ࡱ> tv !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrswRoot Entry FAZدuWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1zCalibri1zCalibri1zCalibri1zCalibri1.hzTimes New Roman1.zTimes New Roman1z.VnTime1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman1z.VnTime1.zTimes New Roman1z.VnTime1z.VnTime1z.VnTime1z.VnTime1zArial1.zTimes New Roman1zCalibri1 zCalibri1zCalibri14zCalibri1 zCalibri1zCalibri1zCalibri1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1>zCalibri14zCalibri1<zCalibri1?zCalibri1h8zCambria1zCalibri1 zCalibri1.zTimes New Roman1.zTimes New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `    !  " # a> $   *    <@ @   X X w@ @  |w@ @  X \ X |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H \ X w@ @ " <@ @  p@ <@ @  *\ *X ! w@ @  %1|q %1<w@ &1<w@ &1<w@ &1<@ %|q %1<w &<w &< +w@ @ w@ @  <w@  ,w@  ,w@  ,@ 1<w |@ @  |@ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ |||#;}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(*}d}d 00\);_(*;_( ??? }P}e 00\);_(* ;_( }P}f 00\);_(* ;_( }P}g 00\);_(* ;_( }P}h 00\);_(* ;_( }x}i 00\);_(*;_( ??? ???}x}j 00\);_(*;_( ??? ???}x}k 00\);_(*;_( ??? ???}x}l 00\);_(*;_( ??? ???}<}o 00\);_(* ;_(}<}p 00\);_(* ;_(}<}q 00\);_(* ;_(}<}r 00\);_(* ;_(}d}s00\);_(*;_( ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 12 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`^Sheet1 Ch s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 2Thng 3Thu gom rc thi khng c hiKhai thc qung kim loiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st.Hot ng dch v h tr khai thc m v qung:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongSn xut sn phm thuc lCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn, sao chp bn ghi cc loiIn nDch v lin quan n in+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loi<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut in dn dng1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khc"Cng nghip ch bin, ch to khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo u2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiTi ch ph liu Ton quc6Cc thng nm 2018 so vi thng bnh qun nm gc 2015Thng 4}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na< (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt liu tt bnThng 5Thng 6Sn xut than ccThng 7Thng 8Thng 9Thng 10#Thng 12/2018 so vi thng 11/2018 Thng 12/2018 so vi cng k"12 Thng 2018 so vi cng k 2017 Thng 11Thng 12Thng 12 nm 2018; ]<=G?aA=D 6G I3K MtiOQ@T.WZ2\]ccB  wm}A dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} [} !