ࡱ> CF !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABERoot Entry FB۸ DWorkbookˁSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \ptthithuy Ba==-M8X@"1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1h8"Cambria1,8"Calibri18"Calibri18"Calibri1"Calibri1"Calibri1<"Calibri1>"Calibri1?"Calibri14"Calibri14"Calibri1 "Calibri1 "Calibri1"Calibri1"Calibri1 "Calibri1."Times New Roman1.h"Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1.@"Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1"Calibri1 "Calibri1"Calibri14"Calibri1 "Calibri1"Arial1".VnTime1"Arial1 ".VnTimeH1 ".VnTimeH1."Times New Roman1."Times New Roman1"Calibri1"Calibri1"Arial1,8"Calibri18"Calibri18"Calibri1h"Arial1h"Arial1"Arial1"Arial1>"Calibri14"Calibri1<"Calibri1".VnTime1&" Small Fonts1@"Helv1*" MS Sans Serif1."Times New Roman1 ".VnArial1 ".VnArial1?"Calibri1.".VnArial Narrow1"" .VnArialH1".VnTime1.".VnArial Narrow1".VnTime1.".VnArial Narrow1h8"Cambria1"Calibri1 "Calibri1";1";1"д1"t"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0;\(#,##0\)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) \t0.00% \t#\ ??/??m/d""#,##0;\-""\""#,##0 _###,###,### "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0          !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  #   $  $  $  ff % ff + ) &) '+ (+ !+ '+ )+ *+ (+ (+ + , ( ( , * ( ( ( ( ( ( ( ( - ( (  . /& /&  P 0 P@ @ P 1 P@ @  2 @ @ 2 3 4 5 6  / @ @ / @ @ 7  7  7  ` 8 `@ @ ( (  9 + , :! ;% < ( ( ( : : : = = :  > : : :     (  (  (   A A A  ( ( ! ( ( ( B C" D@ @ E@ @ F@ @ @ G @ @  H a> I a@ > I a@ > I a@ > J K( K& K K ( L ( ( ( M M N "  8"@ @ 8"@ @ 8!"@ @ 8@ @ 8 ( ( @ @  (@ @ "8@ @ "8@ @ 8 8@ @ 8@ @ 8!@ @  "8@ @ "8@ @ "8 @ @   ( @ @ 8 @ @  ( @ @  ( @ @  (@ @  ( @ @ 8@ @ 8@ @ x@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8!@ @  8@ @ 8@ @ x@ @ 8@ @ 8 8@ @ 8@ @ 8 @ @ ( 8@ @ 8@ @ x@ @ x@ @ 8@ @ 8@ @ "8@ @ "8@ @ "8@ @ "8!@ @ "  (q@ @  8q@ @  (q@ @  (!q@ @  (w@ @  8w@ @  (w@ @  (!w@ @  (@ @  8@ @  (@ @  (!@ @  (@ @  ( @ @  || |}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}H .00\""\"}-}I .00\""\"}-}W .00\""\"}-}X .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}A}i .00\""\";_(@_) }A}k .00\""\"?;_(@_) }A}m .00\""\"23;_(@_) }-}o .00\""\"}A}e a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A} e.00\""\";_(@_) }}u ??v.00\""\"̙;_(@_)  }} ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}{ }.00\""\";_(@_) }}F .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}} .00\""\";_(@_)  }-}a .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) }(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}<} .00\""\"3 ;_(}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\" 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2DCalculation 2 2ECalculation 2 3F Check Cell Check Cell %????????? ???G Check Cell 2H CommaI( Comma [0]J Comma [0] 2 KComma 2L Comma 2 2 MComma 3 NComma 4 OComma 5 PComma 6 QComma 7 RComma 8S comma zerodecTcomma zerodec 2 UComma0 VComma0 2W&CurrencyX. Currency [0]Y Currency0Z Currency0 2[ Currency1\ Currency1 2 ]Date ^Date 2_Dollar (zero dec)`Dollar (zero dec) 2aExplanatory TextG5Explanatory Text %bExplanatory Text 2 cFixed dFixed 2 eGood;Good a% fGood 2 gGrey hGrey 2i Heading 1G Heading 1 I}%Oj Heading 1 2k Heading 2G Heading 2 I}%?l Heading 2 2m Heading 3G Heading 3 I}%23n Heading 3 2o Heading 49 Heading 4 I}%p Heading 4 2 qHEADING1r HEADING1 2 sHEADING2t HEADING2 2 uInputuInput ̙ ??v% vInput [yellow]wInput [yellow] 2 xInput 2y Input 2 2z Input 2 3{ Linked CellK Linked Cell }%| Linked Cell 2}Montaire [0]_TARIFFS DB~Montaire_TARIFFS DB NeutralANeutral e% Neutral 2New Times RomanNew Times Roman 2No no dec3Normal %Normal - Style1 Normal 109 Normal 10 % Normal 2 Normal 2 2 Normal 2 2 2+&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) Normal 3 Normal 3 2 Normal 3 3;6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) Normal 47Normal 4 % Normal 4 2 Normal 4 3; Normal 4 3 % Normal 4 4; Normal 4 4 % Normal 4 4 2? Normal 4 4 2 % Normal 4 5 Normal 5 Normal 6 Normal 7 Normal 87Normal 8 % Normal 8 2; Normal 8 2 % Normal 8 3; Normal 8 3 % Normal 97Normal 9 % Noteb Note  Note 2 Note 2 2 Note 2 3 OutputwOutput ???%????????? ??? Output 2 Output 2 2 Output 2 3$Percent Percent [2] Percent [2] 2 Percent 2 Percent 3 style 3 style 3 2 Style1 Style2 Style3 Style4 Style5 Style6 Style7 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Total 2 2 Total 2 3 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIPN,_PLDT dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` En1B9}Sheet1~Sheet2ESheet3BC2018Thong tin gioi thieuDieu tra DN 201816032018-phieu DN.xlsx1A18.LAPDANH SACH1A.21A.2m1A.3XD 1A.3XD (tip)1A.4TN 1A.5.1.VT 1A.5.2.KB1A.6.1LT1A.6.2DL1A.7.1NH1A.7.2.XNKDVNH1A.8BH 1A.9.1BDS1A.9.2TT1A.9.3DVK gop YT-GD1A.m1B2-CP3-HTPTSheet2YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYY_Fill<Bieu3<habac<nhan<tttt<g" IU TRA DOANH NGHIP NM 2018 PHIU S 01B/TDN-DS%PHIU DOANH NGHIP, HTX LP DANH SCHNM 2017{(p dng cho cc doanh nghip ngoi nh nc, hp tc x, LH HTX - gi chung l doanh nghip thuc i tng lp danh sch)STTTn doanh nghip, HTX M s thua chTnh trng hot ng3 M a ch doanh nghip, HTX (C quan thng k ghi)Ngnh hot ng SXKD chnh> M ngnh Cp 5 VSIC 2007 (CQ Thng k ghi)-Lao ng (Ngi) Thi im 01/01/2017Thi im 31/12/2017X Huyn/ QunTnh/TPTng s Trong : nABCDEFGHIK"Ii CkmmhccB %pz=| dMbP?_*+%,&'333333?(333333?)333333?MnSend To OneNote 2007/dXXLetterwpno"dXX333333?333333?&<3U} m} $} } } } } } } } $} I} $} $ %Z@ @ Z@@K@w@ @ w : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,    "   ""                 ?@@@""""""""""""""""""D l"2<:&222&&N&&&&&&&&&&&&&&&&& ,!,",#,$; " "!"" "#  "$"P&&&&>@     ggD K~ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333? &<3U>@ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD W dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@H\p tthithuy tthithuyMicrosoft Excel@ @tӬ՜.+,0 PXh px User 1BSheet1Sheet2Sheet3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r