ࡱ> ]` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\_Root Entry FЀ^WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \ptthithuy Ba==-M8X@"1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:Calibri1h8:Cambria1,8:Calibri18:Calibri18:Calibri1:Calibri1:Calibri1<:Calibri1>:Calibri1?:Calibri14:Calibri14:Calibri1 :Calibri1 :Calibri1:Calibri1:Calibri1 :Calibri1:Calibri1.:Times New Roman1.h:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.@:Times New Roman1.,:Times New Roman1.:Times New Roman1.@:Times New Roman1:.VnTime1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1 :.VnArial1 :Albertus1:Calibri1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Calibri1 :Calibri1:Calibri14:Calibri1 :Calibri1:Arial1:.VnTime1:Arial1 :.VnTimeH1 :.VnTimeH1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Calibri1:Calibri1:Arial1,8:Calibri18:Calibri18:Calibri1h:Arial1h:Arial1:Arial1:Arial1>:Calibri14:Calibri1<:Calibri1&: Small Fonts1@:Helv1*: MS Sans Serif1.:Times New Roman1 :.VnArial1?:Calibri1.:.VnArial Narrow1": .VnArialH1:.VnTime1.:.VnArial Narrow1:.VnTime1.:.VnArial Narrow1h8:Cambria1:Calibri1 :Calibri1:;1:;1:д1:t"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0;\(#,##0\)\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) \t0.00% \t#\ ??/??m/d""#,##0;\-""\""#,##0 _###,###,### "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0          /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   2  2  2  ff 3 ff + ) 4) 5+ 6+ /+ 5+ 7+ 8+ 6+ 6+ 9 : 6 6 , * 6 6 6 6 6 6 6 6 ; 6 6  < =& =&  P > P@ @ P ? P@ @  @ @ @ @ A B C D  = @ @ = @ @ E  E  E  ` F `@ @ 6 6  G 9 : ! H% I 6 6 6  J J   K    %   6  6  6   M M M  6 6 / 6 6 6 N O" P@ @ Q@ @ R@ @ L S @ @  T a> U a@ > U a@ > U a@ > V W( W& W W 6 X 6 6 6 Y Y Z   8 @ @ 8@ @ 8@ @ 8!@ @  8 8@ @ 8@ @ 8 @ @  8@ @ 8@ @ 8 ( 8 8 @ @   (@ @ 8 8@ @ 8 8 @ @  8@ @ 8@ @ 8 @ @ ( 8 @ @ 8 @ @ 8 @ @  (@ @  ( 8 8 @ @  x@ @  x  x @ @ " x@ @ " x "x "x @ @ #1 l #1 l@ @ #1 l@ @  x@ @  x x x @ @ "x h "1 | "x x @ @ "x x #1 |@ @ #1 | # x  x@ @  x@ @ & h ' h #!x h@ @  !x@ @  x@ @  !x ' h@ @  x 1 |@ @ #1 |@ @ #1|@ @ #1| @ @ # h )1|@ @ )1"| 1!|@ @  1!| )1"| *x@ @ +x@ @  1"|@ @ *x@ @ ,*x@ @ #1"|@ @ *8p@ @ +*8p@ @ #1"|p@ @ *8w@ @ -)8w@ @ #1"|w@ @  8w@ @  8w@ @  8w@ @  8w@ @ #1|w@ @ )8w@ @ "8@ @ -*8@ @ -*8@ @ -*8@ @ #1"|@ @ #1"|@ @ #1"|@ @ #1"|@ @  ( @ @  ( @ @ 8 @ @ 8 @ @ )x ||7K}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-}H .00\""\"}-}I .00\""\"}-}W .00\""\"}-}X .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}A}i .00\""\";_(@_) }A}k .00\""\"?;_(@_) }A}m .00\""\"23;_(@_) }-}o .00\""\"}A}e a.00\""\";_(@_) }A}@ .00\""\";_(@_) }A} e.00\""\";_(@_) }}u ??v.00\""\"̙;_(@_)  }} ???.00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}}B }.00\""\";_(@_)  }A}{ }.00\""\";_(@_) }}F .00\""\";_(@_) ??? ??? ??? ???}-} .00\""\"}} .00\""\";_(@_)  }-}a .00\""\"}U} .00\""\";_(@_) }A}4 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}( .00\""\"23;_(@_) }A}6 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}* .00\""\"23;_(@_) }A}8 .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A} .00\""\"L;_(@_) }A}, .00\""\"23;_(@_) }A}: .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}" .00\""\"L;_(@_) }A}. .00\""\"23;_(@_) }A}< .00\""\";_(@_) }A} .00\""\"ef;_(@_) }A}$ .00\""\"L;_(@_) }A}0 .00\""\"23;_(@_) }A}> .00\""\" ;_(@_) }A} .00\""\"ef ;_(@_) }A}& .00\""\"L ;_(@_) }A}2 .00\""\"23 ;_(@_) }-} .00\""\"}-} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}}}} }(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(} .00\""\"}(}! .00\""\"}(}" .00\""\"}(}$ .00\""\"}(}% .00\""\"}(}& .00\""\"}(}' .00\""\"}(}) .00\""\"}(}* .00\""\"}(}+ .00\""\"}(}, .00\""\"}(}- .00\""\"}-}2 .00\""\"}-}3 .00\""\"}-}4 .00\""\"}-}5 .00\""\"}(}6 .