ࡱ> [] !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ^Root Entry F98t0v\WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `     ! " a> #   *    <@ @   X X |w@ @  X \ X w@ @ |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H #|w@ @ \ X " | p@ <@ @ $1|q $1<w %1<w %1<w %1< $|q $1<w %<w %< @ @ |@ @  |@ @ * * +<@ @  <@ @  | ||oΰh}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}8 00\);_(*;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }-}= 00\);_(*}x}^ 00\);_(*;_( ??? ???}x}_ 00\);_(*;_( ??? ???}x}` 00\);_(*;_( ??? ???}x}a 00\);_(*;_( ??? ???}x}b 00\);_(*;_( ??? ???}x}c 00\);_(*;_( ??? ???}x}d 00\);_(*;_( ??? ???}x}e 00\);_(*;_( ??? ???}x}f 00\);_(*;_( ??? ???}(}g00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`\Sheet1 }uCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThu gom rc thi khng c hi 00.Ton qucKhai thc qung kim loi.Hot ng dch v h tr khai thc m v qungSn xut sn phm thuc l}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt liu tt bnIn, sao chp bn ghi cc loi+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u"Cng nghip ch bin, ch to khc2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn nDch v lin quan n in!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loiSn xut in dn dng*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo uSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipTi ch ph <liu(nm gc so snh 2015)Thng 01 nm 2019"Thng 01/2019 so vi cng k 2018 #Thng 01/2019 so vi thng 12/2018 Sn xut than cc7c Thng 01/2019 so vi thng BQ nm gc so snh 2015z9 Y:;G=a?=B 2E G3IJLZOQITDWY<ccB  ukJ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} Z} !?} ?} @?} ?} ?} ?} ?uNN @N@NY@Nh@Nh@N@NgBNENVG NVK NVO NVO NVO NVONVONVONVONVQNVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVUNVONVUNVU kkkkk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M jokkkk>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M jpjjjj>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M jjjjj>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M @@@ ll>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M m m ht hr hq>>nnn[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MmmiiiAAnnn[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM C C]@]@]@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDM~ c ^A\Q`@\@\@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFM d _ H$@Hm@H9@ IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM~ e@ ` Mq= ף`@ MK@M@ NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ a Mq= ף`@ MK@M@ NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ ` M@MX@M`@ NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ a MYP@ M@M0@ NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e`@ a M@M_@M~@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ `BM@Mw@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e0@ aOM@M@M"@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ aPH޴@HH@H@PJIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPM~ e @ ` M@M@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ eP@ aR@R@R@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e"@ `CMD@M9@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ ep@ aQMD@M9@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM d _MGza@M@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e$@ `M@M@M[@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ aMN@M]@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ aRMZ@M@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ eh@ aMfffff`@My@M @NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e@ aSM= ףp-T@M@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ eܐ@ aS@S@S@TJITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTM~ e@ aMZ@M@M@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ e&@ `S(\c@S@S @TJITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTM~ e<@ aTS@S@SA@TJITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMDl NVU!NVO"NVO#NVO$NVO%NVO&NVO'NVO(NVO)NVO*NVO+NVO,NVO-NVO.NVO/NVV0NVO1NVO2NVO3NVO4NVO5NVO6NVO7NVO8NVO9NVO:NVO;NVO<NVO=NVO>NVO?NVO~ e@@ aU S@]@S@S@ TJITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTM~ !e(@ !