-LMN>9 n{?ϾNywj+wQmTy/ 9*8}"+߽~/|PK!drs/downrev.xmltPMO0 #"#qciW6,&qu?DLIvh g=y6ECM$A%tyq X.s( vh`xN&]ے8iBΠvRj 7#Az҂[uIs;'.:)nC7xWanxu/_mt*luYbUv?A1g0R<>t'X 7Թȝ7 UJB+AꆙL5Ct( C&W'Zw &82PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!*drs/shapexml.xmlPK-!drs/downrev.xmlPK']`t}m 8<Ngi lp phiu - H v tn:........................................................... - in thoi:.......................................................... - K tn................................................................ <8DEEFYFF fPt(k(k(k?Rectangle 6"PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!SGGh drs/shapexml.xmlVn1##@kҴQ7UI)B*iήw׊^l7?\9 wN ޣoN!SΌޤ0bp%#R0,"o7 KeB,"Sf^I;TƹҀ!""eZ5q j*dY5t Qmj[USjF3ft}l;V=&ľOTVEb%ݪ+ Ӵ[o6ۭͩYqN\F}؛dV-w;KJy +oŔPXlbCrtVyDO"I@9e1B [ Ў)T<4s*(Kr51w!q\G^_lt_KVhgbݒ\0HQi[h16p<^ت!s*/Zp" =::2&Kg!>nt6 #*"rJSu8";FL*Wp- x{B7^ĻXEB(xj'U2ue4{T(:$0ִywA5# ^Idnlਭ.bHpE(5r7d왝ܭYoUngl!Ej_Sg?$u,^Ul6=%_rwGcb֑֌%r5:nl>O ?KUڌuiDFB ωallrwh*]GGa05n̾PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!SGGh *drs/shapexml.xmlPK-!1drs/downrev.xmlPKO]`Ptm = <{Ngy .... thng ..... nm 2007 Ch c s (k, ghi r h, tn)< FF)F= fРt(k?Rectangle 7"1+PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!?drs/shapexml.xmlWn1##l&-Q7Ui) j wgכXڋą3pęx c;4zH@j$r،gػ?6\ɘlmFLTe7&//7v KeJ,&#f~ჽaT&=UHDFLzJ$=S &Q)SKݭPy.*(jTLMM1{$uہ:dBxi*QU/ qeFSKo89TnunʪVukxtv;,-rh `Q/3=iiL HcyY ;2^MSL F(WND[갇V؁Ƥ\:^H{_vؠP)J hs|Ue0QL"mb !AAVێ"xR*Thc2#Dc|pb܄3g1onts(4ɱb2l 1QZIιec{CzR.r R;|ґs0T(4{L(: 0дy}M5# KmQi`EugV%)0bb \w{Xcx ;Ž[cbU-˘>*8bXʲs7H(1Wmno5M H< ɠTm0X 6g@w6⑂N,lr vT&@ \Tp%Tlr2V:]׋wj21 }T=[8Gx}no>"нEW 6{>řSo_z-,~Cq|gEM9p׵A)~apOVGRmPK!GȾdrs/downrev.xmlTP]O0}7?47@ˤZ׎-V޻%}jϽ磧i*r֕F3 RgFz ݾE@Zh,L'Wc sky=AbΠ)uY!wSKX=B ^y![1H$?h=E]rM3{e/dwY- ˖b͝væ&0(bͩdNī0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%.drs/shapexml.xmlWMn1#q'ӴiӨ VM{gƓX؃+$UH9 v&I H"}yfgw 0mY+W 0nDJ RP$Șۺog&qOi@4QyR1qeԔU$JgTw+CTJZݬ\3caX!->bϛT,b%Z՝ iksss>]rհ8ᆅ̭OZgomOOs&^aXld8堝DN@ 9e1 2ЦU|a&`(hK Әi4&>ټ]JUڷ Qe]rzT("|TK)6k:;.*۔kc3#ED#>8:84eff™3J 77TD?93ΦaD뵺L*p- xF=!dXEc&P"Ԏd?