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\"}-} .00\""\" 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 2 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %20% - Accent2 2 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %20% - Accent3 2 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %20% - Accent4 2 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %20% - Accent5 2 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %20% - Accent6 2 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %40% - Accent1 2 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 %40% - Accent2 2 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %!40% - Accent3 2" 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %#40% - Accent4 2$ 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %%40% - Accent5 2& 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %'40% - Accent6 2( 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %)60% - Accent1 2* 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ %+60% - Accent2 2, 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ %-60% - Accent3 2. 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %/60% - Accent4 20 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %160% - Accent5 22 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %360% - Accent6 2 4Accent1AAccent1 O %5 Accent1 2 6Accent2A!Accent2 PM %7 Accent2 2 8Accent3A%Accent3 Y %9 Accent3 2 :Accent4A)Accent4 d %; Accent4 2 <Accent5A-Accent5 K %= Accent5 2 >Accent6A1Accent6 F %? Accent6 2@Bad9Bad % ABad 2B Calculation Calculation }% C Calculation 2DCalculation 2 2ECalculation 2 3F Check Cell Check Cell %????????? ???G Check Cell 2H CommaI( Comma [0]J Comma [0] 2 KComma 2L Comma 2 2 MComma 3 NComma 4 OComma 5 PComma 6 QComma 7 RComma 8S comma zerodecTcomma zerodec 2 UComma0 VComma0 2W&CurrencyX. Currency [0]Y Currency0Z Currency0 2[ Currency1\ Currency1 2 ]Date ^Date 2_Dollar (zero dec)`Dollar (zero dec) 2aExplanatory TextG5Explanatory Text %bExplanatory Text 2 cFixed dFixed 2 eGood;Good a% fGood 2 gGrey hGrey 2i Heading 1G Heading 1 I}%Oj Heading 1 2k Heading 2G Heading 2 I}%?l Heading 2 2m Heading 3G Heading 3 I}%23n Heading 3 2o Heading 49 Heading 4 I}%p Heading 4 2 qHEADING1r HEADING1 2 sHEADING2t HEADING2 2 uInputuInput ̙ ??v% vInput [yellow]wInput [yellow] 2 xInput 2y Input 2 2z Input 2 3{ Linked CellK Linked Cell }%| Linked Cell 2}Montaire [0]_TARIFFS DB~Montaire_TARIFFS DB NeutralANeutral e% Neutral 2New Times RomanNew Times Roman 2No no dec3Normal %Normal - Style1 Normal 109 Normal 10 % Normal 2 Normal 2 2 Normal 2 2 2+&Normal 2_danh sach cac don vi co so(1) Normal 3 Normal 3 2 Normal 3 3;6Normal 3_Tong hop GO, VA cua nganh NH 2010 (12.6.2012) Normal 47Normal 4 % Normal 4 2 Normal 4 3; Normal 4 3 % Normal 4 4; Normal 4 4 % Normal 4 4 2? Normal 4 4 2 % Normal 4 5 Normal 5 Normal 6 Normal 7 Normal 87Normal 8 % Normal 8 2; Normal 8 2 % Normal 8 3; Normal 8 3 % Normal 97Normal 9 %Normal_Phan II-TMai Noteb Note  Note 2 Note 2 2 Note 2 3 OutputwOutput ???%????????? ??? Output 2 Output 2 2 Output 2 3$Percent Percent [2] Percent [2] 2 Percent 2 Percent 3 style 3 style 3 2 Style1 Style2 Style3 Style4 Style5 Style6 Style7 Title1Title I}% Title 2 TotalMTotal %OO Total 2 Total 2 2 Total 2 3 Warning Text? Warning Text %Warning Text 2??߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11?߭_PRODUCT DETAIL Q1;Ż [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-Ż_PRODUCT DETAIL Q1 1(_HOBONG ?