ࡱ> MO !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLPRoot Entry F0NB-NWorkbookbSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \p LETHIENHINH Ba==-N;8X@"1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1.h"Times New Roman1".VnTime1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1 ".VnArial1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1. "Times New Roman1"Calibri1 "Calibri1"Calibri14"Calibri1 "Calibri1"Calibri1"Calibri1,8"Calibri18"Calibri18"Calibri1>"Calibri14"Calibri1<"Calibri1?"Calibri1h8"Cambria1"Calibri1 "Calibri1. "Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) 000000000000000 000000.0                                    ff + ) , *   P P    `       ! " a> # H 1@ @  1 1   x 1"@ @ ! 8 1! 1(  H  "  h  h@ @  @ @  1@ @ 1"@ @ 1 1 x 1 1 1 1  1!  h  h h h  @ @ 1@ @  x@ @ @ @ 1@ @  1@ @ 1!|@ @  @ @  1!@ @ !@ @  1! @ @  h @ @  @ @  x x  h@ @  h @ @   x x $1| $1|   xq@ @  xw@ @  xw@ @  1w@ @  x@ @  1@ @  x@ @  1" 1"w@ @  w@ @  w@ @  w@ @  w@ @  w@ @  1"w@ @  1"w@ @ ) @ @ ) #w@ @  #w@ @  #w@ @  #@ @  #@ @  #@ @  # w @  # @  1"@ @  1"@ @  1w@ @  1w@ @  1w@ @  1"p@  1"p@  1"@ @  @ @  @ @  @ @  @ @  @ @ 1| 1"p@  p@  p@  p@  p@  p@ 1@ @ 1 1 1@ @ 1 1 1@ @ 1@ @ 1 @ @  w@ @  w@ @  pw@ @ 1@ @ 1 @ @  @ @  @ @  @ @ 1"@ @ 1"  1@ @ 1@ @ 1@ @ 1@ @ 1|@ @ 1|@ @ 1| @ @ 1|@ @ 1| 1| 1|@ @ 1|@ @ 1| @ @  w@ @  w@ @  pw@ @  w@ @  w@ @  pw@ @ @ @  p 1w@ @ 1w@ @ 1q@ @ 1q@ @ @ @ !@ @ q@ @  q@ @  q@ @  q @ $1| $1|  w@ @  pw@ @  w@ @  w@ @  pw@ @  w@ @  w@ @  pw@ @  w@ @  w@ @  pw@ @ 1 1@ @ 1 1 @ @ !@ @ 1q@ @  w@ @  @ @  w@ @  w @  w@ @  q@ @  w@ @  w@ @  w @  @ @   @  @ @  @ @ @ @  1w@ @  1w@ @  1w@ @  1@ @ ||}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}< 00\);_(*;_(@_)  }}= ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}> 00\);_(*}-}? 00\);_(*}U}@ 00\);_(*;_(@_) }-}A 00\);_(*}(}x 00\);_(*}(}y 00\);_(*}(}00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(} 00\);_(*}(} 00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(*}(}00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Normal 39 Normal 3 2 :Normal 5;Normal_Phan II-TMai <Noteb Note  =OutputwOutput ???%????????? ???>$Percent ?Title1Title I}% @TotalMTotal %OOA Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`[ 1A.7.2.XNg A8IU TRA DOANH NGHIP NM 2018Phiu 1A.7.2/TDN-XNKNHAHOT NG XUT, NHP KHU DCH V CA NGN HNG, T CHC TN DNGNm 2017;(p dng cho cc ngn hng thng mi v t chc ti chnh)CQ Thng k ghi(VSIC 2007-Cp 5)< 3. Thu/chi dch v vi nc ngoi (Xut, nhp khu dch v) !(Ch bao gm cc khon thu/chi ca ngn hng, t chc tn dng vi pha nc ngoi (c nhn, t chc, n v khng thng tr ca Vit Nam), khng thng k cc khon thanh ton h khch hng) M s Xut khu Nhp khuAB I. Dch v ti chnh, ngn hng2600II. Dch v khc 1. Dch v bu chnh, vin thng2450x2. Dch v xy dng Vit Nam25103. Ph bo him25304. Dch v my tnh, thng tin26204.1. Dch v my tnh26304.2. Dch v thng tin 2640>5. Ph bn/mua quyn s dng giy php, thng hiu, bn quyn26606. Dch v kinh doanh khc 2680%7. Dch v c nhn, vn ho, gii tr28707.1 Dch v gio dc895037.2 Dch v phc v c nhn, vn ho, gii tr khc8970 Ghi ch: 3Cc nh du (X): s liu mc ny khng pht sinhqi vi cc dch v khc, ch thng k cc giao dch c gi tr t 100 triu ng tr ln (tng ng 5.000 USD)D 4. Thu/chi dch v (Xut, nhp khu dch v) chia theo nc i tc , M s thu:a ch:Tnh/TP: Huyn/qun:Ngnh SXKD chnh:Ngi1. Tn ngn hng:(2. Tng s lao ng thi im 31/12/2017' M s dch v (ghi theo Cu 3 - ct B)= Nc i tc (ghi theo nc c tr ca khch hng nc ngoi) M nc (C quan Thng k ghi):N 'QT.S[T<IUvVX ccB  e]8jwZ dMbP?