ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FsiGWorkbook!SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba=7=(8@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1.VnTime1 .VnTimeH1 .VnTimeH1Arial1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1* MS Sans Serif1 .VnArial1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1;1д1t1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.,Times New Roman1.hTimes New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1 Albertus1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.VnTime1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0                                 J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  A  E   G ff ff + ) + + + + + + + , *  I  @  = P P@ @ > P P@ @ ?  @ @ ? C  !  F ` " `@ @ B #    $ $     % 5     D &  < ' 1 a> ( a@ > H ) *( *& * * +  , , - 1 l 1!|@ @  1!|@ @  1 l /1 |q@ @ /1 |@ @ /1 |p@ @ /1 |w@ @ /1 |@ @  1 |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 01|w@ @ 01|w@ @ ;xw@ @ 0xw@ @ 0 hw@ @ 01|w@ @ 0 hw@ @ 9|w@ @ 9| w@ @ 0|w@ @ 01 |w@ @ 01|'@ @ 01|'@ @ 0x'@ @ 0 h'@ @ 0|'@ @ 0 h'@ @ 9|'@ @ 9| '@ @ : H 31| 1 l 1 l @ @  |@ @ x@ @ .1@ @ #x |@ @ !x@ @  !|@ @ #x@ @ 81| x x 6q h x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ 6q h@ @ : h x@ @ x@ @ x x x 7(X 7x 1 | 9|@ @ 01|q@ @ 0xq@ @ 0 hq@ @ 0|q@ @ 0 hq@ @ 9|q@ @ 0 H 01|w@ @ 0xw@ @  |  |@ @ 1!|@ @ 1 l@ @ 1!|@ @ 1!| @ @ x @ @  h @ @  h @ @ 81|@ @ 81| @ @ x@ @ x@ @ 6q h @ @ x @ @ 1 |@ @  1 |@ @  1!|@ @ 9| @ @ 01|q@ @ 9| q@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @  1 |@ @ 1 |@ @  1a |@ @  1 |@ @  1a |@ @  1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1a |q@ @ 1a |q@ @ 1 |q@ @ 1 |q@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |p@ @ 1 |w@ @ 1 |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1a |w@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |p@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1a |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  |@ @  | |@ @  |@ @  |@ @  |@ @ 01|w@ @ 01|w@ @ 01|'@ @ 01|'@ @ 01 |w@ @ 01 |w@ @ 01|q@ @ 01|q@ @  x 9x@ @ 9x@ @ 9|@ @ 9|@ @ 9|@ @ 9|@ @ 9|@ @ 9x@ @ 1"|@ @ 31|@ @ 31|@ @ 31| @ @ 31|@ @ 31| 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 31| @ @ 9|@ @ 9| @ @ !x@ @ !x !x @ @ 1!|@ @ 1!| 1"| 1"| @ @ 2*|@ @ 2*x 2*x @ @  "|@ @ ."x ."x @ @  1|@ @  1| 1| @ @  !|@ @  !|@ @  !| @ @ "|@ @ "| @ @ ||n>}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}s .00\""\"}-}n .00\""\"}-}u .00\""\"}-}t .00\""\"}-} .00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}(}.00\""\"}-}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}-}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}"\"}(}3"\"}(}4"\"}(}5"\"}(}6"\"}(}7"\"}(}8"\"}(}9"\"}(}:"\"}(};"\"}(}<"\"}(}="\"}(}>"\"}(}?"