$49O*z jGļSy[XaO S: tX\n1`m1Vܒ4j\Q^.hzyO@rtfe&Kmln/6iL H ܭֲTm?m0lX( 6Dw6n3MP%qR31Gl*2+6ށJu̶ח`5$]9Z_>l&KΏѯOǸW*YPxfEzj[tRZ52Mc-˷0z Y^5׈,CA ||m?K_\۳/Ҿxw wUmTq/O v9*8!}8ɭ]/ PK!iYdrs/downrev.xmlTPN0# qNMRP \X"&,"+iҿgR)NyNUF `SU[D:(B3 `d\ (9wiJ٣]n-xfeKAr%+M CQ5V{{̒IvG!=0?ѧ 90?lmhP7jJ-!wJ=F1k'5$0P ^x``R"id_PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!%.*drs/shapexml.xmlPK-!iYdrs/downrev.xmlPK]`tm< 8<iu tra vin - H v tn:........................................................... - in thoi:.......................................................... - K tn& ............................................................ <8D EEFWFF< ft(k(k?Rectangle 9"/)PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!zdrs/shapexml.xmlWn1##ӤiӦQ7Ui) JZMzvxNH\8WN8yv6i B(Cbό0gp%#V!d.;y~qT0ʄ %YDF̐{D7Jt岉,fML"7U:SN4LVtC^&ľ7HVYXJ4+e[8If^ۮXZ nY^kj3S<#3ܝEmLˆVpy`QS=jIDHayX;< Gh*4ӂʕQ.і:1i]W?*Қw6:TҞUm S-ӣ 0HŹDBخ!WƝP}ҎSu.3sΜQ'G\ѝЧ""GŸfrYc0NZIθe"R'$!L\5fB)T JJF6#LPY8 Bױ9yDՌx"͍*6DJXIKkb=1c;nI}ex,c<EPT|!˼BߧErt%l>/hw81.`N""6p7RQp`!-؜ٸTt↘K4FM 'X/UyPŕ[18GLCj4p[^:?PK!] drs/downrev.xmlTP]O0}7?47@)c]ڒ#S{==]=:_Z#ߋɬ*VfyA%+kP=gS9Q`V_-#'R@n¹ r ݖ+'d+>kYJ( ̾׵.Le5N:ĺj6ɋz@ݨ)=&+kﹳ9{8q2[N¯y1t x+ ?v1):tt?9PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!z*drs/shapexml.xmlPK-!] drs/downrev.xmlPKv]`t|m< 8<T trng - H v tn:........................................................... - in thoi:.......................................................... - K tn................................................................ <8D E E FSFF< hPt(k(k?Rectangle 14"C=PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!6:drs/shapexml.xmlWn1##luSA(jZڋx$"!qn8yvҴj@j$g<7ݭI!`ĴJƤ`2Q)<{[0ʔ %YL̐wLrUHŅ֖j$9+P%)]PS=Qy!(ڬR31{7쐞mj qۛKVE%JdYծ[nj57ጛ,VD;,wziϪsZ׆kFoY^3%4*&,X19:,X1iL6 jMR= ghה{*96+\1v[cTsKӟ bc"V: IU!9=*`OS5kͨh8dz 9HQ Ngje<Dc>tg ҄3g.oohGhQ]̽;7l 1VI2 1D w'S/b)arNj@V;ҩyȖgNUls dB!DX2&ŐjF@:c졝b孈؇\U2xA@[$E3K>OKX1>N{79 aL$^KZC?B1j6.\ 6/1Q=QexILP%i2`l 2+1@tofo9ʜN ]MZ_w&}!hCίUNq9>T~Ժik{Av7\ Fז.I7|v {kf' {^PGg}]k+w]mC\?1LڻRV~kPK!]Mdrs/downrev.xml|PN0#"q΃ԭ*B9}$&"#iҿ "vwvfgv2DEM$A; cx$28lǙj#ND1gPX[)5iQ:,WZpZ 0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!,lda drs/shapexml.xmlVn1##@dM4"$HpwvVbʙgs8}v684=k3|ci%`̴J&Ո0"!oOKeF,!3fȳLLKMHGABJk~iҒU4T$JWTL D3ͦ5){a m;QL"r0J688Ae&x3 nr%uݨwxZ:Ľ{r|PTlj8n> % &i:b) Z\=o*=5[Ԯ\3[1+& .