_*+%,&(\?'{Gz?(zG?)RQ?MnSend To OneNote 2007/ dXXLetterwpno" dXXzG?333333?&<3cU} B} IB} mB} B} Be@ ,@,@@,NNN@;@ @ ,@ f@ @ *@@h@@*@@*@@h@f@NNfNNNNNNN :<< :DDDDDDDDDVVV````a -& q```a<TTTTTTUUUCCTsssst<DDDDEDDDDbbbbc : : : < dFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFbbbbc e3: WWWWWWc< fXXXXXXXXXXXXXXXFFFFFFbbbbc g.:`YYYYYc2h`ZZZZZZ[[[[[[\XFFFFFF i/:`]]]]]qvw<f`XXXXXXXXXXXXuXFFFFFFqvvvw i0:`]]]]]qw<f`XXXXXXXXXXXXuXFFFFFFqrrrw e1:`]]]]]qw2f^^^^^^^^^^^^^_XFFFFFF xxxxy<f^^^^^^^^^^^^^_XFFFFFFbbbbc j4$HHHHHHHHHHH 2zGGG````a : :<kPOOQQOOOOOOOOOOOO`LOO````a   $    ~ ?~ @ {  :|D lL@@LV@@LLL@L@LVL@L@LV@bLL@vlb N!N"N#N$N%N&N'N(N)N*N+N,N-N.N/N0N1N2N3N4N5N6N7N8N9N:N;N<N=N>N?N |   !!| !! !! ""| "" "" ##| ## ##$} $$| $$ $$%~ %%| %% %% && & & '!'| '" ' (#(| ($ ()} )%)| )& )* *'* *( * +,:+qqqqw ,5, ,6, , 7, , , - - - - -<.</<0<1<2<3<4<5<6<7<8<9<:<;<<<=<><?D lvvvv~~bbbjjLl@@@@@@@@@@@@@@@@@@NANBNCNDNENFNGNHNINJNKNLNMNNNONPNQNRNSNTNUNVNWNXNYNZN[N\N]N^N_N<@<A<B<C<D<E<F<G<H<I<J<K<L<M<N<O<P<Q<R<S<T<U<V<W<X<Y<Z<[<\<]<^<_D l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`NaNbN c;Nd;N<`lRSSSSSSSSSIIQOOOOOOO````a am) aMM aJ*4aKKKKKKKKKKKKKKKKKK````a bnop b+4b\P@bV>@ U&&''(())** && %%&&''(())**''(( !!""$$%%))** !!""####$$%%&& ,,,- ## ----....//00//00!! ""     TTTT ++,-,- UUUU .... SSSS GGGG //// 112233445566778899::;;<<ZZZZ [[[[ XXXX YYYY VVVV WWWW ^^^^ ::;;<<____ \\\\ ]]]] ==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJ !!""##66778899KKLLMMNNOO1122334455==>>??$$ %% )) '' (( $$.. PPQQ@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNN^^ __ XX YY ZZ [[ \\ ]] SS UU VV WW OOPPQQRRSSTTRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__UUVVWWIIII II ZZ[[GG HHHH HH XXYYRRRR RR TT \\]]^^__JJJJ JJ KKKK KK bbOOOO OO LLLL LL MMMM MM // PPPP PP QQQQ QQ NNNN NN 0000 00 1111 11 2222 22 3333 33 4444 44 5555 55 6666 66 7777 77 8888 88 9999 99 :::: :: ;;;; ;; <<<< << ==== == >>>> >> ???? ?? @@@@ @@ AAAA AA BBBB BB CCCC CC FFFF FF DDDD DD EEEE EE  Thng bo'M s thu ca c s phi 3 k t s*'u Thng boM s thu phi 10 k t sk _B| Thng bo0Gi tr nhp vo khng ng kiu s hoc qu ln 33_B&*._ *.02_11| Thng bo0Gi tr nhp vo khng ng kiu s hoc qu ln cA .|G Thng bo[M s dch v: t 2450 --> 8970 (theo cu 3 ct B) Hoc gi tr nhp vo khng ng kiu s ! #._[ Thng boM nc phi 2 k t0>..  Thng bo 6M ngnh SXKD chnh khng ng theo danh mc VSIC 2007gn /@] Thng boM huyn khng hp l = Thng bo*M tnh khng ng vi danh mc hnh chnhc01020406081011121415171920222425262730313334353637384042444546484951525456586062666768707274757779808283848687899192939495968gg@ Oh+'0HP`t ntth LETHIENHINHMicrosoft Excel@%;N@~?@ -՜.+,0HP X`hp x  1A.7.2.XN WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q