\"}(}@"\"}(}A"\"}(}B"\"}(}C"\"}(}D"\"}(}E"\"}(}F"\"}(}G"\"}(}H"\"}(}I"\"}(}J"\"}(}K"\"}(}L"\"}(}M"\"}(}N"\"}(}O"\"}(}P"\"}(}Q"\"}(}R"\"}(}S"\"}(}T"\"}(}U"\"}(}V"\"}(}W"\"}(}X"\"}(}Y"\"}(}Z"\"}(}["\"}(}\"\"}(}]"\"}(}^"\"}(}_"\"}(}`"\"}(}a"\"}(}b"\"}(}c"\"}(}d"\"}(}e"\"}(}f"\"}(}g"\"}(}h"\"}(}i"\"}(}j"\"}(}k"\"}(}l"\"}(}m"\"}-}F "\"}-}G "\"}-}P "\"}-}Q "\"}-}} "\"}-} "\"}A}Y "\";_(@_) }A}[ "\"?;_(@_) }A}] "\"23;_(@_) }-}_ "\"}A}W a"\";_(@_) }A}@ "\";_(@_) }A}e e"\";_(@_) }}a ??v"\"̙;_(@_)  }}{ ???"\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }"\";_(@_)  }A}c }"\";_(@_) }}D "\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} "\"}}y "\";_(@_)  }-}T "\"}U} "\";_(@_) }A}4 "\";_(@_) }A} "\"ef;_(@_) }A} "\"L;_(@_) }A}( "\"23;_(@_) }A}6 "\";_(@_) }A} "\"ef;_(@_) }A} "\"L;_(@_) }A}* "\"23;_(@_) }A}8 "\";_(@_) }A} "\"ef;_(@_) }A} "\"L;_(@_) }A}, "\"23;_(@_) }A}: "\";_(@_) }A} "\"ef;_(@_) }A}" "\"L;_(@_) }A}. "\"23;_(@_) }A}< "\";_(@_) }A} "\"ef;_(@_) }A}$ "\"L;_(@_) }A}0 "\"23;_(@_) }A}> "\" ;_(@_) }A} "\"ef ;_(@_) }A}& "\"L ;_(@_) }A}2 "\"23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2D Check Cell Check Cell %????????? ???E Check Cell 2F CommaG( Comma [0] HComma 2 IComma 3 JComma 4 KComma 5 LComma 6 MComma 7 NComma 8 OComma0P&CurrencyQ. Currency [0]R Currency0 SDateTExplanatory TextG5Explanatory Text %UExplanatory Text 2 VFixed WGood;Good a% XGood 2Y Heading 1G Heading 1 I}%OZ Heading 1 2[ Heading 2G Heading 2 I}%?\ Heading 2 2] Heading 3G Heading 3 I}%23^ Heading 3 2_ Heading 49 Heading 4 I}%` Heading 4 2 aInputuInput ̙ ??v% bInput 2c Linked CellK Linked Cell }%d Linked Cell 2 eNeutralANeutral e%f Neutral 23Normal % gNormal 2h Normal 2 2+i&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) jNormal 3k Normal 3 2l Normal 3 3;m6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) nNormal 47Normal 4 %o Normal 4 2 pNormal 5 qNormal 6 rNormal 7 sNormal 87Normal 8 %t Normal 8 3; Normal 8 3 % uNormal 97Normal 9 %%v Normal_Mau bieu lap danh sach DNwNormal_Phan II-TMai"xNormal_Phieu_2C-Bao_hiem(1) 2 yNoteb Note  zNote 2 {OutputwOutput ???%????????? ??? |Output 2}$Percent~ Percent 2 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIP dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16Kv-B{`9+X dlthanh - Personal ViewK mq} 'K$+kRX dnhminh - Personal View`^18.LAPDANH SACH1A.8BH_Fill<Bieu3<habac<habac<nhan<tttt<tttt<bZ PIxnpZ PIPNG IHDRA?TtsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!! IDATXG XU'mҵ.kyV>mVYnyY\()^QS1aa̍f qYr9|7=O pLZҼGQg|<;8m~ RoNoZ9yLJEX&w \fq{TegFkz>6;VMioyFE`ܬnD Ɩ\1Q e|1fN*p1nQR`BUk¥\m]=4eB):I[- B -?~YZfY U4nhfT@Agr73z\T> ;RڌSٷL`z;H%(CzY 3uPiPafejHڠ&a"I*ck-l"U#Nz9؞7cx}a'kdqOȢ~`Z; ,XnXУZ;'ѻLr&DMhPuƍHZL}0#'1fR 0JT]`rFHt.M` ΁}3lb?0SɦZbA=QS~[ȼ?% Fh'e^BS\`oPՂ$"GdqxS\qf.SG*ѫy&qa(n$u⢪rGMq%Y wFwZX!p*waxa:farݲpz_n#NQ܉:)? 'oJx(O¡ {+0yq1UwaW9-ؖg&6ь޷f3(k:fΩA.EF:U#$#ޏֿʼnkn$azl7—`Gv#V 7C)2׉`_j&)\^ &>^(2Ryblz^{L=6F\@[QlTLpAǣW:Kn7ƍnS_fFWeRaz>CPp45PHZ8>MKr |#)o]G^F\xi86-iꌖ7=P/8-[˕K [dOBOس.yɛ.!!cQЬ[r fzg-}oL@ž98)= p6!Iڵl{j N3w BrZ6u@ liН:` 8^0|_3fx]5Β 4!6C/zY#Et7$/N L$lj&h&bL.1)#p| .g B}{XrIǟN4IrL9 0uz EcP_0 6*f!XQJ𴩨`!6ᖤ6blxr@.P aWj*V…7У~x7laFB<&O5XXq~wP!i3&E'|p>MLF8dPXU^;KR]c vjq.