@MhFeYQ4պ0MH;nmaQiQoca}L&ou[iJqNƾdjmD %DcE|tXkΝQg\ȀhWhS},[q>\LՉ;>2~[A 9'$Q̼\1fBg3]fȗpܞx|B!TD:!Ռx%qcݜ蛓 mKּ(Ξv&jz]+ϘB* ^!Zqru?3iw?U, PK!S:drs/downrev.xml|PN0#"qN-P*HJE>$CQlӦ϶8pٙ׊l54:pxyH L%5Nz'cUvk YІ(e+:-[׊(J XVoawXݣz*nf[~z $>#7xWx=۽*qlSB{55ekݾ-0 U~k/Q=^*l_d 6ǯPK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!,lda *drs/shapexml.xmlPK-!S:drs/downrev.xmlPKO v ]`Џt@rm< =(<{Ngy .... thng ..... nm 2007 Ch c s (k, ghi r h, tn)<(FG(F)F=< ht(k(k?Rectangle 16";5PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!5_drs/shapexml.xmlWn1##ߓl&MnR@8Ī^l8!p#Pq*/R =$x~nnsC W2&rDD\brvWj0ʔ %YL&̐TLJ-ڕI, &)S[ݫPy.*(jVLMM18uۑaBl{iUD'ڬ8auzcrjԩ5k63XZ ?U/Y5ѩn̵ωŸLrhGzj`x1 iE:f 'T2 gh*97Ӻ;T-\1G3l[cB g/`]ؠP)JVaT=tKN2$&ZԪםgkjpOP$^P}S1ᾱ.A ΜQ{\ѽ0"&{F77l 1!L*p- xV䞐x2"r֘ !q`G*87h #P g' N/4-bb^f3𭭯kp7o)"̽XB^k쁏{b'yKzT,cGE -"KYv, }ҕ6xL,Edqlc*\.D ϱ:+BZy72kbZ.N 58`#8V9\FCd=x3) ga3QM]r~>^Aqᵪ nZi4O.XlvύAto:+[5(oq՗|Ao/.˯ӾtV+Y/nUmEP^m3iwQn}zZxPK!"?qdrs/downrev.xml|PN0#"qN#>SU(."&0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!THWkdrs/shapexml.xmlWn1#i&&uRU[;3Īl7~k"VEGk;4!H"ι3{UIVLEQ6D$KA#<%*$"K@!,DoL:ӌ-ST10Urg\ %Sjn;f((΄_J(얭v$MV(UrخnWWD3h-vzaFSh/Z,|ZܜQFb%##Ù7+*@$h 8E&.r u~,K=]Fcf辂-̼t.kpud+#!,R#"Ȁ8zj5 !(:ـ 8V(W0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Rdrs/shapexml.xmlWn1##lӦQ7%T-pwwY^{?^/W$$έ"#oO Fb3|3LdLk5L&*gO+-RR$ɘӹ}k{6I4 iڸڲ]$g5kdw3 jq{T!*/DQmTMMMΘ ;uۡeB&RUFvapCOܬ7[nj546ጛVfwzaϪNk(=SBAbB\8POux)T : gh۔*95k\-vGcTsKt 2bdXBh{bYHN2ēGQk+"1fOPQ Ngji<Dc:tp` „3g>ootdWhP}Lq6\ cl4gR9>LELZ5;ܓ0H9eE U<dK3ק*92u"xI`iO5# Jocs=j`]h?A藚ṟ'>:cc-؇\V2xA@[$Eg,en}$GK?-c2] ,n sH e)T~b0l\l^azKe4AMOy tTAe Wb~/t{>Mr%9}黚2LTSCMCίTNq9s *? jشp5 .ށ kuY\ݤU>95W|=Ioo/ϾҮ_g vŕpjvϡ ls{Vp&}"Zx|PK!!drs/downrev.xml|OO0 H|HXڍVMsu׊&t= qS5ۢu^ ufJk`KhCXƹi+fd],ob]Vg6I+USi<%sU~ JU$s{%MCe;!Ϻ 0??.