@} ` @} @} @ @} @} @} @ @} @} @} @} @} @@} @} @} @wZZ @ZY@Zh@Zh@Z@ZgCZFZ;HZM Z,P Z,P Z,P Z,P Z,PZ,PZ,PZXPZ,PZ,PZXPZXPZRZ,PZXPZ,PZ,PZ,PZXPZXPZ,PZ,PZXP vvvvvvvvvvvvvvvvv?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Y wwwwwwwwwwwwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Y wwwwwwwwwwwwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Y$AAAAAAAAAAAAAAA xx?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Y y y tquuuuuuuuuuu z{ z| z}?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Y yy \@ \A \B \r \t \u \w \x \y \z \~ \{{{BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBY D D`^?^@^@^@^@^@^@^ @^"@^$@^&@^(@^*@^,@^.@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY~ i dpZ]@]@]@]l@]$@]@]Q@]o@]A@]:@]@]V@]@]@]5$[@GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGY j e~ I@I(\bT@TIj@I@I @I}@I @I@I%@I@I@I@J @J@J$@KLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKY~ k@ fH Zu@Z@Z@Z@Z @Z@Ze@Zl@ZK@Z@Zp^@ Z(\/`@ N@N@NM@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ g H Zu@Z@Z@Z@Z @Z@Ze@Zl@ZK@Z@Zp^@ Z(\/`@ N@N@NM@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ f ` Z@Z@Z[@Z}@ZQ@Z@Z@Z@Zռ@Zj@Zȿ@Z4@N@Nd@N{@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ g ZӾ@Z~@ZR@Z@ ZQ{R@ Z= ףp=Q@ Zq= ף R@ ZP@ ZYP@ Z7@ZQ@ Z(\rR@ N@N@NT@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k`@ g ` Z@Z^@Z@Z@Z@Zh@Z1@Zi@Z}@Z;@Z!@Zx@N@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ fD$Z̼@Z4@Z@Z@ZJ@Z= ףp Q@Z@Zϸ@ ZQ[P@ Z4@ZX@ ZfffffvT@N@Ny@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k0@ gEZ(\'d@$Zg@Z@ZD@Z@Z@ZGzb@* Z@Z@ZZ@Z@Zy@Nc@N= ףpMQ@~ N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ gF~ Z@Zq= ףC@HZٰ@Z8@Z_@Z]@Z@ZF@Z4@Z@Z(@ZPQ@N@N(\Ba@~ N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k @ f ~ ZA@Z`@TZ@Z@Z @Zxc@Z@Ze@Z@Z@ZAq@ZA@N@N9@NK@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ kP@ g~ ZA@Z`@TZ@Z@Z @Zxc@Z@Ze@Z@Z@ZAq@ZA@N@N9@NK@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k"@ fGZfffffR@ZZ@Z@ZQ@ZY@Zݺ@Z@Z7@Z@Zʻ@ZP@Zݽ@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ kp@ gHZfffffR@ZZ@Z@ZQ@ZY@Zݺ@Z@Z7@Z@Zʻ@ZP@Zݽ@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY j eIQ{`@IU@I@I(\*`@I(\`@I@I`@ I(\b@~ I@ Ifffffvb@$ I@I/@J@J6@J@QLKQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQY~ k$@ f`ZP@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Zq@Z@Z@Z`@N@N@N1@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ g`m@m@m=@m@m+@m@m@m@m@mS@m @mH@S@S@S@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ gI`m@mi@m@mR@m@m@m@m@m@m@mU@mp@S@SR@S@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ kh@ g6ZS@Zk@Z@Z@ZP@Zh`@ZE@Z@ Z(\`@ Z(\`@$ Z<@ZK@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ gJZ(\S@ZJ@Z @Z(\RT@~ ZN@Z(\S@<Z@ZF@Z@Z@Z@Zw@N@N@N0[@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ kܐ@ g$ZN@Z5@Zo@Z@Z@Z`@~ ZA@ Z(\wb@~ ZN@ ZfffffFc@$ ZA:@ZA@N(@N`@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@ g`Z @Z@Z@Z@ZG@Z@ZM@Z@Z^@Z@Z%@Z@N @N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k&@ f$Z6@Z@Z@Z^@Z@Zq= ף`@Z@Z?@Z@ Z= ףpa@$ Z@Zm@N@NP[@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k<@ gKZR@Z"@Z(a@Zq= ף(b@Z@Z@Z@ Z(\d@0 Z@Z@ZA@Z@N_@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ k@@ gL`ZK@Z@Z@Z@Z`@Z^@Z3@Zl@Z@Z@Z@Z^@N@N&@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYD'lX(022x^RD00((t>RZHH Z,P!Z,V"Z,P#Z,V$Z,V%Z,V&Z,P'ZXP(Z,P)Z,P*ZP+Z,P,ZXP-Z,P.ZXP/ZXP0Z,P1Z,P2Z,P3ZXP4Z,P5Z,W6Z,P7Z,P8ZXP9ZXP:ZXP;ZXP<Z,P=Z,P>Z,P?ZP~ k(@ fM$ Z@Z@Z@Z3@Z]@ Zq= ףH`@ Z(\`@~ ZV@ Z= ףpa@ Z= ףpec@~ Zd@ Z(\Bd@ N@NJ@ND@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ !k@ !gM$!n@n@n@n3@n]@!nq= ףH`@!n(\`@~ ! nV@! n= ףpa@! n= ףpec@~ ! nd@! n(\Bd@!T@TJ@TD@!ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUY~ "k*@ "f`"Z3@Z@Zm@Z@ZW@Z@ZR@Z=@ZT@Z@Z@Z@NX@N@N@"OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ #k|@ #g#n@n@na@#n= ףpeb@~ #n@#nQb@#n@n@n'@ # nfffffb@$# nb@n@Ty@T@T@#ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUY~ $k@ $g`$n@n}@n@nF@n @n@nt@n@n^@n@n@n@Tq@Tr@T@$ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUY~ %k@ %g%nQ@n@%nfffffP@~ %n&@%n(\rP@%nGzR@<%nO@n@nP@nd@n@n@TW@T@T @%ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUY~ &k,@ &f`&Zp\@Z@Z@ZS@Z+@Z@Z@Z@Zl@Z@Z@Z@N@N@N@&OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 'k@ 'g`'Zp\@Z@Z@ZS@Z+@Z@Z@Z@Zl@Z@Z@Z@N@N@N@'OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ (k.@ (f$(Z@Z@Z3@Z@Z@(Z(\j`@~ (Z@( Zfffff`@~ ( ZN@( ZQka@( Z(\`@( Z#@N=@N@]@N@(OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ )k@ )g$)Z@Z@Z3@Z@Z@)Z(\j`@~ )Z@) Zfffff`@~ ) ZN@) ZQka@) Z(\`@) Z#@N=@N@]@N@)OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ *k0@ *bs`*Z6@Z@ZO@Z^@Z@Z_@Z@ZU@Z@Z@Zu@Z@N@N@Nn@*OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ +k(@ +gN`+Z@Z@Z@ZM@Z@Z#@Z@Z @Z@Z@Z@Z@N@Ne@N@+OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ ,kT@ ,gO,Z= ףpMR@$,Zi@Zַ@Z@Z@Z'@,Zq= ףP@, Z @ZU@ , Z= ףp-R@, Z(\R@, ZB@N@N@N@,OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ -k1@ -f`-Z@ZP@Z@ZO@Z@ZG@Z@Z2@Z@Zt@Z2@Z@NY@N0@NE@-OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ .k@ .g ~ .Z@.Z9T@T.Zy@Z@Z@Z@Z@ZQ@Z@Z @Z@Z@NK@N@N$@.OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ /k@ /g!0/Z@Z7@Z@Ze@Z@Z@Z@/ Z= ףpU`@/ Z@Z@ / Zq= ף a@/ Z_@N@No@N'@/OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 0k2@ 0fP`0Z@Z@Z@Z@Z]@Z@Z @Z@Z&@Za@ZO@Z@N@N@N@0OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 1kL@ 1gQ`1Z@Ze@ZD@Z@Z@Z@Z@Z@@Z#@Z@ZZ@Z@N@Np[@NY@1OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 2kP@ 2gR`2Z @Z@Z@Z|@Z@Zr@Z@Z@Z,@Z@ZP[@Z0@Ne@N@N7@2OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 3k3@ 3fS03Z@Z@Zx@Z5@Z@[@ZG@Z@3 Z= ףpb@03 Z*@Z@Z@ZA @N'@NX@N*@3OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 4k؝@ 4sv`4ZZZZZZZZZZZZN@N%@N@4OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 5k@ 5gT05Z.@Z9@Z@ZT@Z8@Z@Z@5 ZQ3b@05 Z@ZA-@ZA@Zv@N3@NZ@N @5OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 6k4@ 6f"`6Z@Z@ZL@Z@Z@Z-@ZPY@Za@Z@Zc@Z@Z3@N@N @N!@6OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 7kp@ 7gU`7Z@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Z[@ZV@Z4@NZ@N[@N%@7OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 8kt@ 8gV8Z= ףp-`@8Z"@Z.@8Z1`@8Zq= ףPa@B8Z@Z/@Zr@Z@ZG@Z@Z @N@N@N@8OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ 9k@ 9gW~ 9Z@9ZGzR@T9Z@Z)@Z@ZY@Z@Ze@ZP[@Z@Z@Z@NR@N~@NP[@9OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY~ :k@ :gX`:Z\@Z@Z@Z@Z_@Za@Z@Z@Z@Z @ZY@Z4@N@NV@N&@ :LK~ ;k@ ;g#`;Z@Z@Z_@Z/@Z@Zg@Z@Z@Z-@Z@ZA@ZH@N@Nx@N+@ ;LK~ <k5@ <f$`<Z@Z@Z@Z[@Z@ZL@Z@ZB@ZV@Z@Z@Zm@N@ND@Nm@ <LK~ =kh@ =g$`=Z@Z@Z@Z[@Z@ZL@Z@ZB@ZV@Z@Z@Zm@N@ND@Nm@ =LK~ >k6@ >f%~ >Z@>ZS@T>Z@Z@Zx@Z@Z@Z@Z@Z@Z]@Z'@N@@N@N.@ >LK~ ?kX@ ?g&~ ?Z@?ZS@T?Z@Z@Zx@Z@Z@Z@Z@Z@Z]@Z'@N@@N@N.@ ?LKD|%lrr\Rff`0H22J0@XPA,PB,PCXPD,PE,PFXPG,PHXPIXPJXPK,PL,PM,PN,POXPP,PQXPR,RSXPTXPU,RVRW,PXVY,Z,[,\X],^,_,~ @k7@ @f'@Zfffff~c@~ @Zr@@ZYd@N@Z@ZA@Zu@Z@Z@Z@ZA&@Z:@ZA@N@Ny@N@ @LK~ Ak@ Ag(`AZ@ZZ@Z@Z@Z@ZM@Z@Z@Z@ZH@Z@Zf@NY@N@N@ ALK~ Bk@ BgY`BZ4@Z@ZG@ZA@Z4@Z@Z9@ZA@ZAF@Zh@ZJ@ZA@N@N#@N@ BLK~ Ck@ Cg)`CZj@Z@ZX@ZG@Z@Z@Z@Z@Z@Z@Zt@Z<@N@N@NM@ CLK~ Dk8@ Df*TDZe@Z2@Z@Z@Z$@Zxf@ZXf@Zr@Z3@Z@Z@Z@Nl@DNQ3a@~ DNo@ DLK~ EkԢ@ Eg+TEZe@Z2@Z@Z@Z$@Zxf@ZXf@Zr@Z3@Z@Z@Z@Nl@ENQ3a@~ ENo@ ELK~ Fk9@ Ff,<FZw@Z@Z@Z@Z@ZV@Z@Z@Zg@ F Z(\a@~ F Z@F Z(\a@FN\@N@N@ FLK~ Gk@ Gg-GZ1@Z@ZS@Z@GZq= ף(c@~ GZ @GZ(\b@G Z@Z@Z@ G Z(\?c@G Zh@Ne@N@N@ GLK~ Hk@@ HgZBHZ@Z@Z@Z@Z*@Z@Z@Zm@Z@Z@ H ZGzld@H ZAP@N@N@N@ HLK~ IkN@ Ig.`IZ@ZW@Zz@Z@Z@Z@Z@Z@Zp@Z@Z@Z@N@N@N@ ILK~ Jk:@ Jf[JZA@Z`@ZC@Z@JZ(\c@~ JZ@JZ= ףpd@6J Z@Z@Z@Z?@Z,@N~@N@N@ JLK~ Kkd@ Kg/`KZA@Z@Z@Z@ZA@Z@Z@Z@Z5@Z@ZA@Z@NM@N@N@ KLK~ Lk@ Lg0`LZ@Z@ZA@Z@Zc@Z`@Z@Z@Z@Z @Zd@ZA@N@N@N@ LLK~ Mk@ Mg16MZ@Z@Zs@ZA<@Z@Zx@ZA)@Z@ M Zfffffr@*M ZAy@Z@Z*@N@N@Na@ MLK~ Nk;@ Nf2`NZ.