_BOOKSHIPN,_PLDT dȹ [0]_1202dȹ_1202 T [0]_1202T_1202#\_(8)ļxĬ֎XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` |2-CPSheet1Sheet2Sheet3BC2018Thong tin gioi thieuDieu tra DN 201816032018-phieu DN.xlsx1A18.LAPDANH SACH1A.21A.2m1A.3XD 1A.3XD (tip)1A.4TN 1A.5.1.VT 1A.5.2.KB1A.6.1LT1A.6.2DL1A.7.1NH1A.7.2.XNKDVNH1A.8BH 1A.9.1BDS1A.9.2TT1A.9.3DVK gop YT-GD1A.m1B2-CP3-HTPTSheet2YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYY_Fill<Bieu3<habac<nhan<tttt<g*) IU TRA DOANH NGHIP NM 2018Phiu s 02/TDN-CP PHIU THU THP THNG TIN V CHI PH HOT NG SN XUT KINH DOANH CHNH NM 2017 (p dng cho cc doanh nghip c thc hin hot ng gia cng, lp rp hng ha trc tip vi cc n v trong v ngoi nc v hot ng nghin cu pht trin c chn mu iu tra)P Tn doanh nghip n/c s: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & & ..& !& (Vit y bng ch in hoa, c du)M s thu ca doanh nghip:J a ch: & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & .& & & & & & & & & & & $ !CQ Thng k ghiD Tnh/thnh ph trc thuc TW:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& !G Huyn/qun (th x, TP thuc tnh)& & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & ("!9 Ngnh SXKD chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & !(VSIC 2007 - Cp 5). Ngnh sn phm chnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...#(VCPC 2010 - Cp 5)TT TN CH TIUM sTng s (triu ng)ABC1Tng s (1=2+3+4+5+7) Chi ph nguyn liu, vt liu2Chi ph nhn cng3 Chi ph khu hao ti sn c nh4Chi ph dch v mua ngoi5R Trong : Chi ph lin quan n ngi lao ng trong chi ph dch v mua ngoi (*)N.6Chi ph bng tin khc7O Trong : Chi ph lin quan n ngi lao ng trong chi ph bng tin khc (*)K.8(*) L nhng khon chi ca doanh nghip nhng ngi lao ng trong doanh nghip c hng nhm phc v cho doanh nghip v li ch c nhn ngi lao ng m cha c tp hp trong Chi ph nhn cng. V d 1: chi mua/may ng phc cho ngi lao ng m ngi lao ng c th s dng trong doanh nghip v ngoi doanh nghip (khc vi chi mua bo h lao ng m ngi lao ng ch s dng trong doanh nghip) V d 2: Chi phong b hi ngh, chi bo co vin hi ngh... m ngi lao ng c nhn.2m qRuuuv=x ccB %8B dMbP?_*+%&{Gz?'q= ףp?(333333?)?M \\tkcn-mlphuong2\HP LaserJet 4C odXXLetterDINU"` #aL` SMTJP HP LaserJet 400 M401 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueDuplexNONEOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOEMFSpoolingforPLSwoMopierTrueCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorMode24bppEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoPrintQualityGroupPQGroup_2HPDocPropResourceDatahpchl140.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpcm4016.xmlHPLpiSelection156lpiHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexFALSEHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE140HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS140HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPMHDLLNameHPFIE140HPPreAnalysisTrueIUPH!xJQ3!m 6mlQKpQId9DB@5pi^GpΝF?q!i {ޙ3׆(()6M-mwe2T-C%3Ţe!_=ctJOiǔ醊]>ͬzUZ)fzj{Ncϥy1H# sNH. >   > "  " @ >@ >   @    > & > &    (     (  .     ~ !? """"""" #. #########~ !@ """"""" #. #########~ !@ """"""" #. #########~ !@ " """""" #!. #########$ %"&&&&&' (#. (((((((((~ !@ "$"""""" #%. #########DlL4J2>>>.PPPZDPDPDPZPZnrrrrn )@!Y@"@ $6@ ! )& )))))) #'. #########@!*+,,,,,-.../000001*"233333333333333345 $6(&$6666666666666666 h<nD.>@62 R*!!!! !! $$            ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD " dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@H\p tthithuy tthithuyMicrosoft Excel@0@>՜.+,0 PXh px User 2-CPSheet1Sheet2Sheet3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r