-O0u fzAP\w/ĜYzR<!$iڴ$`u{{rI44,FxL ]\cgcz$\c=v+MH6QE Ǩ# 0aQnܶp,CxXwyg@ߩeIɋM1 [77[l)`(yGfZcb-Yj!M=fkMƗwMVqRV0hiGѲ俓Q7;- |\p>"^2Fр`%]k.Wq}fN ><5TXVc݊>C<JKcsT }`={]uo"z@:n 3QX֋(j:ৱ.H5[2V+J_.m$q v&i222vMLϋYre9G$.p?7uHf@/RXO0T޿c`HF%eRwЊ8r-lE ʄmA|`g**ow8(yyNέ{BiwXEnMj-XK3? Y~ZRMG -<~P:]؟;~梬fςŸxEb]`ۮh9ՂpsGNŒ~x&~ae=YCum OE"cHVٽOX;KGff|~4o, [(#58τxVe?-O #5QW\PZ^.S,$ (1z,lBrAVGָh%k#_wa;]m%%?`+S5fh~I3`ܦʶ;܈캘N^>m\6,+dUzT:"gOJil+J9u~Qs~BBxQi~~?Z'<IENDB`3 A@@ &n v tnh: Triu ngM sAB0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829301.46. Tn ch tiu1236+Danh sch cc c s trc thuc doanh nghip'Tn c s SXKD trc thuc doanh nghip a ch c s SXKD S in thoi Huyn/ qunTnh/TP5./M ngnh VSIC 2007 (cp 5 s) (CQ Thng k ghi)578$Tn ngnh hot ng kinh doanh chnhSTT7.8.9.10.11.12.14.21. M s thuNgi Trong : N' M a ch c s SXKD (CQ Thng k ghi)4. Nm 2016Thc hin nm 201613.3132333516.22.6.1.6.2.TNG IU TRA KINH T NM 2017 Chi ph khc&Tng s lao ng thi im 01/01/2016:&Tng s lao ng thi im 31/12/2016:2. M s thu:KT QU HOT NG KINH DOANH BO HIM V MI GII BO HIMT(p dng cho cc DN n/c s c hot ng kinh doanh bo him v mi gii bo him)? Tn doanh nghip/ c s:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& Cc khon gim trKChi ph bn hng hot ng kinh doanh bo him, hot ng mi gii bo him17.18.19.20.,Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh23.24.25.26.27.Li trn c phiu28.Thu GTGT pht sinh phi np 3637Phiu s 1A.8/TTKT-BHCQ Thng k ghiR (Vit y bng ch in hoa, c du):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 4 a ch: & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & 7Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..9 Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & .. "34IDoanh thu ph bo him gc, thu hoa hng mi gii bo him ( 01=02+03-04)1.1Ph bo him gc1.2Ph nhn ti bo him1.3Ph nhng ti bo him$3. Doanh thu ph bo him thun LHoa hng nhng ti bo him v doanh thu khc hot ng kinh doanh bo himUDoanh thu thun hot ng kinh doanh bo him, hot ng mi gii bo him (08=06+07).Chi bi thng v tr tin bo him (09=10-11)Tng chi bi thng "Thu bi thng nhng ti bo himATng (gim) d phng bi thng bo him gc v nhn ti bo him3Tng (gim) d phng bi thng nhng ti bo him Tng gim d phng giao ng ln*Chi ph khc hot ng kinh doanh bo him15.(Doanh thu kinh doanh bt ng sn u t%Gi vn kinh doanh btng sn u t5Li nhun t hot ng u t bt ng sn (22=20-21)Doanh thu hot ng ti chnhChi ph hot ng ti chnh ,Li nhun gp hot ng ti chnh (25=23-24)iChi ph qun l doanh nghip hot ng kinh doanh bo him, mi gii bo him hot ng mi gii bo him Thu nhp khcLi nhun khc (31=29-30)kTng li nhun k ton trc thu hot ng kinh doanh bo him, hot ng mi gii bo him (32 = 28+31)29.Chi ph thu thu nhp hon li30.!Li nhun sau thu (35= 32-33-34)31.32.