@Zb@Z@Z`Y@Z@Z@ZR@Zv@Z@Z@Zd@Zt@N0Z@N8@N@ NLK~ Ok,@ Og3`OZV@Z@Z@ZX@ZZ@Zn@Z@Z2@Z@Z@Zx@Z@N@N@NZ@ OLK~ Pk@@ Pg4PZ1a@~ PZs@PZ= ףpa@*PZ@ZI@Z@Z@Z@Z@ P Z= ףpc@$P Z@Z@N@N]@N5@ PLK~ QkX@ Qg5Qm@mj@m@Qmfffff6R@Qmq= ף`S@BQmB@m{@m@mK@mW@m@m@S@S@S}@ QXY~ Rk|@ Rg\~ RZ@RZQ`@~ RZt@RZfffffb@~ RZ@RZ= ףpec@<RZ@ZA@ZA)@Z@ZA@ZA@N@N@N@ RLK~ Sk<@ Sf]`SZ_@Z@Z@ZS@Z@Z_@ZI@Z\@Z%@Za@Z@Z@N2@NQ@NQ@ SRLK~ Tk@ Tg^~ TmE@TmGzS@TTm@m@m4@m@m!@mX@m@mH@m@m@S@S@S@ TLK~ Uk@ Ug_*UZP@Z@Z£@Z@Zf@Z@UZq= ף0A@U ZfffffFD@0U ZM@Z@Z @ZV@N@NP@N@ UPLK~ Vk@ Vg`VZq= ף(`@$VZ @Z@Z@Z@Z@VZq= ף0`@V Z1@Z`@ V Z(\b@$V Z@Z @N@NJ@N7@ VPLK~ Wk@ WgaWZ(\RP@ZWZ@Z@Z@ZH@Z@Z!@Z@Zȱ@Z@Zk@ZS@N [@N@N@ WRLK~ Xk@ XgbHXo@o@oA@o@o@o@oz@o@o@o@o@ X o= ףpmd@Xoi@ok@o@ X_`~ Yk@ YgcYpQ[d@ZYpU@p@p@p@p@p@p@p@p@pT@p@pP[@p @p@~ Zk=@ Zf6Zp0e@p@Zp(\c@NZp@p@p@p@p@pA@p@p{@pA@p@p@p@~ [k@ [g6[pt@pv@[pfffff`@~ [p`@[pb@B[p@p@pA@p@p@p@pA'@pM@pt@p@~ \k@ \g7<\pg@pe@pAA@pg@p@p@pA@p@p@ \ pq= ף p@\ p(\p@\ pfffffFp@\p@p@p@~ ]k>@ ]f8`]p@p@pt@pw@p@p@p6@p@p@p@p@p@p@ps@ps@~ ^k&@ ^g9`^p@p@pt@pw@p@p@p6@p@p@p@p@p@p@ps@ps@~ _k?@ _f:`_p @pؿ@p7@p@p@p@pS@pk@pM@pe@pt@p@pV@ph@p5@Dl`,a,b,cXd,eXf,gh,iWjXk,l:m,n,o,p,qXr,s,tuv~ `k8@ `g:``p @pؿ@p7@p@p@p@pS@pk@pM@pe@pt@p@pV@ph@p5@~ ak@@ afd~ ap@apGzR@Tap@p @p@p@p@p_@p@p@pW@p@p@p@p@~ bkP@ bgebp@p@bpfffff`@Nbp@p@p1@p@p#@p@pD@p6@pI@pF@pn@p@~ ckd@ cgf`cp<@p@pn@pv@p@pX@p>@p6@pX@p@p@p4@p@pp\@p@~ dk@ dgg`dp~@pN@p@p|@p@p+@p:@p@p@p@p@p@pR@pa@p@~ ek@@ efhepS@p>@ep(\P@ep(\_P@epP@pN@epq= ףR@6e p@p@pR@pѾ@pY@p@p@p@~ fk@ fgi~ fp@fpq= ףS@0fp@p@pk@p!@pX@p@pg@ f p(\S@$f p@p @p@pY@p@~ gk@ ggjgpQ;P@~ gp@gpGzdP@gpƷ@p@p@pC@g pYP@g pq= ףS@g pQ[T@g p(\OT@g p@p@p@pK@~ hk@ hgkhpfffffT@<hp5@pĶ@p@px@p@pB@p@p-@pM@ h pQP@h pQ+S@hp>@p@p@ ij; ieliq@q@iqQ`@$iq @qO@qG@q>@q@ i q(\d@~ i q@i qfffffc@i qq= ףc@iq@Y@q@q[@~ jkA@ jfljp@p@jpQ`@$jp @pO@pG@p>@p@ j p(\d@~ j p@j pfffffc@j pq= ףc@jp@Y@p@p[@~ kkl@ kg<kp@p@kpQ`@$kp @pO@pG@p>@p@ k p(\d@~ k p@k pfffffc@k pq= ףc@kp@Y@p@p[@ lj= lem`lqW@q@q@q @q@qN@qk@q@ql@q@q@q@q@q@q@~ mkB@ mf>6mpQ@p-@p@p@pq@p@p@pJ@ m pGzL`@*m p@p@py@p@p_@p@~ nk @ ng>6npQ@p-@p@p@pq@p@p@pJ@ n pGzL`@*n p@p@py@p@p_@p@~ okB@ ofnBop@p@p@p@p@p@@p@pt@p @p@ o pq= ףPa@o p(\ob@op@pY@pl@~ pk@ pgnBpp@p@p@p@p@p@@p@pt@p @p@ p pq= ףPa@p p(\ob@pp@pY@pl@~ qkC@ qf?`qp@pJ@pv@p@p@p@p@p@p4@p@p{@p@p&@p@p#@~ rkƭ@ rgC`rp@pt@pc@p@p@pC@p[@px@pt@p@p@pr@p3@p@pd@~ sl@ sho<sr Z@rN@r@rH@rH@r@rC@r@rX@ s r= ףpQ@s rq= ףQ@s r@r@r@rf@$tccccccccccccccc$ucccccccccccccccva2((>@@B  R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@Sŵ՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q