ҷV9e w[K0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Gea drs/shapexml.xmlVn1##@Mi~uS"VmzwzvÕ3=!qTq =&4m8phzhî=|3[ۓRiÕIcND\1yw%`,)JL!O&QJVZ$+YW)]RSRMh^oLMM +m۱eBxAiUQDު9nw0i-֜/k5GFXpkԻŊmxjuB';SAIbB\8H! FGx5HZbY6-3ՁJ̼z+)KhLj኉PFl; oUPUM2] QYlDM, iLZfm:lɄ5N[G'R Tic_32"pb >J::0֥ƅsg>>2`t>FTd?nO!WulL*gi &xGW2*rƘ !qt*:C"_QswIg +cMT3DG&=ѷ'C?Aڄ30&yy^`=1 cOoE>UժV<1Tx'VQuKYv#ʑ 6zLF|8ܿc"pgRQCY%z\7㒚Kӊe4AKdl Ǫ2P,1t[.d }*&U1 .'>y57H~_z_"Zqr}?3iwU, ?PK!kdrs/downrev.xml|PN0#"qN,P*HJE>$CQlӦ϶8pٙ׊l5ADVi8<] L%5Nz'cUvk YІ(e+:-[׊(J XVoawDݣz*nf[~z $>#7OxWgWUA:"9ԔuvVgX)­e]{8A|ɆW =?ؿl͆v'PK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!Gea *drs/shapexml.xmlPK-!kdrs/downrev.xmlPKO v ] `Ptn< =(<{Ngy .... thng ..... nm 2007 Ch c s (k, ghi r h, tn)<(FG(F)F=<  fPt(k(k?Rectangle 7"=7PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlWn1##ߛQ7Ui) J[]obk/ Nxp8)ON6MA5 5{H~3gLdD &cpًZT&T("2alu>'CeWP4$Dom)Mg5%3TZ^9t3QU*Ͳ53fwtn;R;Lmo"RV6pqfj,G\FZn3:V]/8W=gUa[(DwfRFgLVpy`RO#=50<^VX`"B,LFPrNm 2^(IA|B%*XQ8ٲ.9=*Ma4z]wb䯷FH{|pB6 SKNQD4HƺM8sF q!FFw!4Œ)`F#3q4E]qOHcxKk̄S8\#Lh #P g' 4#b^f35l7"̽X\^k쁏{b'xKzӔ/cGE -+Y>-+d l0vvűpw`w'4įP i2k1A-`'9KiNy ^#!2__th}SL.9?G_FqTȸZ[pVZ50w0S57-Bgpekg[}u#_p6{Aۋ ?ݽJ{VwUmBW[18GL]j8p[^;?PK!vdrs/downrev.xmldP[O0~7?476# \3-l{;[w;tɆZ+ *E6׋1*Dr8Yry1q[~6ć( sۘRW(-*ϕHh60ᲡQ0*EJlk֩{}&nGί=;G?1jY.@ʧçLX/z U^iӿK%1H#/eiq 8hv7@AooCoPK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!*drs/shapexml.xmlPK-!vdrs/downrev.xmlPK, ] `Ptn< 8<iu tra vin - H v tn:........................................................... - in thoi:.......................................................... - K tn& ............................................................ <8D EEFWFF<  ft(k(k?Rectangle 8"D>PK!Zf[Content_Types].xmlMO &2WR=cJ`F0iK`#̼vLw 9uSq:w`G ^i ½KI)c/ $oVjTMRc|}042ҥCƔM̏P~*ka/8^DkHbL8e i"K\XN\6rco4y@_;oPK!1_a _rels/.relsj0 ѽqCNo^K [ILcX&m߾0XFo;>0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!"Vdrs/shapexml.xmlWn1##lMnR@j wgכXڋą3pęS7al' =$|3xwsk 0m1DLTe/&O*-RR$ɘչos6I_i@Ҵq!&}kvj>˩YQ)SSݫQy.(ZB3>cv7쐎mj ML<%:fapCY֩r˭]Z-llIGFxs{V6:R{4Zhi!3s&Zńe#+LŢZ<1|T ")"eǸe^!i-] h;ɀW^educ(.8aIKuG(F ƅk5^#'ʬ j;.XFtsf XTr%XZ"LGTS]oL]GSxZEn-kKn :A-J_+xr^~?עНe-m֠k}5/y iy{zW,cYNrNͮ\4{m ΤݥOrدPK!