(VSIC 2007-Cp 5)) Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 4 Tng (gim) d phng ph?Tng chi bi thng bo him, tr tin bo him (15=9-12+13-14)XTng chi ph hot ng kinh doanh bo him, hot ng mi gii bo him (18=15+16 + 17)fLi nhun gp t hot ng kinh doanh bo him, hot ng mi gii bo him (19 = 08- 18)cLi nhun thun hot ng kinh doanh bo him, mi gii bo him (28=19+22+25-26-27)@ f…Mo;7vB@ tT ٍ? ~ ;˙accB  dMbP?_*+%,&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&<3U} $} } $} } } } $} } } } } m} $ } ;;f@u@,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,, *"& 6 + ? , B  -  5 1 . /  & ' ( # 2 )  3 4&    &&&& !!"#& & $%&'($&$&)*& & &&&&&&&&&&&&&&+,-./00+-+-12<$>*T**********************>@-* @v-B{`9+d@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&v-B{`9+<3@mq} 'K$+kd@|!&Q?'{Gz?(?)?M\\Cnxd-dtnghiep\HP LaserJet P24 oXaSDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXX333333?333333?&mq} 'K$+k<3                               ggD D;/ dMbP?_*+%,&R&P&ffffff?'?((\?)(\?M \\tmdv-ntquynh2\HP LaserJet P2 C 4dXXA4DINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxNQƿ! 7e:!*F2#48 qQ$V@[w W%dɂ-q;ݠܶRfLh̽ܿ9w `A@3m-4.abyA_mՖvPƴ%E<;ϿqDH"N7^FR(y?7V~4 սfns#:'==Qo!{+S⭖q?I:&?,24Fz-{<3BZe\;Bn!Wl y؇ oNNrHɜ8JxIbhCL"lifl麱?Zn& E!7C]$3őC}GWBIw\Vq'[g /WVSwNj⫫E*P58dįtvAz ^3/J + yr'Y_}z{dnb_ާ;/׶}GtM!B!s_&p<J" UNXX333333?333333?&<3U} } I} } I} } } I} $} I} D; ,@,@,@ ,@Y@,@ ; i@ X@ @ :@@;Z@;x@;@;i@;@h@x@;w@@@w NO6OOOOOOOOOOOOOOOOOOP@QRRRRRRRRRRRRRRRRRRS@TUUUUUUUUUUUUUUUUUUV 3i44444456777778 T& 69:::::; `U4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab cD4dddddddddddddddddddddde fV4 ggggggggggggggggggggggh6 iW4 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjk Yk4 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[ l, ^j ^^_6 \m4]]]]]]]]]]]]]]]]]]]6 \n4]]]]]]]]]]]]]]]]]]6 4* MMMMM Q, D@ D6 A( D@ D6 R, D@D6 A( D@ D* lllllm I%(JJJJJJJJJJJJJJJJK GH WE GGX L(EEEEEEEEEEEEEEEEF E F~ ? " p& BCD lZDDFP:FFF:FF\:F:F:FP\:p:^:fPpr w!w"w#w$w%w&w'w(w)w*w+w,w-w.w/w012w3w4w5w6w7w8w9:I;w<w=w>?w q r& < = !s !t&! !<!= "u "&" "<"= #S #v&# #<#= $w($ $< $= %C %x&% %< %= &0 &y&& &< &= '$ 'z&' '< '= (M ({&( (< (= )N )X&) )<)= *7 *|&* *<*= +8 +}&+ +<+= ,9 ,~&, ,<,= -: -&- -<-= .; .&. .<.= /< /&/ /</= 0F 0@&0@@@@@@@@@@@@@@@ 0<0= 1= 1@&1@@@@@@@@@@@@@@@A 1<1= 2 2&2 2<2= 3K 3&3 3<3= 4Z 4&4 4<4= 5[ 5&5 5<5= 6\ 6&6 6<6= 7] 7&7 7<7= 8> 8Y&8 8<8= 9L 9@&9@@@@@@@@@@@@@@@ 9<9= :_ :@&:@@@@@@@@@@@@@@@A :<:= ;` ;@&;@@@@@@@@@@@@@@@ ;< ;= <a <@P&<@@@@@@@@@@@@@@@ <<!<= =b =@&=@@@@@@@@@@@@@@ =<G== >c >@&>@@@@@@@@@@@@@@@ ><H>= ?e ?^&? ?<I?=Dtlhhhh\hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@wAwBwCw @ @&@ @<o@= A A&A A<JA= B Bd&B B<gB= C Cf&C C>hC? <hhh<4(  A*??*Logo DT kinh te 2017Picture 4Logo DT kinh te 2017f f]&`Y>@ B  0099;;<<==>> !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566AABBCC::11<<==>>??@@778899::;;ggD Oh+'0HP`p nhminhltduongMicrosoft Excel@eˈ@ٚ7@2hG՜.+,0 PXh px tkcn 18.LAPDANH SACH1A.8BH Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r