`D!Me@M>@M@!NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ "e@ "aD"Me@M>@M@"NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ #e*@ #`#M@M@M@#NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ $e|@ $a$M@M@Mr@$NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ %e@ %a%M@M@M@%NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ &e@ &a&M@M_@M @&NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 'e,@ '`'M@M@M@'NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ (e@ (a(M@M@M@(NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ )e.@ )`)M(\/`@)Mm@Mx@)NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ *e@ *a*M(\/`@*Mm@Mx@*NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ +e0@ +`E+M@Mr@M@+NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ ,e(@ ,aV,MM@Mz@M@,NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ -eT@ -aW-M@M`@M@-NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ .e1@ .`.Mb@M @M@.NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ /e@ /a /M@M@Mg@/NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 0e@ 0a!0MJ@MZ@M@0NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 1e2@ 1`F1M @Mh@M*@1NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 2eL@ 2aX2M@M@M@2NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 3eP@ 3aY3MD@M@M@3NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM~ 4e3@ 4`G4MAN@M@M@ 4JI~ 5e؝@ 5as5MMF@M@@ 5JI~ 6e@ 6aZ6M@M@M@ 6JI~ 7e4@ 7`"7M @Mz@Mu@ 7JI~ 8ep@ 8a[8M@M"@M@ 8JI~ 9et@ 9a\9M@M@M@ 9JI~ :e@ :a]:M#@M>@M@ :JI~ ;e@ ;a^;M@Mb@MM@ ;JI~ <e@ <a#<M@Mx@M@ <JI~ =e5@ =`$=M8@M@M&@ =JI~ >eh@ >a$>M8@M@M&@ >JI~ ?e6@ ?`%?M @M@M@ ?JIDplFFFFFFFFFFF@VOAVOBVOCVODVOEVOFVOGVOHVOIVOJVOKVOLVOMVQNVOOVOPVQQVORVOSVOTVOUV@VV@WV@XV@YV@ZV@[V@\V@]V@^V@_V@~ @eX@ @a&@M @M@M@ @JI~ Ae7@ A`'AM[@M@M?@ AJI~ Be@ Ba(BM@Mw@Mp@ BJI~ Ce@ Ca_CM+@M@M@ CJI~ De@ Da)DM@M5@M9@ DJI~ Ee8@ E`*EMA`@M6@M@ EJI~ FeԢ@ Fa+FMA`@M6@M@ FJI~ Ge9@ G`,GMfffff`@GMS@MH@ GJI~ He@ Ha-HM@M@M@@ HJI~ Ie@@ Ia`IM1@M)@M@ IJI~ JeN@ Ja.JM@MX@M@ JJI~ Ke:@ K`HKM@M@M@ KJI~ Led@ La/LW@Wo@W@ LXY~ Me@ Ma0MM8c@M4@M`X@ MJI~ Ne@ Na1NM(\Gq@NM\@M@ NQJI~ Oe;@ O`2OW@W @W@[@ OJI~ Pe,@ Pa3PM@M@M@ POJI~ Qe@@ Qa4QM"@M@M@ QQJI~ ReX@ Ra5RMm@M@M@ RJI~ Se|@ SaaSL@L@LS@ SJI~ Te<@ T`ITLQ#`@TL;@L?@ TJI~ Ue@ UabUL@L@L@~ Ve@ VacVL~@Lh@L@~ We@ WadWL@L@Lj@~ Xe@ XaeXL@L@L&@~ Ye@ YafYL@L@L(@~ Ze@ ZagZLA@L@L$@~ [e=@ [`6[L@L(@L!@~ \e@ \a6\L@L@L@~ ]e@ ]a7]L@Lj@L@~ ^e>@ ^`8^L @Ls@L@~ _e&@ _a9_L @Ls@L@D lFFFFFFFRFFFFFFTFHHFFR8888888888`V@aV@bV@cV@dV@eV@fV@gV@hV@iV@jV@kV@lV@mV@nV@oV@pV@qV@rI@sV@tV@~ `e?@ ``:`L&@Lc@L@~ ae8@ aa:aL&@Lc@L@~ be@@ b`JbL[@L=@Ll@~ ceP@ cahcL@LS@L@~ ded@ daidLj@L@L@~ ee@ eajeLK@L2@Lk@~ fe@@ f`KfL@L@LE@~ ge@ gakgL̽@L@gL= ףpR@~ he@ halhL(\"R@hL@L@~ ie@ iamiL@L@L@ jd; j_LjLXb@L@LA@~ keA@ k`LkLXb@L@LA@~ lel@ la<lLXb@L@LA@ md= m_MmLf@L@L\@~ neB@ n`>nL@L@LZ@~ oe @ oa>oL@L@LZ@~ peB@ p`NpLr@LX@L_@~ qe@ qaNqLr@LX@L_@~ reC@ r`?rLB@L@LK@~ seƭ@ sa@sL@L@L&@~ tf@ tbntg@g@g@.T8888888DD88888888888>@gb  j ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@S_v՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q