~drs/downrev.xmldPN0# qNBRP $Evd;m8 ^q%q!L9vJ*܌Tq҂[7]hhy1nC[|0tA:zv]E=2v}/XV]CV)X \9WQf!J]h%V{ATsT;( Z( ]tp[O`N۱yOMPK-!Zf[Content_Types].xmlPK-!1_a /_rels/.relsPK-!"V*drs/shapexml.xmlPK-!~drs/downrev.xmlPK3v ] `t@n< 8<T trng - H v tn:........................................................... - in thoi:.......................................................... - K tn................................................................ <8D E E FSFF< l?6Straight Arrow Connector 9"@;]`rm< l?6Straight Arrow Connector 9"@ I I]`n< A*??2Logo DT kinh te 2017Picture 4Logo DT kinh te 2017.gifv]&``n<bZ hJ~8Straight Arrow Connector 18#"@äPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^D4 jY|~nu.x>&:flZ¥P1^I̔+ qR/#13gߏφ-D*8s`IdC؆f˵ ދ6p R A֛5TPrhb6/|NPɑ&`we1 f4} 6ii u<=\[A/?J()UR"ug#'v 8%Xcx|/ 9<+ǖL汢f<4h./PVoջiny==Z٣JO`~d7PK!P!drs/downrev.xmlPN0#"qA)郆:UT ʩܬdGvd&}7RQ8pxu|m(&Em*/׷|5(=L ۙgB(D P! >W iuZ⅓DьkYڠdkK fNW)xPo;`pz|t?t. &3n9ۑ6JmMamc 3`XgYi/!rPK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!w?Ǿ/drs/connectorxml.xmlPK-!P!edrs/downrev.xmlPK']`n<me hjJ8Straight Arrow Connector 20#"@ïPK!!|[Content_Types].xmlN0DH+J8 @Mb- ߳i Hݙ77i3$.+)mp{-߷Oŝ :3-@r\^}Fr9+EvP" O&z0=U6`E^}|4k+(Qgg;789hxPdMˠ!L ('aYcx=t R A&cm m,=A'Gl`Dh7MX"PEuAiho=\k@8,`tj x&*լI_t..8n2<7 k!#Ȋӵ $y|7hЙ\ Z6[U[TZW,O_2$ĿrPK!aKdrs/downrev.xmlN0H5H\iT SVQD8Tą3l$uuaFގ+@3]2i40rbw_DQ޷)Ʈ\173-!WqiY+cBXZ xq:|( m{_IܼsJ .J q-‚B;5 YSH #)YrhM'ޛ?t-L4JΏ>PK-!!|[Content_Types].xmlPK-!3X 2_rels/.relsPK-!2L8 /drs/connectorxml.xmlPK-!aKkdrs/downrev.xmlPK@@]`@n<O>@'''$mmkkiioodd__hhaaee eebbggeeffggeeff``hhiiccddccffgghhllllmm ccxxss|| yy //::ZZYY88QQOOQQQQSSddddYY bb\\PP::__ 99``aa,,((]] %%WX[[]]]]^^__^^EE\\ YYZZ&& --[[\\WX>><<iikkmm``aabbcc^^WXSSVV$$ZZUUSSWXYYZZ[[ttyyyywwkkjjxxrrvvwwvvss~~ssuuuuttwggD  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@wggD ? dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@wggD Oh+'0HPl| HungViet ComputerltduongMicrosoft Excel@c]8@B}/+@z՜.+,0$ PX| 506 Quang Trung - Phu My Sheet1Sheet2Sheet3Sheet1!Print_Area Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r